Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie

przy ulicy Bolesława Prusa 14

Podstawa prawna: Art. 53 i 54 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie Ustawy o Systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców wynikają z następujących dokumentów:

ustawa z dnia 7 wrześia 1991 r. o systemie ośiaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007r.

- art. 22a ust. 2b (wyrażnie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręzników)

- art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a takż szkolnym zestawie podręzników),

- art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udziałprzedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołnej w celu wyboru dyrektora),

- art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęia i prowadzenia w szkole działlnośi przez stowarzyszenia i inne organizacje),

- art. 54 (kompetencje rady rodziców),

- art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie zwiąane z obowiąkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoł);

ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późiejszymi zmianami, w szczególnośi:

- art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożiwiająy radzie rodziców wnioskowanie o ocenępracy nauczyciela,

- art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawićswojąopinięna temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażsty, kontraktowego i mianowanego za okres staż.

Uprawnienia Rady Rodzicó

Rodzice mająprawo do tworzenia demokratycznych i niezależych od włdz szkolnych reprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.

Rada rodziców ma prawo do:

suwerennego okreśania swojej wewnęrznej organizacji - oznacza to, ż nikt z włdz szkoł (dyrektor, rada pedagogiczna) nie moż wpłwaćna jej skłd ani na strukturę

gromadzenia śodków finansowych dla wspierania działlnośi statutowej szkoł i wydawania ich zgodnie z włsnąwolą

wystęowania do dyrektora oraz pozostałch organów szkoł w sprawach zwiąanych:

- z jakośiąnauczania (np. starania o certyfikat ISO),

- z wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół,

- z finansami szkoł (np. wniosek do włdz szkoł o wygospodarowanie pienięzy na kóła zainteresowań,

- z bezpieczeńtwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z RadąPedagogicznąProgram Wychowawczy Szkoł i Program Profilaktyki.

Program Wychowawczy obejmuje:

1. zadania wychowawców klas,

2. treśi wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,

3. zasady współracy wychowawców z rodzicami i samorząem uczniowskim.

Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 2

Program Profilaktyki ma na celu:

1. rozwijanie zainteresowańuczniów (np. tworzenie kółk zainteresowań,

2. przeciwdziałnie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, współraca z ośodkami wychowawczymi),

3. zapewnienie bezpieczeńtwa w szkole,

4. zapobieganie uzależieniom uczniów.

Jeśi Program Wychowawczy i Program Profilaktyki nie zostanąuchwalone, wówczas sąustalane przez dyrektora szkoł w uzgodnieniu z kuratorem ośiaty i obowiąujądo czasu ich uchwalenia przez radęrodziców w porozumieniu z RadąPedagogiczną

Rada Rodziców opiniuje:

program i harmonogram poprawy efektywnośi kształenia lub wychowania

projekt planu finansowego skłdanego przez dyrektora szkoł, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należ do dyrektora,

opiniuje szkolny zestaw podręzników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należ do rady pedagogicznej, która podejmuje stosownąuchwałę

Rada Rodziców moż takż opiniowaćwzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoł, jednak ostateczna decyzja należ do dyrektora.

Rada Rodziców decyduje o tym, czy dyrektor wyrazi zgodęna działlnośćw szkole stowarzyszeńbąźorganizacji pozaszkolnych takich, jak np.:

ZHP (Zwiąek Harcerstwa Polskiego),

ZHR (Zwiąek Harcerstwa Rzeczypospolitej),

PCK (Polski Czerwony Krzyż,

LOP (Liga Ochrony Przyrody).

Waże jest to, ż Rada Rodzicó ma prawo zakazania wstęu na teren szkoł organizacjom, któe mogąmiećzgubny wpłw na rozwó dzieci. Przykłdami takich organizacji mogąbyć sekty czy teżorganizacje negująe wartośi preferowane przez rodziców.

Obowiąki Rady Rodzicó

Rada Rodziców ma obowiąek:

gospodarowania zgromadzonymi śodkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczęny, przy czym należ pamięać ż finanse rady mogąbyćkontrolowane jedynie przez:

KomisjęRewizyjną(wewnęrzny organ rady rodziców),

RegionalnąIzbęObrachunkową

Urzą Skarbowy.

dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie moż odbywaćsięw inny sposób,

stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewniąjej niezbęnąsprawnośći operatywność dopasowane do realiów szkoł,

działania w sposób przejrzysty - ogółrodziców powinien byćinformowany o prowadzonych przez radędziałaniach; koniecznościąjest równieżsystematyczne rozliczanie sięz wykorzystanych środków finansowych; dobrąpraktykąjest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeńprzychodów i wydatków,

Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 3

REGULAMIN

ROZDZIAŁI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. W Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie dział Rada Rodziców.

Rada Rodziców jest samorząnym przedstawicielem rodziców uczniów tutejszej szkoł.

2. Rada Rodziców współział z dyrektorem szkoł, RadąPedagogicznąi Samorząem Uczniowskim w realizacji zadańszkoł.

§ 2

1. Rada Rodziców realizuje swoje cele, opierają sięna pracy społcznej swoich człnków.

2. Rada Rodziców przeznacza całowity swój dochód na działlnośćokreśonąprzez niniejszy regulamin.

3. Rada Rodziców moż zlecićbieżąąobsłgęfinansowąpodmiotowi zewnęrznemu – na mocy zawartego z nim porozumienia.

§ 3

1. Rada Rodziców użwa pieczęi podłżej o treśi:

Rada Rodziców

przy Gimnazjum Nr 2

w Nysie

ul. Prusa 14

2. Rada Rodziców moż ustanawiaćdyplomy, wyróżienia i medale i przyznawaćje osobom fizycznym i prawnym, zasłżnym w realizacji celów Rady Rodziców.

ROZDZIAŁII

CELE RADY RODZICÓW I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

1. Celem Rady Rodziców jest:

a. reprezentowanie ogół rodziców szkoł,

b. integracja rodziców oraz zapewnienie współracy rodziców ze szkołą

c. wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńzej działlnośi szkoł oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

2. Rada Rodziców moż wystęowaćdo dyrektora i innych organów szkoł, organu prowadząego szkołęoraz organu sprawująego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoł.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należ:

d. Uchwalenie w porozumieniu z RadąPedagogiczną

programu wychowawczego szkoł, obejmująego wszystkie treśi i działnia o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego śodowiska, obejmująego wszystkie treśi i działnia o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

e. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnośi kształenia i wychowania szkoł,

f. opiniowanie projektu planu finansowego, skłdanego przez dyrektora szkoł,

g. gromadzenie funduszy z dobrowolnych skłdek rodziców oraz pozyskiwanie śodków finansowych z innych źódełz przeznaczeniem ich na potrzeby szkoł,

h. utrzymywanie stałgo kontaktu z RadąPedagogiczna i Samorząem Uczniowskim.

4. Rada Rodziców moż porozumiewaćsięz innymi Radami Rodziców, ustalają zasady i zakres współracy.

Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 4

ROZDZIAŁIII

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁNIA RADY RODZICÓW

§ 5

1. Rady Klasy w skłdzie trzech osób zostająwybrane w jawnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy w każym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Jeden rodzic nie moż byćczłnkiem więej niżjednej Rady Klasy.

2. RadęRodziców w ilośi 9-13 osób tworząprzedstawiciele wybrani w głosowaniu jawnym spośód Rad Klasowych.

§ 6

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona w głsowaniu jawnym lub tajnym przewodnicząego, wiceprzewodnicząego, sekretarza, skarbnika i trzyosobowąKomisjęRewizyjną Finanse Rady Rodziców prowadzi osoba do spraw finansowo – księowych.

2. Zebranie Rady Rodziców zwołje Przewodnicząy Rady Rodziców w zależośi od bieżąych potrzeb programowych, z włsnej inicjatywy lub na prośędyrektora szkoł, lub 3 człnków Rady Rodziców.

3. W zebraniach Rady Rodziców moż braćudziałprzedstawiciel Dyrekcji szkoł lub inne zaproszone osoby.

4. Obecnośćna zebraniach Rady Rodziców jest obowiąkowa, dokumentowana listąobecnośi.

5. Zebrania Rady Rodziców sąprotokołwane. Protokółz posiedzenia rady Rodziców podpisuje Przewodnicząy Rady Rodziców, a nastęnie jest on przedstawiany dyrektorowi szkoł.

6. Za protokoł Rady Rodziców i jego prawidłwe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

§ 7

1. Uchwał Rady Rodziców zapadająwięszośiągłsów w głsowaniu jawnym lub tajnym, przy obecnośi ponad 50% uprawnionych do głsowania. W przypadku równej ilośi głsów, decydująy jest głs przewodnicząego rady.

2. Uchwał Rady Rodziców sąprotokołwane. Uchwał podpisuje Przewodnicząy, a nastęnie sąone przedstawiane dyrektorowi szkoł.

3. Jeśi uchwał Rady Rodziców lub inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna z interesem szkoł, dyrektor zawiesza jej wykonanie, o czym powiadamia RadęRodziców w ciąu 7 dni od złżnia uchwał w sekretariacie szkoł.

§ 8

1. Prezydium Rady Rodziców jest wewnęrznym organem, kierująym pracami Rady Rodziców. Skłda sięz przewodnicząego, wiceprzewodnicząego, sekretarza, skarbnika.

2. Prezydium Rady Rodziców:

a. kieruje całkształem prac Rady Rodziców w okresie mięzy jej posiedzeniami,

b. nadzoruje pracęstałch i doraźych zespołw problemowych, jeśi takie powstanąprzy Radzie Rodziców,

c. informuje na bieżąo RadęRodziców o swojej działlnośi,

d. reprezentuje RadęRodziców poza szkołą

§ 9

1. Komisja Rewizyjna jest wewnęrznym organem kontrolnym Rady Rodziców.

2. Komisja Rewizyjna skłda sięz 3 osób, z których przynajmniej jedna powinna byćdobrze zorientowana w przepisach prawa finansowego i rachunkowośi.

3. Człnkowie Komisji Rewizyjnej wybierająspośód siebie przewodnicząego.

§ 10

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok. Ustęująa Rada Rodziców dział do chwili wyboru i ukonstytuowania sięnowej Rady Rodziców, co nastęuje w okresie 1 tygodnia po odbyciu siępierwszych powakacyjnych zebrańrodziców i wybraniu nowych Rad Klasowych.

2. Człnkowie Prezydium Rady Rodziców, których dzieci opuśił szkołęw śodku kadencji, zostajązastąieni przez człnków Rady Rodziców w wyborach uzupełiająych. Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 5

ROZDZIAŁIV

FUNDUSZ RADY RODZICÓW

§ 11

1. Fundusz Rady Rodziców jest tworzony:

a. z dobrowolnych skłdek rodziców dzieci ucząych sięw tutejszej szkole,

b. z wpłt osób fizycznych, organizacji i instytucji,

c. z dotacji i prowizji,

d. ze śodków uzyskanych z festynów i imprez organizowanych przez RadęRodziców.

2. Śodki gromadzone na koncie Rady Rodziców sąprzeznaczone na finansowanie statutowej działlnośi szkoł oraz projektów ważych dla szkoł i ucząych sięw niej dzieci.

3. 10% śodków wpłconych na konto Rady Rodziców przez danąklasępozostaje do dyspozycji tej klasy, jeśi do 31.03. klasa wpłci 80% zadeklarowanych kwot.

§ 12

1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera sięna zatwierdzonym przez RadęRodziców planie finansowym.

2. Rada Rodziców corocznie ustala sugerowanąwysokośćskłdki na fundusz Rady Rodziców.

3. Gdy w tutejszej szkole uczy sięrodzeńtwo, skłdkęwnosi siętylko za jedno dziecko lub za każe dziecko w wysokośi 50% ustalonej skłdki.

4. Do końa października dyrektor szkoł i zainteresowani nauczyciele skłdajądo Prezydium Rady Rodziców zapotrzebowanie na śodki finansowe z funduszu Rady Rodziców na dany rok szkolny.

§ 13

1. O przeznaczeniu śodków funduszu Rady Rodziców decyduje Rada Rodziców.

2. Każy wpłcająy na konto Rady Rodziców moż sugerowaćprzeznaczenie swojej skłdki na wybrany przez siebie projekt spośód proponowanych przez RadęRodziców. W tym celu robi sięstosownąadnotacjęna formularzu deklaracji wpłty.

§ 14

1. Na pierwszym po wakacjach zebraniu Rady Rodziców Prezydium ustęująej rady przedstawia sprawozdanie z wykorzystania śodków funduszy Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym. Sprawozdanie to jest dostęne dla ogół rodziców danej klasy poprzez sprawozdanie przedstawiciela Rady Klasowej.

2. Do korzystania z konta Rady Rodziców – w ramach ustalonego przez RadęRodziców planu finansowego – upoważiony jest przewodnicząy, sekretarz oraz skarbnik.

ROZDZIAŁV

POSTANOWIENIA KOŃOWE

§ 15

1. Regulamin Rady Rodziców uchwala Rada Rodziców więszośiągłsów w głsowaniu jawnym, przy obecnośi ponad 50% uprawnionych do głsowania.

2. Regulamin wchodzi w żcie z dniem 01.04.2009r.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 29.09.2010
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 29.09.2010. Odsłon 8882, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony