Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - budowa zadaszenia nas Zieleniakiem (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: Zamawiający

1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, do kontaktów: Jacek Krzywoń, tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553, e-mail: zp_nysa@op.onet.pl,
www.nysa.pl.


SEKCJA II: Tryb i przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z dnia: 20/07/2006 r.
3) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - budowa zadaszenia nas Zieleniakiem

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy :

PHU PANEL PLUS

Adres: ul. Czarnkowska 42, 64-600 Oborniki
telefon: 061 2970134 faks: 061 2961311

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.


SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
1)Liczba otrzymanych ofert: 3
2)Liczba ofert ważnych : 2
3)Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: : -----------------

4)Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni :

PPUH „DOM-GAZ” Krzysztof Piaszczyk
42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 15
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie. Zgodnie ze SIWZ pkt 8 ppkt 5 wadium należało wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 20.07.2006 r. do godz. 10.00 . W dniu 20.07.2006 r. wadium Wykonawcy nie wpłynęło na konto Urzędu.
W związku z powyższym, Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o zamówienie publiczne.

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 25.07.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 25.07.2006. Wygasa 07.08.2006. Odsłon 954, Wersja 1
Początek strony