Rada Pedagogiczna

REGULAMIN   RADY  PEDAGOGICZNEJ

1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej działań statutowych dotyczących kształcenia oraz sprawowania wychowania i opieki.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad, udziela i odbiera głos w dyskusji a także – nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, informacje o funkcjonowaniu Szkoły oraz na bieżąco zapoznaje Radę z obowiązującymi w oświacie przepisami.

 3.  W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły, przewodniczącym Rady zostaje jego zastępca.

4.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, którzy zobowiązani są do :

 a/  aktywnego uczestnictwa w obradach i pracach Rady oraz rzetelnego przygotowania się   

     do posiedzeń,

b/  dochowania tajemnicy służbowej i nieujawniania osobom postronnym poruszanych na  

     konferencjach  spraw, mogących naruszyć dobro ucznia, jego rodziców a także praco-

     wników szkoły,

c/  realizacji uchwał Rady,

d/  wykonania przyznanych zadań zgodnie z rocznym planem pracy,

e/  składania sprawozdań przed Radą.

 5.   Za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej lub też jej przewodniczącego, w posiedze -

niach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone.

 6.      Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy :

 a/  Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

b/  organu prowadzącego,

c/  organu nadzorującego Szkołę,

d/  co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 7.      Rada Pedagogiczna obraduje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na :

a/  posiedzeniach plenarnych organizowanych :

-         przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,

-         w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji lub promowania uczniów,

-         po zakończeniu roku szkolnego.

 b/  posiedzeniach roboczych zwoływanych w miarę bieżących potrzeb np. rady szkole -

.          niowe, przedmiotowe, problemowe.

 8.      Nauczyciele winni być powiadomieni o terminie konferencji, co najmniej 3 dni przed

planowanym ich odbyciem :

     a/ informacje o terminie i porządku obrad Rady Pedagogicznej przekazuje nauczycielom

        w „księdze zarządzeń” Dyrektor lub wicedyrektor,

    b/ nauczyciel potwierdza każdorazowo własnoręcznym podpisem w w/wym. księdze fakt

         powiadomienia.

9.      Obecność każdego nauczyciela na posiedzeniach Rady jest obowiązkowa.

 10.  Usprawiedliwiona nieobecność na Radzie ma miejsce w wypadku, gdy nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest oddelegowany przez  Dyrektora szkoły do innych prac, albo też został zwolniony przez niego z powodu sytuacji losowej.

 11.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 jej członków, w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 12.  W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.

 13.  Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły.

 14.  O zawieszeniu uchwały Rady Pedagogicznej jej Przewodniczący powiadamia organ prowadzący szkołę celem  zajęcia  przez ten organ stanowiska.


 
ZADANIA  RADY  PEDAGOGICZNEJ
 

1.      Do zadań związanych z działalnością dydaktyczną Rady Pedagogicznej należy :

 a/   planowanie i organizacja pracy dydaktycznej,

b/   zatwierdzanie planu Rady Pedagogicznej,

c/   analizowanie okresowe i roczne stanu nauczania,

d/   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

e/   podejmowanie uchwał o skreśleniu uczniów z listy uczniów lub przeniesieniu do

      innej szkoły,

f/   podejmowanie decyzji o warunkowym promowaniu ucznia,

g/   ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I – III,

h/  opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych

i/   opiniuje :

·    powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

·    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

·     wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

·    podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosowanie do art. 56 ustawy.
 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE
 

1.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane :

 

-         wpisu do księgi protokołów dokonuje protokolant do 5 dni po odbyciu Rady Pedagogicznej,

-         protokół wraz z listą obecności podpisuje Przewodniczący i protokolant,

-         członkowie Rady mają obowiązek na każdym kolejnym jej posiedzeniu zatwierdzić protokół z poprzedniej konferencji,

-         po przeczytaniu protokołu mogą zgłosić Przewodniczącemu poprawki, które w drodze głosowania zostają zatwierdzone lub odrzucone,

-         w księdze protokołów nie wolno odnotowywać żadnych uwag pisemnych.

 2.      Książka protokołów winna zawierać :

 

-         klauzulę – „księga zawiera .......... stron i obejmuje prace Rady Pedagogicznej od dnia .......... do dnia ............”.

-         podpis Dyrektora Szkoły,

-         księga winna zostać przesznurowana i opieczętowana pieczęcią lakową.

 

3.      Książka protokołów znajduje się pod nadzorem Dyrektora i może być udostępniona wyłącznie na terenie szkoły :

 

-         członkom Rady Pedagogicznej,

-         organowi nadzorującemu lub prowadzącemu szkołę,

-         upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych.

 

4.      Tryb wyboru protokolantów na rok szkolny :

 

Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej kandydatury na stanowisko protokolanta w czasie konferencji podsumowującej rok szkolny i po akceptacji członków Rady zostają oni zatwierdzeni.

 

5.      Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się zgodnie z trybem art. 13 Ustawy o Systemie Oświaty.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.07.2003
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.07.2003. Odsłon 8679, Wersja 1drukuj
 
Początek strony