Rada Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły przy Gimnazjum nr 3

w Nysie

im. Żołnierzy Armii Krajowej

 

 

I  Postanowienia ogólne

1.     Rada Rodziców Szkoły, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.     Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły                     i niniejszego regulaminu.

3.     Rada liczy tylu członków, ile jest klas w szkole.

4.     Kadencja Rady trwa rok.

5.     Każda klasa ma jednego przedstawiciela w radzie.

6.     W przypadku rezygnacji przedstawiciela klasy z działalności w Radzie,           w klasie są organizowane dodatkowe wybory przedstawiciela klasy do Rady. O wyniku wyborów jest poinformowana Rada.

7.     Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

 

II  Wybory do Rady

1.     Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy.

2.     Rodzice uczniów danej klasy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę klasową rodziców.

3.     Rada klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby.

4.     Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

5.     Rada klasowa rodziców wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.

6.     Wszyscy wybrani przedstawiciele poszczególnych klas tworzą Radę Rodziców Szkoły.

7.     Przedstawiciele klas, wraz z protokołem wyborów klasowych, przychodzą na zebranie do szkoły w ostatni piątek września o godz. 17.00 (sala 102).

8.     Zebranie prowadzi przedstawiciel Zarządu Rady Rodziców, który na początku zebrania przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny.

9.     Obecni na zebraniu członkowie Rady Rodziców Szkoły wybierają Zarząd składający się z co najmniej trzech osób: Przewodniczącego, Skarbnika        i Zastępcy(ów) przewodniczącego.

10.                       W Zarządzie Rady Rodziców Szkoły musi być co najmniej jeden przedstawiciel każdego rocznika szkolnego.

11.                       Przed wyborami ogół zebranych powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną.

12.                       Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory i sporządza protokół wyborów.

13.                       Każdy kandydat musi wyrazić zgodę ustną lub pisemną.

14.                       Komisja Skrutacyjna ogłasza wynik głosowania i informuje Dyrektora Szkoły o składzie Zarządu Rady Rodziców Szkoły.

 

III  Terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły

1.     Rada spotyka się w ostatni piątek miesiąca (września, października, listopada, lutego, marca, kwietnia i maja) o godzinie 17.00 w szkole (sala 102).

2.     Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

3.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

4.     Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, na wniosek 1/3 składu Rady.

5.     Każde posiedzenie zorganizowane zgodnie z pkt. 1-3 jest ważne, niezależnie od ilości obecnych członków Rady.

 

IV  Władze Rady

1.     Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.     Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.     Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.     Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

V  Posiedzenie Rady

1.     Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.

2.     Projekt porządku zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

3.     Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego.

4.     W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym inne zaproszone osoby za zgodą lub na wniosek Rady.

5.     Posiedzenia Rady są ważne, niezależnie od ilości obecnych osób.

6.     Posiedzenia Rady są protokołowane.

 

VI  Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych  członków Rady.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

3. Na formalny wniosek członków Rady głosowanie może odbywać się               w trybie tajnym.

4.  Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

VII  Prawa członków Rady

     Członkowie Rady mają prawo do:

1.     Kontroli pracy Zarządu Rady.

2.     Dostępu do wszelkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza dokumentami dotyczącymi spraw personalnych.

3.     Wypowiadania swoich opinii we wszelkich sprawach szkoły.

4.     Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

 

VIII  Obowiązki członków Rady

      Członkowie Rady mają obowiązek do aktywnego uczestniczenia                         w   posiedzeniach Rady.

 

IX  Fundusze Rady

1.     Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową Rady.

2.     Fundusze Rady pochodzą z darowizn rodziców, darowizn innych osób oraz dochodu Rady.

3.     Pisemne wnioski o środki z funduszy Rady mogą składać: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

4.     Podział środków finansowych Rady nastąpi wg załącznika do regulaminu.

5.     Rada może mieć wydzielone konto bankowe.

6.     Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego i Skarbnika.

7.     Prawo kontroli środków finansowych ma każdy członek Rady.

8.     Księgowość Rady musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.     Rada ustala termin wpłaty na Radę kwotę 20 zł do końca 3 miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego.

10.                       W przypadku wpłaty przynajmniej 70 % osób danej klasy nastąpi zwrot połowy wpłaconej kwoty.

 

X   Postanowienia końcowe

     1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Włoch dnia 28.05.2013
Opublikowana przez Ewelina Włoch dnia 28.05.2013. Odsłon 8995, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony