Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2011-2013 (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1)       Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :    

Gmina Nysa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówJacek Krzywoń
Adres  :       Urząd Miejski w Nysieulica Kolejowa 15Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : Nysa Województwo opolskie
Telefon 77 4080553 Faks77 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail) zp_nysa@op.onet.pl Adres internetowy (URL)www.nysa.pl
  

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:                       usługi

II.2)     Tryb udzielenia zamówienia :                 przetarg nieograniczony z dnia 8 kwietnia 2011 r.

 

II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

  Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych

 w latach 2011-2013.

                                                                               

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :  

 

              Nazwa wykonawcy      

 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „TED” 
Adres  :       ul. Wyspiańskiego 1Kod pocztowy 48-300
Miejscowość : NysaWojewództwo/Kraj  opolskie / Polska
Telefon 77 433 40 50Faks77 409 05 39
Poczta elektroniczna (e-mail)-  
Data złożenia oferty 8 kwietnia 2011 r.   
  

III.2)    Uzasadnienie  wyboru oferty :

 

       Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną, niepodlegającą odrzuceniu. 

 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

 

IV.1)     Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

 

 

Wykonawca
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Punktacja przyznana w kryteriach  oceny ofertŁączna punktacja
Cena
Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „ZAKS” Andrzej Zakrzewski ul. J. Cygana 4 45-131 Opole47,6547,65
Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „TED” ul. Wyspiańskiego 1  48-300 Nysa77,5977,59
ZPHU Marek Grębowiec Osiek Grodkowski 25  49-200 Grodków55,7355,73
  IV.2)     Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : 

 

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy
    „WRZOS” ul. Wyspiańskiego 1 48-300 NysaZamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z  25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie odrzucenia oferty :  W kosztorysie ofertowym Wykonawca nie wycenił pozycji 1.19  przedmiaru robót. Błąd w kosztorysie ofertowym polegający na         pominięciu pozycji przedmiaru,  nie stanowi błędu, który można również poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp.      

Błąd taki stanowi niezgodność treści oferty z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

W związku z powyższym Zamawiający nie ma uprawnień do  uzupełnia oferty Wykonawcy o brakujące/pominięte pozycje przedmiaru  (KIO/UZP103/10 z dnia 18 marca 2010 r.)
 

IV.3)     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

 

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
                     x                                                               x
  

IV.4)     Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta :       19 kwietnia 2011 r.           

           

IV.5)     Data  zawiadomienia :               13 kwietnia 2011 r.  

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 13.04.2011
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 13.04.2011. Wygasa 04.05.2011. Odsłon 1183, Wersja 1
Początek strony