Regulamin przewozów

Regulamin przewozów - przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami komunalnych zakładów komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ  I
§ 1.  Przez określenie "pojazdy" rozumieć należy autobusy publicznej komunikacji miejskiej.

§ 2.  1.   Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
2. Żądania i wskazówki obsługi pojazdów oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
3. Sygnał odjazdu z przystanku daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków, palenia tytoniu i przewożenia osób w kabinie.
    
§ 3.   1.  Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za szkody powstałe  wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Zakład komunikacyjny nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmiany kierunku jazdy spowodowane siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzanie organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.
3. W razie awarii pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy za tym biletem następnym pojazdem.

§ 4.   1.  Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz obsłudze pojazdu. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia czy rzecz ta została przez obsługę pojazdu przekazania do biura rzeczy znalezionych zakładu.

ROZDZIAŁ  II

PRZEWÓZ  PASAŻERÓW

§ 5.   1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na  przystanku i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

§ 6.   1. Zaleca się wsiadanie przednimi drzwiami /ze względu na bezpieczeństwo/ następującym grupom pasażerów :
- inwalidom o widocznym kalectwie,
- kobietom w ciąży,
- pasażerom z dziećmi do lat 3,
- niewidomym i ich przewodnikom.
2. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni  w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
3. Pasażer zamierzający wysiadać na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiadać na tym przystanku daje znaki podniesioną ręką. Przed wejściem do pojazdu należy umożliwić wyjście wysiadającym.
4. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania, zabronione jest ruszanie pojazdów z przystanku przed zamknięciem drzwi.
§ 7.   1.  Pasażer, który zajmuje miejsca oznaczone dla "inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na ręku" obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby dla której miejsce takie jest przeznaczone.
2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy oraz zachowywać się w sposób utrudniający mu prowadzenie pojazdu.

§ 8.   1.  Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest bezzwłocznie skasować bilet.
2. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć legitymację uprawniającą do korzystania z przejazdu ulgowego.
3. Przy nabywaniu pasażer powinien żądać wyjęcia biletu ze zszywki, oberwanie brzegu spowodowane wydarciem ze zszywki unieważnia bilet, który nie mając pełnego wymiaru bez względu na przyczyny nie uprawnia do przejazdu.
4. W przypadku niewyraźnego odbicia numeru przez kasownik powinna być niezwłocznie złożona odpowiednia reklamacja u kierowcy. Podobnie należy złożyć reklamację w przypadku wpadnięcia biletu w otwór kasownika.
 

§ 9.   1.  Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i  okazywać go lub wręczać na żądanie osób uprawnionych do kontroli.
2.   Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
3.  Bilet zniszczony lub nie skasowany nie upoważnia do przejazdu.
4.  Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd /przewóz bagażu/  w czasie jazdy i przy wyjściu z pojazdu obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd według podwyższonej taryfy.

§ 10.  1. Bilet lub legitymacja, do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe obsługa pojazdu lub personel nadzoru ruchu zatrzymuje za pokwitowaniem.

§ 11  Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób :
1. Nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio.
2. Które są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych osób pasażerów.
3. Mogących zabrudzić innych pasażerów.
4. Wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem.

§ 12 Zabronione jest :
1. Wsiadanie /wskakiwanie/ do pojazdu i wysiadanie /wyskakiwanie/ z niego w czasie jazdy.
2. Jazda na stopniach, zderzakach oraz innych zewnętrznych częściach pojazdu.
3. Samowolne otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy.
4. Nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymywanie pojazdu.
5. Wysiadanie lub wsiadanie do pojazdu po sygnale lub uprzedzeniu przez obsługę, ze wolnych miejsc nie ma.
6. Zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia.
7. Wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy.
8. Spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu.
9. Granie na instrumentach muzycznych, korzystanie  z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób w pojeździe.
10. Palenie tytoniu.
11. Wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy i postoju.
12. Wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.
13. Wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

Osoby, które pomimo zakazu w § 12 wsiadły do pojazdu lub nie przestrzegają przepisów, obowiązane są opuścić na wezwanie obsługi lub służby nadzoru ruchu pojazd. Pasażerowi nie przysługuje w tych wypadkach zwrot ceny biletu.

 ROZDZIAŁ  III

PRZEWÓZ  BAGAŻU  RĘCZNEGO

§ 14.  1.  Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje  możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenia odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał 
 widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwa ruchu, itp.
2. Przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające rozmiarów
3. 60x40x20 cm, a także małe zwierzęta, np. psy, koty, ptaki trzymane na rękach nie podlegają opłacie.
4. Za opłatę przewidzianą w taryfie mogą być przewożone psy większe, jeżeli posiadają kagańce i trzymane są na smyczy.
5. Wózki dziecięce mogą być przewożone za opłatą. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka. Mogą być przewożone również za opłatą narty, saneczki, choinki i rowerki dziecięce.
6. Nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich.

§ 15. 1.  Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy 
sobie w pojeździe należy do pasażera. Za bagaż taki i zwierzęta  przedsiębiorstwo komunikacyjne odpowiada tylko w wypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.
2. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
3. Bagaży i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 16.  1. W pojazdach nie wolno przewozić :
a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd /np. ostrych narzędzi, ja : piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami, telewizorów  itp./
b) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych za wyjątkiem butli turystycznych.
2. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną w czasie przejazdu służbowego mogą mieć przy sobie broń nabitą, odpowiednio zabezpieczoną.

ROZDZIAŁ  IV

KONTROLA  PASAŻERÓW

§  17.  1. Na podstawie § 33 a znowelizowanej w dniu 26.06.1997 r. ustawy "Prawo Przewozowe" ( Dz. U. nr 101, poz. 629 ) przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub 
  bagażu.
2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, przewoźnik lub osoba przez niego uprawniona powinni pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową.
3. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo :
a) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
b) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożliwości ustalenia tożsamości podróżnego - zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego,
c) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu, albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem i przesłać go do wystawcy.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezes zakładu codziennie w godzinach 8:00 do 15:00, natomiast dyspozytor pełni dyżur całodobowy we wszystkie dni miesiąca.
 

     MZK Nysa Sp. z o.o.
     ul. Piłsudskiego 59
     tel. 0774330171, 0774330172, 0774332762

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Czesław Gajos dnia 21.12.2007
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 21.12.2007. Odsłon 8768, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony