Działalność gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wnioski:
CEIDG-1 wniosek_glowny_pdf , instrukcja_wypełniania
zalacznik CEIDG MW pdf
zalacznik CEIDG PN pdf
zalacznik CEIDG POPR pdf
zalacznik CEIDG RB pdf
zalacznik CEIDG RD pdf
zalacznik CEIDG SC pdf
wzór pełnomocnictwa doc

Rejestracja działalności gospodarczej – nowy wpis opis_procedury
Rejestracja działalności gospodarczej – zmiana wpisu opis_procedury
Rejestracja działalności gospodarczej – zawieszenie i wznowienie wpisu opis_procedury
Rejestracja działalności gospodarczej – likwidacja wpisu opis_procedury

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewindencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców) doc


SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych ogólne warunki , oświadczenie , opis_procedury
Wydanie duplikatu zezwolenia wniosek_pdf , opis_procedury
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż wniosek_doc , opis_procedury
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych informacja , procedury_terminy_opłaty , wniosek_doc , opis_procedury , wniosek katering
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu zgłoszenie_doc , procedury_opłaty , opis_procedury

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Udostępnienie informacji o przedsiębiorcach opis_procedury
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu  doc
Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu  doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego dane z dawnej ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Nysy doc

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym opis_procedury
Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego opis_procedury
Wniosek o wydanie zaświadczenia doc
Wniosek o wydanie zezwolenia doc
TAXI

Likwidacja działalności zawiadomienie opis_procedury , doc
Wydanie lub zmiana licencji opis_procedury , wniosek_doc
Zawieszenie opis_procedury , doc
Zrzeczenie się licencji zawiadomienie_doc
Oświadczenie o niekaralności doc
Oświadczenie o zatrudnieniu doc
Potwierdzenie przyjęcia wniosku doc

KONTROLE


Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców uregulowane są w Rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zmianami).

Przedmiot kontroli
Komórka przeprowadza dwa rodzaje kontroli:
1. TAXI - sprawdzenie ważności dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
2. ALKOHOL - sprawdzenie prawidłowości (zgodności ze stanem faktycznym) złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za dany rok.

Procedura kontroli
Burmistrz Nysy ma obowiązek zawiadamiania o planowanej kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.
Wszczęcie kontroli przed upływem siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia następuje za zgodą lub na wniosek kontrolowanego.

Wszczęcie kontroli podatkowej
1. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz okazanie legitymacji służbowej.
2. Kontrolowany może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie pełnomocnikiem do jego reprezentowania w zakresie prowadzonej kontroli.

Czynności kontrolne, zbieranie dowodów
1. Działanie kontrolujących ma na celu ustalenie stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów, ich analizy oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych.
2. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, a w szczególności: przedstawić/dostarczyć kontrolującemu niezbędnych dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie będącej przedmiotem kontroli, w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy.
3. Kontrolujący mają obowiązek udzielać kontrolowanemu wszelkich informacji i wyjaśnień o przepisach prawa pozostających w związku z przedmiotem kontroli oraz zapewnić kontrolowanemu czynny udział w każdym stadium postępowania.
4. Kontrolujący dokumentują przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu.

Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu kontrolowanemu. W przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący zawiadamiają na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.

________________________________________________________________________________________________________________
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907, ze zm.),
- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487, ze zm.),
- ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829, ze zm.).

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sylwia Sroka dnia 11.01.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.01.2019. Odsłon 11701, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony