Organizacja

ORGANIZACJA

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie  w dniu 1.09.1995r.
100% udziałów  w Spółce objęła  Gmina Nysa.  Do dnia 11.10.2004r  Gmina Nysa  nadal posiada 100 % udziałów Spółki. 
Kapitał udziałowy Spółki wynosi  7.368.500 zł i dziali się na 14.737 udziałów po 500 zł,
Spółka działa na terenie powiatu nyskiego i zajmuje się świadczeniem usług komunalnych. W skład  Spółki wchodzą następujące zakłady;


1. Zakład Higieny Komunalnej, który świadczy usługi wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych,
    zimowego utrzymania dróg, oczyszczania ulic i placów miejskich, usługi przyjmowania odpadów
    na Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami oraz usługi transportowe.
2. Zakład Usług Komunalno-Budowlanych , świadczący usługi remontu, konserwacji i bieżącego utrzymania dróg,
    ulic i placów, a także usługi pogrzebowe i cmentarne.

 

Klienci korzystający z usług wykonywanych przez zakłady Spółki przyjmowani są w godzinach pracy zakładów
tj  od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00-15.00.  
W sprawach skarg, zażaleń i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 9.00.

 


AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NYSIE
W  JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY.


TEKST   JEDNOLITY  AKTU  NOTARIALNEGO

uwzględniający zmiany,  wprowadzone w następujących aktach notarialnych:
1. AKT NOTARIALNY - z dnia 07.05.1998r.  Rep. A 1119/98 , spisany przed notariuszem
    Hanną Przystup prowadzącą Kancelarię   Notarialną  w Nysie, przy ul.Grodzka 19 ;
2. AKT  NOTARIALNY - z dnia 10.12.1998r. Rep. A  5903/98 , spisany przed notariuszem
    Stanisławem Zagórskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Grodkowie , przy  ul. Rynek 1 ;
3. AKT  NOTARIALNY - z dnia 14.09.2000r. Rep. A  1642/00 , spisany przed notariuszem
    Wandą Pasierb-Rosińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul. M. Drzymały 3 ;
4. AKT  NOTARIALNY  -  z dnia 19.09.2000r. Rep. A 1683/00 ,spisany przed notariuszem
    Wandą Pasierb-Rosińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul. M. Drzymały 3.
5. AKT  NOTARIALNY - z dnia 16.07.2001r. Rep.A nr 2817/01, spisany przed notariuszem
    Stanisławem Zagórskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Grodkowie, Rynek 1 ;
6. AKT  NOTARIALNY - z dnia 07.02.2002r. Rep.A 350/02, spisany przed notariuszem
    Hanną Przystup prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nysie, przy ul.Grodzkiej 19

 

AKT  NOTARIALNY

 

Dnia dziewiątego sierpnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego / 09.08.1995/ roku przed notariuszem Lucyną Lewek- Porzycką  z Kancelarii tego notariusza w Opolu przy ul. Kołłątaja 11 przybyłym do siedziby Zarządu Gminy Nysa przy ul. Kolejowej nr 15 stawili się:


1.  Mieczysław   Warzocha    syn   Jana  i  Michaliny, dowód osobisty  DB 6097051
     zamieszkały w Nysie ul. Morcinka nr 55, Przewodniczący Zarządu Gminy Nysa oraz Burmistrz,
2. Ryszard Walawender syn Henryka i Stefanii, dowód osobisty AB 7770334 zamieszkały w Nysie
    ul. Jagiellońska nr 29 d/ 5, Członek Zarządu Gminy Nysa oraz zastępca Burmistrza, działający jako  pełnomocnicy
    Zarządu Gminy Nysa reprezentującego Gminę jako założyciela spółki oraz właściciela / organ założycielski /
    Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie wpisanego do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Gospodarczym
    w Opolu pod nr Ns PP 251 ter. 109, których uprawnienia do działania notariusz ustalił na podstawie:

 

1. Uchwały nr I/5/94 z dnia 04.07.1994r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyboru burmistrza,
2. Uchwały nr I/6/94 z dnia 04.07.1994r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wyboru zastępców burmistrza,
3. Uchwały nr XIII/137/95 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27.06.1995r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa
    Gospodarki Komunalnej w Nysie w jednoosobową Spółkę Gminy o nazwie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
    "EKOM" Spółka z o.o. w Nysie,
4. Wyciągu z protokołu Zarządu Gminy Nysa nr 44/95 z dnia 29.06.1995r. w sprawie akceptacji treści
    aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie w jednoosobową spółkę Gminy,
5. Uchwały nr 54/95 Zarządu Gminy Nysa z dnia  13.07.1995r. w sprawie wyboru Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa
    Gospodarki Komunalnej "EKOM" w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
    Ponadto stawający okazali dodatkowo następujące dokumenty organów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
    a dotyczących jego przekształcenia w jednoosobową spółkę Gminy:
6. Uchwałę Rady Pracowniczej  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie z dnia 14.04.1995r. w sprawie
    przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Gminy,
7. Uchwałę nr 2 Ogólnego Zebrania Pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie z dnia 18.04.1995r.
    w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Gminy.


§ 1. Stawający zgodnie oświadczają , że działając w trybie i na zasadach określonych odnośnymi postanowieniami
       ustawy z dnia 13.07.1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Dz.U.Nr 51, poz. 298, z późniejszymi
       zmianami /, a w szczególności na mocy uprawnień określonych postanowieniami art.45 wymienionej ustawy,
       przekształcają Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nysie w jednoosobową spółkę Gminy na zasadach
       określonych w niniejszym akcie zwanym umową spółki

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2.    Firma  spółki   będzie   miała   nazwę:   Przedsiębiorstwo   Gospodarki  Komunalnej  - " EKOM "  Spółka
          z ograniczoną  odpowiedzialnością w Nysie.
§ 3.    Siedzibą spółki jest miasto Nysa.
§ 4.1. Założycielem spółki jest Gmina Nysa.
§ 4.2. Spółka  działa  na  podstawie  postanowień kodeksu  handlowego  oraz  ustawy  z dnia  13.07.1990r.
         o prywatyzacji   przedsiębiorstw państwowych / Dz. U. nr 51, poz.298 z późniejszymi zmianami/.
§ 5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
§ 5.2. Spółka  na  obszarze  swojego działania  może  tworzyć  i powoływać  własne przedsiębiorstwa, zakłady,
         filie, przedstawicielstwa, biura , it  na zasadach określonych obowiązującym prawem.
§ 5.3. Strukturę  organizacyjną  spółki  określa  jej  regulamin  ustalony przez  właściwy organ określony
         w niniejszym akcie.
§ 6.   Czas trwania spółki nie jest ograniczony.
§ 7.   Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki dokonywane będą w dzienniku lokalnym Trybuna Opolska.
§ 8.   Spółka   powstaje  w  celu   utrzymania  i   kontynuacji   oraz   rozwijania  działalności / likwidowanego /
         przekształcanego przedsiębiorstwa.
§ 9.   Spółka   rozporządza   majątkiem   likwidowanego  przedsiębiorstwa  na   zasadach określonych obowiązującym
         prawem oraz przez właściwy organ  reprezentujący interesy Gminy Nysa.
§ 10.  Spółka   jest  następcą   prawnym   likwidowanego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej, przejmuje jego
         zobowiązania  i  wierzytelności oraz wstępuje we wszystkie jego prawa.

 

II  PRZEDMIOT DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

 

§  11. 1.   Przedmiotem działalności jest:


1)   budowa i konserwacja terenów zielonych,
2)   budowa , remonty, konserwacja ulic, dróg , ciągów pieszych i obiektów inżynierskich,
3)   utrzymanie , remonty i konserwacja cieków wodnych,
4)   prowadzenie cmentarzy , utrzymanie urządzeń cmentarnych i  świadczenie usług pogrzebowych,
5)   wywóz nieczystości stałych i płynnych,
6)   oczyszczanie ulic, placów i chodników,
7)   prowadzenie usług w zakresie dekoracji,
8)   utrzymanie zimowe dróg, ulic, placów i chodników,
9)   usługi transportowo-sprzętowe,
10) prowadzenie , utrzymanie i budowa wysypisk i wylewisk ,
11) usługi w zakresie napraw sprzętu transportowego i urządzeń komunalnych,
12) prowadzenie usług remontowo-budowlanych ogólnych,
13) produkcja artykułów rynkowych i zaopatrzeniowych,
14) prowadzenie działalności handlowej detalicznej i hurtowej,
15) prowadzenie usług turystycznych i gastronomicznych,
16) organizowanie imprez okolicznościowych,
17) skup surowców wtórnych,
18) usługi w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
19) zagospodarowanie turystyczne nieczynnych obiektów obronnych.
 

2.  Podjęcie  szczegółowej   działalności  objętej  postanowieniami  ust.  1
     nastąpi w zakresie i na zasadach określonych obowiązującym prawem.

 

III  KAPITAŁ SPÓŁKI

 

§ 12.      Fundusz  założycielski  oraz   fundusz     przedsiębiorstwa  komunalnego tworzą kapitał własny spółki.
§ 13.1.1. Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi   7.368.500 .-  (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem  tysięcy
              pięćset) złotych  i  dzieli się na 14.737 (czternaście  tysięcy  siedemset trzydzieści siedem)
              udziałów po 500.-(pięćset )  złotych każdy
§ 13.2.    Udziały są równe i niepodzielne.
§ 13.3.    Wszystkie  udziały   wymienione   w  ust. 1  pkt  1  należą  od chwili  przekształcenia   przedsiębiorstwa
              w  spółkę  do Gminy Nysa , która je obejmuje mocą niniejszego aktu.
§ 13.4.    Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
§ 14.       Pozostała  część  kapitału  własnego  spółki    nie   objęta  kapitałem  zakładowym stanowi kapitał
              zapasowy spółki.
§ 15.       Wszyscy wspólnicy mogą wnosić swoje udziały do spółki w formie pieniężnej lub aporcie wycenianym
              w/g cen rynkowych z dnia jego  wnoszenia w zamian objętego  / objętych/ udziału  / udziałów/.
§ 16.1.    Udziały  można  nabywać , zbywać, obejmować  lub  zastawiać  po  uprzednim   uzyskaniu  zgody
              Rady  Nadzorczej pod   rygorem  nieważności.
§ 16.2.    Pierwszeństwo nabycia udziałów   przeznaczonych do  zbycia   mają wspólnicy oraz pracownicy spółki.
§ 16.3.    W ciągu dwóch / 2 / lat licząc od daty uzyskania rejestracji przez spółkę, pracownikom przekształconego
              przedsiębiorstwa oprócz udziałów po cenach preferencyjnych o których mowa w § 17 przysługiwało będzie
              prawo nabycia na zasadach pierwszeństwa po cenach nominalnych udziałów od Gminy.
§ 16.4.    Po upływie okresu, o którym mowa w ust.3 Wspólnik może swobodnie rozporządzać udziałami,
              jeżeli w terminie dwóch / 2/ miesięcy od powiadomienia spółki o zamiarze zbycia udziałów, żaden
              ze wspólników nie skorzysta z zasady pierwszeństwa, o której mowa w ust. 2.
§ 16.5.    Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do maksymalnej kwoty 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych)
              nie stanowi zmiany umowy Spółki.
§ 16.6.    Uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta większością czterech piątych ( 4/5 ) głosów może zobowiązywać
              wspólników do dopłat  nie przekraczających łącznie pięćset / 500 / % kapitału zakładowego.
§ 16.7.1. Wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika będącego osobą prawną wymaga postępowania układowego
              i zgody  Rady Nadzorczej.
§ 16.7.2. W przypadku wielkości następców prawnych po danym wspólniku Rada Nadzorcza wskaże następcę
              wstępującego w jego miejsce,
§ 16.7.3. Spadkobierca wspólnika / osoby fizycznej/ nie będący małżonkiem może wstąpić do spółki
              za zgodą Rady Nadzorczej. 
§ 16.7.4. W przypadku wielości spadkobierców po danym wspólniku Rada Nadzorcza wskaże następcę wstępującego
              w jego miejsce

 

IV  PREFERENCYJNY ZAKUP UDZIAŁÓW

 

§ 17. Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nysie przekształconego w jednoosobową Spółkę
        Gminy, mają prawo do nieodpłatnego nabycia do piętnastu procent ( 15 % ) udziałów Spółki na zasadach
        określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
        państwowych ( Dz.U.nr 118, poz.561 ze zm)

 

V  WŁADZE SPÓŁKI

 

§ 18. Władzami spółki są:


1) Zgromadzenie Wspólników zwane  w treści umowy Zgromadzeniem,
2) Rada Nadzorcza zwana w treści umowy Radą,
3) Zarząd.

 

A. ZGROMADZENIE

 

§ 19.1.   Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. W jednoosobowej Spółce Gminy funkcję Zgromadzenia
             Wspólników pełni Zarząd Gminy
§ 19.2.   Wszyscy wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście, łącznie z pełnomocnikiem lub przez
              pełnomocnika z pełnomocnictwem na piśmie.
§ 19.3.1. W zgromadzeniu jeden udział odpowiada jednemu głosowi.
§ 19.3.2. W okresie dwóch / 2/ lat od daty rejestracji spółki w Sądzie udziały  nabywane przez pracowników
              są udziałami uprzywilejowanymi w przedmiocie głosowania w stosunku dziesięć do jednego ( 10/1 ).
§ 19.4.1. Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał jeżeli są na nim obecni wspólnicy
              lub ich pełnomocnicy reprezentujący minimum pięćdziesiąt procent / 50 % / kapitału zakładowego
              spółki, pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali powiadomieni na piśmie o Zgromadzeniu w trybie
              i na zasadach określonych w kodeksie handlowym.
§ 19.4.2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołane prawidłowo Zgromadzenie w drugim terminie
              jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość / wielkość/ reprezentowanego
              kapitału zakładowego.
§ 19.4.3. Postanowienia art.230 i 231 kodeksu handlowego stosuje się odpowiednio.
§ 20.1.    Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach i trybie  określonym w Kodeksie handlowym oraz
              w regulaminach o których mowa w § 29 pkt 3 umowy .
§ 20.2.    Nadzwyczajne  Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w kodeksie handlowym
              oraz regulaminach o których mowa w § 29 pkt 3 umowy.
§ 20.3.    Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowości będącej siedzibą spółki
§ 21.1.    Do właściwości Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez kodeks handlowy oraz umowę spółki
§ 21.2.    W szczególności do właściwości Zgromadzenia należy:

 

1)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat,
2)  podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
3)  udzielanie Radzie i Zarządowi skwitowania / absolutorium / z wykonania przez nie obowiązków,
4)  podejmowanie uchwał w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
5)  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim
     prawa użytkowania,-
6)  podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,
7)  podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia udziału / udziałów/ w Spółce wkładami niepieniężnymi przez
     danego wspólnika, określenie przedmiotu wkładu / aportu/ oraz ilości i wysokości przyznanych w zamian udziałów
     przy zachowaniu  zasad wyceny określonych w § 15 w związku z § 16. 5 umowy spółki,
8)   uchwalanie zmian w umowie Spółki ,
9)   ustalanie zasad tworzenia , gospodarowania i likwidacji funduszy Spółki,
10) uchwalanie Regulaminów Zgromadzenia i Rady ,
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia i zwrotu dopłat,
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady,
13) uchwalanie wynagrodzeń i tantiem z zysku dla członków Rady,
14) uchwalanie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki / vide art. 207 k.h.
     oraz art. 17 ustawy o p.p.p./,
15) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalania ilości członków Rady Nadzorczej,
16) Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia lub zbycia nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii
      Rady Nadzorczej,
17) Zgromadzenie może podejmować także uchwały w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę Nadzorczą
      lub Zarząd  a nie wymienionych w pkt 1-16,
18) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki ,
19) Ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki,
20) Zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez
      Radę Nadzorczą.

 

§ 21.3. Uchwały wspólników z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 3.2.  zapadają bezwzględną większością
           głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w sprawach o których mowa w art. 237 k.h. wymagających ilości
           głosów określonych przez ten przepis.

 

B. RADA  NADZORCZA

 

§ 22.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu / 3 do 6 / członków . Pierwsza Rada składa się
           z sześciu / 6 / członków.
§ 22.2. Pracownicy zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady  Nadzorczej w Radzie liczącej do sześciu członków.
§ 22.3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
§ 22.4  W przypadku utraty przez spółkę statusu spółki jednoosobowej wszyscy członkowie Rady
           wybierani są przez Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ustawy o prywatyzacji
           przedsiębiorstw państwowych.
§ 22.5  Kadencja Rady trwa cztery / 4 / lata, pierwszej Rady dwa / 2 / lata.
§ 22.6  Członek Rady wybrany w czasie trwania kadencji traci mandat z upływem kadencji całej Rady.
§ 22.7  W trakcie trwania kadencji członek może być w każdym czasie odwołany tylko przez organ który go powołał.
§ 23.1. Rada jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności minimum  połowy jej składu
           osobowego pod warunkiem , że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu w trybie
           i na zasadach określonych w regulaminie.
§ 23.2. Uchwały Rady zapadają większością głosów.
§ 23.3. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 23.4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego,  zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 23.5. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub    na żądanie minimum dwóch
           członków Rady. 
§ 23.6. Tryb działania Rady określa regulamin.
§ 24.1. Do właściwości Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad  działalnością spółki-
§ 24.2. W szczególności do właściwości Rady należy:


1)  Badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat zarówno co do zgodności
     z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz obowiązującym prawem i przedstawianie ich oceny
     Zgromadzeniu na piśmie,
2)  Zatwierdzanie planów działalności Spółki,
3)  Składanie Zgromadzeniu corocznie sprawozdań ze swej działalności,
4)  Zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki-
5)  Opiniowanie Regulaminu organizacyjnego Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki, a także jego zmian,
6)  Podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia, nabycia, objęcia lub zastawienia udziałów ,
7)  Ustalanie Regulaminu Zarządu wieloosobowego,
8)  Podejmowanie uchwał w przedmiocie zaciągania przez Spółkę zobowiązań przekraczających w sumie kwotę
     stanowiącą pięćdziesiąt procent / 50 %/ kapitału zakładowego Spółki. Suma wymieniona wyżej może zostać
      zmieniona uchwałą Zgromadzenia
9)   Podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia do Spółki innych osób lub przystąpienia Spółki do innych
      Spółek, względnie innych organizacji gospodarczych,
10) Rozpatrywanie wyników kontroli uprawnionych organów kontroli państwowej,
11) Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
12) Kontrola z inicjatywy własnej lub na zlecenie Zgromadzenia działalności spółki lub jej poszczególnych
      przedsięwzięć, względnie jednostek organizacyjnych,
13) Ocena działalności Zarządu za rok gospodarczy i przedstawienie jej na piśmie Zgromadzeniu,
14) Opiniowanie spraw stanowiących przedmiot obrad Zgromadzenia,
15) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Zarządem członkami Zarządu,
16) Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia
      na pisemny wniosek Zarządu,
17) Rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw o szczególnym znaczeniu dla Spółki niezastrzeżonych do właściwości
      Zgromadzenia lub Rady,
18) Wnioskowanie do Zgromadzenia rozpatrzenia i podjęcia uchwał o szczególnym znaczeniu dla Spółki zastrzeżonych
      do właściwości Zgromadzenia lub Rady,
19) Rozpatrywanie skarg i zażaleń na Zarząd / Członków Zarządu/,-
20) Kontrola działalności Zarządu w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Rady.


§ 25.1. Wyłącza się z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem ust. 2 indywidualną kontrolę Spółki lub jej agend przez
           wspólnika lub wspólników.
§ 25.2. Wspólnik jednoosobowy zachowuje prawo kontroli spółki.

 

C. ZARZĄD

 

§ 26.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków  Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów,
           powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
 
§ 26.2. Zarząd spółki stanowi organ wykonawczy spółki.
§ 26.3. W przypadku ustanowienia Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów
           / Członków Zarządu/.
§ 26.4. Na Prezesa / Wiceprezesów- Członków--/ mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
§ 27.    Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa podjąć uchwałę o ustanowieniu Zarządu
           wieloosobowego lub przywróceniu Zarządu jednoosobowego. 
§ 28.1. Zarząd kieruje działalnością spółki zgodnie z przepisami prawa,    umowy spółki, oraz regulaminami władz spółki .
§ 28.2. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz.
§ 28.3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz
           spółki w trybie postanowień art. 199-202 k.h.
§ 28.4. Przy Zarządzie jednoosobowym reprezentuje on spółkę oraz podejmuje decyzje samodzielnie.
§ 29.    Działalność władz spółki normują:


1) kodeks handlowy,
2) ustawa o prywatyzacji  przedsiębiorstw państwowych ,
3) akt przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę / umowa spółki/,
4) regulaminy władz spółki ustalające zasady wyborów członków Rady i Zarządu, ich odwoływania zwoływania
    posiedzeń , trybu i sposobu obradowania , podejmowania uchwał  oraz dokumentowania działalności i obrad tych władz.

 

VI  GOSPODARKA SPÓŁKI

 

§ 30.    Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich .
§ 31     Rok obrachunkowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 32.    Rachunkowość spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa .
§ 33.1. Zarząd Spółki w terminie określonym obowiązującymi przepisami zobowiązany jest sporządzić bilans,
           rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.
§ 33.2. Zarząd spółki zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Zgromadzenie bilans, rachunek
           zysków i strat oraz sprawozdanie za rok ubiegły w terminie określonym w Kodeksie handlowym.
§ 34.1. Spółka tworzy fundusz / kapitał/ zapasowy przeznaczony na pokrycie   strat bilansowych .
§ 34.2. Spółka przeznacza co roku co najmniej pięć / 5 / procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego.
§ 34.3. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on jedną drugą / 1 / wysokości
           kapitału zakładowego,
§ 34.4. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.
§ 35.1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji na podstawie uchwały Zgromadzenia
           lub w przypadkach  określonych    w  kodeksie handlowym.
§ 35.2. Likwidatorem spółki będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 36.1. Wartość udziałów w rozwiązywanej spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po rozliczeniu
           wszystkich zobowiązań.
§ 36.2. Wspólnicy partycypują  w podziale majątku lub pokryciu strat likwidowanej spółki proporcjonalnie
           do posiadanych udziałów .
§ 37.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w majątku nabytym przez spółkę, funduszy oraz kapitałów przez
           nią tworzonych proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym.
§ 37.2. Uprawnienia wynikające z powyższego postanowienia wspólnik lub jego następca może zrealizować
           po wystąpieniu ze spółki w cenie zbywanych udziałów.
§ 37.3  Spadkobiercy wspólnika nie wstępujący do spółki partycypują w podziale udziałów zmarłego wspólnika
           w majątku nabytym przez spółkę w sposób ustalony przez Sąd.
§ 38.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającego z bilansu   rocznego proporcjonalnie do posiadanych
           udziałów. Z ważnych powodów Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku do podziału za dany rok
§ 38.2. Zgromadzenie może w drodze uchwały ustalić Regulamin podziału  zysku oraz udziału w nim wspólników.
§ 39.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu
           handlowego, Kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych oraz regulaminów władz spółki.

 

VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 40. W skład pierwszego jednoosobowego Zarządu zostaje powołany Prezes Zarządu Stanisław Ostrowski
        zam. W Głuchołazach, ul. Szymona Koszyka nr 9/3.
§ 41. W skład pierwszej Rady Nadzorczej zgodnie z ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
        zostają powołani:


1/ Stanisław Rydzik - przedstawiciel załogi
2/ Anna Kisza - przedstawiciel załogi
3/ Józef Kłodnicki
4/ Michał Baziuk
5/ Ryszard Nosidlak
6/ Jadwiga Raróg - Wawrzkiewicz


§ 42. Koszty związane z powstaniem i rejestracją spółki ponosi   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nysie.
§ 43. Wypisy tego aktu mogą być wydawane spółce oraz wspólnikom w dowolnej ilości


Opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z § 69 ust. 3 i § 62 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994r
./D. U. Nr 136, poz. 705/. Pobrano wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 12 kwietnia 1991r. w sprawie taksy notarialnej / Dz. U. nr 33 poz.146 z późniejszymi zmianami/ w kwocie pięćset
złotych ( 500 zł ) + 22 % VAT, tj. sto dziesięć złotych (110 zł). Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany.
Omówienie poprawek: na stronie dwunastej w wierszu ósmym od góry skreślono " sześćset " , a  nadpisano "sto".


PROWADZONE REJESTRY EWIDENCJE I ARCHIWAW Spółce prowadzone jest archiwów dokumentów związanych z bieżącą działalnością, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy. Prowadzone jest także archiwum akt osobowych byłych i obecnie zatrudnionych  pracowników. Dane z archiwum udostępniane są na prośbę zainteresowanych pracowników.
W związku z prowadzeniem administracji Cmentarzy Komunalnych, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U.Nr 90, poz. 1013) prowadzone są następujące rejestry:
- księgi wieczyste osób pochowanych na cmentarzu, w układzie rocznikowym,
- księgi grobów,
- alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu, w układzie rocznikowym.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jerzy Siarka dnia 11.03.2014
Opublikowana przez Jerzy Siarka dnia 11.03.2014. Odsłon 9913, Wersja 34drukuj
Wersja : lewy  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Początek strony