Statut


STATUT
PRZEDSZKOLA NR 8 W NYSIE


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o przedszkolu bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Przedszkole Nr8 w Nysie.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi:
Przedszkole Nr 8 w Nysie ul. Tkacka 2

2. Przedszkole nie posiada imienia. Imię placówce może nadać organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

CELE I ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.

2. Do zadań przedszkola należy:
1) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu zapewnienia im optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki w szkole.
2) Zapewnienie wychowankom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
3) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
4) Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci z uwzględnieniem działalności stymulującej w stosunku do dzieci o różnych możliwościach rozwojowych.
5) Pomoc rodzicom w opiece nad ich dziećmi w czasie pracy.
6) Stworzenie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze (są bezpieczni i szczęśliwi).
7) Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
8) Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju.
9) Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli przedszkole taką prowadzi.
10) Tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska.

3. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspierania rodziny w wychowaniu.
1) Informuje na bieżąco o postępach dziecka.
2) Uzgadnia z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
3) Udziela szczegółowych informacji o metodach stosowanych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
4) Praca pedagogiczna będzie prowadzona wg określonej koncepcji pedagogicznej.

4. Przedszkole zapewnia wychowankom stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem w trakcie całodziennego pobytu dziecka w placówce.
Osobami wspomagającymi nauczycieli w zapewnieniu opieki są pracownicy niepedagogiczni przedszkola.

5. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie), lub osoby przez nie upoważnione, zapewniające pełne bezpieczeństwo wychowanków.
1) Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka bezpośrednio na odpowiedni oddział pod opiekę nauczycielki.
2) Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się analogicznie bezpośrednio u nauczycielki sprawującej aktualnie opiekę nad dzieckiem.
3) Od momentu odebrania dziecka spod opieki nauczycielki za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic.


ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Organami przedszkola są:
1) - dyrektor przedszkola
2) - Rada Pedagogiczna
3) - Rada Rodziców

2. Szczegółowe kompetencje organów przedszkola:
1) Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za organizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego oraz za całokształt działalności administracyjno-gospodarczej, a w szczególności:
a) zatwierdza plan budżetowy,
b) dysponuje środkami w planie budżetowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
c) sprawuje nadzór nad realizacją rocznego planu pracy,
d) decyduje o organizacji pracy przedszkola,
e) decyduje o organizacji wynikających z potrzeb rodziców i dzieci poza programowych zajęć w przedszkolu,
f) wnioskuje o odznaczenia, nagrody, wyróżnienia resortowe dla nauczycieli i pozostałych pracowników,
g) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej,
h) decyduje o przyznaniu nagród dyrektora z funduszu nagród będącego w dyspozycji Gminy oraz wymierzeniu kar porządkowych,
i) sprawuje nadzór w stosunku do nauczycieli oraz pozostałego personelu zatrudnionego w przedszkolu,
j) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, decyduje w sprawach ich zatrudniania i zwalniania.

3. Kolegialnym organem przedszkola odpowiedzialnym za realizację zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
Do jej kompetencji należy:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego ewentualnych zmian,
2) opiniowanie projektu planu budżetowego przedszkola,
3) zatwierdzanie rocznego planu pracy przedszkola,
4) opiniowanie organizacji pracy przedszkola oraz podziału godzin pracy i czynności dodatkowych,
5) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
7) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
8) ustalanie regulaminu swojej działalności,
9) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste,
10) Rada Pedagogiczna uchwala statut przedszkola i jego zmiany.

4. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców wychowanków.
Do jej kompetencji należy:
1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
2) występowanie do dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami dotyczącymi spraw przedszkola,
3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola, zasady użytkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
4) tryb powoływania Rady Rodziców:
a) w skład Rady Rodziców wchodzą reprezentacje rodziców z poszczególnych oddziałów przedszkola;
b) reprezentacje wybierane są na ogólnym zebraniu rodziców danego oddziału w ilości trzech osób;
c) ze składu poszczególnych reprezentacji wybiera się na pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady, w skład, którego wchodzą:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz,
- skarbnik,
- dwóch członków,
d) w zależności od potrzeb mogą być wybierane komisje stałe lub okresowe.

5. W przedszkolu może działać Rada Przedszkola.
Do jej kompetencji należy:
1) uchwalanie statutu przedszkola,
2) uchwalanie regulaminu Rady,
3) uchwalanie preliminarza budżetowego na dany rok szkolny,
4) opiniowanie planu pracy przedszkola, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,
5) współpracuje z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola,
6) opiniowanie planu finansowego placówki,
7) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela; wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący,
8) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w szczególności w sprawach zajęć pozaobowiązkowych,
9) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
6. Tryb powoływania Rady Przedszkola:
1) w skład Rady Przedszkola wchodzi reprezentacja trójki rodziców i reprezentacja nauczycielek,
2) Rada Przedszkola jest wybierana na zebraniu rodziców i Rady Pedagogicznej,
3) dyrektor przedszkola nie wchodzi w skład Rady Przedszkola, jest jedynie osobą doradczą i współpracującą z Radą Przedszkola.

7. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziałają ze sobą w celu zapewnienia warunków właściwego wykonywania kompetencji poszczególnych organów oraz w celu realizowania zadań wychowania przedszkolnego.

8. Spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są na drodze postępowania służbowego:
1) każdy przedstawiciel Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej ma prawo zgłosić swoje uwagi na temat pracy dyrektora i przedszkola w sytuacjach gdy:
a) organizacja pracy przedszkola nie zapewnia dzieciom właściwych warunków do bezpiecznego rozwoju i nauki,
b) przedszkole nie realizuje zadań statutowych,
c) pracownicy przedszkola zaniedbują swoje obowiązki,
d) rodzice nie mają wpływu na ustalenie wysokości opłat za wyżywienie lub nie są informowani o wydatkach z budżetu przedszkola,
2) Tryb postępowania służbowego dotyczy rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola:
a) przedstawiciel Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej zgłasza swoje uwagi w formie pisemnej do dyrektora przedszkola,
b) dyrektor w terminie do 2-tygodni zobowiązany jest udzielić osobie występującej z wnioskiem odpowiedzi na piśmie lub zwołać zebranie przedstawicieli Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej celem przekazania wyjaśnień,
c) przebieg spotkań jest protokołowany przez członka zaufania wybieranego za zgodą Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej i dyrektora w zeszycie protokołów.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Każdy oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, czasu pobytu w przedszkolu, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz metod stosowanych w pracy z dziećmi.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu:
- orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychicznego i umysłowego,
- orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

§ 5

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego ogólnodostępnego, zatwierdzonego przez MEN i wybranego przez nauczyciela prowadzącego grupę lub przez Radę Pedagogiczną. Nauczyciel może również pracować w oparciu o program autorski.
1) W przedszkolu program dobiera nauczyciel, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci oraz uwarunkowania środowiskowe.
2) Program można wybrać spośród znajdujących się w wykazie MEN lub opracować go samodzielnie.

2. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć wyrównawczych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
- z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy

5. Program profilaktyczny w przedszkolu uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§ 6

1. Przedszkole jest wielooddziałowe. Liczba oddziałów w każdym roku szkolnym zależy od potrzeb środowiska.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

§ 7

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 maja każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza Urząd Gminy w Nysie.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) Czas pracy poszczególnych oddziałów. Oddziały mogą pracować 5 godzin dziennie lub powyżej 5 godzin dziennie. Czas ten określony jest na podstawie zapotrzebowania rodziców, wg danych z kart zgłoszeń do przedszkola na dany rok szkolny.
2) Liczbę pracowników przedszkola i wymiar ich etatów.
3) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 8

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 9

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkami przerw ustalonych przez Urząd Gminy w Nysie.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Nie może on być krótszy od czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czyli 5 godzin dziennie.

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

4. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników:
1) Rodzice pokrywają koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu w całości.
2) Wysokość dziennej stawki żywnościowej ustalana jest w oparciu o normy żywieniowe i aktualne ceny artykułów żywnościowych. Stawkę ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
3) Miesięczna odpłatność z tytułu wyżywienia obliczana jest w oparciu o ustaloną stawkę dzienną oraz liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
4) Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty w wysokości dziennej stawki.
5) Rodzice pokrywają comiesięczną opłatę stałą pokrywającą część kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. Opłata ta ustalana jest przez organ prowadzący w oparciu o koszty rzeczywiste placówki i zróżnicowana ze względu na czas pobytu dziecka w przedszkolu (5 godzin dziennie i powyżej 5 godzin dziennie).
6) Opłata stała nie podlega odliczeniu w przypadku nieobecności.
7) Należności za przedszkole wnoszone są przez rodziców najpóźniej do 5-go dnia roboczego każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.
8) Zwłoka z zapłatą za dwa pełne okresy płatności powoduje wykreślenie dziecka z przedszkola. Zaległa należność dochodzona będzie na drodze postępowania sądowego.


ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 10

Pracownikami przedszkola są: dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi. Szczegółowe zadania pracowników niepedagogicznych przedszkola opracowuje dyrektor placówki.

§ 11

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora a także inne stanowiska kierownicze.

§ 12

W oddziale integracyjnym można zatrudnić dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
§ 13

1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:
1) Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
2) Uwzględnia prawo rodziców do znajomości realizowanych w danym oddziale zadań wynikających z programu wychowania w przedszkolu.
3) Udziela rodzicom informacji na temat zachowania i rozwoju wychowanka. Dba o dobrą i przyjazną dziecku współpracę z rodziną we wszystkich zakresach.
4) Jest organizatorem planowanych spotkań z rodzicami o charakterze pedagogizacji, uroczystości związanych ze świętami rodzinnymi, zajęć otwartych, informacyjno-dyskusyjnych i innych związanych z potrzebami przedszkola i środowiska.

2. Nauczyciel odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym mu oddziale.
1) Planuje i organizuje, prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w powierzonym oddziale w oparciu o pełną znajomość środowiska oraz pedagogiki i psychologii.
2) Odpowiada za jakość swojej pracy pedagogicznej. Dokonuje jej oceny.
3) W sposób świadomy i krytyczny dobiera metody pracy z dziećmi kierując się w tym zakresie postanowieniami i uchwałami Rady Pedagogicznej oraz dostępną wiedzą metodyczną.
4) Dwa razy w roku składa sprawozdanie z pracy (półroczne i roczne), uwzględniając realizację programu wychowania w przedszkolu, rocznego planu pracy, uchwał Rady Pedagogicznej oraz dodatkowych wskazań dyrektora.

3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za prowadzenie obserwacji pedagogicznej swoich wychowanków.
1) Prowadzi obserwację każdego wychowanka posługując się dobrowolnie wybraną przez siebie i optymalną dla konkretnych warunków metodą obserwacji. Obserwacja ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
2) Dokumentuje obserwacje w dowolnie wybranej przez siebie formie w sposób rzetelny i systematyczny.
3) Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat treści obserwacji w stosunku do osób trzecich, nie związanych bezpośrednio z wychowaniem danego dziecka.
4) Obserwacje są dla nauczyciela źródłem planowania pracy z dziećmi oraz terapii pedagogicznej.

4. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną związaną z potrzebami dziecka.

5. Zakres zadań innych pracowników.
1) Referent do spraw zaopatrzenia wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu.
a) Sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.
b) Załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty, konserwacje).
c) Prowadzić magazyn, zaopatrywać przedszkole w żywność i sprzęt.
d) Nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom.
e) Sporządzać jadłospisy.
f) Uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich, naradach i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
g) Prowadzić dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
h) Przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
i) Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
2) Przydział czynności dla kucharza.
a) Przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki.
b) Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie.
c) Prowadzić magazyn podręczny.
d) Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych.
e) Brać udział w ustalaniu jadłospisów.
f) Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
3) Pomoc kuchenna obowiązana jest:
a) Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków.
b) Utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne.
c) Załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów.
d) Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
4) Przydział czynności dla pomocy nauczycielki - woźnej oddziałowej.
a) Dokładne sprzątanie powierzonych pomieszczeń.
b) Ścieranie kurzu wilgotną ścierka.
c) Mycie stołu po każdym posiłku i zajęciach.
d) Mycie i dezynfekcja urządzeń i pomieszczeń sanitarnych.
e) Odkurzanie dywanów.
f) Pomoc nauczycielce podczas spacerów i wycieczek.
g) Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci oraz pomoc w zakresie innych czynności wynikających z organizacji dnia pracy.
h) Do czynności tygodniowych należy: zmiana ręczników, pastowanie podług, trzepanie dywanów.
i) W pełni odpowiedzialna za sprzęt i inny majątek przedszkola.
j) Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
5) Przydział czynności dla konserwatora.
a) Konserwator dba o należyty stan mienia w przedszkolu
b) Utrzymuje czystość na podwórku, w ogrodzie, piwnicy i na strychu.
c) Zamiata chodniki wokół posesji przedszkola.
d) W zimie usuwa śnieg i posypuję piaskiem chodniki.
e) Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.


WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 14

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
1) Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5-cio i 6-cio letnie, a także dzieci rodziców samotnych, inwalidów I i II grupy, oraz dzieci z rodzin zastępczych.
2) Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie wypełnionych z złożonych kart zgłoszeń.
3) Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, przyjęć dokonuje Komisja Społeczna powołana przez Urząd Gminy w Nysie. W skład Komisji Społecznej przy przedszkolu wchodzą:
- dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
- przedstawiciel Rady Rodziców,
- przedstawiciel Urzędu Gminy lub samorządu.
4) Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do złożenia w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeń dziecka w terminie do 30 kwietnia danego roku.
5) Komisja Społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie od 1 do 15 maja danego roku. Po tym terminie dyrektor przedszkola informuje o dokonaniu rekrutacji.
6) Liczba dzieci nie powinna być większa od liczby miejsc w przedszkolu i obowiązującej liczby dzieci na oddział.
7) Decyzje Komisji Społecznej są protokołowane, dokumenty Komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci są przechowywane w kancelarii przedszkola
Protokół powinien zawierać:
- skład i listę obecności Komisji,
- wykaz dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.
8) W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
 
4. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do stałego czuwania nad stwarzaniem warunków zapewniających dzieciom bezpieczeństwo, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.
Pracownicy winni naruszania praw dziecka podlegają karze dyscyplinarnej zgodnie z regulaminem pracy, aż do zwolnienia włącznie.

5. Prawa i obowiązki dzieci.
1) Dziecko ma prawo do:
a) akceptacji takim jakie jest,
b) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
c) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
d) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
e) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
g) badania i eksperymentowania,
h) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
i) zdrowego jedzenia,
j) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.

6. Szczegółowe zasady realizacji prawa dziecka do właściwie zorganizowanego i prowadzonego procesu opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami pracy umysłowej określone są w programie wychowania przedszkolnego.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w wypadku:
- zalegania z opłatami za przedszkole za pełne dwa miesiące,
- nie zgłaszanie się dziecka w okresie 2 tygodni po rekrutacji w nowym roku szkolnym lub terminu przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego,
- stwierdzenia przez specjalistę poważnej wady fizycznej lub głębokiego upośledzenia zatajonego przez rodziców w karcie zgłoszenia.

 

 

§ 15

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 


Zmiany zostały wprowadzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu ......................

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.07.2003. Odsłon 9311, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony