ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/IR/55/08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów : Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica : Kolejowa 15
Kod pocztowy : 48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo : opolskie
Telefon : 077 4080513, 077 4080553
Faks: 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.pl


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA : roboty budowlane
II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony z dnia 05 września 2008 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Budowa infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap


SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :

Nazwa wykonawcy :

Konsorcjum firm ; Lider - Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp.z o.o.
i partner Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”

Adres : Aleja Przyjaźni 9
Kod pocztowy : 45-573
Miejscowość : Opole
Województwo/Kraj: opolskie / Polska
Telefon : 077 4536601 Faks 077 4536601

Poczta elektroniczna (e-mail): opud@wp.pl
Data złożenia oferty : 05 września 2008 r.


III.2) Uzasadnienie wyboru oferty :

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

IV.1) Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
1. Konsorcjum :
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp.z o.o. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole
Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”, Ul.Jesionowa 5, 45-409 Opole - 100 pkt.


2. Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A.Stachurski, K.Biczysko
Ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork : 95,64 pkt.


IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : x

IV.3) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia :

1. Wykonawca :
Konsorcjum : ZIAJKA Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o Ul. Chałpnicza 21, 51-503 Wrocław
DOLBUD-SYSTEM Zakład Robót Budowlanych ul. Sulejowska 9, 51-126 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy :
Z postępowania wykluczono Wykonawcę na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania złożoną ofertą oraz nie wyraził zgody na zoną ofertą

2. Wykonawca :
Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. Ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg
INFRADRÓG Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 57 E, 48- 303 Nysa

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy :
Z postępowania wykluczono Wykonawcę na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania złożoną ofertą oraz nie wyraził zgody na zoną ofertą


IV.4) DATA ZAWIADOMIENIA : 15 października 2008 r.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 15.10.2008
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 15.10.2008. Wygasa 23.10.2008. Odsłon 996, Wersja 1
Początek strony