Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP.271.50.2014                                                  DRUK ZP-ZOWNO

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

SEKCJA I:   Zamawiający                                      

 

I.1)       Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :    

Gmina Nysa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Jacek Krzywoń

Adres  :      

Urząd Miejski w Nysie

ulica  Kolejowa 15

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość :

Nysa

Województwo

opolskie

Telefon

 

77 4080553

Faks

77 4080553

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

zp_nysa@op.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.nysa.pl

 

 SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:                       usługi  

II.2)     Tryb udzielenia zamówienia:               przetarg nieograniczony z dnia  31 grudnia 2014r.

 

II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 

Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji

w obrocie krajowym i zagranicznym

 

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:  


 

Nazwa wykonawcy

 

POCZTA POLSKA S.A.

 Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

REJON SPRZEDAŻY OPOLE

 

Adres  :      

Ul. Krakowska 46

Kod pocztowy

45-076

Miejscowość :

Opole

Województwo/Kraj 

opolskie /Polska

Telefon

77 4022828

Fax.

77 4022828

Data złożenia oferty

31 grudnia 2014r.  

 

 

 

 

III.2)    Uzasadnienie  wyboru oferty:

    

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ,  oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość      punktów w  ocenie ofert niepodlegających odrzuceniu.


SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH

 

 

IV.1)     Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

 

 

Cena ofertowa

(PLN)

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Punktacja przyznana w kryteriach  oceny ofert

Łączna punktacja

Cena

POCZTA POLSKA S.A.

 Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

REJON SPRZEDAŻY OPOLE

Ul. Krakowska 46, 45-078 Opole

324.655,02

100

100

InPost Spółka Akcyjna

ul. Malborska 130, 60-624 Kraków

413.833,48

78,45

78,45

 

IV.2)     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 

Wykonawca

X 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

X

 

IV.3)  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 

Wykonawca

X

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy

x

 

IV.4)     Termin, określony zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:       05 stycznia 2015r.

           

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu

o którym mowa powyżej zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit.a).

 

IV.5)     Data  zawiadomienia :   31 grudnia 2014r.

        

  


 

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2014
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 31.12.2014. Wygasa 06.01.2015. Odsłon 788, Wersja 1
Początek strony