Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania

WEWNĄTRZSZKONY SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA  UCZNIÓW

Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i uwzględnia oraz stosuje przepisy tego rozporządzenia.

POSTĘPOWANIE WSTĘPNE

§ 99

W Gimnazjum nr 2 w Nysie obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania, zwany dalej „systemem”.

§ 100.

Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego , jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełnienie funkcji diagnostycznej i motywacyjnej.

§ 101.

1. System ma także za zadanie zapewnić uczniowi:

a) bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania,

b) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się,

c) motywowanie do samorozwoju,

d) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

e) uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównania braków,

f) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenia metod uczenia się,

g) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć.

2. System ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:

b) ocenę poziomu nauczania,

a) korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania i wychowania,

c) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych

d) modyfikację celów i programów kształcenia.

3. System ma za zadanie zapewnić rodzicom:

a) znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę,

b) szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną i zbiorową),

c) pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz rozwoju jego osobowości – trudnościach i specjalnych uzdolnieniach. Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 2 z 18

§ 102.

System obejmuje:

a) zasady i kryteria oceniania uczniów kl. I – III gimnazjum,

b) zasady klasyfikowania – tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,

c) kryteria i zasady oceny z zachowania,

d) warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom.

OCENIANIE UCZNIÓW GIMNAZJUM

§ 103.

Wewnątrzszkolny System Oceniania określa: kryteria, metody, narzędzia, częstotliwość oraz zasady oceniania.

§ 104

1. Oceny wyrażane będą stopniami wg następującej skali:

celujący cel 6

bardzo dobry bdb 5

dobry db 4

dostateczny dst 3

dopuszczający dop 2

niedostateczny ndst 1

Wg tej skali wystawiane będą oceny cząstkowe, okresowe jak i roczne.

2. Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Od oceny tej nie przysługuje odwołanie.

3. Nauczyciel może stosować do ocen cząstkowych znaki („ - ” i „+”), może też oznaczać tymi znakami aktywność na lekcji. O szczegółowych kryteriach ocen zawartych w PSO (Przedmiotowym Systemie Nauczania) nauczyciel informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. W przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianów pisemnych i ustnych wpisuje się „nb”, w przypadku braku zadania domowego „ bz”, w przypadku zgłoszenia nieprzygotowania do odpowiedzi „np.”, w przypadku zwolnienia „zw”.

4. Ustala się następujące kryteria oceniania:

a)
ocenę niedostateczną (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

b) oceną dopuszczającą (2) - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 3 z 18

c) ocenę dostateczną (3) - otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

d) ocenę dobrą (4) - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne. e)

ocenę bardzo dobrą (5) - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. f) ocenę celującą (6) - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

§ 105.

Stosuje się następujące sposoby oceniana:

- testy,

- rozmowy,

- obserwacja,

- analiza wytworów.

§ 106.

Ocenianiu podlegają w szkole:

a) sprawdziany pisemne,

b) testy,

c) prace indywidualne,

d) praca w grupach,

e) odpowiedzi ustne,

f) aktywność na lekcji,

g) prace domowe.

§ 107. Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 4 z 18

1. Częstotliwość oceniania:

- bieżąca,

- kontrolna (po zakończeniu określonej partii materiału),

- symulująca (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania)

2. Ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu powinna wynosi:

- przy 1 godz. przedmiotu w tygodniu - co najmniej 3,

- przy 2 godz. przedmiotu w tygodniu - co najmniej 4,

- przy 3 godz. przedmiotu w tygodniu - co najmniej 6,

- przy 4 lub więcej godz. w tygodniu - co najmniej 8.

§ 108.

1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku zajęć lekcyjnych.

2. Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

3. Nauczyciel przechowuje prace pisemne przez semestr.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę semestralną uzasadnia ją ustnie, a pisemnie - ocenę roczną, na pisemny wniosek rodzica (lub prawnego opiekuna).

5. Przy ocenianiu ucznia - nauczyciel uwzględniać będzie pisemne zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych. Opinie te będą brane pod uwagę również przy ustalaniu wymagań edukacyjnych (np.obniżenie poziomu nauczania).

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki bierze się pod

uwagę szczególnie wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego – decyzja oparta będzie na pisemnej opinii lekarskiej. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis
„ zwolniony”.

8. Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku.

- w styczniu (koniec I semestru),

- w czerwcu (koniec II semestru – ocena roczna).

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW

§ 109.

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004r. z późn. zmianami,

2. Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku, w ostatnim tygodniu poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

3. Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

§ 110. Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 5 z 18

Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, jeżeli powodem nieklasyfikowania jest usprawiedliwiona nieobecność w szkole (rodzice mogą usprawiedliwić do 5 dni).

1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą.

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który uzyskał jedną ocenę niedostateczną (w sytuacji wyjątkowej, również do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń – za zgodą Rady Pedagogicznej - jeśli ma dwie oceny niedostateczne).

3. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego składa do dyrektora szkoły uczeń za zgodą rodziców lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

4. Termin egzaminu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) ustala Dyrektor, nie później niż tydzień przed końcem roku szkolnego. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany nie więcej niż z dwóch przedmiotów.

§ 111.

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego.

2. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

3. Zgodę wyraża oraz termin egzaminu ustala Rada Pedagogiczna w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 112.

1. Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

- egzaminujący,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

2. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z przeprowadzonego egzaminu w szczególnych przypadkach.

§ 113.

1. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów:

- plastyka

- muzyka

- informatyka,

- wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 6 z 18

2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych w szkole.

3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- termin egzaminu,

- pytania egzaminacyjne,

- wynik egzaminu,

- ustalony przez komisję stopień.

Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 114.

1. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą składać odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty egzaminu.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia:

a) oddalić odwołanie podając uzasadnienie,

b) wyznaczyć powtórny termin egzaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Statutu Szkoły.

§ 115.

Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony nowy termin odpowiednio w trybie § 112 i § 113.

§ 116.

1. W klasie III gimnazjum uczniowie zdają „
egzamin gimnazjalny”, obejmujący umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego, ustalone w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim

roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach zwany dalej egzaminem gimnazjalnym.

2. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

3. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice ( prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemna deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

4. Egzamin gimnazjalny odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

5. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Komisja ma obowiązek opracować i opublikować informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów a także form przeprowadzania egzaminu. Informator publikuje się co najmniej na dwa Gimnazjum nr 2 im.Karpatczyków w Nysie Strona 7 z 18

lata przed terminem egzaminu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową.

6. Jeżeli uczeń do dnia 31 sierpnia danego roku nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego,

będzie musiał powtarzać klasę III gimnazjum a następnie przystąpić do egzaminu.

7. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

8. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednej z grup przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w § 25 ust.2.

9. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.

IV. PROCEDURA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

§ 117

Tryb i zasady ustalania semestralnej i rocznej oceny zachowania:

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.1 Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 wywiąywanie sięz obowiąkó ucznia;

 postęowanie zgodne z dobrem społcznośi szkolnej;

 dbałśćo honor i tradycje szkoł;

 dbałśćo pięno mowy ojczystej;

 dbałśćo bezpieczeńtwo i zdrowie włsne oraz innych osó;

 godne, kulturalne zachowanie sięw szkole i poza nią

 okazywanie szacunku innym osobom.

2.2 Śórocznąi rocznąocenęklasyfikacyjnązachowania ustala sięwedłg skali okreśonej w statucie szkoł na podstawie Rozporzązenia MENiS z dnia 7 wrześia 2004 roku, z późiejszymi zmianami.

2.3 Ocenęklasyfikacyjnązachowania ustala sięwedłg nastęująej skali:

wzorowe;

bardo dobre;

dobre;

poprawne;

nieodpowiednie;

naganne;

z zastrzeżniem punktu 2.6

2.4 Wychowawca klasy na począku każego roku szkolnego informuje ucznió oraz ich rodzicó (opiekunó prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyżzej niżprzewidywana rocznej oceny zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.5 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u któego stwierdzono zaburzenia rozwoju lub odchylenia rozwojowe, należ uwzglęnićwpłw stwierdzonych zaburzeńlub odchyleńna jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 8 z 18

kształenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.6 Śóroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznió z upośedzeniem umysłwym w stopniu umiarkowanym lub znacznym sąocenam opisowymi.

2.7 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpłwu na:

 oceny klasyfikacyjne z zajęćedukacyjnych;

 promocjędo klasy programowo wyżzej lub ukońzenie szkoł z zastrzeżniem pkt 2.7.1 i 2.7.2.

2.7.1 Rada pedagogiczna moż podjąćuchwałęo niepromowaniu do klasy programowo wyżzej lub nieukońzeniu szkoł przez ucznia, któemu w danej szkole po raz drugi z rzęu ustalono rocznąnagannąocenęklasyfikacyjnązachowania.

2.7.2 Uczeń któemu w danej szkole po raz trzeci z rzęu ustalono nagannąrocznąocenęklasyfikacyjnązachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyżzej, a uczeńklasy programowo najwyżzej w danym typie szkoł nie ukońzy szkoł.

3.1 Semestralnąi rocznąocenęzachowania ucznió ustala wychowawca klasy wg kolejnośi:

3.1.1 Proponowanąocenęzachowania ucznia ustala jawnie wychowawca klasy na 14 dni przed radąklasyfikacyjną po zasięnięiu opinii nauczycieli i ucznió danej klasy oraz ocenianego ucznia.

3.1.2 Informacjęo proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca udostęnia nauczycielom Gimnazjum nr 2 w Nysie, najpóźiej na 14 dni przed radąklasyfikacyjną

3.1.3 Niewniesienie przez nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Nysie zastrzeżńna piśie do wychowawcy klasy w terminie do 10 dni przed radąklasyfikacyjnąoznacza

akceptacjęproponowanej oceny zachowania ucznia.

3.1.4 Informacjęo proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca przekazuje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom), najpóźiej na 7 dni przed radąklasyfikacyjną

3.1.5 Ustalona przez wychowawcęklasy semestralna i roczna ocena zachowania ucznia jest ostateczna z zastrzeżniem punktu 3.2 niniejszej procedury.

3.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania obowiąuje procedura odwołwcza:

3.2.1 Rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni mająprawo zgłsićzastrzeżnia w terminie do 7 dni po zakońzeniu zajęćdydaktyczno wychowawczych, jeśi uznają ż ocena zachowania ucznia został ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycząymi trybu ustalania tej oceny.

3.2.2 Rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni zgłszająy zastrzeżnie zwracająsiępisemnie do dyrektora szkoł z wnioskiem o stwierdzenie, czy dana ocena zachowania ucznia został ustalona zgodnie z przepisami prawa dotycząymi trybu ustalania oceny zachowania.

3.2.3 Dyrektor szkoł sprawdza w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania wniosku, czy zastrzeżnia rodzicó lub prawnych opiekunó ucznia, dotycząe trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, sązasadne.

3.2.4 W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisó prawa dotycząych trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, dyrektor powołje w terminie do 7 dni komisję któa ustala rocznąocenęklasyfikacyjnązachowania w drodze głsowania zwykłąwięszośiągłsó; w przypadku rónej liczby głsó decyduje głs przewodnicząego.

3.2.5 W skłd ww. komisji wchodzą

 Dyrektor szkoł lub inny nauczyciel zajmująy w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodnicząy komisji; Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 9 z 18

 Wychowawca klasy;

 Wskazany przez dyrektora szkoł nauczyciel prowadząy zajęia edukacyjne w danej klasie;

 Pedagog szkolny;

 Psycholog;

 Przedstawiciel samorząu uczniowskiego;

 Przedstawiciel rady rodzicó.

3.2.6 Ustalona przez komisjęroczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moż byćniżza od ustalonej wcześiej oceny.

3.2.7 Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

3.2.8 Każe 2 spóźienia śólekcyjne traktowane bęąjako 1 godzina nieobecnośi nieusprawiedliwionej. Uczeńnie moż otrzymaćoceny wzorowej z zachowania, jeśi w ciąu semestru ma powyżj 3 godzin nieobecnośi nieusprawiedliwionej. Uczeńnie moż otrzymaćocen z zachowania: bardzo dobrej, dobrej i poprawnej, jeśi w ciąu semestru ma powyżj 10 godzin nieusprawiedliwionych.

Ocenęwzorowązachowania otrzymuje uczeń któy:

Wywiąywanie sięz obowiąków ucznia

Punktualnie i systematycznie uczęzcza na zajęia.

 Wszystkie nieobecnośi i spóźienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.

 Przestrzega postanowieńwłdz szkoł, nauczycieli i SU.

 Jest zawsze przygotowany do lekcji.

 Wywiąuje sięz przydzielonych zadań

 Wypełia obowiąki dyżrnego.

 Systematycznie uczestniczy w zajęiach, na któe zostałzakwalifikowany.

 Podejmuje sięrealizacji włsnych inicjatyw.

 W swoim postęowaniu jest bezinteresowny.

 Na miaręmożiwośi rozwija swoje zainteresowania.

Postęowanie zgodne z dobrem społcznośi szkolnej

Inicjuje pomoc innym.

 Jest uczciwy i koleżńki.

 Szanuje mienie włsne, innych i szkolne.

 Dział jako wolontariusz, pracuje społcznie.

 Twóczo angażje sięw żcie klasy, szkoł i śodowiska.

 W miaręmożiwośi organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebująych lub instytucji.

 Pomaga innym.

Dbałśćo honor i tradycje szkoł

Okazuje szacunek dla symboli pańtwowych i szkolnych.

 Godnie uczestniczy w uroczystośiach szkolnych (stró galowy, zachowanie, postawa).

 Wykazuje sięstosownądo wieku dojrzałśiąobywatelskąi śiadomośiąhistorycznądotycząąprzeszłśi pańtwa, regionu i szkoł.

Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 10 z 18

 Godnie reprezentuje szkołęi społcznośćuczniowskąw czasie konkursó przedmiotowych, zawodó sportowych, imprez szkolnych.

 Godnie reprezentuje szkołęw śodowisku pozaszkolnym.

Dbałśćo pięno mowy ojczystej

Nie użwa wulgarnych słó w szkole i poza nią

 Systematycznie pracuje nad rozwojem jęyka ojczystego w mowie i piśie mięzy innymi poprzez uczestnictwo w różych formach kultury.

 Reaguje na użwane przez innych, wulgaryzmy.

 Inicjuje lub uczestniczy w działniach rozwijająych, doskonaląych, eksponująych pięno mowy (redagowanie gazetki szkolnej, pisanie włsnych tekstó, koł teatralne, konkursy recytatorskie).

Dbałśćo bezpieczeńtwo i zdrowie włsne oraz innych osób

Nie pali papierosó, nie pije alkoholu i nie zażwa innych śodkó

 Nie zmusza i nie zachęa innych do w.w. zachowań

 Nie opuszcza terenu szkoł w czasie zajęćlekcyjnych bez zezwolenia.

 Przestrzega przepisó bhp na terenie szkoł.

 Stosuje siędo przepisó ruchu drogowego.

 Dba o estetykęklasy, szkoł i otoczenia.

 Troszczy sięo włsny wyglą. Ubiera siędo szkoł w sposó wymagany i nosi identyfikator.

 Inicjuje, bierze udziałw organizowanych akcjach na rzecz zdrowia.

 Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pienięzy, nie kradnie i nie obraż innych, nie stwarza poczucia zagrożnia.

 Reaguje odpowiednio na ww. zachowania.

Godne, kulturalne zachowanie sięw szkole i poza nią

Jest uczciwy i prawdomóny.

 Dostosowuje siędo ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjśći wyjazdó.

 Użwa zwrotó grzecznośiowych w stosunku do innych.

 W relacjach z innymi panuje nad swoimi emocjami (ton i barwa głsu).

Okazywanie szacunku innym osobom

Akceptuje odmienność wiary, wygląu, pogląó, zamożośi i możiwośi intelektualnych innych osó.

 Stosuje siędo ogónie przyjęych w społczeńtwie norm i zasad kulturalnego zachowania się

Bardzo dobrąocenęzachowania otrzymuje uczeń któy:

Wywiąywanie sięz obowiąków ucznia Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 11 z 18

 Punktualnie i systematycznie uczęzcza na zajęia.

 Wszystkie nieobecnośi i spóźienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.

 Przestrzega postanowieńwłdz szkoł, nauczycieli i SU.

 Przygotowuje siędo lekcji.

 Wywiąuje sięz przydzielonych zadań

Uczeńponadto spełia dowolne trzy wymogi spośó wymienionych:

o Wypełia obowiąki dyżrnego.

o Systematycznie uczestniczy w zajęiach, na któe zostałzakwalifikowany.

o Podejmuje sięrealizacji włsnych inicjatyw.

o Umie byćbezinteresowny w swoim postęowaniu.

o Na miaręmożiwośi rozwija swoje zainteresowania.

Postęowanie zgodne z dobrem społcznośi szkolnej

Jest uczciwy i koleżńki.

 Szanuje mienie włsne, innych i szkolne.

 Dział jako wolontariusz, pracuje społcznie.

 Twóczo angażje sięw żcie klasy, szkoł i śodowiska.

 W miaręmożiwośi organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebująych lub instytucji.

 Pomaga innym.

Dbałśćo honor i tradycje szkoł

Okazuje szacunek dla symboli pańtwowych i szkolnych.

 Godnie uczestniczy w uroczystośiach szkolnych (stró galowy, zachowanie, postawa).

 Wykazuje sięstosownądo wieku dojrzałśiąobywatelskąi śiadomośiąhistorycznądotycząąprzeszłśi pańtwa, regionu i szkoł.

 Godnie reprezentuje szkołęi społcznośćuczniowskąw czasie konkursó przedmiotowych, zawodó sportowych, imprez szkolnych.

 Godnie reprezentuje szkołęw śodowisku pozaszkolnym.

Dbałśćo pięno mowy ojczystej

Nie użwa wulgarnych słó w szkole i poza nią

 Systematycznie pracuje nad rozwojem jęyka ojczystego w mowie i piśie mięzy innymi poprzez uczestnictwo w różych formach kultury.

 Reaguje na użwane przez innych wulgaryzmy.

 Inicjuje lub uczestniczy w działniach rozwijająych, doskonaląych, eksponująych pięno mowy(redagowanie gazetki szkolnej, pisanie włsnych tekstó, koł teatralne, konkursy recytatorskie).

Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona
12 z 18

Dbałśćo bezpieczeńtwo i zdrowie włsne oraz innych osób

Nie pali papierosó, nie pije alkoholu i nie zażwa innych śodkó

 Nie zmusza i nie zachęa innych do w.w. zachowań

 Nie opuszcza terenu szkoł w czasie zajęćlekcyjnych bez zezwolenia.

 Przestrzega przepisó bhp na terenie szkoł.

 Stosuje siędo przepisó ruchu drogowego.

 Dba o estetykęklasy, szkoł i otoczenia.

 Troszczy sięo włsny wyglą, ubiera siędo szkoł w sposó wymagany i nosi identyfikator.

 Inicjuje lub bierze udziałw organizowanych akcjach na rzecz zdrowia.

 Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pienięzy, nie kradnie i nie obraż innych, nie stwarzają poczucia zagrożnia.

 Reaguje na ww. zachowania.

Godne, kulturalne zachowanie sięw szkole i poza nią

Jest uczciwy i prawdomóny.

 Dostosowuje siędo ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjśći wyjazdó.

 Użwa zwrotó grzecznośiowych w stosunku do innych.

 W relacjach z innymi panuje nad swoimi emocjami (ton i barwa głsu).

Okazywanie szacunku innym osobom

Akceptuje odmienność wiary, wygląu, pogląó, zamożośi i możiwośi intelektualnych innych osó.

 Stosuje siędo ogónie przyjęych w społczeńtwie norm i zasad kulturalnego zachowania się

Dobrąocenęzachowania otrzymuje uczeń któy:

Wywiąywanie sięz obowiąków ucznia

Punktualnie i systematycznie uczęzcza na zajęia.

 Nieobecnośi i spóźienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.

 Przestrzega postanowieńwłdz szkoł, nauczycieli i SU.

 Przygotowuje siędo lekcji.

 Wywiąuje sięz przydzielonych zadań

Uczeńponadto spełia dowolne trzy wymogi spośó wymienionych:

o Wypełia obowiąki dyżurnego.

o Systematycznie uczestniczy w zajęiach, na któe zostałzakwalifikowany.

o Podejmuje sięrealizacji włsnych inicjatyw.

o Umie byćbezinteresowny w swoim postęowaniu.

o Na miaręmożiwośi rozwija swoje zainteresowania. Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 13 z 18

Postęowanie zgodne z dobrem społcznośi szkolnej

Pomaga innym.

 Jest uczciwy i koleżńki.

 Szanuje mienie włsne, innych i szkolne.

 W miaręmożiwośi organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebująych lub instytucji.

Dbałśćo honor i tradycje szkoł

Okazuje szacunek dla symboli pańtwowych i szkolnych.

 Godnie uczestniczy w uroczystośiach szkolnych (stró galowy, zachowanie, postawa).

 Wykazuje sięstosownądo wieku dojrzałśiąobywatelskąi śiadomośiąhistorycznądotycząąprzeszłśi pańtwa, regionu i szkoł.

 Godnie reprezentuje szkołęi społcznośćuczniowskąw czasie konkursó przedmiotowych, zawodó sportowych, imprez szkolnych.

 Godnie reprezentuje szkołęw śodowisku pozaszkolnym.

Dbałśćo pięno mowy ojczystej

Nie użwa wulgarnych słó w szkole i poza nią

 Systematycznie pracuje nad rozwojem jęyka ojczystego w mowie i piśie mięzy innymi poprzez uczestnictwo w różych formach kultury.

 Reaguje na użwane przez innych wulgaryzmy.

Dbałśćo bezpieczeńtwo i zdrowie włsne oraz innych osób

Nie pali papierosó, nie pije alkoholu i nie zażwa innych śodkó

 Nie zmusza i nie zachęa innych do w.w. zachowań

 Nie opuszcza terenu szkoł w czasie zajęćlekcyjnych bez zezwolenia.

 Przestrzega przepisó bhp na terenie szkoł.

 Stosuje siędo przepisó ruchu drogowego.

 Dba o estetykęklasy, szkoł i otoczenia.

 Troszczy sięo włsny wyglą, nosi jednolity stró uczniowski i identyfikator.

 Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pienięzy, nie kradnie i nie obraż innych, nie stwarzają poczucia zagrożnia.

 Reaguje na w.w. zachowania.

Godne, kulturalne zachowanie sięw szkole i poza nią

Jest uczciwy i prawdomóny.

 Dostosowuje siędo ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjśći wyjazdó.

 Użwa zwrotó grzecznośiowych w stosunku do innych.

Okazywanie szacunku innym osobom Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 14 z 18

 Akceptuje odmienność wiary, wygląu, pogląó, zamożośi i możiwośi intelektualnych innych osó.

 Stosuje siędo ogónie przyjęych w społczeńtwie norm i zasad kulturalnego zachowania się

Poprawnąocenęzachowania otrzymuje uczeń któy:

Wywiąywanie sięz obowiąków ucznia

Punktualnie i systematycznie uczęzcza na zajęia.

 Nieobecnośi i spóźienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.

 Przestrzega postanowieńwłdz szkoł, nauczycieli i SU.

Postęowanie zgodne z dobrem społcznośi szkolnej

Jest uczciwy i koleżńki.

 Szanuje mienie włsne, innych i szkolne.

Dbałśćo honor i tradycje szkoł

Okazuje szacunek dla symboli pańtwowych i szkolnych.

 Godnie uczestniczy w uroczystośiach szkolnych (stró galowy, zachowanie, postawa).

 Godnie reprezentuje szkołęi społcznośćuczniowskąw czasie konkursó przedmiotowych, zawodó sportowych, imprez szkolnych.

 Godnie reprezentuje szkołęw śodowisku pozaszkolnym.

Dbałśćo pięno mowy ojczystej

Nie użwa wulgarnych słó w szkole i poza nią

Dbałśćo bezpieczeńtwo i zdrowie włsne oraz innych osób

Nie pali papierosó, nie pije alkoholu i nie zażwa innych śodkó

 Nie zmusza i nie zachęa innych do w.w. zachowań

 Nie opuszcza terenu szkoł w czasie zajęćlekcyjnych bez zezwolenia.

 Przestrzega przepisó bhp na terenie szkoł.

 Stosuje siędo przepisó ruchu drogowego.

 Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pienięzy, nie kradnie i nie obraż innych, nie stwarzają poczucia zagrożnia.

 Nie przestrzega zasad dotycząych noszenia wymaganego stroju i identyfikatora.

Godne, kulturalne zachowanie sięw szkole i poza nią

Jest uczciwy i prawdomóny.

 Dostosowuje siędo ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjśći wyjazdó.

Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona
15 z 18

Okazywanie szacunku innym osobom

Akceptuje odmienność wiary, wygląu, pogląó, zamożośi i możiwośi intelektualnych innych osó.

Nieodpowiedniąocenęzachowania otrzymuje uczeń któy:

Wywiąywanie sięz obowiąków ucznia

Nie spełia nw. kryterió:

 Systematycznego i punktualnego uczęzczania na zajęia.

 Usprawiedliwiania w ustalonym terminie nieobecnośi i spóźień

 Przestrzegania postanowieńwłdz szkoł, nauczycieli i SU.

Postęowanie zgodne z dobrem społcznośi szkolnej

Nie spełia nw. kryterió:

 Uczciwośi i koleżńkośi.

 Szanowania mienia włsnego, innych i szkolnego.

Dbałśćo honor i tradycje szkoł

Nie spełia nw kryterió:

 Okazywania szacunku dla symboli pańtwowych i szkolnych.

 Godnego uczestnictwa w uroczystośiach szkolnych (stró galowy, zachowanie, postawa).

 Godnego reprezentowania szkoł i społcznośi uczniowskiej w czasie konkursó przedmiotowych, zawodó sportowych, imprez szkolnych.

Dbałśćo pięno mowy ojczystej

Nie spełia nw. kryterium:

 Nieużwania wulgarnych słó w szkole i poza nią

Dbałśćo bezpieczeńtwo i zdrowie włsne oraz innych osób

Nie spełia nw. kryterió:

 Niepalenia papierosó, niepicia alkoholu i niezażwania innych śodkó

 Niezmuszania i niezachęania innych do w.w. zachowań

 Nieopuszczania terenu szkoł w czasie zajęćlekcyjnych bez zezwolenia.

 Przestrzegania przepisó bhp na terenie szkoł.

 Stosowania siędo przepisó ruchu drogowego.

Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 16 z 18

 Niebicia, niezaczepiania, niegrożnia, niewymuszania pienięzy, nie okradania i nieobrażnia innych, stwarzają poczucie zagrożnia u innych ucznió.

 Nie przestrzega zasad dotycząych wymaganego ubioru w szkole i nie nosi identyfikatora.

Godne, kulturalne zachowanie sięw szkole i poza nią

Nie spełia n.w. kryterió:

 Uczciwośi i prawdomónośi.

 Dostosowania siędo ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjśći wyjazdó.

Okazywanie szacunku innym osobom

Nie spełia n.w. kryterium:

 Akceptacji odmiennośi: wiary, wygląu, pogląó, zamożośi i możiwośi intelektualnych innych osó.

Nagannąocenęzachowania otrzymuje uczeń

 Któy otrzymałnaganędyrektora szkoł.

 Któy spożwałna terenie szkoł lub podczas wyjśia, wyjazdu, imprezy szkolnej bąźfunkcjonował(w w/w miejscach) pod wpłwem alkoholu i/lub innych śodkó odurzająych.

 Wobec któego toczy siępostęowanie na Policji lub w Sązie Rodzinnym.

 W przypadku wystąienia pobicia z jego strony, znęania sięi wymuszeńna innych osobach.

 Lekceważąo odnosząy siędo obowiąku szkolnego w zakresie przygotowania do lekcji, odrabiania zadańdomowych i prowadzenia zeszytó przedmiotowych.

 Nagminne opuszczająy lekcje i spóźiająy siębez usprawiedliwienia.

 Nagminnie nie stosuje siędo zasad wymaganego ubioru w szkole i nie nosi identyfikatora.

TERMINY I FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEWIDYWANYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH.

§118.

1. Nauczyciele poszczegónych przedmiotó informująna począku każego roku szkolnego ucznió oraz rodzicó o szczegółwych kryteriach ocenienia (zawartych w PSO)

2. Wychowawca klasy na począku każego roku szkolnego informuje ucznió oraz ich Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 17 z 18

rodzicó o zasadach oceniania zachowania.

3. Informacje, o któych mowa w ust. 1 i 2, dostęne sądla ucznió i ich rodzicó przez

cał rok szkolny u nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i w bibliotece szkolnej.

4. Rodzice sąinformowani o ocenach ucznió na zebraniach ogónych, klasowych, w rozmowach indywidualnych, telefonicznych, w czasie konsultacji, listownie i poprzez uwagi w zeszytach ucznió.

5. W szczegónie uzasadnionych przypadkach nauczyciel kontaktuje sięz rodzicami w domu ucznia.

6. Spotkania wychowawcy z rodzicami odbywająsięnie rzadziej niż4 razy w roku.

7. Rodzice, któzy nie uczestnicząw więszośi zebrań konsultacji, nie kontaktująsięz wychowawcąklasy i nauczycielami przedmiotó sprawiająych uczniowi trudnośi, nie mogąkwestionują oceny roczne powołwaćsięna brak informacji o postęach w nauce dziecka.

8. Na 7 dni przed radąklasyfikacyjną(roczną wychowawca klasy ma obowiąek poinformowaćucznia oraz jego rodzicó (opiekunó) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęćedukacyjnych i ocenie zachowania.

9. Ocenęz zajęćedukacyjnych i przedmiotowych, semestralnąi rocznąnależ ustalićw końu każego semestru w terminie okreśonym przez dyrektora szkoł.

10. Ocena zachowania ustalona jest w końu każego semestru w terminie okreśonym przez dyrektora i nie moż miećwpłwu na ocenęz zajęćedukacyjnych i promocji do klasy

programowo wyżzej lub ukońzenia szkoł, z zastrzeżniem pkt. 2.7.1 i 2.7.2 §17.

§ 119.

1. Uczeńmoż otrzymaćpromocjęukońzenia szkoł z wyróżieniem, w przypadku gdy w szkole uzyska śednią4,75 lub więej i przynajmniej bardzo dobrąocenęzachowania.

2. Nagrodęrzeczowąmoż uzyskaćuczeń któy uzyskałśedniąprzynajmniej 5,0.

§ 120

PROCEDURY ODWOŁWCZE DOTYCZĄE OCEN Z ZAJĘĆEDUKACYJNYCH ROCZNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA

1. Rodzice (opiekunowie prawni) - mająprawo zgłsićzastrzeżnia w terminie do 7 dni po zakońzeniu zajęćdydaktyczno-wychowawczych, jeśi uznają ż ocena został ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycząymi trybu ustalania tej oceny.

2. Rodzice zgłszająy zastrzeżnie zwracająsiępisemnie do dyrektora szkoł z wnioskiem o stwierdzenie, czy dana ocena został ustalona zgodnie z przepisami prawa dotycząymi trybu ustalania ocen.

3. Dyrektor sprawdza w terminie do 7 dni, czy zastrzeżnia rodzicó dotycząe trybu ustalania oceny sązasadne.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia trybu ustalania oceny z zajęćedukacyjnych dyrektor szkoł powołje w terminie do 7 dni komisję któa przeprowadza sprawdzian

wiadomośi i umiejęnośi ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala rocznąocenę

klasyfikacyjnąz danych zajęćedukacyjnych.

5. W skłd komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęćedukacyjnych wchodzą

- dyrektor szkoł albo nauczyciel zajmująy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodnicząy komisji, Gimnazjum nr 2 im.Karpatczykó w Nysie Strona 18 z 18

- nauczyciel prowadząy dane zajęia edukacyjne,

- dwóh nauczycieli z danej lub innej szkoł takiego samego typu, prowadząych takie same zajęia edukacyjne,

- wychowawca klasy.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisó prawa dotycząych trybu ustalania

oceny zachowania dyrektor powołje w terminie do 7 dni komisję któa ustala roczna

ocenęklasyfikacyjnązachowania w drodze głsowania zwykłąwięszośiągłsó; w przypadku rónej liczby głsó decyduje głs przewodnicząego komisji.

7. W skłd komisji w przypadku oceny z zachowania wchodzą

- dyrektor szkoł albo nauczyciel zajmująy w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodnicząy komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoł nauczyciel prowadząy zajęia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel samorząu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodzicó,

- psycholog.

8. Ustalona przez komisjęroczna ocena klasyfikacyjna z zajęćedukacyjnych oraz roczna

ocena klasyfikacyjna z zachowania nie moż byćniżza od ustalonej wcześiej oceny.

Ocena ustalona przez komisjęjest ostateczna, z wyjąkiem niedostatecznej rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zajęćedukacyjnych, któa moż byćzmieniona w wyniku egzaminu

poprawkowego, z zastrzeżniem & 19 ust.1 zgodnie z Rozp.MENiS

z dnia 7 wrześia 2004 r. z późiejszymi zmianami.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jarosław Klecza dnia 29.09.2010
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 29.09.2010. Odsłon 9115, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony