Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr III w Nysie (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP.271.53.2014                                                  DRUK ZP-ZOWNO

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

SEKCJA I:   Zamawiający                                      

 

I.1)       Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :    

Gmina Nysa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Jacek Krzywoń

Adres  :      

Urząd Miejski w Nysie

ulica  Kolejowa 15

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość :

Nysa

Województwo

opolskie

Telefon

 

77 4080553

Faks

77 4080553

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

zp_nysa@op.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.nysa.pl

 

 

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:                       usługi  

II.2)     Tryb udzielenia zamówienia :              przetarg nieograniczony z dnia  19 grudnia 2014r.

 

II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

 

Utrzymanie zieleni niskiej i czystości  w obrębie Rejonu nr III w Nysie

 

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :  

 

 

Nazwa wykonawcy

 

WRZOS

Wojciech Kijak

 

Adres  :      

Ul. Wyspiańskiego 1

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość :

Nysa

Województwo/Kraj 

opolskie /Polska 

Telefon

77 4334050

Fax.

 

Data złożenia oferty

19 grudnia 2014r.  

 

 

 

III.2)    Uzasadnienie  wyboru oferty :

    

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ,  oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość      punktów w  ocenie ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH

 

 

IV.1)     Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu :

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

 

 

Cena ofertowa

(PLN)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Punktacja przyznana w kryteriach  oceny ofert

Łączna punktacja

Cena

WRZOS Wojciech Kijak

Ul.Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa

47.900,00

100

100

VERTICAL SERWIS Tomasz Szostak

Suszkowice 32b, 48-385 Otmuchów

49.680,00

96,42

96,42

 

 

IV.2)     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

 

Wykonawca

X 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

X

 

 

IV.3)  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

 

Wykonawca

X

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy

x

 

 

IV.4)     Termin, określony zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta :      29 grudnia 2014r.

           

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu

o którym mowa powyżej zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit.a).

 

IV.5)     Data  zawiadomienia :   23 grudnia 2014r.

        

 

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 23.12.2014
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 23.12.2014. Wygasa 30.12.2014. Odsłon 837, Wersja 1
Początek strony