Program wychowawczy

   PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


     CELE

 Program wychowawczy szkoły zakłada:
 1.  Pracę nastawioną na wzajemne porozumiewanie się i kształtującą postawę świadomego dążenia do dobra indywidualnego i społecznego.
 2.  Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 3.  Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 4.  Konsekwentne i wspólne działania Rady Pedagogicznej oparte na przekonaniu, iż nauczycielskie autorytety są niezbędne w procesie wychowania.

    PRIORYTETY
   

     MISJA  SZKOŁY

 1. Wychowywanie oznacza dla nas:
· Rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszuki-wanie prawdy, dobra i piękna.
· Utrwalanie postawy otwartości i tolerancji.
· Wpajanie zasad i norm życia społecznego.
· Wzmacnianie zachowań, które ułatwiają prawidłową komunikację i rozwiązywa-nie konfliktów.
· Eliminowanie agresji.
· Rozwijanie empatii i wrażliwości na problemy środowiska.

      WIZJA  SZKOŁY

 2. Podjęte w szkole działania wychowawcze mają na celu:
· Przygotowywanie do określania własnych wartości i celów życiowych. » Przygotowywanie do rozpoznawania wartości moralnych.
· Przygotowywanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.
· Kształtowanie postawy propaństwowej.
· Uczenie współdziałania.
· Ugruntowanie postawy szacunku dla dobra wspólnego.
· Uczenie świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

 3. Naszymi działaniami wychowawczymi chcemy wspierać rodziców w spełnianiu ich obowiązków. Ukazując wartość rodziny w życiu człowieka, dbamy jedno-cześnie, by:
· wzajemne kontakty charakteryzowała otwartość i szczerość,
· rodzice w razie potrzeby mogli znaleźć życzliwą i fachową pomoc,
· rodzice uczestniczyli w życiu szkoły (także zgłaszając swoje życzenia i uwagi).
  4. Program wychowawczy jest podstawą działań Rady Pedagogicznej. Realizowa-ny jest dzięki:
· Zajęciom dydaktycznym i pozalekcyjnym.
· Ścieżkom edukacyjnym.
· Działaniom prowadzącym do stworzenia wspólnoty uczniów i nauczycieli.
· Przestrzeganiu szkolnych regulaminów.
· Postawom nauczycieli, którzy mogą być wzorem:
- odpowiedzialności i samokrytycyzmu,
- fachowości i rzetelności,
- sumienności i obowiązkowości oraz zaangażowania,
- szczerości i przyjacielskiego stosunku do uczniów,
- umiejętności przyznania się do błędu,
- kultury osobistej i opanowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Uczniowie naszej szkoły mogą:
· Zgłaszać i realizować własne pomysły imprez i zajęć. Informować nauczycieli o swych kłopotach i problemach.
· Znaleźć fachową i dyskretną pomoc lub poradę w rozwiązaniu swoich kłopo-tów.
· Działać w samorządzie uczniowskim, wydawać gazetę
· Poznawać techniki skutecznej komunikacji, zasady asertywności itp., uczest-niczyć w zajęciach warsztatowych .
· Brać udział w zajęciach profilaktyki uzależnień.
· Rozwijać swe zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach kół przedmiotowych.
· Uczestniczyć lub organizować akcje charytatywne, aukcje.
· Dać wyraz swym sympatiom, wybierając "nauczyciela semestru" i "nau-czyciela roku".

2. Rodzice uczniów mogą:
· Współuczestniczyć w stymulowaniu rozwoju dzieci.
· Spodziewać się atmosfery sprzyjającej powstawaniu wspólnoty nauczycieli i uczniów.
· Systematycznie (raz w miesiącu) zasięgać informacji o sytuacji dzieci i szkoły.
· Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkołę (także zgłaszać własne propozycje spotkań).
· Czynnie uczestniczyć w Radzie Rodziców.
· Opiniować plan pracy zespołu klasowego zaprezentowany przez wychowawcę i włączać się w jego realizację.

3. Nauczyciele naszej szkoły mogą:
· Systematycznie poszerzać swą wiedzę fachową, m.in. przez WODN.
· Uzyskać pomoc pedagoga i psychologa.
· Przygotowywać na każdy rok pian aktywności wychowawczej klas. Zwracać się do rodziców o pomoc w przygotowaniu szkolnych imprez i realizacji prac na rzecz szkoły.
· Oczekiwać ze strony rodziców, by zachęcali dzieci do aktywności i wysiłku na terenie szkoły.


 WIZJA  NASZEJ  SZKOŁY  ZAWIERA  KRYTERIA  SUKCESU,  WEDŁUG  KTÓRYCH  ABSOLWENCI  BĘDĄ  PREZENTOWAĆ :


1. W zakresie rozwoju moralnego:
· Myślenie wartościujące.
· Umiejętność oceny własnych zachowań.
· Gotowość do poświęceń i odwagę cywilną.
· Autentyzm działania i otwartość.

2. W zakresie kształcenia woli:
· Pracowitość, rzetelność i wytrwałość.
· Szacunek dla pracy.
· Odpowiedzialność.
· Aktywność i przedsiębiorczość.

3. W zakresie rozwoju duchowego i emocjonalnego:
· Myślenie refleksyjne.
· Umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem.
· Wrażliwość uczuciową.
· Umiejętność panowania nad emocjami.
· Tolerancję.

4. W zakresie rozwoju intelektualnego:
· Ciekawość świata.
· Chęć poznawania własnych uzdolnień.
· Gotowość rozszerzania zainteresowań.
· Dociekliwość i samodzielność w dążeniu do uzyskania potrzebnych informacji.


PLAN DZIAŁANIA - HARMONOGRAM

Działania bieżące
· Dostosowanie szkolnych regulaminów do rzeczywistości po reformie.
· Coroczne przypominanie regulaminów.
· Analiza w zespołach przedmiotowych potrzeb kulturalnych uczniów, z uwzględ-nieniem programów nauczania i oferty rynkowej.
· Doskonalenie i rozszerzanie umiejętności wychowawczych nauczycieli.
· Przedstawianie rodzicom planu pracy klasy.
· Stworzenie własnych planów wychowawczych.

Współpraca z rodzicami
· Ogólne zebrania rodziców na początku roku, semestru i na półrocze.
· Dni otwarte wg harmonogramu.
· Spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszaków.
· Współdziałanie podczas przygotowania imprez.
 Tradycyjne imprezy szkolne (zwyczaje szkolne), działania integrujące
· Pasowanie na ucznia.
· Sprzątanie świata.
· Święto Jesieni.
· Dzień KEN.
· Święto Niepodległości.
· Klasowe Andrzejki.
· Mikołajki.
· Jasełka.
· Święto Babci i Dziadka.
· Dzień Wiosny
· Wielkanoc- chodzenie z kogucikiem.
· Dzień Matki.
· Dzień Dziecka.
· Pozostałe imprezy ujmowane w planie pracy szkoły.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edward Śnieżek dnia 08.02.2005
Opublikowana przez Edward Śnieżek dnia 08.02.2005. Odsłon 8684, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony