Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników (wygasły...)

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl


FORMULARZ ZP-303


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia

Usługi
Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nysa 48-300 opolskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Jacek Krzywoń (077) 4080513, 4080553

E-mail: Fax:
zp_nysa@op.onet.pl (077) 4080553

Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.nysa.pl
Adres profilu nabywcy (URL):


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających : Nie

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH : Tak

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 271 poz. 52739 z dnia 11/10/2006

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 128645.85 EUR

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2006 - 2007

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

c) Usługi
Kategoria usług: 16
Główne miejsce świadczenia usług: Miasto i Gmina Nysa

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

--------------------------------------------------------------
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
--------------------------------------------------------------
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 90.21.20.00-6SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 27/11/2006

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT :1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA :

Nazwa
EKOM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Adres pocztowy
ul. Piłsudskiego 32
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Nysa 48-303 Polska / opolskie
E-mail: Telefon:
ekohigiena@com.pl 077 4358418
Adres internetowy: Fax:
077 4358617

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ : Nie

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzywoń dnia 28.11.2006
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 28.11.2006. Wygasa 06.12.2006. Odsłon 876, Wersja 1
Początek strony