Rewitalizacja Rynku w Nysie – przebudowa odcinka ul. Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP.271.19.2011                                                 DRUK ZP-ZOWNO

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 SEKCJA I:   Zamawiający 

I.1)       Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

 
Nazwa :    

Gmina Nysa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówJacek Krzywoń
Adres  :       Urząd Miejski w Nysieulica  Kolejowa 15Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : Nysa Województwo opolskie
Telefon 77 4080553 Faks77 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail) zp_nysa@op.onet.pl Adres internetowy (URL)www.nysa.pl
  

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:                       roboty budowlane

II.2)     Tryb udzielenia zamówienia :              przetarg nieograniczony z dnia 24 marca 2011 r.

  II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  Rewitalizacja Rynku w Nysie – przebudowa odcinka ul. Krzywoustego

od  Rynku do Wieży Ziębickiej

                                                                               

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :  

 
            Nazwa wykonawcy       Konsorcjum Firm:Brukarstwo i Usługi Budowlane – Bis Wiesław  - LiderBUDBIS – Paweł Bis  - Partner 
Adres  :       Konradowa 1AKod pocztowy 48-303
Miejscowość : NysaWojewództwo/Kraj  opolskie
Telefon 774330845Faks77 4330845
Poczta elektroniczna (e-mail)wieslawbis@o2.pl  
Data złożenia oferty 24 marzec 2011 r.   
  

III.2)  Uzasadnienie  wyboru oferty :

 

     Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną,  niepodlegającą odrzuceniu. 

 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH

 IV.1)    Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :
 WykonawcaStreszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Punktacja przyznana w kryteriach  oceny ofertŁączna punktacja
Cena
Konsorcjum:  Firma Gutkowski   Gutkowski Jan,   ul. 17-go stycznia 92, 64-100 LesznoGutkowski Sp. z o. o. ul. Usługowa 2, 64-100 Leszno63,4963,49
Konsorcjum:  „ZBYLBRUK” Spółka z o.o. Bobolice 33,  57-200  Ząbkowice Śląskie  „ZBYLBRUK” Piotr Zbyl  Bobolice 29A/5, 57-200  Ząbkowice Śląskie „ZBYLBRUK” Ryszard Zbyl Bobolice 29D, 57-200  Ząbkowice Śląskie77,8277,82
Konsorcjum: Lider Brukarstwo i Usługi Budowlane Bis Wiesław,  Konradowa 1A, 48-300 Nysa BUDBIS Paweł Bis,  Konradowa 1A, 48-300 Nysa 100100
MOBUD Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Stokrotek 9, 48-303 Nysa 91,4091,40
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – HandloweSYNKRET Sp. z o. o. ul.Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom90,4690,46
   

IV.2)  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

 

            Wykonawca :     Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak

                                     ul. Polna 22, Sidzina, 48-320 Skoroszyce             Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy :   

     Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 i art. 90 ust.3 ustawy Prawo     zamówień  publicznych –  

     zgodnie z w/w podstawą prawną : -    Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, -    Zamawiający odrzuca i  ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  Przepis art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), nakłada na Zamawiającego, w razie powzięcia wątpliwości co do tego czy cena nie jest rażąco niska, prawo a zarazem obowiązek zwrócenia się do wykonawcy składającego ofertę z ceną, jego zdaniem, odbiegającą znacząco od realiów rynkowych -  o wyjaśnienie kwestii związanych z ustaleniem tej ceny, sposobem jej kalkulacji oraz elementami wpływającymi na taką a nie inną jej wysokość. Zgodnie z treścią tego przepisu, obowiązkiem Zamawiającego w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jest zwrócenie się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny; następnie ocena złożonych wyjaśnień z uwzględnieniem obiektywnych czynników, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, a wreszcie - odrzucenie oferty wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.W wezwaniu z dna 06 kwietnia 2011 r., kierowanym do Wykonawcy,  Zamawiający w sposób precyzyjny wskazał, jakie pozycje oferty wzbudzają jego wątpliwości uzasadniające wezwanie o wyjaśnienie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę.W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie przedstawił żadnych okoliczności uzasadniających tezę, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. Wręcz przeciwnie. W piśmie z dnia 08 kwietnia 2011 r. Wykonawca wskazuje na fakt, iż popełnił błędy pisarskie w kosztorysie ofertowym przy cenach kwestionowanych pozycji, a na dowód dołącza do wyjaśnień wycenę, która potwierdza zastosowanie rażąco niskiej ceny w kosztorysie ofertowym. Jednocześnie w ocenie Zamawiającego niedopuszczalne jest na etapie składania wyjaśnień artykułowanie tez, że pomimo błędów pisarskich  przy „błędnych pozycjach”, Wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie z uwagi na fakt, iż  stanowczo zawyżył inne pozycje kosztorysu ofertowego. Złożone wyjaśnienia budzą wątpliwości Zamawiającego co do rzetelności i prawidłowości sporządzenia oferty, jak również pozwalają na stwierdzenie, że oferta Wykonawcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W tym miejscu warto przypomnieć, że jak stwierdził Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25 stycznia 2006 r. sygn. akt II Ca 693/05: „zamawiający obowiązany jest eliminować oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bądź naruszające postanowienia z ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Za czyn nieuczciwej konkurencji należy uznać działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Jeżeli działania przedsiębiorcy nie wynikają z istoty konkurencji lecz mają na celu utrudnienie dostępu do rynku za pomocą środków nie znajdujących usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, stanowią one czyn nieuczciwej konkurencji (Dz. Urz. UOKiK 2003/1/240 pismo z dnia 4 lutego 2003r.)”.Jednocześnie należy stwierdzić, iż w świetle złożonych wyjaśnień chybione jest stwierdzenie    Wykonawcy, że cena jest realna i że można za oferowaną cenę, wykonać należycie zadanie dając wymierne oszczędności Zamawiającemu - czemu przeczy uprzednie stwierdzenie Wykonawcy że inne ceny kosztorysu są „stanowczo zawyżone”.           Rzeczą Wykonawcy jest udzielić wyjaśnień w zakresie okoliczności, które wpłynęły na kalkulację ceny, zaś  brak tych wyjaśnień czy też złożenie wyjaśnień, które potwierdzają, że cena została skalkulowana w sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji lub nierynkowy skutkować winny odrzuceniem oferty.      To Wykonawca, który składa ofertę zobowiązany jest do wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.     Z momentem żądania wyjaśnień (w świetle brzmienia art. 90 ust. 1 P.z.p.) ciężar wykazania faktu, że cena nie jest rażąco niska, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. Przepis ten nie zobowiązuje do wyjaśniania   każdej ceny zawartej w ofercie Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, ale tylko takiej, która w ocenie  Zamawiającego rażąco odbiega od realiów rynkowych. Przepis ten wprost przewiduje - równoważny z uznaniem  istnienia rażąco niskiej ceny - obowiązek odrzucenia oferty, co do której z wyjaśnień wynika, że cena jest rażąco   niska a także oferty co do której wyjaśnień takich nie złożono.       Reasumując należy stwierdzić, że złożone wyjaśnienia nie pozwalają na zweryfikowanie wiarygodności ceny        w ofercie tj. nie zawierają informacji na temat rzeczywistego wpływu powołanych okoliczności na wysokość ceny. Wobec powyższego wypełniona została przesłanka do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 P.z.p.     Mając powyższe na uwadze Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89     ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

IV.3)     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

  
WykonawcaUzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
 xx
  

IV.4)     Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta :  19 kwietnia 2011 r.

                       

IV.5)     Data  zawiadomienia :               14 kwietnia 2011 r.

   

Otrzymują :

1.     Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

2.     Tablica ogłoszeń Zamawiającego

3.     Strona internetowa Zamawiającego

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 14.04.2011
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 14.04.2011. Wygasa 20.04.2011. Odsłon 1627, Wersja 1
Początek strony