Polityka Społeczna i Rodzinna

Zakres działań i zadań Komórki ds. Polityki Społecznej i Rodzinnej doc

Sprawozdanie z „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w 2016 roku”. pdf

Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Od dnia 1 stycznia 2018 r. wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1 A, 48-303 Nysa, tel.: 77 4472370.
I. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby spełniające łącznie niżej wymienione warunki:
- nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego,
- posiadające obywatelstwo polskie,
- posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nysa,
- spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- w stosunku do których nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
II. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:
90 dni od dnia określonego w decyzji - w przypadku wydania decyzji z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
90 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę,90 dni od dnia udzielenia pomocy - w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę.
III. Wydanie decyzji potwierdzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
ul. KEN 1A
48 – 303 Nysa
tel. 77/ 44 13 221
(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie)
Komisja ma swoje posiedzenia w czwartki w godz. 15.30 – 18.30. 

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie powołanej Zarządzeniem nr 127/2015 Burmistrza Nysy z dnia 05 marca 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 571/2016 Burmistrza Nysy z dnia 13 stycznia 2016 roku i Zarządzeniem Nr 736/2016 Burmistrza Nysy z dnia 18 maja 2016 roku są:
1) Kamila Ferdyn
2) Artur Kosiński
3) Dariusz Bednarz – przewodniczący
4) Genowefa Worek
5) Bartłomiej Robel
6) Janusz Smagoń  

Komisja podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487), w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym określonych w art. 25 i 26 ust.3 ustawy;
3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;
4) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych - w zakresie ustalonym w ustawie;
5) podejmowanie czynności wobec osób nadużywających alkoholu oraz osób doznających przemocy, członków ich rodzin i innych osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym prowadzenie rozmów z tymi osobami oraz przeprowadzanie wizyt w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych na Komisję z związku z nadużywaniem alkoholu.  

Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy. 
Jeżeli masz problem z alkoholem, możesz zgłosić się osobiście na posiedzenie Komisji lub telefonicznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: tel. 77/ 447 23 70, gdzie Twoja sprawa zostanie przekazana członkom Gminnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.  
Problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeśli wiesz, iż w środowisku dzieje się krzywda dzieciom bądź osoby nadużywające alkoholu stwarzają zagrożenie sobie i innym.


Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
siedziba:
ul. KEN 1A
48 – 303 Nysa
tel. 77/  447 23 70
(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie)

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:
1)    Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie;
2)    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie;
3)    Komenda Powiatowa Policji w Nysie;
4)    Gminny Zarząd Oświaty w Nysie;
5)    Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie;
6)    Prokuratura Rejonowa w Nysie;
7)    organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa;
8)    Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich;
9)    specjalista ds. przemocy.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1)    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2)    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3)    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4)    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5)    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
1)    opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2)    monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3)    dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Osoby i rodziny, w których występuje problem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej, który skieruje sprawę do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zwołania grupy roboczej.
Problem występowania przemocy można również zgłosić prawnikowi socjalnemu, dzielnicowemu lub lekarzowi 1-wszego kontaktu.
Każda z tych osób jest ustawowo zobowiązana do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Nie bądź obojętny! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 20.12.2017
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 20.12.2017. Odsłon 14385, Wersja 46drukuj
Wersja : lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Początek strony