Statut

Statut szkoły (do zmiany)


Uchwała  Nr  1/97

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z póź. zm.)


Dział  I  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Rozdział  1 Przepisy definiujące

                                                            & 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa w Przełęku,
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z póź. zm.),
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,
5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,
7) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Nysie,
8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Opolu /siedziba kuratora/.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty.

Rozdział  2  Informacje o Szkole

                                                                & 2

1. Szkoła Podstawowa w Przełęku jest sześcioklasową szkołą publiczną.

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Przełęku.

                                                                 & 3

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. Na  zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

Rozdział  3  Cele i zadania Szkoły

                                                        & 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej  oraz opiekuńczej.

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

                                                                   
                                                          & 5 

1. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci.

                                                                     & 6 

1. W zakresie  działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności :

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.
5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające  realizowaniu celów i zasad określonych  w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
7) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Wychowawczo - Zawodową.


2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3. Szkoła  zatrudnia nauczycieli posiadających  kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.


                                                            & 7

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności :

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności  sumienia i poczucia sprawiedliwości,
3) kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym ),
4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
8) wdraża do dyscypliny i punktualności.

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący  alternatywną dla zagrożeń społecznych młodego  człowieka.

                                                          
                                                           & 8

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.
3) opieka nad uczniami, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych potrzebna jest doraźna pomoc materialna.


                                                            & 9

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują :

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia
2) podczas przerwy - nauczyciele pełniący dyżur.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w  tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

3. Plan  dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.


                                                           & 10


1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio :

1) oddział przedszkolny
2) klasy I - III
3) klasy IV - VI

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy :

1) z urzędu,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu


Dział  II  ZARZĄDZANIE  SZKOŁĄ  

Rozdział  1  Zagadnienia podstawowe

                                                         & 11

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy , o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.


                                                                   & 12


1. kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.


                                                         


                                                    & 13


1. W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile zostały utworzone zgodnie z unormowaniami ustawy i Statutu, Rada Szkoły i Rada Rodziców.


                                                              & 14

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa ust. 1, Dyrektor, nie rzadziej niż raz na kwartał, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.


                                                               & 15

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały, Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34 a ust. 1 ustawy - także organ prowadzący Szkołę.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.


                                                       & 16

1. Sposób postępowania w sprawi wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.


                                                       & 17

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.
2. Przepis & 26 ust.2 stosuje się odpowiednio.

                                                        
                                                        & 18

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach :

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
2) odpowiedzialności porządkowej,
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.


Rozdział  2  Dyrektor Szkoły

                                                         & 19

 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.


                                                         & 20

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

                                                                   & 21

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności :

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły :

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematycznie hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji  o Prawach Dziecka,

2) w zakresie spraw organizacyjnych :

a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,
b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

3) w zakresie spraw finansowych :

a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych :

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp, i podobnych :

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

                        
                                                         &22

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności :

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
2) decyduje p przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych  pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu  niezbędnych warunków,
5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności :

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
b) ustala :

- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
-  ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,


6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.


                                                              & 23

              Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.


                                                              & 24 

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności :

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności  Szkoły,
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,
3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły.

 

Rozdział  3  Rada Pedagogiczna

                                                           &25

W Szkole Działa Rada Pedagogiczna.

                                                           & 26

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

2. W zebraniach  Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia :

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły,

5. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor Szkoły.

6. Na wniosek co najmniej 1/3  członków Rady Pedagogicznej zwołuje się nadzwyczajne zebrania Rady, pisemny wniosek powyższy musi zawierać proponowany porządek obrad.

7. Zebrania organizuje się również z inicjatywy organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8. Porządek dzienny obrad Rady Pedagogicznej proponuje Dyrektor Szkoły.


                                                           & 27

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) ustalenie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
7) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,
8) członkowie Rady Pedagogicznej, zaproszeni goście mają prawo zgłaszania wniosków dotyczących porządku dziennego obrad Rady Pedagogicznej,
9) obrady Rady Pedagogicznej są prawomocne przy obecności połowy ogólnej liczby jej członków. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych w porządku obrad.
10) Uchwalenie i realizowanie programu wychowawczego i profilaktyki  po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,
2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwołanie z tych stanowisk,
4) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
5) projekt planu finansowego Szkoły,
6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
8) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy,
9) jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania sprawy do opiniowania nie uzyska się opinii to przyjmuje się, że organ ten zrezygnował z prawa opiniowania.

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

4. Rada Pedagogiczna ponadto :

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,
2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

 

                                                                 & 28

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły - do czasu jej utworzenia w Szkole, sformułowane w Przepisach prawa szkolnego.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) uchwala i nowelizuje Statut,
2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w  sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art.60 ust. 3 ustawy)

3. W przypadku niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie utworzonej rady szkoły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów :

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu,
2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole.

4. Sposób podejmowania uchwał :

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jej członków,
2) Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 

Rozdział  4  Rada Rodziców

                                                     & 29


1. W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców  uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach - z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

                                                      & 30

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje :

1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor,
2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji  zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać   wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku  quorum w pierwszym  terminie.


                                                        & 31

Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

1. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział :

1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,
2) Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,
3) Osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej :

1) termin i miejsce Zgromadzenia,
2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
4) przyjęty porządek obrad,
5) treść podjętych uchwał,
6) podpisy prowadzącego i protokolanta.


                                                        & 32


1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym ( przez podniesienie ręki ), w obecności co najmniej ( quorum ) :

1) połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia,
2) jednej piątej rodziców - w drugim terminie Zgromadzenia.

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za" , która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów " przeciw".
Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.

3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie  minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1 ogółu rodziców.


                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                   & 33


1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności :

1) w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
2) w sprawach określonych w Statucie.


                                                     & 34


1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczenie na wspieranie statutowej działalności Szkoły ( Fundusz Rady Rodziców).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.


Rozdział  5  Samorząd Uczniowski

                                                     & 35

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

                                                     & 36

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

2. Organami Samorządu uczniowskiego są :

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły.

                                                     & 37 

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu  równym, tajnym i powszechnym.

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

                                                       & 38

1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje :

1) w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - Dyrektor
2) celem uchwalenia kolejnego lub nowelizacji Regulaminu Samorządu Uczniowskiego - właściwy organ Samorządu Uczniowskiego

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu  uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.

3. Drugi termin  Zgromadzenia ogółu uczniów  może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w  pierwszym terminie.

4. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.

5. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1) termin i miejsce Zgromadzenia,
2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
3) listę uczniów  uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
4) przyjęty porządek obrad,
5) treść podjętych uchwał,
6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

6. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej (quorum) :

1) połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia,
2) jednej piątej uczniów - w drugim terminie Zgromadzenia.

7. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.

8. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 6 pkt 1, oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po 1 ogółu uczniów.

9. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania ; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.

 

                                                          & 39 

 

1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze  cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.


                                                           & 40


1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.


                                                          & 41

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak :

1) prawo do zapoznawania się z programem  nauczania, z jego  treścią, celem i stawianymi  wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,
4) występuje w sprawach określonych w Statucie.
                                           


Dział III  ORGANIZACJA  SZKOŁY

Rozdział 1 Planowanie działalności Szkoły.

                                                           & 42

1. Okresem  przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

                                                         

                                                       & 43

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią :

1) program wychowawczy Szkoły,
2) arkusz organizacji Szkoły,
3) tygodniowy rozkład zajęć.


                                                      & 44

1. Program wychowawczy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.

2. Program wychowawczy Szkoły przygotowuje  powołany zespół nauczycieli na czele z Dyrektorem, a zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna .

                                                       
                                                      & 45

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący  Szkołę.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

                                                               & 46


1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z Uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III  określa ogólny   przydział czasu na poszczególne
     zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala  
     nauczyciel.
                                        
Zasady tworzenia , treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 2 Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej
   
                                                          & 48 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia kształcenia zintegrowanego w klasach I -III oraz zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym
      w klasach IV -  VI.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Dyrektor  szkoły powierza każdą klasę szczególnej opiece nauczycielowi - wychowawcy.

4. Rodzice oraz uczniowie mogą występować do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy, wniosek ten powinien zawierać konkretne argumenty lub zarzuty.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor dokonuje zmiany wychowawcy.


                                                                 & 49

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.


                                                         & 50

1. W szkole prowadzi się również zajęcia poza systemem klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.

3. Udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i gimnastyce korekcyjnej jest obowiązkowy dla uczniów zakwalifikowanych przez dyrektora na podstawie opinii lekarskiej, opinii  poradni psychologiczno - pedagogicznej lub wniosku nauczyciela danego przedmiotu.

4. Integralną częścią działalności wychowawczej szkoły są wycieczki i inne formy turystyki organizowane przy  współudziale nauczycieli, rodziców i uczniów.

5. Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca lub inny nauczyciel.

6. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć szkolnych zobowiązani są brać udział w zajęciach dydaktycznych.

7. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

8. Zajęcia , o których mowa w ust. 7 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.


Rozdział 3 Biblioteka szkolna

                                                        & 51

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2. W skład  Biblioteki wchodzą :

1) wypożyczalnia,
2) czytelnia,

3. W szkole działa punkt biblioteczny prowadzony w ramach godzin dydaktycznych przez nauczyciela uczącego innych przedmiotów.

4.  Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów szkoły.

 

                                               nictwa oraz inspirowanie czytelnictwa,
6) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego,
7) dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt,
8) inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,
9) opracowanie regulaminu wypożyczalni.

 

Dział IV  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe


                                                         & 54

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników : ekonomiczno - administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.


                                                         & 55

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają  odrębne przepisy.

 

Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne.

                                                        & 56

1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne  ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej , nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych ( rocznych ). O przewidywanym stopniu  niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu ( rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych ).

 


                                                                    & 57


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo  powierzonych jego opiece uczniów.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim :

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez :

a) realizację obowiązujących programów nauczania,
b) stosowanie właściwych metod nauczania,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

3) dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,
4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.


                                                                    & 58 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

                    
                                                           & 59


Do podstawowych  zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez :

1) pracę własną,
2) udział w pracach zespołu przedmiotowego
3) korzystanie z  pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

 

                                                       & 60

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.


Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy

                                                       & 61

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu :

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
c) włączanie ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

6) współpracuje  ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów

3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2  pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.


                                                                & 62

1. Wychowawca  spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek wychowawcy.

3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia .

4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami, w porozumieniu z Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.


Dział V Uczniowie

Rozdział 1 Zasady rekrutacji uczniów

                                                           & 63

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu  o zasadę powszechnej dostępności.

1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.

3. Do Szkoły przyjmuje się :

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust.3 pkt 1, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.


Rozdział 2 Prawa i  obowiązki ucznia

                                                             & 64

1. Uczeń ma w szczególności prawo do :

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i  poszanowanie jego godności,
3) korzystania z pomocy  stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań  , w szczególności dotyczących życia Szkoły a także  światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów  kontroli postępów w nauce,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z poradnictwa  psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole,

2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, określa nauczyciel przedmiotu.


                                                         & 65

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do :

1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
2) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
7) naprawić wyrządzone przez siebie szkody,
8) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
9) szanować światopoglądy i zapatrywania innych ludzi,
10) pomagać potrzebującym , dla których pomoc młodego człowieka może być użyteczna,
11) dbać o dobre imię szkoły
12) nosić obuwie zastępcze.

3. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

 

 


Rozdział 3 Nagrody i kary

                                                         &66

1. Ucznia można nagrodzić za :

1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły,
3) osiągnięcia związane z działalnością  pozalekcyjną szkoły,

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są :

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
4) dyplom uznania od Dyrektora,

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

7. Grupa uczniów (zespoły klasowe) mogą być nagradzane przez dyrektora szkoły dodatkowym zezwoleniem na wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne na inne cele, ( np. wyjście na imprezy rozrywkowe).

  

 

                                                        & 67

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń może zostać ukarany :

1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora,
4) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
6) obniżeniem oceny zachowania - do nieodpowiedniej,

2. Dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 , nakłada Dyrektor.

5. O nałożonej karze informuje się rodziców.

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków.

10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli :

1) uczeń otrzyma drugą ocenę nieodpowiednią z zachowania,
2) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
3) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.

11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9, w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.


                                                          & 68

                                               Naprawianie szkód materialnych


1. Za  szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają oni wraz z rodzicami lub opiekunami

2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną może zostać zobowiązany do naprawienia szkody.

3. Jeżeli szkoda powstała w skutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa obowiązków przez ucznia jest on zobowiązany do naprawienia szkody oraz da nawiązki na rzecz szkoły.

4. Nawiązka może mieć charakter wpłaty pieniężnej, przekazania szkole urządzeń, materiałów lub wykonania określonych prac na rzecz szkoły.

5. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych oraz o wysokości i rodzaju nawiązki decyduje dyrektor szkoły.


Rozdział 4 Ocenianie  

                                                        & 70

Wewnątrz-szkolny system oceniania

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2. W klasach I-III oceny bieżące przedstawiane są w arkuszu osiągnięć ucznia (co miesiąc). Ocena śródroczna jest oceną opisową.

W klasach IV-VI oceny bieżące formułowane są w skali 1 do 6 punktów.
Ocena śródroczna wyrażona jest w skali zgodnie z oceną końcową.

3. Uczeń jest informowany przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacji na 2 tygodnie przed klasyfikacją.

4. Uczeń może odwołać się do ustalonych ocen składając wniosek o egzaminie sprawdzającym do dyrektora szkoły.

Egzamin przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

5. Uczeń może składać wniosek o egzamin poprawkowy z jednego lub dwu zajęć edukacyjnych do dyrektora szkoły. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu                       ( sierpnia) przerwy wakacyjnej.


                                                                   & 71


Ocena z zachowania

1. Ocena z zachowania wyraża opinię o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i koleżanek, a także innych osób.

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3. Ustalone oceny zachowania wychowawca podaje do wiadomości uczniów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie punktacji (załącznik nr 1).

5. Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o ponownym ustaleniu oceny zachowania przez wychowawcę, jeżeli przy jej ustalaniu nie uwzględniono pkt. 1 i opinii, o których mowa w pkt. 2.

 

 


Dział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                       & 72

1. Każda klasa ma prawo do uzgodnienia z dyrektorem szkoły przeznaczenia w zakresie trzech dni zajęć dydaktycznych na cele, takie jak wycieczki, prace zarobkowe itp.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach dotyczących całej społeczności szkolnej.

3. W przypadku konfliktów pomiędzy organami szkoły, powołuje się dla ich rozwiązania komisję wspólną, w której reprezentowane są wszystkie strony konfliktu.

4. Zadaniem komisji jest wprowadzenie, w oparciu o przepisy niniejszego statutu i prawa oświatowego, wspólnego stanowiska umożliwiającego rozwiązanie konfliktu, zgodnie z interesem szkoły.

5. Jeżeli w ciągu co najmniej dwóch tygodni od dnia pierwszego posiedzenia, po odbyciu co najmniej trzech posiedzeń komisji nie wypracują stanowiska zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa może być przekazana do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.

6. Wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje Rada Pedagogiczna.


                                                      & 73

Zmiana Statutu

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

3. Nowy statut lub statut wraz z uchwalonymi zmianami niezwłocznie przesyła się  organowi prowadzącemu szkołę oraz kuratorowi oświaty w celu sprawdzenia jego zgodności z prawem.

                                                                   &74

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 

 

Tekst jednolity

Statutu Szkoły Podstawowej w Przełęku

Zatwierdzony uchwałą na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  24.09.2002 r.


Niniejszy Statut nie jest sprzeczny z ramowym statutem szkoły publicznej.


Data ostatniej zmiany ................................................................... .

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.10.2011
Opublikowana przez Edward Krawecki dnia 31.10.2011. Odsłon 8698, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony