Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP/341/IR/63/08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa : Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów :Jacek Krzywoń
Adres : Urząd Miejski w Nysie
ulica : Kolejowa 15
Kod pocztowy : 48-300
Miejscowość : Nysa
Województwo : opolskie
Telefon : 0774080513, 077 4080553 Faks 077 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail): zp_nysa@op.onet.pl
Adres internetowy (URL): www.nysa.pl


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA : roboty budowlane
II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony z dnia 08 września 2008 r.

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Uzupełnienie uzbrojenia ul. Waryńskiego w Nysie w sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – etap I


SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1) Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :

Nazwa wykonawcy
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH C.O. i GAZ Andrzej Didyk
Adres : Zielęcice, ul.Rzemieślnicza 12
Kod pocztowy : 49-318
Miejscowość : Skarbimierz
Województwo/Kraj : opolskie / Polska
Telefon: 077 4113616 Faks 077 4113617
Poczta elektroniczna (e-mail): didyk@interia.eu
Data złożenia oferty : 08 września 2008 r.
III.2) Uzasadnienie wyboru oferty :


Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH


IV.1) Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty :

Wykonawca Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna
45-802 Opole, ul. Partyzancka 54A : 81,46 pkt.

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH C.O. i GAZ. Andrzej Didyk
Zielęcice ul. Rzemieślnicza 12, 49-318 Skarbimierz : 100 pkt.

IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : x
IV.3) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia : X


IV.4) DATA ZAWIADOMIENIA : 15 września 2008 r.


Otrzymują :
1. Wykonawcy, których złożyli oferty.
2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego
3. Strona internetowa Zamawiającego

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 15.09.2008
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 15.09.2008. Wygasa 24.09.2008. Odsłon 2352, Wersja 2
Początek strony