Regulaminy

Załącznik do Uchwały Rady RodzicówPrzy Przedszkolu nr 10 w NysieNr 1/2009/2010 z dnia 15.09.2009r. Regulamin Rady RodzicówPrzedszkola nr 10 w Nysie Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dotyczącej tworzenia społecznych organów w systemie oświaty, ustala się następujące zasady działania Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 10 w Nysie: § 1 1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Jest organem społecznym.2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców dzieci danego oddziału.3. Rada Rodziców uchwała regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. § 2 Kompetencje Rady Rodziców 
 1. Rada Rodziców powoływana jest obligatoryjnie.
 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Może występować do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole – Gminy Nysa, organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Opolu, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola nr 10 w Nysie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 4. Uchwala w porozumieniu Rady Pedagogicznej Przedszkola:
a)     program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli,b)     program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje przedszkole, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowany do dzieci, nauczycieli i rodziców.
 1. Opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników.
 2. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
 3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a i b, program ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora przedszkola.
 5. Rada Rodziców może zorganizować wyżywienie dla dzieci uczęszczających do grup 5-cio godzinnych za zgodą rodziców. Koszt wyżywienia ponoszony będzie przez Rodziców dzieci korzystających z tego wyżywienia.
 6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rada rodziców określa § 6 regulaminu.
 7. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
 8. Uzależnienie od pozytywnej opinii Rady Przedszkola, Rady Rodziców podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizację harcerską.
 9. W przypadku zawieszenia wykonania uchwały przez dyrektora przedszkola, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany uzgodnić z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
 § 3 Tryb wyboru członków Rady Rodziców 1. Zgłoszenie kandydatów:a) zgłoszenie kandydatów do trójek grupowych dokonane przez kandydata lub          innego rodzica,b) liczba kandydatów to minimum 3 osoby,c) przynajmniej jeden z kandydatów musi zadeklarować chęć pracy w Radzie      Rodziców Przedszkola. 2. Wybór trójki grupowej;a) na pierwszym zebraniu zorganizowanym przez nauczyciela grupy, w drodze głosowania tajnego dokonany zostanie spośród zgłoszonych kandydatów wybór Trójki Grupowej,b) każdy Rodzic obecny na zebraniu danej grupy głosuje na trzech ze wszystkich zgłoszonych kandydatów,c) jedno dziecko może w Trójce Grupowej, a zarazem Radzie Rodziców reprezentować tylko jeden Rodzic,d) kadencja Trójki Grupowej trwa jeden rok szkolny. 3. Wybór osoby reprezentującej grupę w Radzie Rodziców:a) każdą grupę zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty reprezentuje jeden Rodzic,b) wybór Reprezentanta grupy w Radzie Rodziców przedszkola następuje zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty w drodze głosowania tajnego,c) spośród 3 nowo wybranej Trójki Grupowej jednocześnie deklarujących chęć pracy w Radzie Rodziców Przedszkola nr 10 w Nysie,d) każdy Rodzic obecny na zebraniu danej grupy głosuje tylko na jednego kandydata z trójki grupowej,e) osoba o najwyższej liczbie głosów będzie Reprezentantem grupy w Radzie Rodziców. 4. Ustalenie funkcji w Trójkach Grupowych;a) wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Skarbnika. PIERWSZE ZEBRANIE NOWEJ RADY RODZICÓW POWINNO ODBYĆ SIĘ WE WRZEŚNIU. 5. Powstanie Rady Rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rodziców.6. W skład Rady Rodziców wchodzą reprezentacje Rodziców wszystkich oddziałów:a) ze składu poszczególnych reprezentacji wybiera się na pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców, w skład której wchodzą przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik i dwóch członków,b) kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. W zależności od potrzeb mogą być powołane: komisje stałe lub okresowe, np. Komisja Rewizyjna,c) w posiedzenia Rady mogą brać udział z głosem doradczym – dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady,d) posiedzenia Rady Rodziców zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał,e) posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane,f) dyrektor przedszkola jest koordynatorem między poszczególnymi organami przedszkola. Rozstrzyga wszelkie spory między organami uwzględniając zakresy ich kompetencji. § 4 Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców Przewodniczący Rady Rodziców:a)     ma prawo i obowiązek prezentowania wobec dyrektora przedszkola i nauczycieli propozycji, wniosków i opinii członków Rady Rodziców,b)     jest reprezentantem interesów rodziców w kontaktach zewnętrznych Rady Rodziców,c)      do jego szczególnych obowiązków należy:1.      organizowanie pracy Rady Rodziców w oparciu o przyjęty plan,2.      przydzielanie zadań wynikających z przyjętych uchwał Rady rodziców,3.      składanie na plenarnych posiedzeniach Rady Rodziców sprawozdań i propozycji wynikających z działalności Rady Rodziców.d)     może odwołać plenarne posiedzenie Rady Rodziców tylko na wniosek członków Rady lub Komisji Rewizyjnej. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców:a)        ma prawa i obowiązki przysługujące Przewodniczącemu w przypadku zastępowania go w razie jego nieobecności,b)        ponadto do szczególnych jego obowiązków należy organizacyjne zabezpieczenie prac Rady Rodziców. Sekretarz Rady rodziców:a)       ma obowiązek bieżącego prowadzenia dokumentacji z działalności Rady Rodziców,b)       do jego szczególnych obowiązków należy:1.      rzetelne rejestrowanie wszelkich wniosków, próśb, skarg i zażaleń płynących ze strony Rodziców,2.      pilotowanie realizacji spraw i przygotowanie odpowiedzi zainteresowanym zgodnie z obowiązującym w tym zakresie trybem i terminem. Skarbnik Rady Rodziców:a)     sporządza kalkulacje do planu finansowego, plan finansowy, umowy na pracę zlecone przez Radę Rodziców, prowadzi na bieżąco dokumentację finansową,b)     do jego szczególnych obowiązków należy:1.      systematyczne prowadzenie konta funduszu Rady Rodziców,2.      przygotowanie sprawozdań finansowych,3.      zabezpieczenie pieczątki firmowej, druków czeków wypłat gotówkowych i przelewowych oraz wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem,c)      ma prawo do odmowy realizacji operacji finansowej niezgodnej z obowiązującymi przepisami oraz obowiązek powiadomienia o tym Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Rodziców oraz dyrektora przedszkola,d)     może zostać odwołany tylko przez plenarne posiedzenie na wniosek członków Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej,e)     przekazanie obowiązków skarbnika odbywa się protokolarnie z udziałem Komisji Rewizyjnej oraz dyrektora przedszkola. § 5 Komisja Rewizyjna 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest spoza członków funkcjonujących Rady rodziców.2. Komisja Rewizyjna prowadzi bieżącą kontrolę realizacji przyjętych planów działania Rady Rodziców oraz bada prawidłowość działalności finansowej Rady Rodziców.3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swojej działalności tylko na plenarnych posiedzeniach Rady Rodziców. § 6 Wspieranie działalności statutowej przedszkola Wspieranie działalności statutowej przedszkola odbywa się poprzez:1. Dbałość o spójne oddziaływanie rodziny i przedszkola na proces opieki, wychowania i nauczania z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz konieczności zapewnienia im właściwych warunków kształtowania ich cech psychofizycznych.2. Przedstawienie Rodzicom programu działania oraz wynikających z niego zadań dla przedszkola i Rodziców.3. Tworzenie właściwego klimatu poparcia dla kształtowania niezbędnych warunków zapewniających efektywne funkcjonowanie przedszkola.4. Tworzenie funduszu z ustalonych z rodzicami dobrowolnych składek, darowizn, prowizji, w celu zakupu niezbędnych materiałów dla dzieci: książek, opłat zajęć dodatkowych, teatrzyków, kina, upominków świątecznych, organizacji wycieczek oraz zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu według ustalonego planu finansowego na dany rok szkolny.  § 7 Zasady gospodarowania funduszem Rady Rodziców 1. Rada Rodziców opiniuje w każdym roku szkolnym plan finansowy funduszu Rady składany przez dyrektora przedszkola.2. Wysokość składki ustalana jest corocznie, po konsultacji z Rodzicami, na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rodziców.3. Składki wpłaca się na konto Rady Rodziców w dwóch ratach w jednakowej wysokości: I rata do 15 września, II rata do końca lutego danego roku szkolnego.4. W indywidualnych przypadkach Prezydium Rady Rodziców na wniosek zainteresowanych lub trójek grupowych może obniżyć lub całkowicie zwolnić z wpłaty składki, kierując się dobrem dziecka i interesem społecznym.5. Skarbnik prowadzi całą obsługę i dokumentację finansową Rady Rodziców. Raz na kwartał przedkłada ja członkom Rady Rodziców oraz w razie potrzeby Komisji Rewizyjnej.6. Rada Rodziców upoważnia Skarbnika lub inną osobę do dysponowania środkami funduszu według ustalonego planu finansowego. 7. Fundusz Rady Rodziców przeznacza się na wspieranie działalności statutowej przedszkola, a w szczególności na:a) opłacanie zajęć dodatkowych organizowanych dla wszystkich dzieci, tj. język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, b) organizacji uroczystości dla dzieci i zakup upominków,c) organizacji wyjazdów na spektakle teatralne, wycieczki krajoznawcze,d) uzupełnienia artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, niezbędnych do pracy dydaktycznej.8. Rada Rodziców może tworzyć swój majątek w postaci przedmiotów lub sprzętu i przekazać go w użyczenie dla przedszkola, prowadząc własne książki inwentarzowe prowadzone przez skarbnika.9. Pozyskany przez Radę Rodziców przedmiot lub sprzęt może być przekazany w majątek przedszkola. § 8 Zmiany i uzupełnienia do niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone tylko przez plenarne zebranie Trójek Grupowych w formie ustalonej przez zebranie Rodziców. § 9 Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 10 w Nysie. 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Józefa Sadowska dnia 26.04.2010
Opublikowana przez Józefa Sadowska dnia 26.04.2010. Odsłon 9420, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony