Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/IR/17/08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów : Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica Kolejowa 15
Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : Nysa Województwo :opolskie
Telefon : 077 4080513, 077 4080553 Faks : 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.pl


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony z dnia 02 kwietnia 2008 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Budowa drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie


SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :


BUDBIS - Bis Paweł
Adres : Konradowa 1a
Kod pocztowy :48-303
Miejscowość : Nysa
Województwo/Kraj: opolskie / Polska
Telefon: 077 7330845 Faks :077 4330845
Poczta elektroniczna (e-mail):biuro@budbis.pl
Data złożenia oferty :02 kwietnia 2008 r.


III.2) Uzasadnienie wyboru oferty :

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

IV.1) Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja przyznana w kryterum cena.

Brukarstwo i Usługi Budowlane Wiesław Bis Konradowa 1a, 48-303 Nysa :97,44 pkt.

Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Bernaciak Wiesław 48-300 Nysa ul. Sienkiewicza 5: 95,94 pkt.

BUDBIS Bis Paweł Konradowa 1a, 48-303 Nysa : 100 pkt.

BRUKARSTWO oraz BUDOWA URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Eliasz
Ul. Kościuszki 9a, 49-200 Grodków : 99,63 pkt.

Zakład Instalacyjno – Budowlany ISAN -BUD
Leszek Wołowiec Ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin : 97,68 pkt.

Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Spółka z o.o.
45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 : 77,07 pkt.

BDM Dariusz Morawiecki Ul. Piłsudskiego 56, 48-303 Nysa : 88,73 pkt.

IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca :
Zakład Instalacji Wod. Kan. Gazow. i Elektrycz. s.c. Krystyna Podpora,
Krzysztof Podpora Radzikowice 6, 48-381 Goświnowice

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy :

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia precyzyjne i jednoznaczne, określają w punkcie 3.3; 10.3.1)e) oraz w formularzu oferty, konieczność załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Do złożonej oferty wykonawca nie dołączył kosztorysu ofertowego, wobec powyższego treść oferty nie odpowiada treści swiz., w związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.
Jeżeli zamawiający określa wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w postaci ceny ryczałtowej, której charakterystyczną cechą jest to, iż jest ona ostateczna bez względu na rozmiar robót i jednocześnie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego, to nie zwalnia to wykonawców z obowiązku przedstawienia takiego kosztorysu (wyrok ZA sygn.akt UZP/ZO/0-656/05, wyrok SO w Poznaniu sygn. akt. II Ca 1355/05).

IV.3) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia :

Wykonawca :
INFRADRÓG Sp. z o.o.Ul. Piłsudskiego 57 E, 48-303 Nysa

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
Z postępowania wykluczono Wykonawcę na podstawie art.24 ust.1 pkt.10, ust. 2 pkt.3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 29 listopada 2007r. Nr 223 poz. 1655). Wykonawca w wyznaczonymn terminie nie uzupełnił dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu.


IV.4) DATA ZAWIADOMIENIA : 10 kwietnia 2008 r.

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 10.04.2008
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 10.04.2008. Wygasa 18.04.2008. Odsłon 1115, Wersja 1
Początek strony