Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania

 

WEWNĄTRZSZKONY  SYSTEM  OCENIANIA  I  KLASYFIKOWANIA

UCZNIÓW

 

Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i uwzględnia oraz stosuje przepisy tego rozporządzenia.

 

POSTĘPOWANIE  WSTĘPNE

 

§ 99

 

Wewnątrzszkolny  system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej „systemem" obowiązuje
w Gimnazjum nr 2 w Nysie.

§ 100.

 

Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego , jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego jego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełnienie  funkcji  diagnostycznej  i motywacyjnej.

 

§ 101.

 

1.      System ma także za zadanie zapewnić uczniowi:

         a) bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania
             kompetencji przewidzianych programem nauczania,

         b) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się,

         c) motywowanie do samorozwoju,

         d) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

         e) uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności  określonych
             programem oraz potrzeb w zakresie wyrównania braków,

         f) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenia metod uczenia się,

         g) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy
             swoich osiągnięć.

2.   System ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i  szkole:

   b) ocenę poziomu nauczania,

   a) korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania i wychowania,

   c) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych

   d) modyfikację celów i programów kształcenia.

3.  System ma za zadanie zapewnić rodzicom: 

         a) znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę,

         b) szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną
              i zbiorową),

         c) pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz rozwoju
             jego osobowości - trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.

 

§ 102.

 

System obejmuje:

         a) zasady i kryteria oceniania uczniów kl. I - III gimnazjum,

         b) zasady klasyfikowania - tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,

         c) kryteria i zasady oceny z zachowania,

         d) warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom.

 

 

OCENIANIE  UCZNIÓW  GIMNAZJUM

 

§  103.

 

Wewnątrzszkolny system oceniania określa:  kryteria, metody, narzędzia, częstotliwość oraz zasady oceniania.

 

§  104

 

1.      Oceny wyrażane będą stopniami wg następującej skali:

                       

                         celujący                      cel                   6

                         bardzo dobry             bdb                  5

                         dobry                         db                    4

                         dostateczny                dst                   3

                         dopuszczający            dop                  2

                         niedostateczny            ndst                 1

 

Wg tej skali wystawiane będą oceny cząstkowe, okresowe jak i roczne.

2.      Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Od oceny tej nie przysługuje
      odwołanie.

3.      Nauczyciel może stosować do  ocen cząstkowych znaki („ - " i „+"), może też oznaczać
      tymi znakami aktywność na lekcji. O szczegółowych kryteriach ocen  zawartych w PSO
      (przedmiotowym systemie nauczania) nauczyciel informuje uczniów i rodziców na
       początku roku szkolnego. W przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianów
       pisemnych i ustnych wpisuje się „nb", w przypadku braku zadania domowego „ bz"  ,
       w przypadku zgłoszenia  nieprzygotowania do odpowiedzi „np.", w przypadku
       zwolnienia „zw".

4.      Ustala się następujące kryteria oceniania:

 

a) ocenę niedostateczną (1)  -  otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

b) oceną dopuszczającą (2)   -  otrzymuje uczeń, który ma braki w  opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

c) ocenę dostateczną (3)  -  otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

d) ocenę dobrą  (4)  -  otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości
i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je
na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

e) ocenę bardzo dobrą  (5)  -   otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

f) ocenę celującą  (6)   -   otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie
i twórczo rozwija własne  uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

 

§  105.

 

Stosuje się następujące sposoby oceniana:   

 -    testy,

-     rozmowy,

-    obserwacja,

-     analiza wytworów.

 

§  106.

 

Ocenianiu podlegają w szkole:

      a)  sprawdziany pisemne,

      b)  testy,

      c)  prace indywidualne,

            d)  praca w grupach,

            e)  odpowiedzi ustne,

            f)  aktywność na lekcji,

            g)  prace domowe.

§  107.

 

1.   Częstotliwość oceniania:

-         bieżąca,

-         kontrolna (po zakończeniu określonej partii materiału),

-         symulująca (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania)

2.      Ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu powinna wynosi:

-         przy 1 godz. przedmiotu w tygodniu  - co najmniej  3,

-         przy 2 godz. przedmiotu w tygodniu  - co najmniej  4,

-         przy 3 godz. przedmiotu w tygodniu  - co najmniej  6,

-         przy 4 lub więcej godz. w tygodniu   -  co najmniej  8.

 

§  108.

 

1.      Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku zajęć
       lekcyjnych.

2.      Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania. Oceny
       są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

3.      Nauczyciel jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia oceny sprawdzianu.

4.      Nauczyciel przechowuje prace pisemne przez semestr.

5.      Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
       semestralną uzasadnia ją ustnie, a pisemnie - ocenę roczną, na pisemny wniosek rodzica
      (lub prawnego opiekuna).

6.      Przy ocenianiu ucznia - nauczyciel uwzględniać będzie pisemne zalecenia Poradni
      Psychologiczno - Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych. Opinie te będą
      brane pod uwagę również przy ustalaniu wymagań edukacyjnych (np.obniżenie poziomu
      nauczania).

7.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki nauczyciel ocenia
      wkład pracy ucznia.

8.      W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia
      z zajęć wychowania fizycznego - decyzja oparta będzie na pisemnej opinii lekarskiej.
     W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis „ zwolniony".

9.      Uczniowie będą klasyfikowani dwa razy w roku.

-         w styczniu  (koniec I semestru),

-         w czerwcu  (koniec II semestru - ocena roczna).

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

KLASYFIKOWANIE   UCZNIÓW

 

§  109.

 

1.      Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych
      w rozporządzeniu MENiS  z dnia 7 września 2004r. z późn. zmianami,

2.      Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku, w ostatnim tygodniu
      poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

3.      Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia  klasyfikacyjnej Rady
      Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

§  110.

 

Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, jeżeli powodem nieklasyfikowania jest usprawiedliwiona nieobecność w szkole (rodzice mogą usprawiedliwić do 5 dni).

1.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki
       lub spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą.

2.      Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który uzyskał jedną ocenę niedostateczną
      (w sytuacji wyjątkowej, również do  egzaminu  poprawkowego może przystąpić uczeń -
       za zgodą Rady Pedagogicznej - jeśli ma dwie oceny niedostateczne).

3.      Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego składa
      do dyrektora szkoły uczeń za zgodą rodziców lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

4.      Termin egzaminu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem (nauczycielami)
       przedmiotu (przedmiotów) ustala dyrektor szkoły, nie później niż tydzień przed końcem
       roku szkolnego. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany nie więcej niż
       z dwóch przedmiotów.

§  111.

 

1.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole może
       uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego.

2.      Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego  składa
      do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

3.      Zgodę wyraża oraz termin egzaminu ustala Rada Pedagogiczna w formie uchwały
       podjętej bezwzględną większością głosów.

 

§  112.

 

1.      Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
      szkoły. W skład komisji wchodzą:

-         dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący,

-         egzaminujący,

-         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
      członek komisji,

2.      W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice dziecka.

3.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z przeprowadzonego egzaminu
      w szczególnych przypadkach.

   

§  113.

 

1.      Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej
      z wyjątkiem przedmiotów:

-         sztuka,

-         informatyka,

            -         wychowanie fizyczne,
      z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

2.      Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji.
      Stopień trudności  pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen
      stosowanych w szkole.

3.      Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

-         skład komisji,

-         termin egzaminu,

-         pytania egzaminacyjne,

-         wynik egzaminu,

-         ustalony przez komisję stopień.

      Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację
      o odpowiedziach ustnych.

      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

§  114.

 

1.      Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego
      rodzice (opiekunowie prawni) mogą składać odwołanie w terminie 3 dni od daty
      egzaminu do dyrektora szkoły.

2.      Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia:

a) oddalić odwołanie podając uzasadnienie,

b) wyznaczyć powtórny termin egzaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
    Statutu Szkoły.

§  115.

 

Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony nowy termin odpowiednio w trybie § 112
i  § 113.

§  116.

 

1.      W klasie III gimnazjum uczniowie zdają  „egzamin gimnazjalny", obejmujący
       umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno -
       przyrodniczych oraz wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego, ustalone
       w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku
       nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach zwany dalej egzaminem
       gimnazjalnym.

1.1   Uczniowie przystępują do części  trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka
       obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

1.2   W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako
       przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice ( prawni opiekunowie) składają dyrektorowi
       szkoły pisemna deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu
       jednego z tych języków.

2.      Egzamin gimnazjalny odbywa  się w terminie ustalonym przez dyrektora CKE
      (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

3.      Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Komisja ma obowiązek
       opracować i opublikować informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów
       a także form przeprowadzania egzaminu. Informator publikuje się co najmniej na dwa
       lata przed terminem egzaminu. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym
       przez komisję okręgową.

4.      Jeżeli uczeń do dnia 31 sierpnia nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, będzie musiał
      powtarzać klasę III gimnazjum a następnie przystąpić do egzaminu.

5.      Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w formie
      dostosowanej do ich dysfunkcji.

6.      Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednej
       z grup przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej
       części tego egzaminu, o której mowa  w § 25 ust.2.

7.      Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej
      części najwyższego wyniku.

 

 

IV.  PROCEDURA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

 

§ 117

 

Tryb i zasady ustalania semestralnej i rocznej oceny zachowania:

 

1.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
      nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
      współżycia społecznego i norm etycznych.

 • 2.1Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 • 2.2 Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej
  w statucie szkoły na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 roku,
  z późniejszymi zmianami.
 • 2.3 Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne;
 • z zastrzeżeniem punktu 2.6
 • 2.4Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
  ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
  zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
  zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
  zachowania.
 • 2.5 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
  zaburzenia rozwoju lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
  zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
  kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
  pedagogiczno-psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.6       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
         umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenam opisowymi.

 • 2.7Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
  z zastrzeżeniem pkt 2.7.1 i 2.7.2.

2.7.1  Rada pedagogiczna może podjąć  uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
         wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole  po raz drugi
         z rzędu ustalono roczną naganną  ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2.7.2   Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
          klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
          a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie ukończy szkoły.

 • 3.1 Semestralną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy
  wg kolejności:

3.1.1   Proponowaną ocenę zachowania ucznia ustala jawnie wychowawca klasy na 14 dni
         przed radą klasyfikacyjną, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy
         oraz ocenianego ucznia.

3.1.2   Informację o proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca udostępnia
         nauczycielom Gimnazjum nr 2 w Nysie, najpóźniej na 14 dni przed radą klasyfikacyjną.

3.1.3   Niewniesienie przez nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Nysie zastrzeżeń na piśmie
         do wychowawcy klasy w terminie do 10 dni przed radą klasyfikacyjną oznacza

         akceptację proponowanej oceny zachowania ucznia.

3.1.4  Informację o proponowanej ocenie zachowania ucznia wychowawca przekazuje
         uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom), najpóźniej na 7 dni przed radą
         klasyfikacyjną.

3.1.5 Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna ocena zachowania ucznia jest
        ostateczna z zastrzeżeniem punktu 3.2 niniejszej procedury.

 • 3.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania obowiązuje procedura
  odwoławcza:

3.2.1  Rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni mają prawo zgłosić zastrzeżenia
         w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych, jeśli uznają,
         że ocena zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
        dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

3.2.2  Rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni zgłaszający zastrzeżenie zwracają się
         pisemnie do dyrektora szkoły z wnioskiem o stwierdzenie, czy dana ocena zachowania
         ucznia została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny
         zachowania.

3.2.3    Dyrektor szkoły sprawdza w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania wniosku, czy
          zastrzeżenia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, dotyczące trybu ustalania
          rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, są zasadne.

3.2.4   W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa dotyczących trybu ustalania
          rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, dyrektor powołuje w terminie
          do 7 dni komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
          głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje
          głos przewodniczącego.

3.2.5   W skład w.w. komisji wchodzą:

 • Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne
  stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
 • Wychowawca klasy;
 • Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
  edukacyjne w danej klasie;
 • Pedagog szkolny;
 • Psycholog;
 • Przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • Przedstawiciel rady rodziców.

3.2.6    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
          od ustalonej wcześniej oceny.

3.2.7    Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

3.2.8  Każde 2 spóźnienia śródlekcyjne traktowane będą jako 1 godzina nieobecności
nieusprawiedliwionej.  Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej  z zachowania, jeśli w ciągu semestru ma powyżej 3 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej. Uczeń nie może otrzymać ocen z zachowania: bardzo dobrej, dobrej i poprawnej, jeśli w ciągu semestru ma powyżej 10 godzin  nieusprawiedliwionych.

 

Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.
 • Jest zawsze przygotowany do lekcji.
 • Wywiązuje się z przydzielonych zadań.
 • Wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
 • Podejmuje się realizacji własnych inicjatyw.
 • W swoim postępowaniu jest bezinteresowny.
 • Na miarę możliwości rozwija swoje zainteresowania.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

                                                                                                       

 • Inicjuje pomoc innym.
 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.
 • Działa jako wolontariusz, pracuje społecznie.
 • Twórczo angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska.
 • W miarę możliwości organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących lub instytucji.
 • Pomaga innym.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną dotyczącą przeszłości państwa, regionu i szkoły.
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
 • Systematycznie pracuje nad rozwojem języka ojczystego w mowie i piśmie między innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach kultury.
 • Reaguje na używane przez innych, wulgaryzmy.
 • Inicjuje lub uczestniczy w działaniach rozwijających, doskonalących, eksponujących piękno mowy (redagowanie gazetki szkolnej, pisanie własnych tekstów, koło teatralne, konkursy recytatorskie).

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Troszczy się o własny wygląd. Zawsze nosi jednolity strój uczniowski i identyfikator.
 • Inicjuje, bierze udział w organizowanych akcjach na rzecz zdrowia.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarza poczucia zagrożenia.
 • Reaguje odpowiednio na w.w. zachowania.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.
 • Używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych.
 • W relacjach z innymi panuje nad swoimi emocjami (ton i barwa głosu).

 

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.
 • Stosuje się do ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad kulturalnego zachowania się.

  

Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.
 • Przygotowuje się do lekcji.
 • Wywiązuje się z przydzielonych zadań.

 

Uczeń ponadto spełnia dowolne trzy wymogi spośród wymienionych:

 

 • Wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
 • Podejmuje się realizacji własnych inicjatyw.
 • Umie być bezinteresowny w swoim postępowaniu.
 • Na miarę możliwości rozwija swoje zainteresowania.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

                                                                                                       

 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.
 • Działa jako wolontariusz, pracuje społecznie.
 • Twórczo angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska.
 • W miarę możliwości organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących lub instytucji.
 • Pomaga innym.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną dotyczącą przeszłości państwa, regionu i szkoły.
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
 • Systematycznie pracuje nad rozwojem języka ojczystego w mowie i piśmie między innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach kultury.
 • Reaguje na używane przez innych wulgaryzmy.
 • Inicjuje lub uczestniczy w działaniach rozwijających, doskonalących, eksponujących piękno mowy(redagowanie gazetki szkolnej, pisanie własnych tekstów, koło teatralne, konkursy recytatorskie).

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Troszczy się o własny wygląd, zawsze nosi jednolity strój uczniowski i identyfikator,
 • Inicjuje lub bierze udział w organizowanych akcjach na rzecz zdrowia.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarzając poczucia zagrożenia.
 • Reaguje na w.w. zachowania.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.
 • Używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych.
 • W relacjach z innymi panuje nad swoimi emocjami (ton i barwa głosu).

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.
 • Stosuje się do ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad kulturalnego zachowania się.

 

 

Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.
 • Przygotowuje się do lekcji.
 • Wywiązuje się z przydzielonych zadań.

 

Uczeń ponadto spełnia dowolne trzy wymogi spośród wymienionych:

 

 • Wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
 • Podejmuje się realizacji własnych inicjatyw.
 • Umie być bezinteresowny w swoim postępowaniu.
 • Na miarę możliwości rozwija swoje zainteresowania.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

                                                                                                       

 • Pomaga innym.
 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.
 • W miarę możliwości organizuje, wspiera lub uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących lub instytucji.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Wykazuje się stosowną do wieku dojrzałością obywatelską i świadomością historyczną dotyczącą przeszłości państwa, regionu i szkoły.
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.
 • Systematycznie pracuje nad rozwojem języka ojczystego w mowie i piśmie między innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach kultury.
 • Reaguje na używane przez innych wulgaryzmy.

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Troszczy się o własny wygląd, nosi jednolity strój uczniowski i identyfikator.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarzając poczucia zagrożenia.
 • Reaguje na w.w. zachowania.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.
 • Używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych.

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.
 • Stosuje się do ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad kulturalnego zachowania się.

 

Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 • Nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie.
 • Przestrzega postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

 • Jest uczciwy i koleżeński.
 • Szanuje mienie własne, innych i szkolne.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • Okazuje szacunek dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Godnie reprezentuje szkołę i społeczność uczniowską w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.
 • Godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 • Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 • Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie zażywa innych środków
 • Nie zmusza i nie zachęca innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzega przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
 • Nie bije, nie zaczepia, nie grozi, nie wymusza pieniędzy, nie kradnie i nie obraża innych, nie stwarzając poczucia zagrożenia.
 • Nie przestrzega zasad dotyczących noszenia jednolitego stroju uczniowskiego
   i identyfikatora.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 • Jest uczciwy i prawdomówny.
 • Dostosowuje się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

 • Akceptuje odmienność: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności i możliwości intelektualnych innych osób.

 

 

Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

            Nie spełnia n.w. kryteriów:

 

 • Systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia.
 • Usprawiedliwiania w ustalonym terminie nieobecności i spóźnień.
 • Przestrzegania postanowień władz szkoły, nauczycieli i SU.

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

            Nie spełnia n.w. kryteriów:

                                                                                                       

 • Uczciwości i koleżeńskości.
 • Szanowania mienia własnego, innych i szkolnego.

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

            Nie spełnia n/w kryteriów:

 

 • Okazywania szacunku dla symboli państwowych i szkolnych.
 • Godnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych (strój galowy, zachowanie, postawa).
 • Godnego reprezentowania szkoły i społeczności uczniowskiej w czasie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, imprez szkolnych.

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

            Nie spełnia n.w. kryterium:

 

 • Nie używania wulgarnych słów w szkole i poza nią.

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

Nie spełnia n.w. kryteriów:

 

 • Nie palenia papierosów, nie picia alkoholu i nie zażywania innych środków
 • Nie zmuszania i nie zachęcania innych do w.w. zachowań.
 • Nie opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zezwolenia.
 • Przestrzegania przepisów bhp na terenie szkoły.
 • Stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
 • Nie bicia, nie zaczepiania, nie grożenia, nie wymuszania pieniędzy, nie kradnie
  i nie obrażania innych, stwarzając poczucie zagrożenia u innych uczniów.
 • Nie przestrzega zasad dotyczących noszenia jednolitego stroju uczniowskiego
  i identyfikatora.

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

            Nie spełnia n.w. kryteriów:

 

 • Uczciwości i prawdomówności.
 • Dostosowania się do ustalonych zasad podczas pobytu w szkole, wyjść
  i wyjazdów.

 

Okazywanie szacunku innym osobom

 

            Nie spełnia n.w. kryterium:

 

 • Akceptacji odmienności: wiary, wyglądu, poglądów, zamożności
  i możliwości intelektualnych innych osób.

 

 

Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń:

 

 • Który otrzymał naganę dyrektora szkoły.
 • Który spożywał na terenie szkoły lub podczas wyjścia, wyjazdu, imprezy szkolnej bądź funkcjonował (w w/w miejscach) pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
 • Wobec którego toczy się postępowanie na Policji lub w Sądzie Rodzinnym.
 • W przypadku wystąpienia pobicia z jego strony, znęcania się
  i wymuszeń na innych osobach.
 • Lekceważąco odnoszący się do obowiązku szkolnego w zakresie przygotowania
  do lekcji, odrabiania zadań domowych i prowadzenia zeszytów przedmiotowych.
 • Nagminne opuszczający lekcje i spóźniający się bez usprawiedliwienia.
 • Nagminnie nie nosi jednolitego stroju uczniowskiego i identyfikatora.

 

 

 

 

 

 TERMINY  I  FORMY  INFORMOWANIA  UCZNIÓW  (RODZICÓW)
O PRZEWIDYWANYCH  DLA  NICH  OCENACH  KLASYFIKACYJNYCH.

§   118.

1.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują na początku każdego roku
      szkolnego uczniów oraz rodziców o szczegółowych kryteriach ocenienia (zawartych
       w PSO)

2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

       rodziców o zasadach oceniania zachowania.

3.      Informacje o których mowa w ust.1 i 2 dostępne są dla uczniów i  ich rodziców przez cały
       rok szkolny u nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i w bibliotece szkolnej.

4.      Rodzice są informowani o ocenach uczniów na zebraniach ogólnych, klasowych,
      w rozmowach indywidualnych, telefonicznych, w czasie konsultacji, listownie i poprzez
      uwagi w zeszytach uczniów.

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel kontaktuje się z rodzicami
      w domu ucznia.

6.      Spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

7.      Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań, konsultacji, nie kontaktują  się
      z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów sprawiających uczniowi trudności,
      nie mogą kwestionując oceny roczne powoływać się na brak informacji o postępach
      w nauce dziecka.

8.      Na 7 dni przed radą klasyfikacyjną (roczną) wychowawca klasy ma obowiązek
      poinformować ucznia oraz jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych ocenach
      niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.

9.      Ocenę z zajęć edukacyjnych i przedmiotowych, semestralną i roczną należy ustalić
      w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

10.  Ocena  zachowania ustalona jest w końcu każdego semestru w terminie określonym przez
      dyrektora i nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocji do klasy

      programowo wyższej lub ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem pkt 2.7.1 i 2.7.2 §117.

 

§  119.

 

1.      Uczeń może otrzymać promocję ukończenia szkoły z wyróżnieniem, w przypadku gdy
      w szkole uzyska średnią 4,75 lub więcej i przynajmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

2.      Nagrodę rzeczową może uzyskać uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,0.

 

§ 120.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE DOTYCZĄCE OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ROCZNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

1.      Rodzice (opiekunowie prawni) - mają prawo zgłosić zastrzeżenia w terminie do 7 dni
      po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli uznają, że ocena została
      ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 2.    Rodzice zgłaszający zastrzeżenie zwracają się pisemnie do dyrektora szkoły z wnioskiem
      o stwierdzenie, czy dana ocena została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
      trybu ustalania ocen.

3.     Dyrektor sprawdza w terminie do 7 dni, czy zastrzeżenia rodziców dotyczące trybu
      ustalania oceny są zasadne.

 

4.     W przypadku stwierdzenia naruszenia trybu ustalania oceny z zajęć edukacyjnych
      dyrektor szkoły powołuje w terminie do 7 dni komisję, która przeprowadza sprawdzian

      wiadomości i umiejętności ucznihodzą:

-     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
     kierownicze- jako przewodniczący komisji,

-      wychowawca klasy,

-      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
     w danej klasie,

-       pedagog,

-       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-       przedstawiciel rady rodziców,

-       psycholog.

8.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem & 19 ust.1 zgodnie z Rozp.MENiS
z dnia 7 września 2004 r. z późniejszymi zmianami.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jarosław Klecza dnia 02.10.2008
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 02.10.2008. Odsłon 9105, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony