Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016

Rejestr wniosków 2016 rok pdf

Informacja przygotowana przez:
Pełnomocnika Burmistrza Nysy
do spraw informacji publicznej
Magdalena Wacławczyk
tel. 77 40 80 633
promocja(at)www.nysa.pl

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________


Wniosek KS.1431.1.2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku
Pytanie/Odpowiedź (ankieta) z dnia 18 stycznia 2016r.:
1. Liczba osób zatrudnionych w instytucji: 182, w tym: stanowiska urzędnicze: 127, pomocnicze i obsługa: 30, Straż Miejska: 25.
2. Liczba osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450): 24
3. Liczba użytkowników służbowej poczty elektronicznej: ok. 140
4. Czy w instytucji wykorzystywany jest informatyczny system kadrowy (tak/nie): tak
a. Proszę podać nazwę systemu: Systemem Kadrowo – Płacowy KDPL
b. Proszę podać producenta systemu: Sygnity S.A.
c. Proszę podać liczbę pracowników merytorycznych danego obszaru: 4
d. Proszę podać liczbę użytkowników systemu informatycznego: 4
5. Czy w instytucji wykorzystywany jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (tak/nie): nie
6. Czy w instytucji wykorzystywany jest system typu CRM – System zarządzania klientami (tak/nie): nie
7. Czy w instytucji wykorzystywany jest system typu CMS – system zarządzania treścią na stronach www (tak/nie): tak
a. Proszę podać nazwę systemu: PLATFORMA S@M CMS
b. Proszę podać producenta systemu: Concept Intermedia
c. Proszę podać liczbę pracowników merytorycznych danego obszaru: 27
d. Proszę podać liczbę użytkowników systemu informatycznego: 15
8. Czy w instytucji wykorzystywany jest elektroniczny system magazynowy: (tak/nie): tak
a. Proszę podać nazwę systemu: MAGAZYN
b. Proszę podać producenta systemu: Sygnity S.A.
c. Proszę podać liczbę pracowników merytorycznych danego obszaru: 1
d. Proszę podać liczbę użytkowników systemu informatycznego: 1
9. Czy w instytucji dostępne są usługi typu e-urząd, umożliwiające obsługę pomiotów zewnętrznych on-line (tak/nie): nie
10. Czy w instytucji wykorzystywana jest baza teleadresowa zawierająca dane wszystkich obsługiwanych podmiotów, kontrahentów, obywateli itp.(tak/nie): tak
a. Proszę podać nazwę systemu: Zintegrowany System Informatyczny URZĄD.NT
b. Proszę podać producenta systemu: Sygnity S.A.
c. Proszę podać liczbę pracowników merytorycznych danego obszaru: ok. 100
d. Proszę podać liczbę użytkowników systemu informatycznego: 100

Wniosek KS.1431.2.2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku
Pytanie:
1. Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań, projektów lub inwestycji obejmujących wydatki na rozwiązania i produkty teleinformatyczne (infrastruktura teleinformatyczna, usługi i oprogramowanie) na rok 2016 lub 2016 i lata kolejne.
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w jak najszerszym dostępnym zakresie w postaci skanów dokumentów lub dokumentów w wersji
elektronicznej, zawierających informacje dot. potrzeb / zadań / wydatków w powyższym zakresie
a) o które wnioskowano do realizacji w roku 2015 lub latach kolejnych
b) ujętych w budżecie lub planie budżetu na rok 2016
c) i / lub przewidzianych do realizacji w przyszłości.
2. Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowanych lub realizowanych projektów objętych dofinansowaniem EU lub innych zagranicznych środków pomocowych, których beneficjentem lub instytucją pośredniczącą / wdrażającą jest podmiot do którego kierowany jest wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a które obejmują swoim zakresem wydatki na rozwiązania i produkty teleinformatyczne
Proszę o udostępnienie zgodnie z dyspozycją powyższego wniosku dokumentów zawierających:
- nazwy danych pozycji budżetowych lub zadań
- cel / opis / uzasadnienia zapotrzebowania dla danej pozycji budżetowej jeśli taki opis lub uzasadnienie istnieje w dostępnych dokumentach,
- zakładany termin ich realizacji określony tak dokładnie jak to możliwe
- wielkość budżetu przewidzianego dla danej pozycji
Proszę o uwzględnienie w szczególności wydatków obejmujących:
a) oprogramowanie w tym między innymi systemy operacyjne, bazodanowe, oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie do backupu,
antywirusowe i inne.
b) infrastrukturę teleinformatyczna w tym między innymi:
- urządzenia dostępowe (drukarki, komputery, skanery, urządzenia wielofunkcyjne),
- infrastrukturę informatyczną ( serwery, systemy dyskowe, urządzenia taśmowe, systemy zasilania awaryjnego, inną infrastrukturę),
- urządzenia sieciowe (aktywne i pasywne),
- materiały eksploatacyjne
c) usługi w tym: (informatyczne, szkoleniowe, wdrożeniowe, projektowe z zakresu infrastruktury i oprogramowania)
d) utrzymanie w tym: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obecnie użytkowanych urządzeń, usługi utrzymaniowe dla infrastruktury i oprogramowania, rozbudowę obecnie użytkowanej infrastruktury.
Odpowiedź z dnia 18 stycznia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planów Gminy Nysa w zakresie produktów teleinformatycznych informuję, iż wszystkie plany, projekty, informacje i prognozy finansowe Gminy Nysa, zawierające również wnioskowane przez Pana informacje, publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (Gospodarka majątkiem gminy - Budżet) – link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=287&lpos=5_999&rpos=-1_-1#menuscroll .
Sesja Rady Miejskiej w Nysie, podczas której nastąpi, między innymi: przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2016-2029, zaplanowana została na godzinę 13.00, w dniu 21 stycznia 2016 roku.
Porządek sesji znajduje się na portalu Urzędu Miejskiego w Nysie – link: http://www.nysa.eu/aktualnosc-8301-xvi_sesja_rady_miejskiej_w_nysie.html .

Wniosek KS.1431.3.2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku
Pytanie:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2015 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
4. jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r.
Odpowiedź z dnia 19 stycznia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania informuję, iż Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.
1. Odławianiem Bezdomnych Zwierząt na terenie gminy zajmują się pracownicy Schroniska.
2. Na terenie gminy opieką nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Schronisko.
3. W 2015 roku do Schroniska z terenu gminy trafiły 72 psy.
4. Koszt realizacji w/w zadania w 2015 roku wyniósł 125.762,00 zł.
Składowe: 98.952,00 zł - koszty schroniska, 12.960,00zł - interwencje i opieka weterynaryjnej po godz. pracy Schroniska, 12.500,00 zł - sterylizacja/kastracja półdziko żyjących kotów, 1.350,00 zł - odrobaczanie półdziko żyjących kotów.
5. Załączam umowy zawarte na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 roku:
2015_RW-KOS_6: str1 , str2 , str3 , str4
2015_RW-KOS_6 aneks: jpg
2015_ROS_18: str1 , str2 , str3

Wniosek KS.1431.4.2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku
Pytanie:
W odpowiedzi na Państwa /odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej / KS.1431.143.2015 ( treść wniosku , odpowiedź )proszę w oparciu o zapis art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...) udzielić informacji o przyczynach nieogłoszenia przetargu (...).
Odpowiedź z dnia 21 stycznia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie nieogłoszenia przetargu (dot. wniosek o udzielenie informacji publicznej KS.1431.143.2015) informuję, iż uzasadnienie udzielenia zamówienia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa” - Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie ul. Piłsudskiego 32 - zostało określone w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy nr 186199-2015 zamieszczonym w dniu 17.12.2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w protokole postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego punkt 3 stanowi:
„1. Uzasadnienie prawne
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie faktyczne
Na podstawie art.3 ust.2 oraz art. 6c i 6f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), zwana w dalszej treści ustawą ucpg, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.6 ucpg Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ucpg. Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych został objęty zakresem przedmiotu zamówienia pn. -Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa-. Obecnie ostateczne decyzje zezwalające na utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Nysy (umożliwiające rozpoczęcie realizacji niniejszego zamówienia od dnia 1 stycznia 2016 roku) posiada tylko jedynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM sp. z o.o. w Nysie ul. Piłsudskiego 32 - decyzja Starosty Nyskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku ROŚ.6233.33.2013.JS oraz decyzja Starosty Nyskiego dnia 16 listopada 2015 roku ROŚ.6233.42.2015.JS. W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013r., poz.907 ze zm.), który stanowi: -Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane, mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. - Wykonawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM sp. z o.o. w Nysie ul. Piłsudskiego 32 jako jedyny może świadczyć w pełnym zakresie usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa. Udzielenie zamówienia w oparciu o wyżej podaną podstawę prawną w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku - umożliwi Zamawiającemu realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - umożliwi potencjalnym innym wykonawcom uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń na utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Nysy, - umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy usługi zgodnie z art.6d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych mając na względzie zachowanie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wyrażonej w art.7 ust.1 niniejszej ustawy. Do negocjacji zostanie zaproszony dotychczasowy wykonawca usługi, ponieważ podmiot ten posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższej usługi, zna specyfikę zamówienia ma również opracowany system odbioru odpadów z terenu gminy w związku z tym nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności do rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, co pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców”.

Wniosek KS.1431.5.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku
Pytanie:
Ankieta "azbest" jpg
Odpowiedź z dnia 18 stycznia 2016r.:
1. Tak. Urząd Miejski w Nysie posiada program gospodarki odpadami azbestowymi.
2. W zakresie unieszkodliwiania azbestu i korzystania z funduszy lub dotacji informuję, iż dotychczas dofinansowanie osób fizycznych pochodziło z budżetu Gminy Nysa.
3. W zakresie unieszkodliwiania azbestu planowane jest ogłoszenie przetargu w czerwcu 2016 roku.
4. Nie. W 2015 roku Urząd Miejski w Nysie nie ogłaszał przetargu, konkursu, ani zapytania ofertowego w zakresie unieszkodliwiania azbestu.
Pracownik odpowiedzialny za zakres objęty wnioskiem: Anna Wolańska-Sadłek – Podinspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej, tel. 77 40 80 648, e-mail: a.wolanska@www.nysa.pl.

Wniosek KS.1431.6.2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
Pytanie:
1. Jakie było zatrudnienie w etatach w Urzędzie Miejskim w Nysie w poszczególnych miesiącach od listopada 2014r. do grudnia 2015r. z rozbiciem na poszczególne komórki organizacyjne urzędu i samodzielne stanowiska (wraz ze strażą miejską)?
2. Ile Gmina Nysa wydatkowała na wypłaty dla urzędników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie od stycznia 2014 r.do grudnia 2014 r.?
3. Ile gmina wydatkowała na wypłaty dla urzędników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r.?
4. Ile Gmina Nysa w budżecie na 2016 r. przeznaczyła na administrację (w tym na wypłaty dla urzędników). Proszę także o podanie wydatków gminy na administrację w latach 2015 i 2014.
Odpowiedź z dnia 27 stycznia 2016r.:
1. Urząd Miejski w Nysie dysponuje danymi o przeciętnej liczbie zatrudnionych, po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Odpowiedź na pytanie stanowią zestawienia tabelaryczne w załącznikach:
a) zatrudnienie w listopadzie i grudniu 2014 roku,
b) zatrudnienie w styczniu 2015 roku,
c) zatrudnienie w poszczególnych miesiącach od lutego do grudnia 2015 roku.
Excel 2014 , Excel 2015
2. Urząd Miejski w Nysie wydatkował na wynagrodzenie urzędników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie 1 stycznia 2014 roku – 31 grudnia 2014 roku 6.254.378,03 zł. W w/w wynagrodzeniu nie uwzględniono wynagrodzenia osób, które pracują w Urzędzie na podstawie powołania. Natomiast uwzględniono wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na gwarancji po robotach publicznych.
3. Urząd Miejski w Nysie wydatkował na wynagrodzenie urzędników zatrudnionych na umowę o pracę w okresie 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku 6.529.433,34 zł. W w/w wynagrodzeniu nie uwzględniono wynagrodzenia osób które pracują w Urzędzie na podstawie powołania. Natomiast uwzględniono wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na gwarancji po robotach publicznych.
4. Gmina Nysa w budżecie na 2016 rok zaplanowała na administrację Urzędu Miejskiego w Nysie kwotę 15.434.045,31 zł.
Plan wydatków na 2016 rok:
Dział 750 rozdział 75023 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne) 7.719.100,00 zł
Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją zadań zleconych.
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa:
Dział: 010 Rozdział: 01005 § 4010 - wynagrodz. osobowe pracowników 4.690,00 zł,
Dział: 710 Rozdział: 71035 § 4010 - wynagrodz. osobowe pracowników 1.020,00 zł,
Dział: 750 Rozdział: 75011 § 4010 - wynagrodz. osobowe pracowników 215.400,00 zł,
Dział: 754 Rozdział: 75414 § 4010 - wynagrodz. osobowe pracowników 10.220,00 zł.
Wynagrodzenie osobowe pracowników obejmuje wszystkich pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
Wynagrodzenie osobowe to wynagrodzenie miesięczne, nagrody jubileuszowe, nagrody indywidualne, odprawy emerytalne. W planie nie wyodrębnia się wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowniczych.
Straż Miejska i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Konradowej posiada osobny plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
Urząd Miejski w Nysie wydatkował na administrację:
- w 2014 roku 13.669.793,20 zł,
- w 2015 roku 16.023.802,47 zł.
Oznaczenie/Symbole Wydziałów, Biur i Stanowisk doc

Wniosek KS.1431.7.2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
Pytanie:
Czy Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta, w ramach wykonywania zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) w 2015 r. wykonywał jakiekolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi - w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Odpowiedź z dnia 21 stycznia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie utworzenia siłowni zewnętrznych informuję, iż w 2015 roku zrealizowano siłownię zewnętrzną w Goświnowicach, przy szkole podstawowej i istniejącym placu zabaw. Odbioru dokonano w dniu 24 listopada 2015 roku. Siłownia składa się z czterech urządzeń: orbitek, piechur/biegacz, twister/stepper, przywodziciel-odwodziciel. Łączny koszt realizacji wyniósł 12.609,96zł. Wykonawcą zadania była firma APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia.

Wniosek KS.1431.8.2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
Pytanie/Odpowiedź
Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Wniosek KS.1431.9.2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
Pytanie/Odpowiedź
Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Wniosek KS.1431.10.2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku
Pytanie:
1. Jaka komórka organizacyjna, jednostka budżetowa lub spółka zajmuje się w Państwa imieniu zarzadzaniem drogami będącymi w gestii tutejszego samorządu? (Proszę o podanie nazwy i adresu pocztowego oraz strony www i adresu e-mail celem bezpośredniego kontaktu z tym podmiotem).
2. Jaka komórka organizacyjna, jednostka budżetowa lub spółka zajmuje się w Państwa imieniu organizacją transportu publicznego na terenie tutejszego samorządu? (Proszę o podanie nazwy i adresu pocztowego oraz strony www i adresu e-mail celem bezpośredniego kontaktu z tym podmiotem).
3. Czy na drogach będących w Państwa gestii znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe (skrzyżowania drogi z torami linii kolejowych lub bocznic kolejowych)?
4. Czy w ostatnich 5 latach była modernizacja nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych z udziałem środków Państwa samorządu? Jeśli tak to ilu i jakich?
5. Czy w najbliższych latach planowana jest modernizacja nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych z udziałem środków Państwa samorządu? Jeśli tak to ilu i jakich?
Odpowiedź z dnia 27 stycznia 2016r.:
1. Zarządzaniem drogami będącymi w gestii Gminy Nysa zajmuje się Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, www.nysa.pl, nysa@www.nysa.pl.
2. W imieniu Gminy Nysa organizacją transportu publicznego na terenie tutejszego samorządu zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa, www.mzk.nysa.pl, mzk_nysa@op.pl.
3. Tak. Na drogach Gminy Nysa znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe.
4. Nie. W ostatnich 5 latach nie modernizowano nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych z udziałem środków Gminy Nysa.
5. Nie. W najbliższych latach nie jest planowana modernizacja nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych z udziałem środków Gminy Nysa.

Wniosek KS.1431.11.2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku
Pytanie:
1. Do jakiego rodzaju zadania publicznego są zaliczane, ponoszone wydatki finansowe z budżetu gminy na konserwację kanału Bielawka, o którym jest mowa w: "Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16-04-2015r przez zamawiającego Gminę Nysa w przedmiocie zamówienia "Konserwacja kanału Bielawka na odcinku od ul. Racławickiej do II bramy Ogródków Działkowych" z terminem wykonania zamówienia od 30-04-2015 do 15-12-2015r.".
2. Jeżeli są to zadania inne aniżeli własne, tj. z grupy zadań zleconych, powierzonych, proszę podać kto jest zleceniodawcą, stroną umowy, tych zadań realizowanych przez Gminę Nysa, o których mowa w pkt 1.
3. Na jakich kontach w księgach rachunkowych prowadzonych przez gminę był ujęty (zewidencjonowany) środek trwały, kanał Bielawski - obiekt inżynierii wodnej, przed dniem 22-01-2015, o którym mowa w pkt 1.
4. Na jakich kontach w księgach rachunkowych Wydział Finansowy Gminy Nysa zewidencjonował (ujął) środek trwały kanał Bielawski - obiekt inżynierii wodnej, w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej Zarządzeniem Nr 1664/2014 Burmistrza Nysy z dnia 10 października 2014 roku, o którym mowa w pkt 1.
5. Pad jaką pozycją jest zarejestrowany w Ewidencji Środków Trwałych Gminy Nysa, środek trwały kanał Bielawski - obiekt inżynierii wodnej, o którym mowa w pkt 1.
Odpowiedź z dnia 2 lutego 2016r.:
1 i 2. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. Umowa na konserwację i utrzymanie kanału Bielawki dotyczyła części kanału, a mianowicie przebiegającego przez działki o nr 71/1, 17/2, 24, 7, 38,3, 12, 23, 60/1, 32/3, 31, które należą do Gminy Nysa. Jedynie niewielka działka o nr 70/54 należy do Skarbu Państwa.
3, 4 i 5. Kanał Bielawski nie istnieje w ewidencji środków trwałych Gminy Nysa.

Wniosek KS.1431.12.2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o informacje (w tym dokumenty - umowy, uchwały, etc.) w sprawie zakupu i remontu parowozu Ty2-140.
Odpowiedź z dnia 2 lutego 2016r.:
W zakresie dokumentacji dotyczącej zakupu i remontu parowozu Ty2-140, przekazuję w załączeniu kopie dokumentów:
Uchwała marzec , uchwała wrzesień , uchwała grudzień , zaproszenie , rozstrzygnięcie , umowa listopad , umowa sprzedaży , aneks1 , aneks2 , faktura , oferta , protokół .

Wniosek KS.1431.13.2016 z dnia 31 stycznia 2016 roku
Pytanie:
Proszę o informację, czy lokal opisany poniżej został przeznaczony do sprzedaży (został sprzedany, jest w trakcie sprzedaży), jeśli tak to w jakiej formie oraz czy ma obecnie najemcę?
- karta mapy 23 nr. działki poz rejestrowa G1138, nr KE OP1N/00043887/8 lokal użytkowy o powierzchni 196,90 m2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego  przy ul.Wrocławskiej 16-18/1u
Odpowiedź z dnia 11 lutego 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek w zakresie lokalu użytkowego o powierzchni 196,90m2 zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalno-usługowego - ul. Wrocławska 16-18/1u informuję, iż lokal nie został wykazany do sprzedaży, nie posiada również najemcy.

Wniosek KS.1431.14.2016 z dnia 3 lutego 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z uprzejma prośbą o udostępnienie nam planu zamówień publicznych Państwa instytucji na rok 2016.
W przypadku, kiedy:
a) nie sporządzają Państwo planu zamówień publicznych proszę o taką informację zwrotną,
b) plan zamówień publicznych zostanie sporządzony w późniejszym terminie proszę o przesłanie go niezwłocznie po jego opracowaniu i zatwierdzeniu.
Odpowiedź z dnia 12 lutego 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie planu zamówień publicznych informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie sporządza dokumentu „Plan Zamówień Publicznych”. Przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku na zamawiającego. Funkcję planu zamówień publicznych na 2016 rok pełni Uchwała Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 rok, której treść wraz załącznikami przesyłam w załączeniu. uchwała

Wniosek KS.1431.15.2016 z dnia 5 lutego 2016 roku
Pytanie:
Uprzejmie dziękuje za poniższe informacje. (Dotyczy wniosku KS.1431.2.2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku)
Pragnę podkreślić, iż na mocy art. 14 ustawy o dostępnie do informacji publicznej udostępnienie informacje publiczne winny nastąpić w sposób i formie zgodnych z żądaniem wniosku. Trudno przy tym uznać, aby dyspozycje powyższego przypisu wypełniał przesłany przez Państwa link.
W związku z powyższym wnoszę o niezwłocznie doręczenie wnioskowanych informacji stanowiących informację publiczną.
Odpowiedź z dnia 8 lutego 2016r.:
Udostępniana na wniosek jest informacja, która nie została udostępniona w BIP. Wobec powyższego otrzymał Pan informację, iż odpowiedzi na Pański wniosek zostały opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie – Gospodarka majątkiem gminy – Budżet, wraz z linkiem do rzeczonej strony. Otrzymał Pan również informację o dacie obrad Rady Miejskiej.
Jeżeli jest Pan zainteresowany informacjami, które nie zostały opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie, proszę o sformułowanie i przesłanie wniosku.
Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11;
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
4) udostępniania w centralnym repozytorium.
Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
Art. 3.
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
(…)
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Wniosek KS.1431.16.2016 z dnia 5 lutego 2016 roku
Pytanie:
str1 , str2 , str3 , str4 , str5
Odpowiedź z dnia 17 lutego 2016r.:
1. Plik mp3 z nagraniem (po anonimizacji) XVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2016 roku przekazuję na płycie (znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie). Protokół z Sesji Rady Miejskiej w Nysie przyjmowany jest przez Radę Miejską w Nysie na kolejnej Sesji, a zatem Protokół, o którego kopię Pan wnioskuje będzie dostępny po Sesji Rady Miejskiej w Nysie planowanej na dzień 25 lutego 2016 roku.
2. Urząd Miejski w Nysie nie posiada nagrań z obrad Komisji Rady Miejskiej w Nysie. Nagrywany podczas niektórych obrad Komisji plik dźwiękowy stanowi jedynie materiał pomocniczy wykorzystywany do sporządzenia protokołu z jej obrad. Po sporządzeniu Protokołu nagranie jest usuwane. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Nysie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.
Komisja Urbanistyki i Rolnictwa 2015 – link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=772ffa1e9bddd594b85be930a5734a48&lpos=1_2&rpos=-1_-1#menuscroll
Komisja Urbanistyki i Rolnictwa 2016 – link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=eda34311459046bce06f503acb046d71&lpos=1_2&rpos=-1_-1#menuscroll
Protokoły, które nie zostały jeszcze opublikowane w BIP przekazuję w załączeniu.
4. Za prowadzone postępowania oraz wydane decyzje odpowiada Burmistrz Nysy.
W sprawie AU.6725.3.5.2013 toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego postępowaniem, w którym koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyniósł 690zł.
W sprawie AU.6725.3.6.2013 toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego postępowaniem, w którym koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyniósł 490zł.
W sprawie AU.6725.3.7.2013 zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego postępowaniem, w którym koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyniósł 490zł. W załączeniu przekazuję kopię (po anonimizacji) decyzji Burmistrza Nysy nr AU.6725.3.7.2013 z dnia 8.01.2016r. decyzja
Ponadto informuję, iż odpowiedzi na pozostałe Pańskie pytania nie stanowią informacji publicznej, gdyż ich udostępnienie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób i tajemnicę przedsiębiorcy, którego postępowanie dotyczy - tak więc zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23) informacje te mogą być udostępnione jedynie stronom postępowania administracyjnego.
Wezwanie do udzielenia informacji publicznej z dnia 19 lutego 2016 roku
str1 , str2 , str3
Odpowiedź z dnia 3 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wezwanie do udzielenia informacji publicznej w zakresie wskazanym we wniosku nr KS.1431.16.2016 informuję:
1. Udzielono informacji w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej KS.1431.16.2016.
2. Udzielono informacji w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej KS.1431.16.2016.
3. W prowadzonych przez Urząd Miejski w Nysie sprawach nr AU.6725.3.5.2013, AU.6725.3.6.2013, AU.6725.3.7.2013 nie były sporządzane opinie prawne Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Nysie.
4. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie podejmowali czynności administracyjne zgodnie z załączoną do odpowiedzi „Metryką sprawy nr AU.6725.3.7.2013” (załącznik nr 1). W sprawach nr AU.6725.3.5.2013 i AU.6725.3.6.2013 postępowanie jest równoległe i czynności administracyjne podejmowali ci sami pracownicy.
5. W sprawie nr AU.6725.3.5.2013 zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania z urzędu, zawiadomieniem z dnia 03.12.2013 r. (załącznik nr 2). Zawiadomienie wysłano w dniu 21.02.2014 r., po bezskutecznych próbach doręczenia go w kraju pełnomocnikowi strony ujawnionemu w akcie notarialnym (załącznik nr 3). W załączeniu przekazuję potwierdzenie odbioru w/w zawiadomienia przez stronę postępowania (załącznik nr 3).
6. Pierwszą czynnością w sprawie nr AU.6725.3.5.2013 był wpływ do Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 01.07.2013 r. aktu notarialnego z dnia 26.06.2013 r. Repertorium A numer 6404/2013 (załącznik nr 4). Na pierwszej stronie aktu notarialnego utrwalono na piśmie datę wpływu dokumentu do Biura Podawczego oraz dalsze dekretacje.
7. W sprawie nr AU.6725.3.5.2013 został zachowany 5 letni termin na zgłoszenie roszczenia przez Burmistrza Nysy – ponieważ obejmująca teren nieruchomości będącej przedmiotem postępowania, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego w rejonie ulicy Jagiellońskiej w Nysie uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XV/121/99 z dnia 26.08.1999 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 41, poz. 73 z dnia 4.11.1999 r., nastąpiła uchwałą Rady Miejskiej w Nysie Nr VI/77/11 z dnia 30.03.2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 56, poz. 727 z dnia 31.05.2011 r., która weszła w życie w dniu 01.07.2011 r. - i w związku z tym prawo poboru „renty planistycznej” na tym obszarze przysługuje Burmistrzowi Nysy do dnia 01.07.2016 r., oraz dodatkowo kolejna zmiana przeznaczenia przedmiotowego terenu nastąpiła w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa i miasta Nysy w rejonie ulic: Jagiellońskiej i Nowowiejskiej uchwalonym przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XXVII/459/04 z dnia 24.08.2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 70, poz. 1875 z dnia 25.10.2004 r. - zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/218/11 z dnia 30.11.2011 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 53 z dnia 11.01.2012 r. Ta ostatnia zmiana planu weszła w życie w dniu 26.01.2012 r. -  i w związku z powyższym do dnia 26.01.2017 r. przysługuje Burmistrzowi Nysy prawo do zgłaszania roszczeń w zakresie „renty planistycznej” na obszarze przedmiotowej zmiany planu miejscowego.
8. Burmistrz Nysy nie zaniechał postępowania administracyjnego w sprawie nr AU.6725.3.5.2013. Postępowanie prowadzone jest sukcesywnie i obecnie znajduje się na etapie przygotowania decyzji kończącej to postępowanie. Główną przyczyną tak długiego okresu trwania czynności administracyjnych jest brak kontaktu ze zobowiązanym, który posiadając siedzibę swojej firmy za granicą nie ustanowił pełnomocnika do reprezentowania jego interesów w Polsce, a pełnomocnik ustanowiony w akcie notarialnym od początku wszczęcia sprawy nie odbiera korespondencji do niego kierowanej.
9. Burmistrz Nysy potwierdza, dokonaną przez wnioskującego analizę sytuacji prawnej sprawy. W związku z powyższym informuję, iż Burmistrz Nysy prowadząc przedmiotowe postępowanie - bez udziału i bez współpracy strony zobowiązanej - nie posiadał takiej informacji z przyczyny niezależnej od Urzędu Miejskiego w Nysie, gdyż Notariusz nie przesłał do Urzędu Miejskiego w Nysie aktu notarialnego Rep. A nr 12232/2012 z dnia 28.12.2012 r., pomimo takiego obowiązku, określonego art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Nysy otrzymał w/w akt notarialny w toku postępowania dopiero w dniu 18.12.2015 r. - na skutek wezwania skierowanego do Notariusza w tej sprawie i od tego czasu trwają czynności zmierzające do umorzenia tego postępowania jako bezprzedmiotowe.
10. W sprawie AU.6725.3.5.2013 został sporządzony, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, operat szacunkowy z dnia 30.09.2015 r. (załącznik nr 5).
11. W sprawie AU.6725.3.5.2013 koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyniósł 690 zł. Kopia faktury nr 93/12/15 z dnia 06.12.2015 r. stanowi Załącznik nr 13.
12. W sprawie nr AU.6725.3.6.2013 zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania z urzędu zawiadomieniem z dnia 03.12.2013 r. (załącznik nr 6). Zawiadomienie wysłano w dniu 21.02.2014 r., po bezskutecznych próbach doręczenia go w kraju pełnomocnikowi strony ujawnionemu w akcie notarialnym (załącznik nr 7). W załączeniu przekazuję potwierdzenie odbioru w/w zawiadomienia przez stronę postępowania (załącznik nr 7).
13. Pierwszą czynnością w sprawie nr AU.6725.3.6.2013 był wpływ do Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 01.07.2013 r. aktu notarialnego z dnia 26.06.2013 r. Repertorium A numer 6404/2013 (załącznik nr 4 jak w pkt 6). Na pierwszej stronie aktu notarialnego utrwalono na piśmie datę wpływu dokumentu do Biura Podawczego oraz dalsze dekretacje.
14. W sprawie nr AU.6725.3.6.2013 został zachowany 5 letni termin na zgłoszenie roszczenia przez Burmistrza Nysy – ponieważ obejmująca teren nieruchomości będącej przedmiotem postępowania, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym część miasta w rejonie ulicy Piłsudskiego i Podolskiej – uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą Nr L/826/06 z dnia 26.04.2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 42 poz. 1349 z dnia 22.06.2006 r., nastąpiła uchwałą Rady Miejskiej w Nysie Nr XXVII/386/08 z dnia 27.11.2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7 poz.113 z dnia 09.02.2009 r., która weszła w życie w dniu 11.03.2009 r. - i w związku z tym do dnia 11.03.2014 r. przysługiwało Burmistrzowi Nysy prawo do zgłaszania roszczeń w zakresie „renty planistycznej” na obszarze przedmiotowej zmiany planu miejscowego.
15. Burmistrz Nysy nie zaniechał postępowania administracyjnego w sprawie nr AU.6725.3.6.2013. Postępowanie prowadzone jest sukcesywnie i obecnie znajduje się na etapie przygotowania decyzji kończącej to postępowanie. Główną przyczyna tak długiego okresu trwania czynności administracyjnych jest brak kontaktu ze zobowiązanym, który posiadając siedzibę swojej firmy za granicą nie ustanowił pełnomocnika do reprezentowania jego interesów w Polsce, a pełnomocnik ustanowiony w akcie notarialnym od początku wszczęcia sprawy nie odbiera korespondencji do niego kierowanej.
16. Burmistrz Nysy potwierdza, dokonaną przez Wnioskującego analizę sytuacji prawnej sprawy. W związku z powyższym informuję, iż Burmistrz Nysy prowadząc przedmiotowe postępowanie - bez udziału i bez współpracy strony zobowiązanej - nie posiadał takiej informacji z przyczyny niezależnej od Urzędu Miejskiego w Nysie, gdyż Notariusz nie przesłał do Urzędu Miejskiego w Nysie aktu notarialnego Rep. A nr 12232/2012 z dnia 28.12.2012 r., pomimo takiego obowiązku określonego art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Nysy otrzymał w/w akt notarialny w toku postępowania dopiero w dniu 18.12.2015 r. na skutek wezwania skierowanego do Notariusza w tej sprawie i od tego czasu trwają czynności zmierzające do umorzenia tego postępowania jako bezprzedmiotowe.
17. W sprawie AU.6725.3.6.2013 został sporządzony, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, operat szacunkowy z dnia 30.09.2015 r. (załącznik nr 8).
18. W sprawie AU.6725.3.6.2013 koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyniósł 490 zł. Kopia faktury nr 91/12/15 z dnia 06.12.2015 r. stanowi Załącznik nr 14.
19. W sprawie nr AU.6725.3.7.2013 zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania z urzędu zawiadomieniem z dnia 03.12.2013 r. (załącznik nr 9). Zawiadomienie wysłano w dniu 21.02.2014 r., po bezskutecznych próbach doręczenia go w kraju pełnomocnikowi strony ujawnionemu w akcie notarialnym (załącznik nr 10). W załączeniu przekazuję potwierdzenie odbioru w/w zawiadomienia przez stronę postępowania (załącznik nr 10).
20. Pierwszą czynnością w sprawie nr AU.6725.3.7.2013 był wpływ do Urzędu Miejskiego w Nysie w dniu 01.07.2013 r. aktu notarialnego z dnia 26.06.2013 r. Repertorium A numer 6404/2013 (załącznik nr 4 jak w pkt 6). Na pierwszej stronie aktu notarialnego utrwalono na piśmie datę wpływu dokumentu do Biura Podawczego oraz dalsze dekretacje.
21. W sprawie nr AU.6725.3.7.2013 został zachowany 5 letni termin na zgłoszenie roszczenia przez Burmistrza Nysy – ponieważ obejmujący teren nieruchomości będącej przedmiotem postępowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś, uchwalonym przez Radę Miejską w Nysie uchwałą Nr XXIV/416/12 z dnia 30.10.2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1689 z dnia 30.11.2012 r., wszedł w życie w dniu 30.12.2012 r. -  i w związku z powyższym do dnia 30.12.2017 r. przysługuje Burmistrzowi Nysy prawo do zgłaszania roszczeń w zakresie „renty planistycznej” na obszarze przedmiotowej zmiany planu miejscowego.
22. Burmistrz Nysy nie zaniechał postępowania administracyjnego w sprawie nr AU.6725.3.7.2013. Postępowanie prowadzone było sukcesywnie i zakończyło się wydaniem w dniu 08.01.2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania. Główną przyczyną tak długiego okresu trwania czynności administracyjnych był brak kontaktu ze zobowiązanym, który posiadając siedzibę swojej firmy za granicą nie ustanowił pełnomocnika do reprezentowania jego interesów w Polsce, a pełnomocnik ustanowiony w akcie notarialnym od początku wszczęcia sprawy nie odbierał korespondencji do niego kierowanej.
23. Burmistrz Nysy potwierdza, dokonaną przez Wnioskującego analizę sytuacji prawnej sprawy. W związku z powyższym informuję, że Burmistrz Nysy prowadząc przedmiotowe postępowanie - bez udziału i bez współpracy strony zobowiązanej - nie posiadał takiej informacji z przyczyny niezależnej od Urzędu Miejskiego w Nysie, gdyż Notariusz nie przesłał do Urzędu Miejskiego w Nysie aktu notarialnego Rep. A nr 12232/2012 z dnia 28.12.2012, pomimo takiego obowiązku określonego art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Nysy otrzymał w/w akt notarialny w toku postępowania dopiero w dniu 18.12.2015 r. - na skutek wezwania skierowanego do Notariusza w tej sprawie i dopiero od tego czasu stwierdzono, że prowadzone postępowanie należy umorzyć jako bezprzedmiotowe - co wykonano decyzją nr AU.6725.3.7.2013 z dnia 08.01.2016 r. (załącznik nr 12).
24. W sprawie AU.6725.3.7.2013 został sporządzony, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, operat szacunkowy z dnia 30.09.2015 r., który załączam do niniejszej odpowiedzi (załącznik nr 11).
25. W sprawie AU.6725.3.7.2013 koszt sporządzenia operatu szacunkowego wyniósł 490 zł. Kopia faktury nr 92/12/15 z dnia 06.12.2015 r. stanowi Załącznik nr 15.
Załączniki:
1. Metryka sprawy nr AU.6725.3.7.2013 pdf
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie AU.6725.3.5.2013 pdf 
3. Potwierdzenie nadania i odbioru zawiadomienia j.w. w sprawie AU.6725.3.5.2013 pdf 
4. Pierwsza strona aktu notarialnego z dnia 26.06.2013 r. Repertorium A numer 6404/2013 pdf 
5. Operat szacunkowy w sprawie AU.6725.3.5.2013 pdf 
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie AU.6725.3.6.2013 pdf 
7. Potwierdzenie nadania i odbioru zawiadomienia j.w. w sprawie AU.6725.3.6.2013 pdf 
8. Operat szacunkowy w sprawie AU.6725.3.6.2013 pdf 
9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie AU.6725.3.7.2013 pdf 
10. Potwierdzenie nadania i odbioru zawiadomienia j.w. w sprawie AU.6725.3.7.2013 pdf 
11. Operat szacunkowy w sprawie AU.6725.3.7.2013 pdf 
12. Decyzja nr AU.6725.3.7.2013 z dnia 08.01.2016 r. pdf 
13. Kopia faktury 93/12/15 z dnia 06.12.2015 r. pdf 
14. Kopia faktury 91/12/15 z dnia 06.12.2015 r. pdf 
15. Kopia faktury 92/12/15 z dnia 06.12.2015 r. pdf 

Wniosek KS.1431.17.2016 z dnia 5 lutego 2016 roku
Pytanie:
1. Czy jednostka planuje w roku 2016 zakup maszyn typu mini koparka, koparko-ładowarka, spychacz lub ładowarka?
2. Jeżeli jednostka planuje (...) proszę o podanie terminów planowanych dostaw.
Odpowiedź z dnia 15 lutego 2016r.:
Urząd Miejski w Nysie nie planuje w 2016 roku zakupu maszyn typu mini koparka, koparko-ładowarka, spychacz lub ładowarka.

Wniosek KS.1431.18.2016 z dnia 5 lutego 2016 roku
Pytanie:
1. Jaki przychód otrzymała Gmina Nysa z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie za rok 2015 tj. od 1 stycznia do 31 grudnia?
2. Jaki procentowy przychód otrzymuje Gmina Nysa, a jaki firma obsługująca Strefę Płatnego Parkowania w Nysie Cuty Park Group S.A.?
3. Do kiedy obowiązuje umowa z w/w firmą (proszę podać dokładną datę)?
Odpowiedź z dnia 12 lutego 2016r.:
1. Dochód Gminy Nysa z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1.842.837,90 zł.
2. Procentowy przychód wynosi:
Gmina Nysa - 56%,
Spółka City Parking Group - 44%.
3. Realizacja Umowy Nr 2014.GKD.SP.33 na zorganizowanie i administrowanie „strefy płatnego parkowania niestrzeżonego” na terenie miasta Nysa została zawarta do dnia 30 września 2018 roku.

Wniosek KS.1431.19.2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
Pytanie:
1. Dane spółki lub spółek, a także zakładów budżetowych wytwarzających ciepło, których są Państwo właścicielem lub posiadają w nich udziały.
2. Dane innych zarządzanych przez Państwa podmiotów samorządowych, wytwarzających energię cieplną o mocy źródła co najmniej 200 kW (np. szkoły, domy pomocy społecznej, szpitale).
3. Dane jednostek innych niż samorządowe, wytwarzających energię cieplną na potrzeby mieszkańców Państwa JST, o mocy co najmniej 1000 kW (1 MW) na pojedynczego wytwórcę (np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady przemysłowe).
Odpowiedź z dnia 16 lutego 2016r.:
1. i 2. Dane spółki lub spółek, a także zakładów budżetowych wytwarzających ciepło, których Gmina Nysa jest właścicielem lub posiada w nich udziały oraz innych zarządzanych przez Gminę Nysa podmiotów samorządowych, wytwarzających energię cieplną, zamieszczone są w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie link: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=281&lpos=4_999&rpos=-1_-1#menuscroll
3. Urząd Miejski nie posiada informacji które jednostki inne niż samorządowe, wytwarzają energię cieplną na potrzeby mieszkańców, o mocy co najmniej 1000 kW (1 MW) na pojedynczego wytwórcę (np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady przemysłowe).

Wniosek KS.1431.20.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku
Pytanie:
1. Czy Państwa jednostka była w okresie od 2014 roku do chwili obecnej pozywana o zapłatę odszkodowania za wyrządzenie szkody powstałej na skutek wydania wadliwej/niewydania decyzji lub postanowienia bądź na skutek prowadzenia postępowania w sposób przewlekły?
2. Jeżeli tak proszę o udzielenie dalszej informacji:
- czy powództwo to zostało uwzględnione i jaka była kwota zasądzonego odszkodowania?
- czy dochodzono kompensaty uszczerbku powstałego na skutek wypłaty odszkodowania od pracownika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do wydania wadliwej/niewydania decyzji lub postanowienia lub który w sposób przewlekły prowadził postępowanie?
Odpowiedź z dnia 26 lutego 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie pozwów od 2004 roku o zapłatę odszkodowań za wyrządzenie szkody powstałej na skutek wydania wadliwej/niewydania decyzji lub postanowienia bądź na skutek prowadzenia postępowania w sposób przewlekły informuję, iż Burmistrz Nysy został pozywany jeden raz – w 2011 roku. Skarga w tej sprawie postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu została odrzucona.

Wniosek KS.1431.21.2016 z dnia 19 lutego 2016 roku
Pytanie:
str1
Odpowiedź z dnia 3 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie rozbieżności pomiędzy wypowiedzią Zastępcy Burmistrza Nysy Marka Rymarza podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 21 stycznia 2016 roku, a treścią udzielonej odpowiedzi z dnia 17 lutego 2016 roku na wniosek o udzielenie informacji publicznej nr KS.1431.16.2016 dot. „umorzenia postępowania” oraz w zakresie poszukiwania następcy prawnego spółki informuję:
1. Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz użył sformułowania - sprawy zostały umorzone z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ taka informacja wynika z opracowania operatów i jest to informacja pewna. Dokumentem urzędowym zaś, potwierdzającym fakt umorzenia, jest decyzja administracyjna, która została wydana w sprawie AU.6725.3.7.2013, natomiast decyzje administracyjne o umorzeniu postępowania w sprawach AU.6725.3.5.2013 i AU.6725.3.6.2013 znajdują się w przygotowaniu.
2. Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz użył sformułowania „następca prawny” jako skrót myślowy. Zastępca Burmistrza miał na myśli poszukiwanie informacji o stronach umowy pomiędzy dwoma spółkami w akcie notarialnym, o który Burmistrz Nysy zwrócił się do notariusza.

Wniosek KS.1431.22.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku
Pytanie:
str1
Odpowiedź z dnia 8 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwały nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”, informuję:
1. Decyzję o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”, z uwagi na posiadanie zaległości finansowych i zaległego zadłużenia wobec Gminy Nysa lub gminnych spółek wydano w stosunku do 67 wnioskodawców oraz 15 wnioskodawców z tytułu niezgłoszenia odpowiedniej ilości osób (wynikających z wniosku o przyznanie świadczenia) w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co skutkuje powstaniem nieuregulowanych należności wobec Gminy Nysa.
2. Łączne zadłużenie w/w osób wynosiło 39.231,24 zł.
3. Średnia indywidualna kwota zadłużenia wynosiła 585,54 zł.
4. Największe indywidualne zadłużenie wynosiło 15.364,40 zł.
5. Do dnia 11 stycznia 2016 roku czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości wykazanych przez Urząd Miejski w Nysie, zostały podjęte w stosunku do 19 wnioskodawców, na łączną kwotę 27.288,92 zł. Wobec pozostałego zadłużenia, na łączną kwotę 8.874,27 zł, wezwania/upomnienia wysyłane są sukcesywnie, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Miejskiego w Nysie. W zakresie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności przez gminne spółki Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. Wniosek w tym zakresie winien zostać skierowany bezpośrednio do gminnych spółek.
6. Urząd Miejski w Nysie wysłał łącznie 50 upomnień/wezwań do zapłaty, do 19 wnioskodawców na łączne kwoty zadłużenia tych osób wobec Urzędu Miejskiego w Nysie:
1)            2,16 zł
2)          15,96 zł
3)          38,80 zł
4)          49,80 zł
5)          61,60 zł
6)          61,60 zł
7)          61,60 zł
8)          78,60 zł
9)        111,60 zł
10)      190,00 zł
11)      323,20 zł
12)      432,60 zł
13)      448,00 zł
14)      862,40 zł
15)      966,40 zł
16)   1.041,94 zł
17)   1.270,40 zł
18)   5.907,86 zł
19) 15.364,40 zł
W zakresie kwot upomnień/wezwań gminnych spółek Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. Wniosek w tym zakresie winien zostać skierowany bezpośrednio do gminnych spółek.

Wniosek KS.1431.23.2016 z dnia 2 marca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie kopii uchwały Rady Miasta w Nysie, na podstawie której droga gminna przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Nysie przekazana została Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nysie w dzierżawę.
Odpowiedź z dnia 16 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii uchwały Rady Miejskiej w Nysie, na podstawie której droga gminna w ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Nysie przekazana została Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nysie w dzierżawę informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje uchwałą Rady Miejskiej w Nysie, ani żadnym innym dokumentem umowy dzierżawy, użyczenia, przekazania itp. przekazującym przedmiotową drogę w użytkowanie na rzecz ZOZ w Nysie.
Informuję, iż droga gminna w ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Nysie, będąca w zarządzie ZOZ w Nysie została pozbawiona kategorii publicznej Uchwałą Nr XXXII/198/92 z dnia 2 października 1992 roku. Zarządca nie uiszczał na rzecz Gminy Nysa opłat, natomiast jego obowiązkiem była budowa, przebudowa, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drogi wewnętrznej oraz zarządzanie tą drogą. Gmina Nysa nie przekazywała na poczet zarządcy środków finansowych na jej utrzymanie. W załączeniu przekazuję kserokopię Uchwały wraz z uzasadnieniem i mapą pdf .

Wniosek KS.1431.24.2016 z dnia 3 marca 2016 roku
Pytanie:
W związku z zapowiedzianą organizacją Jarmarku wielkanocnego w Bastionie św. Jadwigi, organizowanego przez Nyski Dom Kultury z siedzibą przy ul. Wałowej 7, 48-300 Nysa w dniu 20 marca 2106r. proszę o informację:
- czy Nyski Dom Kultury jako organizator Jarmarku zgłosił to wydarzenie kulturalne do Urzędu Gminy (na podstawie zapisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)?
- jeżeli tak, to prosze o przesłanie kserokopii zgłoszenia wraz z kopią strony dziennika korespondencji, na której odnotowano przyjęcie pisma/zgłoszenia z Nyskiego Domu Kultury. Proszę o potwierdzenie pism za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź z dnia 4 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zgłoszenia organizacji Jarmarku Wielkanocnego przez Nyski Dom Kultury informuję, iż Nyski Dom Kultury nie zgłosił organizacji imprezy do Urzędu Miejskiego w Nysie.
Nyski Dom Kultury posiada status instytucji kultury w rozumieniu art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, tymczasem art. 34 przedmiotowej ustawy odsyła do obowiązku zawiadomienia o imprezie kulturalnej jedynie w sytuacji, gdy impreza jest organizowana przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy.

Wniosek KS.1431.25.2016 z dnia 7 marca 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 9 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wypowiedzi Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Nysie oraz Radnego Rady Miejskiej Romualda Kamudy informuję:
1. Na sesji Rady Miejskiej w Nysie dniu 1 marca 2016 r. przytoczone zostały następujące orzeczenia sądów administracyjnych:
1) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29.07.2015 r., sygn. akt I SA/Sz 156/15,
2) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.04.2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2071/14,
3) wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.12.2015 r., sygn. akt I OSK 2738/15.
Powyższe orzeczenia, jak i inne dotyczące tej materii, pochodzą z powszechnie dostępnej Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
2. Przytoczona we wniosku teza stanowiła w istocie informację na temat stanowiska sądów administracyjnych wynikającego ze wskazanych wyżej wyroków.
W uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29.07.2015 r., sygn. akt I SA/Sz 156/15, wskazano m.in.:
„Podkreślić zatem ponownie należy, że zgodnie z obowiązującą zasadą przewidzianą w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie (obecnie postój) pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Jeżeli więc "korzystający z dróg publicznych" zaparkował pojazd w takiej strefie, lecz poza wyznaczonym miejscem w myśl art. 13 b ust.1 ustawy o drogach publicznych (co Skarżąca sama przyznaje), to nie oznacza, że automatycznie jest zwolniony z odpowiedzialności ponoszenia opłaty za takie parkowanie (niezależnie od odpowiedzialności grożącej z innego tytułu za pozaprawne parkowanie pojazdu). Świadczy jedynie wprost, że zachowanie to jest niezgodne z prawem, a przy tym świadome i wprowadzające do praktyki pozaprawną linię postępowania (chaos) w sposobie parkowania pojazdów, a tego Sąd nie może akceptować, tym bardziej mając na uwadze cel tworzenia takich stref płatnego parkowania (deficyt miejsc postojowych - art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych)”.
W przywołanym wyżej wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wskazał również:
„W istocie teza Skarżącej opiera się na twierdzeniu, że w każdym miejscu, w którym zaparkuje swój pojazd w obszarze strefy płatnego parkowania, lecz nie w miejscu wyznaczonym przepisami prawa w tej strefie, nie podlega opłacie, o jakiej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. Teza ta - zdaniem Sądu - nie znajduje bowiem oparcia w obowiązującym porządku prawnym (cytowane wyżej przepisy ustawy o drogach publicznych oraz akty prawa miejscowego). Wykładnia przepisów regulujących materię prawną w przedmiocie strefy płatnego parkowania dokonana przez Skarżącą - w ocenie Sądu - stanowi nadinterpretację obowiązującej regulacji prawnej w tym zakresie, a w konsekwencji stanowi obejście obowiązującego porządku prawnego. Sąd nie podziela poglądu wyrażonego w powołanym w skardze wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23.09.2010 r.”.
Z kolei na podstawie orzeczeń wskazanych w pytaniu 1 pkt 2 i 3 oddalono skargę osoby korzystającej ze strefy płatnego parkowania pomimo tego, iż w toku postępowania, jako uzasadnienie skargi, podnosiła ona kwestię niewłaściwego oznakowania miejsc w strefie. Oddalając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie tym samym zaaprobował tezę organu I instancji, iż: „Wszystkie miejsca na terenie strefy płatnego parkowania, na których zgodnie z przepisami ruchu drogowego parkowanie jest dozwolone oraz nie zagraża bezpieczeństwu i płynności ruchu drogowego, zostały wyznaczone jako miejsca przeznaczone do parkowania, odpowiednio oznakowane i wyposażone w parkomaty. Parkowanie poza miejscami wyznaczonymi wiążę się przeważnie z naruszeniem przepisów ruchu drogowego i nie może być "premiowane" wyłączeniem z obowiązku ponoszenia opłaty za parkowanie. Miejsce zdarzenia określane jest przez podanie numeru i adresu jednego z pobliskich parkomatów” oraz że: „(…) lokalne oznakowanie ulicy znajdującej się wewnątrz obszaru strefy płatnego parkowania lub brak takiego oznakowania nie decyduje o obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie”. W powyższych orzeczeniach nie zanegowano także stanowiska Samorządowego Kolegium Odwoławczego, iż: „Obowiązek wnoszenia opłat za płatne parkowanie dotyczy parkowania w strefie płatnego parkowania oznaczony znakiem D-44 "Początek strefy płatnego parkowania" umieszczany na każdym wjeździe do strefy. Powyższy obowiązek dotyczy każdego przypadku postoju pojazdu na drodze publicznej niezależnie od dodatkowego oznakowania znakami pionowymi D-18 – parking oraz innymi wskazującymi miejsca wyznaczone do parkowania”.
3. Wskazanie uzasadnienia (podstawy prawnej) stanowiska zawartego w wypowiedzi radnego Rady Miejskiej w Nysie nie stanowi informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.26.2016 z dnia 7 marca 2016 roku
Pytanie:
jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 16 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia danych dotyczących mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz czasowy w Gminie Nysa oraz wskazanie w uzasadnieniu do wniosku, iż dane wykorzystane zostaną ponownie na potrzeby badań socjologicznych i w przygotowywanym dokumencie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych informuję, iż z dniem 29 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 2011r., nr  204, poz. 1195), która wprowadziła nowy tryb udostępniania informacji - do ponownego wykorzystania.
Tryb udostępnienia informacji do ponownego wykorzystania wymaga stosowania przez Wnioskodawcę Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wzór wniosku przesyłam w załączeniu pdf .
Ponadto informuję, iż program do obsługi rejestrowanych zdarzeń w urzędzie stanu cywilnego nie przewiduje możliwości sporządzenia zestawienia w zakresie urodzeń, zgonów czy małżeństw z podziałem na miejscowości (pyt. 9-11), natomiast dane dotyczące rozwodów (pyt. 12) w ogóle nie są gromadzone przez Urząd Miejski w Nysie.

Wniosek KS.1431.27.2016 z dnia 11 marca 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 24 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 marca 2016 roku, w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Nysie i jej podległych jednostek informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji dotyczących podległych jednostek samorządowych. W celu uzyskania informacji proszę zwrócić się bezpośrednio do jednostek.
W zakresie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Nysie informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie obecnie korzysta z obsługi prawnej Kancelarii Prawniczej Radców Prawnych S.C. w Opolu. Umowa została zawarta na kwotę 4.000,00 zł brutto, na czas oznaczony od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.03.2016 r., w celu dokończenia wcześniej rozpoczętych spraw. W Urzędzie Miejskim w Nysie zatrudniony jest od dnia 20.08.2008 r. Radca Prawny - etat.
2. Nie dotyczy Urzędu Miejskiego w Nysie.
3. Na dzień odpowiedzi Urząd Miejski w Nysie nie podał do publicznej wiadomości informacji o rozpisanych przetargach, zapytaniach o cenę usług prawnych.
4. Nie dotyczy Urzędu Miejskiego w Nysie.
5. Stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Nysie pozostaje bez zmian. Obsługa prawna Kancelarii Prawniczej Radców Prawnych s.c. w Opolu – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.03.2016 r. Na dzień udzielenia odpowiedzi Urząd Miejski w Nysie nie planuje wyboru kolejnego podmiotu.
6. Urząd Miejski w Nysie zawarł umowę z Kancelarią prawniczą na podstawie złożonej oferty. Dotychczasowe warunki/wytyczne wyborów podmiotów realizujących obsługę prawną dla Urzędu Miejskiego w Nysie: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia.
7. W okresie ostatnich 10 lat (2006-2015) Urząd Miejski w Nysie zatrudniał 3 Radców Prawnych oraz korzystał z usług 2 kancelarii prawniczych. Średnie roczne wynagrodzenie łącznie kancelarii prawniczych i radców prawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie wynosi 119.168,61 zł brutto.

Wniosek KS.1431.28.2016 z dnia 14 marca 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. wnoszę o udostępnienie umowy na wynajem gminnego lokalu przy ul. Prudnickiej 3, 48-304 Nysa pomiędzy Gminą Nysa a firmą Vektor Studio Adam Zelent, która obowiązywała włącznie do roku 2015r. wraz ze wszystkimi aneksami;
2. wnoszę o udzielenie informacji co do trybu, w jakim umowa została rozwiązana, zawierająca informację takie jak: data, powód, wniosek strony itp.;
3. wnoszę o informacje, czy po rozwiązaniu ww. umowy firma Vektor Studio Adam Zelent miała zaległości wobec Gminy Nysa, w jakiej wysokości, czy zaległości te zostały uregulowane i w jakim terminie. Czy w przypadku zaległości wobec Gminy Nysa do właściciela firmy Vektor Studio Adam Zelent zostały wysłane powiadomienia dotyczące zaległości od roku 2014 do roku 2015, jeżeli tak, to wnoszę o udostępnienie powiadomień;
4. wnoszę o udostępnienie umowy na wynajem gminnego lokalu przy ul. Prudnickiej 3, 48-304 Nysa pomiędzy Gminą Nysa a firmą Vektor Press Marcin Mikołajczyk zawartej w roku 2015.
5. wnoszę o udostępnienie informacji co do trybu, w jakim został wyłoniony najemca Vektor Press Marcin Mikołajczyk wraz z dokumentacją odnoszącą się do sprawy, tj. ogłoszenie o wynajmie, protokół wyboru najemcy, itp. 
Odpowiedź z dnia 23 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14 marca 2016 roku, w zakresie dokumentacji najmu komunalnego lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Prudnickiej 3 informuję, iż zgodnie z obowiązującą do dnia 23 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/325/96 z dnia 19 grudnia 1996 roku z późn. zm. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, przetargi na najem komunalnych lokali użytkowych oraz dokumentację prowadził w imieniu Gminy Wynajmujący, tj. Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.
Urząd Miejski w Nysie zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
- wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w najem w trybie,
- ogłoszenie o przetargu na najem.
Komunikat o ww. wykazie jak i ogłoszenie o przetargu na najem, zostały opublikowane w lokalnej prasie. W załączeniu przekazuję skan dokumentów.
Powyższe miało na celu poszerzenie kręgu potencjalnie zainteresowanych najmem.
W związku z powyższym dokumentacja dotycząca najmu gminnego lokalu użytkowego przy ul. Prudnickiej 3/4u w Nysie znajduje się w Nyskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o., 48-300 Nysa, ul. Ogrodowa 4, natomiast Urząd Miejski w Nysie posiada kopie dokumentów otrzymanych z Nyskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. W załączeniu przekazuję skan otrzymanych kopii.
Równocześnie informuję, iż informacja o zaległościach konkretnego, wskazanego obywatela lub podmiotu gospodarczego nie stanowi informacji publicznej.
Uzasadnienie:
Definicja informacji publicznej (zawarta w ustawie z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) wskazuje, iż informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do takiej informacji podlega jednak ograniczeniu zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a w odniesieniu do żądanej informacji:
1.   Żądana informacja dotyczy umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Nyskim Zarządem Nieruchomości Sp. z o.o., a najemcą. W takiej sytuacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Art. 6 ww. ustawy wskazuje w ust. 1 i 2, iż za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej tj. osoby, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na (…) jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy (…) ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach, w związku z powyższym, by uzyskać taką informację wnioskodawca musiałby wykazać interes prawny (wynikający z konkretnego przepisu prawa) upoważniający do uzyskania takiej informacji, a takie przetwarzanie w żaden sposób nie może naruszać praw i obowiązków osoby, której te dane dotyczą. W niniejszej sprawie brak jest takich przesłanek.
Stanowisko powyższe jest ponadto zgodne nie tylko z orzecznictwem sądowym, ale również i stanowiskiem, jakie wielokrotnie zajmował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Wskazuję również, iż udzielenie powyższej informacji narażałoby Urząd Miejski w Nysie – Burmistrza Nysy na odpowiedzialność karną. Art. 51 ww. ustawy wskazuje bowiem, iż „kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.".
2.   Żądana informacja narusza tajemnicę skarbową, zgodnie bowiem z art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
Stosownie do § 2 powołanego art. 293, przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:
1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;
2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz innych źródeł niż wymienione w § 1 lub pkt 1;
6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale II a.
Powyższe znajduje również potwierdzenie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 października 2006 r. Sygn. akt II SA/Wa 970/06, który stwierdza, iż w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być ujawnione dane podatników jedynie od strony zbiorczej, a nie z punktu widzenia konkretnego podatnika i decyzji podjętej przez organ podatkowy w jego sprawie.
Jednocześnie zauważyć należy, iż ustawodawca w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje podmioty, którym organy podatkowe udostępniają akta oraz informacje w nich zawarte. Należą do nich:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych,
2) inne organy podatkowe,
3) organy kontroli skarbowej,
4) pracownicy wywiadu skarbowego,
5) Najwyższa Izba Kontroli – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższe Izbie Kontroli,
6) sądy, prokuratorzy, a także upoważnieni pisemnie przez prokuratora funkcjonariusze Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w związku z toczącym się postępowaniem,
7) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Biuro Ochrony Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
8) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów,
9) biegli powołani w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie określonym przez organ podatkowy,
10) wojewoda i Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu dla cudzoziemców na terytorium RP,
11) Prokurator Generalny Skarbu Państwa – w związku z prowadzonym postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej,
12) organ nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211),
13) inne organy w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
14) powiatowy oraz wojewódzki urząd pracy,
15) jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
16) jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
17) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
18) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych,
19) komornik sądowy i administracyjne organy egzekucyjne w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym,
20) upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka województwa kierownik jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważniony pracownik tej jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego,
21) upoważniony przez organ egzekucyjny kierownik jednostki organizacyjnej gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważniony pracownik tej jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego,
22) wójt, burmistrz, prezydent miast lub marszałek województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
23) ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej,
24) służby statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych,
25) instytucje zajmujące się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych, organizacje pożytku publicznego – w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych.
Załączniki: pdf1 , pdf2 , pdf3 , pdf4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8 , pdf9 , pdf10 , pdf11 , pdf12 , pdf13 , pdf14

Wniosek KS.1431.29.2016 z dnia 16 marca 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Proszę o podanie ile cmentarzy komunalnych (jeżeli takie są) znajduje się na Państwa terenie, kto nimi zarządza bądź administruje i kto w Państwa Urzędzie sprawuje nadzór nad cmentarzami.
2. Proszę o podanie (jeżeli takie są) ile cmentarzy rzymskokatolickich, żydowskich, prawosławnych, ewangelickich, wojennych, ewentualnie innych wyznań znajduje się na Państwa terenie i kto nimi zarządza (jeżeli taką wiedzę Państwo posiadacie).
Odpowiedź z dnia 29 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie cmentarzy na terenie Gminy Nysa informuję:
1. Na terenie Gminy Nysa znajdują się dwa cmentarze komunalne, rzymskokatolickie. Zarządcą cmentarzy komunalnych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. W Urzędzie Miejskim w Nysie nadzór nad cmentarzami sprawuje Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej.
2. Na terenie Gminy Nysa znajduje się jeden cmentarz żydowsko-ewangelicki (zamknięty). Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji co do zarządcy cmentarza.
Pozostałe cmentarze, włączając znajdujące się na terenach sołeckich są cmentarzami parafialnymi. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o ilości oraz o zarządcach tych cmentarzy.

Wniosek KS.1431.30.2016 z dnia 18 marca 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Ile wynosił budżet na promocję Państwa Miasta w 2015 roku?
2) Proszę podać trzy najdroższe działania promocyjne - nazwę i ewentualnie kwotę.
3) Jaką kwotę na promocję zaplanowaliście Państwo w budżecie na 2016 rok?
4) Czy planujecie Państwo ubiegać się w aktualnej perspektywie finansowej UE o dofinansowanie z środków unijnych jakiś działań promocyjnych? Jeśli tak, to jakiego typu będą to działania (jako samo miasto, lub wspólnie z innymi samorządami np. w ramach jakiegoś związku międzygminnego lub stowarzyszenia)?
Odpowiedź z dnia 24 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie promocji w latach 2015 i 2016 informuję:
1. Budżet na promocję miasta i gminy Nysa w 2015 roku wynosił 1.020.000,00 zł.
2. Spośród umów promocyjnych zawartych w 2015 roku największe środki finansowe przeznaczono na promocję miasta i gminy Nysa poprzez sport:
1) Siatkówka mężczyzn 340.000,00 zł,
2) Piłka nożna LZS 135.000,00 zł,
3) Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych 60.000,00 zł.
3. W budżecie na 2016 rok na promocję miasta i gminy Nysa zaplanowano 1.071.700,00 zł.
4. Urząd Miejski w Nysie planuje w roku 2016 złożyć 4 wnioski na projekty zawierające elementy promocyjne:
1) „E-turysta – mobilny przewodnik po województwie opolskim”.
Realizacja w partnerstwie z Województwem Opolskim i innymi gminami. W ramach projektu dofinansowanie m.in. imprez promocyjnych, publikacji promocyjnych, narzędzia IT (QR Kody),
2) „Po ziemiach Księstwa Nyskiego i wielkich Ślązaków…”.
Realizacja w partnerstwie z Jesenikiem i innymi gminami z Czech oraz Gminą Głuchołazy i Powiatem Nyskim. W ramach projektu m. in. oznakowanie tras rowerowych, wydanie mapy tych tras, opracowanie strony internetowej, publikacje promocyjne, udział w targach turystycznych,
3) „Życie w twierdzy”.
Realizacja w partnerstwie z Muzeum Twierdzy Ołomunieckiej. W ramach projektu m. in. publikacje historyczne i promocyjne, konferencje i seminaria dotyczące twierdzy,
4) „Otwarcie sezonu turystycznego na pograniczu nysko-jesenickim”.
Realizacja w partnerstwie z Jesenikiem. W ramach projektu: wytyczenie i oznakowanie szlaku miejskiego w Nysie, wydanie ulotki i przewodnika po szlaku, organizacja uroczystości otwarcia sezonu turystycznego w Nysie.

Wniosek KS.1431.31.2016 z dnia 17 marca 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie realizacji zadań publicznych realizowanych za pomocą zaangażowania kapitałów prywatnych.
Proszę o załączenie skanów lub dokumentów pokazujących metodykę  obliczania oceny efektywności projektów typu ppp, jeśli to możliwe. Pytanie 1
Czy w przypadku chęci realizacji zadań publicznych rozważają Państwo alternatywne sposoby realizacji??
1) Tak, Jakie metody?? …………………………………………………………………………
2) Nie (głównie tylko tradycyjne zamówienie publiczne)
Pytanie 2
Czy termin realizacji inwestycji/zadania oraz koszty postępowania są ważnymi czynnikami decyzyjnymi??
1) Tak
2) W zależności od projektów
3) Nie są brane pod uwagę
Krótkie uzasadnienie wybranej odpowiedzi …………………………………………
Pytanie 3
Czy ustawowe limity budżetowe dotyczące zobowiązań jst ograniczają Wasze działania??
1) Tak
2) Nie
Pytanie 4 W jakim stopniu rozważają Państwo inwestycje publiczne realizowane za pomocą kapitału sektora prywatnego (formuła partnerstwa publiczno-prywatnego)??
1) W dużym stopniu, w jakich projektach: ………………………………
2) W niewielkim stopniu, tylko w projektach: ……………………………………………
3) Nie rozważamy takiego typu współpracy.
Dlaczego?? (Zaznacz właściwą odpowiedź)
a) Niski stopień wiedzy o ppp w strukturach jst
b) Niski poziom świadomości społeczności lokalnej nt ppp
c) Niejasne uregulowanie relacji ppp do funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności.
d) Niejasne uregulowanie kwestii wpływu umów o ppp i koncesji na budżet publiczny
e) Niebezpieczeństwo utraty kontroli nad majątkiem zaangażowanym w ppp.
f) Ryzyko sporów politycznych.
g) Niemożność uzyskania pomocy w sprawach ppp.
h) Nieprzejrzystość procesu.
i) Obniżenie jakości usług publicznych.
j) Inne (jakie) ………………………………………………
Pytanie 5
Czy słyszeli Państwo jakieś opinie na temat zrealizowanych już projektów typu ppp??
1) Tak, głównie pozytywne
2) Tak, niestety negatywne (proszę wymienić przykładowe) ………………………………
3) Nie
Pytanie 6
Co Państwa zdaniem ułatwiłoby przygotowanie i realizację projektów PPP?  
Proszę o wybranie maksymalnie trzech czynników
a) Szkolenia dla pracowników jst podnoszące wiedzę o ppp
b) Preferencyjne pożyczki dla strony publicznej przeznaczone na wkład publiczny.
c) Wprowadzenie instrumentu refundującego koszty na etapie przygotowania projektu ppp.
d) Możliwość sfinansowania inwestycji bez obciążania limitów zobowiązań.
e) Pomoc w realizacji pierwszego projektu ppp
f) Wzorcowe dokumenty do realizacji tego typu przedsięwzięć
g) Preferencje podatkowe – np. w zakresie rozliczania podatku VAT.
h) Inne (jakie) ……………………
Pytanie 7
Jakie działania w zakresie nawiązywania ppp podjęła jst na płaszczyźnie przygotowania instytucjonalnego??
1) Powołano odrębne stanowisko/wydział do spraw ppp            
2) Zadania dotyczące PPP należą do dodatkowych obowiązków już wcześniej zatrudnionego pracownika urzędu/ funkcjonującego wydziału
3) Nie podjęła żadnych działań
4) Inne (jakie)…………………………           
Pytanie 8
Czy realizują Państwo na ten moment jakiś projekt wdrażany dzięki współpracy z sektorem prywatnym??
1) Tak,
Jaką metodą??…………………………
Nazwa projektu……………………
Partner prywatny……………………
Termin realizacji……………………
Opis projektu………………………
2) Nie
3) Zamierzamy
Pytania 9,10 proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pytaniu 8
Pytanie 9
Czy do oceny realizacji zamówień publicznych alternatywnymi sposobami wykorzystywali Państwo Value for money??
1) Tak,
Czy była ona wykonywana??
A) Przez doradców pracujących przy projekcie
B) Przez pracowników urzędu
C) Przez inne osoby/instytucje……………………………………………………
Czy była ona dodatnia??
A) Tak                                              
B) Nie
2) Nie, jaką ocenę projektu posłużyliście się: ………………………………………
Pytanie 10
Czy koszty przygotowawcze tego typu projektów są znaczące??
1) Tak, wysokie i ograniczają nasze chęci do tego typu współpracy
2) Znaczące, lecz warto
3) Nie przywiązywaliśmy do tego wielkiej wagi  
Proszę o dołączenie oceny efektywności projektu typu ppp.
Odpowiedź z dnia 30 marca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego informuję:
1. Przy realizacji zadań publicznych nie rozważamy alternatywnych sposobów realizacji. Realizujemy zadania głównie za pomocą tradycyjnych zamówień publicznych.
2. Termin realizacji inwestycji/zadania oraz koszty postępowania są ważnymi czynnikami decyzyjnymi w zależności od realizowanych projektów.
3. Tak, ustawowe limity budżetowe dotyczące zobowiązań jst ograniczają działania.
4. Inwestycje publiczne realizowane za pomocą kapitału sektora prywatnego (formuła partnerstwa publiczno-prywatnego) rozważamy w dużym stopniu, w projektach związanych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
5. Tak, słyszeliśmy opinie na temat zrealizowanych już projektów typu PPP, głównie pozytywne.
6. Przygotowanie i realizację projektów PPP ułatwiłyby: szkolenia dla pracowników jst podnoszące wiedzę o PPP, możliwość sfinansowania inwestycji bez obciążania limitów zobowiązań oraz pomoc w realizacji pierwszego projektu PPP.
7. Zadania dotyczące PPP należą do dodatkowych obowiązków już wcześniej zatrudnionego pracownika funkcjonującego wydziału.
8. Nie, obecnie nie wdrażamy projektu we współpracy z sektorem prywatnym.

Wniosek KS.1431.32.2016 z dnia 30 marca 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej przekazuję w załączeniu statystykę ludności na dzień 31.12.2012r. oraz na dzień 31.12.2014r., zgodnie z wnioskowanym podziałem. pdf1 , pdf2 , pdf3 , pdf4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8 , pdf9 , pdf10 .

Wniosek KS.1431.33.2016 z dnia 1 kwitnia 2016 roku
Pytanie:
1. Od kiedy firma Unitrez realizuje usługę inkaso opłaty targowej dla gminy Nysa, wnoszę o podanie także ilości przekazanych gminie środków w skali rocznej od 2009 roku.
2. Proszę o podanie kwoty środków zebranych w ramach inkaso przez straż miejską w Nysie w latach 2008 do 2009 w rozbiciu na poszczególne lata.
3. Proszę o udostępnienie informacji dotyczącej sposobu wyłonienia firmy Unitrez z siedzibą w Opolu jako wykonawcy zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu usługi inkaso opłaty targowej od 2009 do chwili obecnej.
4. Na jakiej podstawie opłata targowa jest pobierana na płycie bocznej stadionu Stal czyli poza terenem targowiska miejskiego,  przez NZN Sp. z o.o., skoro zgodnie z obowiązującą obecnie Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej, opłatę tą winna zbierać firma Unitrez.
5. Jaka jest stawka wynagrodzenia dla NZN Sp. z o.o. za usługę inkaso opłaty targowej z terenu targowiska miejskiego oraz z terenu płyty bocznej stadionu miejskiego.
6. Jaka kwota została przekazana przez NZN Sp. z o.o. do gminy z tytułu opłaty targowej pobranej na płycie bocznej stadionu od momentu rozpoczęcia w tym miejscu handlu obwoźnego (od lutego 2016)? A także jaka była kwota wynagrodzenia spółki za ten okres?
7. Czy w okresie 2009-2016 przeprowadzano kontrole poboru opłaty targowej przez firmę Unitrez. Proszę o przekazanie protokołów z kontroli.
Odpowiedź z dnia 14 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opłaty targowej informuję:
1.    Firma Unitrez Ochrona OP Sp. z o.o. sp. kom. w  Opolu realizuje inkaso opłaty targowej od 2009 roku.
I-III 2016 15.025,50 zł
2015       155.113,00 zł
2014       108.860,00 zł
2013       104.391,00 zł
2012       155.275,00 zł
2011       234.345,00 zł
2010         97.558,00 zł
XII 2009   13.573,00 zł
2.    W roku 2008 Straż Miejska w Nysie dokonała wpłat opłat targowych na rzecz Gminy Nysa na kwotę 71.032,00 zł, natomiast w roku 2009 na kwotę 130.616,00 zł.
3.    Firma Unitrez Ochrona OP Sp. z o.o. sp. kom. w Opolu została wyłoniona w drodze zaproszenia do złożenia oferty na pobór na terenie miasta Nysy opłaty targowej w drodze inkasa.
4.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanej informacji. Informacje w tym zakresie posiada Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.
5.    Zgodnie z §8 ust.2 Uchwały Nr XVII/240/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej, koszt pobierania opłaty targowej w trybie określonym w ust.1 ustala się na 50% odprowadzonej do Gminy Nysa opłaty targowej za dany miesiąc.
6.    Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, przekazuje raz w miesiącu na rachunek Gminy Nysa dochody z tytułu opłaty targowej w jednej kwocie, ze wskazaniem w tytule przelewu „wpłata opłaty targowej za okres ……”. Wpłata opłaty targowej za miesiąc luty 2016 r. wyniosła 33.281,50 zł. Do NZN przekazana została kwota 16.640,75 zł za realizację poboru opłaty targowej za miesiąc luty 2016 r.
7.    Wobec inkasenta Unitrez Ochrona OP Sp. z o.o sp. kom. w Opolu tutejszy organ zobowiązany jest i podejmuje czynności mające na celu sprawdzenie terminowości  wpłacania przez inkasenta pobranych od podatników opłat; formalna poprawność składanych dokumentów (czy nie zawierają błędów lub oczywistych omyłek); ustala się stan faktyczny w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami; wszczyna postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej dla podatników odmawiających uiszczenia opłaty targowej. Po usunięciu błędów ujawnionych wskutek czynności sprawdzających z urzędu, nie ma konieczności wszczynania wobec inkasenta kontroli podatkowej.
Uzupełnienie wniosku z dnia 15 kwietnia 2016r.:
W zakresie pkt. 7 przesyłam w załączeniu protokół z czynności sprawdzających z kwietnia 2011 roku pdf .
Z weryfikacji inkasa opłaty targowej przeprowadzonej w 2015 roku nie sporządzono protokołu – informacje z czynności zostały przekazane Burmistrzowi Nysy w formie ustnej.

Wniosek KS.1431.34.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie opinii Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w sprawie koncepcji zabudowy terenu byłej zajezdni MZK przy ul. Kolejowej z dnia 4 lutego 2016 roku przekazuję w załączeniu wnioskowaną opinię pdf .

Wniosek KS.1431.35.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej przekazuję w załączeniu aktualną wersję projektu wraz z rysunkiem.
projekt , rysunek

Wniosek KS.1431.36.2016 z dnia 9 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
1. Czy posiadają Państwo inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego, barszczu Mantegazziego na terenie państwa gminy/powiatu.
2. Jak duży problem jest w Państwa gminie związany z występowaniem barszczy kaukaskich (czy zajmują duże obszary, czy znane są wszystkie miejsca występowania barszczy, poziom sukcesji ich rozprzestrzeniania się)?
3. Czy na terenie Państwa gminy/powiatu były prowadzone zabiegi zwalczania barszczy kaukaskich. Jeśli tak proszę o podanie roku oraz powierzchnię obszaru z którego usunięto barszcze kaukaskie.
4. Czy zamierzają Państwo w roku 2016 dokonać inwentaryzacji występowania barszczy kaukaskich?
5. Czy planują Państwo w roku 2016 przeprowadzić proces zwalczania barszczy Sosnowskiego oraz Mantegazziego?
Odpowiedź z dnia 13 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie barszczu Sosnowskiego informuję, iż:
1.    Urząd Miejski w Nysie posiada uproszczoną inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Nysa.
2.    Problem z barszczem na terenie gminy Nysa występuje w kilku sołectwach. Nie są znane wszystkie miejsca jego występowania. Rozprzestrzenianie powstrzymywane jest poprzez prowadzone niszczenie roślin.
3.    Od roku 2010 systematycznie prowadzone są prace polegające na zwalczaniu barszczu na terenach będących własnością Gminy Nysa, z bardzo dobrym rezultatem. Dokładnej powierzchni, z której usunięto barszcz Urząd Miejski nie posiada.
4.    Urząd Miejski w Nysie nie planuje w 2016 roku dokonać inwentaryzacji występowania barszczy.
5.    Tak. Gmina Nysa posiada umowę na usuwanie barszczy z terenów gminnych.

Wniosek KS.1431.37.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 12 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby dzieci zapisanych do klas pierwszych i placówek przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji.
W celu ich uzyskania proszę o kontakt z Gminnym Zarządem Oświaty lub poszczególnymi placówkami oświatowymi w gminie Nysa, których spis i dane kontaktowe znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie http://bip.nysa.pl/index.php?gid=653&lpos=4_3&rpos=-1_-1#menuscroll

Wniosek KS.1431.38.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Rejestr wydanych przez Państwa Urząd decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w grudniu 2015 z uwzględnieniem pozycji:
numer decyzji i data jej wydania
rodzaj inwestycji
nazwa i adres inwestora, wnioskodawcy
oznaczenie nieruchomości wygaśnięcie, stwierdzenie nieważnościi lub zmiana decyzji
Odpowiedź z dnia 11 kwietnia 2016r.:
Informuję, iż z dniem 29 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 2011r., nr  204, poz. 1195), która wprowadziła nowy tryb udostępniania informacji - do ponownego wykorzystania. Tryb udostępnienia informacji do ponownego wykorzystania wymaga stosowania przez Wnioskodawcę Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej przekazuję w załączeniu rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w grudniu 2015 roku. Rejestr1 , Rejestr2 .

Wniosek KS.1431.39.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie kopii umowy zawartej przez Gminę Nysa z firmą City Park Group, zajmującą się obsługą Strefy Płatnego Parkowania w Nysie.
Odpowiedź z dnia 22 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umowy zawartej pomiędzy Gminą Nysa i Powiatem Nyskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie a firmą City Park Group S.A., zajmującą się obsługą Strefy Płatnego Parkowania w Nysie, przekazuję w załączeniu kopię umowy wraz z aneksem. pdf

Wniosek KS.1431.40.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 22 kwietnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej strefy płatnego parkowania, w zakresie opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania informuję:
1. W 2015 roku wystawiono 15.136 opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania.
2. W 2015 roku skierowano do egzekucji 1.652 tytuły wykonawcze w związku z nieopłaconymi upomnieniami w 2014 roku.
3. Do dnia 18 kwietnia 2016 roku wystawiono 1.131 opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania.
4. Do dnia 18 kwietnia 2016 roku skierowano do egzekucji 4.498 tytuły wykonawcze w związku z nieopłaconymi upomnieniami w 2015 roku.
5. W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2015 roku reklamowano 1.849 opłat dodatkowych.
6. W okresie 1 lipca – 31 grudnia 2015 roku reklamowano 2.024 opłat dodatkowych.
7. W okresie 1 stycznia – 10 kwietnia 2016 roku reklamowano 1.101 opłat dodatkowych.

Wniosek KS.1431.41.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 21 kwietnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej, przekazuję w załączeniu:
1. protokół z posiedzenia GKUA oraz wnioski do planu - protokół , wnioski ,
2. opinię Architekta Miejskiego - opinia ,
3. opinię prof. Danuty Kłosek-Kozłowskiej - opinia .

Wniosek KS.1431.42.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
1. Proszę o podanie pełnej liczby prowadzonych czynności sprawdzających prawidłowość pobierania inkaso przez firmę Unitrez od 2009 roku do chwili obecnej, pytanie dotyczy czynności przeprowadzanych w jakiejkolwiek formie i trybie tj. czynności sprawdzające, weryfikacji ikasa itp. W informacji proszę podać daty i załączyć protokoły z kontroli.
2. Proszę uzupełnić informację dotyczącą weryfikacji inkasa opłaty targowej przeprowadzonej w 2015 roku, dla której według odpowiedzi otrzymanej od gminy nie sporządzono protokołu i informacje z czynności zostały przekazane Burmistrzowi Nysy w formie ustnej w następującym zakresie: a) jaka była treść informacji ustnej przekazanej burmistrzowi b) czy zostały wykonane zdjęcia i notatki służbowe z ww. weryfikacji, jeśli tak to proszę o skany tych dokumentów c) czy stwierdzono nieprawidłowości 
Odpowiedź z dnia 29 kwietnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzonych przez Urząd Miejski w Nysie czynności sprawdzających prawidłowość pobierania inkaso przez firmę Unitrez od 2009 roku informuję:
1. Na podstawie zawartego w dniu 03.12.2009 r. porozumienia określającego zasady pobierania, przekazywania i rozliczania opłaty targowej pobranej przez inkasenta oraz wypłacania należnego inkasentowi wynagrodzenia, wyznaczony został pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Nysie do rozliczania inkasenta tj. firmy Unitrez z pobranych dowodów wpłat opłaty targowej w zakresie finansowym i rzeczowym.
Wyznaczony pracownik dokonuje sprawdzania terminowości składania zestawień i wpłacania pobranych opłat targowych, w każdym tygodniu, od 4 do 12 razy miesięcznie. Sprawdza wystawione przez inkasenta blankiety pokwitowań pod względem rachunkowym, czy pobrana od podatnika kwota odpowiada opisowi stanowiska zawartemu na tym blankiecie. Czynności te odnotowuje się na kwitariuszach przychodowych dotyczących poboru opłaty targowej.  Prowadzi się elektronicznie przy każdej wpłacie inkasenta, tj. od 4 do 12 razy miesięcznie, rozliczenia z pobranych przez inkasenta blankietów pokwitowań, które są drukami  ścisłego zarachowania. W przypadkach stwierdzenia odmowy uiszczenia opłaty targowej u inkasenta, lub niepodjęcia czynności inkasa, wszczyna się postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej, które doprowadza do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji – w latach 2009-2016 wszczęto 48 postepowań z tego tytułu. Rozliczenie inkasa za dany miesiąc, zakończono w latach 2009-2016 comiesięcznym pismem informującym o wysokości naliczenia prowizji, z opisem i uwagami o stwierdzonych nieprawidłowościach (jeżeli takie stwierdzono). Znakiem tego pisma oznacza się również zestawienia pobranych opłat targowych, sprawdzając ich zgodność z wystawionymi blankietami pokwitowań i wpłatami inkasenta na rzecz Gminy Nysa. Na polecenie, wykonywane są czynności sprawdzające na targowisku, miały one miejsce: 6 kwietnia 2011 r. i 26 sierpnia 2015 r.
Załączniki obrazujące ww. treści w przykładach:
a) kontrola kwitariusza z 1 i 8 lutego 2016 r.,
b) informacje o naliczeniu prowizji 2010-2016,
c) czynności sprawdzające pobór opłaty targowej przy ul. Kolejowej w Nysie - 2011 r.,
d) notatki i pisma z czynności sprawdzających.
2. W 2015 roku nie przeprowadzano weryfikacji inkasentów, a jedynie sposób ustalania powierzchni, od której naliczane jest inkasa. Informacja ustna przekazana burmistrzowi dotyczyła spraw ogólnych dotyczących terenu. Nie były wykonywane zdjęcia, nie sporządzono notatki służbowej.

Wniosek KS.1431.43.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
Jaką kwotę na zakup specjalistycznych pozycji książkowych wydatkował Kierownik JST w 2016r.? 
Odpowiedź z dnia 26 kwietnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatkowanej kwoty w 2016 roku na zakup specjalistycznych pozycji książkowych informuję, iż do kwietnia 2016 roku wydatkowano 384,00 zł.

Wniosek KS.1431.44.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie oferty przetargowej firm: ZWES Spółka Jawna oraz Konsorcjum firm: Fotozea sp. z o.o., F.U.H. Elektryk Tadeusz Klukowski dotyczącej przetargu "Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp hybrydowych na osiedlu budynków jednorodzinnych przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie".
Odpowiedź z dnia 26 kwietnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przetargu „Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp hybrydowych na osiedlu budynków jednorodzinnych przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie” przekazuję w załączeniu kopię ofert. oferta1 , oferta2

Wniosek KS.1431.45.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
1) jaki jest adres URL - Oficjalnego Serwisu WWW Gminy?
2) czy Gmina/Miasto - wydaje gazetę w postaci papierowej - traktującą o tematyce związanej z Gminą?
Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie jest twierdząca - wnosimy o podanie nazwy rzeczonej gazety, etc?
3) czy Gmina/Miasto korzysta do komunikacji z mieszkańcami - tzw. newsletter'ów - SMS'owych lub e-mail'owych.
Jeśli odpowiedź na rzeczone pytanie jest twierdząca wnosimy o udzielenie dodatkowej informacji - jaka jest średnia, miesięczna częstotliwość dostarczania tego typu newsletter'ów do adresatów z przypisanych list.
4) Wnosimy o udzielnie informacji w przedmiocie danych kontaktowych Urzędnika posiadającego w zakresie swoich kompetencji sprawy związane z obsługą elektronicznych publikatorów Gminy/Miasta (strony WWW i BIP): adres Imię i Nazwisko, adres e-mail, tel. etc
5) wnosimy o podanie danych kontaktowych dot. Urzędnika odpowiedzialnego za politykę informacyjną Gminy - kontakty z mediami, etc 
Odpowiedź z dnia 28 kwietnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie strony WWW i strony BIP Urzędu Miejskiego w Nysie informuję:
1. Adres URL - Oficjalnego Serwisu WWW Urzędu Miejskiego w Nysie: www.nysa.eu.
2. Urząd Miejski w Nysie nie wydaje gazety w postaci papierowej.
3. Urząd Miejski w Nysie nie wykorzystuje do komunikacji z mieszkańcami tzw. newsletter'ów, SMS'ów, e-mail'i.
4. W Urzędzie Miejskim w Nysie kompetencje w zakresie spraw związanych z obsługą strony WWW posiada Magdalena Zioło, m.ziolo@www.nysa.pl, 77 40 80 513.
5. W Urzędzie Miejskim w Nysie kompetencje w zakresie spraw związanych z obsługą strony BIP posiada Magdalena Wacławczyk, promocja@www.nysa.pl, 77 40 80 633.
6. W Urzędzie Miejskim w Nysie osobą odpowiedzialną za politykę informacyjną Gminy, kontakty z mediami jest Magdalena Zioło, m.ziolo@www.nysa.pl, 77 40 80 513.

Wniosek KS.1431.46.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
1. Proszę o udostępnienie skanu wniosku gminy Nysa o wyjaśnienie rozbieżności w poborze opłat targowych jaki został skierowany do firmy Unitrez sp. z o.o. w br. po ujawnieniu znacznych różnic w poborze tychże opłat pomiędzy kwotami pobieranymi na ul. Racławickiej i na płycie bocznej stadionu.
2. Proszę o udostępnienie skanu odpowiedzi jaką udzieliła na powyższy wniosek Gminy Nysa firma Unitrez sp. z o.o. 
Odpowiedź z dnia 4 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie poboru opłat targowych przez firmę Unitrez sp. z o.o. w 2016 roku przesyłam w załączeniu pismo z dnia 30 marca 2016 roku skierowane do firmy UNITREZ OCHRONA Op. Sp. z o.o. sp. kom. Opole, zwrotne potwierdzenie odbioru pisma – 4 kwietnia 2016 roku oraz odpowiedź firmy na pismo. Odpowiedź , Pismo , Zwrotne_potw

Wniosek KS.1431.47.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej:
1) protokołu z posiedzenia Gminnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu, na której negatywnie zaopiniowano wniosek dotyczący dodatkowego oznakowania ul. Fałata w Nysie ze względów bezpieczeństwa,
2) zarządzenia Burmistrza/ uchwałę Rady Miejskiej powołującego Gminnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu,
3) dokumentów z których wynika skład osobowy oraz zakres zadań Gminnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu.
Ponadto proszę podać w którym roku została zrobiona inwestycja w postaci chodnika po jednej stronie ulicy Fałata w Nysie, a także proszę o wskazanie uchwały budżetowej w której to zadanie zostało zaplanowane i strony na której to zadanie się znajdowało.
Proszę również o informację, dlaczego chodnik przy ul. Fałata został zrobiony jedynie po jednej stronie.
Odpowiedź z dnia 2 maja 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie inwestycji na ul. Fałata informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje dokumentami (uchwała, umowy, dokumenty finansowe związane z wykonaniem prac zlecanych przez zarządcę drogi, dokumentacja powykonawcza), które wskazywałyby rok wykonania zadania – remont chodnika po jednej stronie ul. Fałata.
Zakwalifikowanie przedmiotowego chodnika do naprawy wiązał się najprawdopodobniej z jego złym stanem technicznym oraz możliwościami finansowymi Gminy Nysa.
W załączeniu przesyłam kopię: Zarządzenia Burmistrza z 1993 roku powołującego Komisję i jej skład, Zarządzeń Burmistrza z: 1994 roku, 1998 roku, 2002 roku – zmieniających skład członków Komisji oraz Protokołu z wizji lokalnej przeprowadzonej w 2016 roku przez Komisję ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. 1 , 2 , 3 , 4 , protokół

Wniosek KS.1431.48.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
1. Czy zostały wszczęte postępowania zmierzające do ściągnięcia należności w postaci opłaty targowej (50 zł za m2) od wystawców (handlowców) imprezy kulturalnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ad Astra w terminach 6 lutego i 20 lutego 2016 roku na terenie ul. Racławicka 16, którzy odmówili uiszczenia tejże opłaty? Jeżeli, tak, proszę o podanie wobec ilu podmiotów (osób) wszczęto takie postępowanie, jakie są to kwoty dla poszczególnych podmiotów (bez wskazania danych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych), oraz z jaką datą zostały wysłane do tych podmiotów pierwsze wezwania do uiszczenia opłat dla każdego z wyszczególnionych podmiotów (czy zostały wysłane w terminie 30 dni od daty imprezy).
2. Czy w przypadku któregokolwiek z tych podmiotów doszło już do ściągnięcia należności, jeżeli tak to w ilu przypadkach i na jakie kwoty?
3. Czy wobec podmiotów od których inkasenci pobrali w dniu 6 lutego na terenie przy ul. Racławickiej opłatę w wysokości 2,5 zł za metr kwadratowy zostały wszczęte jakieś czynności mające na celu ściągnięcie należności w wysokości 50 zł za metr kwadratowy? Jeżeli tak, to w stosunku do jakiej liczby podmiotów wszczęto jakiekolwiek działania, jaką miały one formę prawną oraz w jakim terminie zostały wysłane wezwania. Proszę także podać od jakiej ilości podmiotów pobrano opłatę w wysokości 2,5 zł za m2 w tym dniu tj 6 lutego 2016.
Odpowiedź z dnia 2 maja 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opłaty targowej informuję:
1.    W związku z otrzymanymi informacjami od inkasenta opłaty targowej o odmowie uiszczenia opłaty targowej za prowadzoną sprzedaż przy ul. Racławickiej w Nysie przez osoby dokonujące sprzedaży w dniach 6 i 20 lutego 2016 roku, podjęto czynności zmierzające do określenia zobowiązania podatkowego w opłacie targowej w odniesieniu do wskazanych w informacji osób. Łącznie wydanych zostało 18 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w opłacie targowej. W dniu udzielania odpowiedzi na wniosek prowadzone postępowania są w toku, w związku z czym nie zostały jeszcze wydane decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze powyższe, brak jest podstaw do wystawienia upomnień do uregulowania należności, na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku niezaewidencjonowania na koncie podatnika wpłaty.
2.    Uregulowanie należności z tytułu opłaty targowej za prowadzoną sprzedaż w dniach 6 i 20 lutego 2016 roku przy ul. Racławickiej w Nysie, dokonała jedna osoba, wpłacając w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie kwotę 250,00 zł.
3.    W dniu 6 lutego 2016 roku, 16 osób prowadzących sprzedaż przy ul. Racławickiej w Nysie dokonało u inkasenta wpłaty opłaty targowej obliczoną wg. stawki 2,50 zł/m2. Obecnie w stosunku do tych osób nie toczy się postępowanie podatkowe.

Wniosek KS.1431.49.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie danych pochodzących z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zestawienie zezwoleń obowiązujących w dniu złożenia wniosku). Szczegóły wniosku znajdują się w załączonym pliku PDF.
Odpowiedź z dnia 25 kwietnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej informuję, iż Urząd Miejski w Nysie prowadzi „Ewidencję wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”. Ewidencja zezwoleń publikowana jest na bieżąco w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie, natomiast warunki ponownego wykorzystania informacji opublikowanej w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie zostały określone Zarządzeniem Nr 683/2016 Burmistrza Nysy z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej i również zamieszczone w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie.
Rejestry i ewidencje http://bip.nysa.pl/index.php?gid=d61bfd0437b3048ba9345e30cf83418b&lpos=6_999&rpos=-1_-1#menuscroll
Zarządzenie Burmistrza http://bip.nysa.pl/index.php?gid=7d2b6e45af9de2fbf2a66dd220a22827&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll

Wniosek KS.1431.50.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie kopii dokumentacji:
1. miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania dla obszaru przy ul.: Wolności, Kolejowa, Piastowska, Bema,
2. negatywne opinie uprawnionych organów do ich wydania.
Odpowiedź z dnia 29 kwietnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej, przekazuję w załączeniu:
1.      tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej, pdf
2.      rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej, pdf
3.      odmowa uzgodnienia projektu planu – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pdf
4.      opinia negatywna – Zarząd Dróg Powiatowych, pdf
5.      postanowienie negatywne – Zarząd Powiatu w Nysie. pdf

Wniosek KS.1431.51.2016 z dnia 2 maja 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie: załączników graficznych (map, schematów) obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji; dane statystyczne i inne, na podstawie których dokonano analizy zjawisk kryzysowych oraz wypełnienie doc .
Odpowiedź z dnia 11 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie programu rewitalizacji informuję, iż Gmina Nysa nie przyjęła programu rewitalizacji.

Wniosek KS.1431.52.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 4 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w załączeniu przesyłam zanonimizowaną umowę dzierżawy. PDF1 , PDF2 , PDF3

Wniosek KS.1431.53.2016 z dnia 2 maja 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostepnienie następujących informacji i dokumentów:
1. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w budynkach i innych środkach trwałych gospodarstw rolnych z lat 2013 - 2015,
2. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych: w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w środkach trwałych: w uprawach trwałych, zwierzętach stada podstawowego oraz budynkach i maszynach z lat 2013 - 2015,
3. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w środkach obrotowych gospodarstw rolnych z lat 2013 - 2015,
4. Zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w uprawach trwałych - w nasadzeniach drzew i krzewów sadowniczych z lat 2013 – 2015.
Odpowiedź z dnia 12 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie szkód w gospodarstwach rolnych z lat 2013 – 2015 informuję:
1. Szkód w budynkach i innych środkach trwałych gospodarstw rolnych nie zgłaszano.
2. Zestawienia z oszacowania strat, z lat w których szkody zgłaszano, przekazuję w załączeniu. zestawienie1 , zestawienie2
3. Szkód w środkach obrotowych gospodarstw rolnych nie zgłaszano.
4. Szkód w nasadzeniach drzew i krzewów sadowniczych nie zgłaszano.

Wniosek KS.1431.54.2016 z dnia 4 maja 2016 roku
Pytanie:
1. Proszę o udzielenie informacji o sposobie dystrybucji biletów na przedstawienie "Kabaret Paranienormalni", które odbędzie się w Nyskim Domu Kultury w dniu 17 czerwca 2016 roku. Dokładniej chodzi o informację ile z puli wszystkich biletów na widowni głównej i balkonie (proszę o odrębne dane odn. tych dwóch widowni) zostało udostępnione do sprzedaży publicznej?
2. Po ile sprzedawane są bilety pracownikom oświaty?
3. Dlaczego bilety sprzedawane pracownikom oświaty są dostępne po niższej cenie i kto pokrywa różnicę w cenie pomiędzy biletem dostępnym w ofercie publicznej a biletem dla pracowników oświaty?
4. Dlaczego bilety w ofercie publicznej są droższe od tych które nie są oferowane publicznie?
5. Po ile kupowały bilety inne wyróżnione grupy, które miały dostęp do oferty nie-publicznej.
6. Czy na wyżej wymieniony spektakl zostały przekazane z NDK bezpłatne bilety? Jeżeli tak to dla kogo i dlaczego?
7. Czy powyżej opisane działania są normalną praktyką w NDK i będą dalej praktykowane?
8. Czy prawdą jest, że na popularnych przedstawieniach tj. znane kabarety pierwsze rzędy są zawsze zarezerwowane dla pracowników NDK?
9. Czy inne grupy społeczne np. normalnie pracujący będą mogli kiedyś też liczyć na takie wyróżnienie jakie otrzymują np. pracownicy oświaty lub NDK lub magistratu?
10. Czy tego typu zachowania jak opisane powyżej a potwierdzone przez Pana są częścią programu: Nysa tu się żyje!
Odpowiedź z dnia 11 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie cen i sposobu dystrybucji biletów przez Nyski Dom Kultury informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych informacji. W celu uzyskania odpowiedzi proszę zwrócić się do Nyskiego Domu Kultury, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa.

Wniosek KS.1431.55.2016 z dnia 4 maja 2016 roku
Pytanie:
W związku z odpowiedzią (Wniosek KS.1431.47.2016) dotyczącą informacji publicznej, ponownie proszę o udostępnienie informacji w zakresie dokumentacji dot. naprawy/remontu chodnika wzdłuż ul. Fałata w Nysie. Proszę o przedstawienie zlecenia wykonania tych napraw/remontu, faktury za wykonanie, dokumentacji powykonawczej, jaka kwota została przewidziana na ten cel. A także kto złożył wniosek o naprawę chodnika/kto był inicjatorem? Całą dokumentację proszę przesłać na zwrotny adres mailowy w postaci dokumentów pdf. Proszę ponadto o informację kto sprawuje nadzór (kim jest zarządca) nad gminną drogą przy ul. Fałata? Czy Gmina Nysa nie posiada żadnej dokumentacji dot. chodnika przy ul. Fałata? Jeśli odpowiedź jest negatywna, to proszę o informację kto posiada taką dokumentację i dlaczego Gmina takowej dokumentacji nie posiada.
Odpowiedź z dnia 18 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie inwestycji na ul. Fałata informuję:
1. Do Gminnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu powołanych zostało 10 osób. Na posiedzeniu nie jest wymagana obecność pełnego składu komisji. Dwóch członków Komisji – pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie nie pracuje już w magistracie i nie bierze udziału w obradach Komisji. Komisja działa jako organ doradczy Burmistrza Nysy i opiniuje wnioski w sprawach zmian organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie Gminy Nysa. Komisja opiniuje wnioski w składzie obecnym na danym posiedzeniu. Protokół przygotowywany jest przez Komisję, spisywany przez członka komisji - zgodnie z wypracowaną opinią Komisji. Protokół zostaje przedłożony Burmistrzowi Nysy. Burmistrz po zapoznaniu się z opinią decyduje o ostatecznym sposobie rozpatrzenia sprawy. Protokół, który został udostępniony jest skanem oryginału. W załączeniu przekazuję skan listy obecnych w dniu 17 marca 2016 roku na posiedzeniu członków Gminnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. lista
2. Naprawa chodnika na ul. Fałata wykonana była prawdopodobnie w latach 1990-2000, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. Dla takich działań nie ma wymogu sporządzania dokumentacji projektowej. Firma wykonująca naprawy otrzymuje zlecenie, po wykonaniu którego otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, wnioskowana dokumentacja jest przechowywana w archiwum zakładowym maksymalnie 10 lat. Po tym czasie jest likwidowana. Wobec powyższego nie posiadamy wnioskowanej dokumentacji.
3. Zarządcą drogi ul. Fałata w Nysie jest Burmistrz Nysy.

Wniosek KS.1431.56.2016 z dnia 4 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 12 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie informuję, iż „Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie” opracowana została do dnia 22 grudnia 2015 roku. Koszt wykonania całego zadania oszacowano w dokumentacji na 1.803.000 zł brutto. W związku z tym wydzielono I etap przedsięwzięcia, w zakresie budowy strzelnicy dla dystansu 100 m i części budynku zaplecza. W projekcie budżetu Gminy Nysa na rok 2016, zabezpieczono środki w wysokości 660.000 zł na realizację inwestycji. Takie środki deklarowane były w budżecie obywatelskim na zrealizowanie zadania, które zwyciężyło w głosowaniu. W 2016 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Najniższa ze złożonych ofert, spełniająca wymogi specyfikacji przetargowej, przekracza środki zabezpieczone w budżecie Gminy Nysa. Na XIX sesji Rady Miejskiej w Nysie, w dniu 11 maja 2016 roku, zwiększono środki na zadanie co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu. Zakończenie robót planowane jest na IV kwartał 2016 roku. Czas przygotowania inwestycji do realizacji wydłużył się z powodu konieczności przeprowadzenia trzech postępowań w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz pogodzenia oczekiwań wielu środowisk strzeleckich.

Wniosek KS.1431.57.2016 z dnia 10 maja 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5) ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej obejmującej swym zakresem:
1. wysokość środków finansowych przewidzianych w 2015 r. na zakup mebli, dostawę i montaż mebli,
2. wysokość środków finansowych przewidzianych w 2015 r. innego wyposażenia przewidzianego w budżecie jako funkcjonalnie powiązane z zakupem, dostawą i montażem mebli,
3. wysokość środków finansowych przewidzianych w 2015 r. wyposażenia którego dostawa została przewidziana w ramach jednego zadania, łącznie z zakupem, dostawą i montażem mebli.
Odpowiedź z dnia 19 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości środków finansowych przewidzianych w roku 2016 na zakup, dostawę i montaż mebli, w tym wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań, które swym zakresem obejmują zakup, dostawę i montaż mebli informuję, iż zaplanowano środki w wysokości 33.980 zł.

Wniosek KS.1431.58.2016 z dnia 11 maja 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: liczba mieszkańców, płeć, przyrost naturalny, średnia liczba dzieci w rodzinie, śmiertelność, mobilność terytorialna, liczba dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, dane z roku 2014 i 2015.
Odpowiedź z dnia 19 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o mieszkańcach miasta Nysy za lata 2014 i 2015 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie posiada dane z podziałem na miasto i gminę Nysa jedynie w przypadku ogólnej liczby mieszkańców. Pozostałe dane odnoszą się do Gminy Nysa, tj. miasta Nysy i 26 sołectw łącznie.
Stan na dzień 31.12.2014r.:
Liczba mieszkańców Gminy Nysa 56.912, w tym 43.706 miasto Nysa,
Płeć mieszkańców Gminy Nysa: kobiety 29.772, mężczyźni 27.164,
Liczba dzieci w wieku 6 - 16 lat w Gminie Nysa: 5.360.
Stan na dzień 31.12.2015r.:
Liczba mieszkańców Gminy Nysa 56.376, w tym 43.220 miasto Nysa,
Płeć mieszkańców Gminy Nysa: kobiety 29.476, mężczyźni 26.913,
Liczba dzieci w wieku 6 - 16 lat w Gminie Nysa: 5.329.
W pozostałym wnioskowanym zakresie Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych.

Wniosek KS.1431.59.2016 z dnia 10 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 19 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie „Dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Nysie” informuję:
1. Zakres „Dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Nysie”, dotyczący trzystopniowego systemu hydrologicznego parku, będzie obejmował jedynie prace remontowe, konserwacyjne i rozbiórkowe wybranych elementów systemu:
· budowla nr 38 - syfon betonowy pełniący rolę mnicha zrzutowego ze Stawu Łabędziowego - kapitalny remont,
· budowla nr 40 - trójprzęsłowy stopień piętrzący wraz z kładką dla pieszych - kapitalny remont,
· most ceglany na Kanale Bielawskim - rozbiórka,
· budowla nr 75 - budowla upustowa - wymaga wykonania nowego zamknięcia szandorowego i konserwacji,
· budowla nr 77 - próg betonowy o pionowych przyczółkach - naprawy konserwacyjne,
· budowla nr 78 - próg betonowy o pionowych przyczółkach - remont murów oporowych i naprawy konserwacyjne,
· budowla nr 79 - przepust Ø 600 mm doprowadzający wodę ze Stawu Łabędziowego - remont,
· rowy i kanały - czyszczenie, konserwacja i odbudowa umocnień.
Ponadto zakres inwestycji obejmował będzie zagospodarowanie stawów polegające na budowie pomostów oraz budowie i odbudowie umocnień skarp i brzegów.
Prace te, w żaden sposób nie będą naruszały istniejących stosunków wodnych w Parku Miejskim w Nysie, a tym samym w przepływającym przez park Kanale Bielawskim. Nie jest planowane przywrócenie historycznego systemu hydrologicznego parku i jego napełnienie wodą do historycznych rzędnych. Prace będą miały charakter remontowy i konserwacyjny w celu zapobieżenia degradacji zabytkowych budowli wodnych i podniesieniu ich walorów ekspozycyjnych. Wobec powyższego realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na nieruchomość położoną na działce nr 25/43 km 32 obręb Śródmieście.
2. Wykonawca dokumentacji projektowej pozostaje w zwłoce i obecnie nie można przewidzieć kiedy kompletna dokumentacja zastanie przekazana Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Dokumentacja, po jej przekazaniu przez wykonawcę, będzie dostępna w pok. 136. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań związanych z opracowaniem dokumentacji jest Andrzej Tatarczak - Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa.

Wniosek KS.1431.60.2016 z dnia 11 maja 2016 roku
Pytanie:
Działając na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), niniejszym zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji stanowiących informację publiczną:
- czy Gmina występowała z wnioskami o zwrot podatku naliczonego podatku od towarów i usług za lata 2012 – 2015 związanego z dokonywanymi przez Gminę wydatkami inwestycyjnymi w tym wydatkami na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z wydatkami bieżącymi Gminy;
- jeśli tak to czy Gmina występowała z przedmiotowymi wnioskami działając samodzielnie, czy też korzystała w tym zakresie z usług podmiotów zewnętrznych;
- jeśli Gmina korzystała w tym zakresie z usług podmiotów zewnętrznych wnosimy o podanie danych tych podmiotów oraz istotnych warunków współpracy takich jak:
a) okres na jaki została umowa
b) okresy rozliczeniowe za które dany podmiot reprezentuje Gminę jako podatnika podatku od towarów i usług przed organami podatkowymi;
c) wynagrodzenie podmiotu za świadczone usługi doradcze;
d) treści zawartej umowy o współpracy dotyczącej reprezentowania Gminy przed organami podatkowymi;
Odpowiedź z dnia 20 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie korzystania przez Gminę Nysa z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie zwrotu podatku naliczonego podatku od towarów i usług za lata 2012-2015 związanego z dokonywanymi przez Gminę Nysa wydatkami inwestycyjnymi w tym wydatkami na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z wydatkami bieżącymi Gminy Nysa informuję:
1.    Tak. Gmina Nysa występowała z wnioskami o zwrot podatku od towarów i usług naliczonego za lata 2012-2015 związanego z dokonywanymi przez Gminę wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi.
2.    Gmina Nysa występowała z przedmiotowymi wnioskami zarówno działając samodzielnie, jak i korzystając w tym zakresie z usług podmiotu zewnętrznego.
3.    Podmiot zewnętrzny reprezentował Gminę jako podatnika podatku od towarów i usług przed organami podatkowymi za okres rozliczeniowy od stycznia 2010 roku do stycznia 2015 roku.
W odniesieniu do pytań o okres obowiązywania umowy z podmiotem zewnętrznym, wynagrodzenie oraz treść umowy informuję, iż umowa, o którą Państwo wnioskujecie, odpowiada na te pytania odpowiednio w §1 i §4 umowy.
Skan umowy przekazuję w załączeniu. pdf

Wniosek KS.1431.61.2016 z dnia 13 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 20 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie BZP.271.10.2016 „Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie - zakup stanowisk komputerowych” informuję:
1.    Nazwa producenta i model sprzętu: stacje robocze: Dell OptiPlex 3040, monitory: Dell P2414H.
2.    Nazwa producenta i model procesora: Intel Core i3-6100.
3.    Wartość zamówienia: 151 614,73 zł, w tym: monitory: 33 757,97 zł, stacje robocze wraz oprogramowaniem systemowym: 117 856,76 zł.
Równocześnie informuję, iż warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone przez Burmistrza Nysy i znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=7d2b6e45af9de2fbf2a66dd220a22827&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll .

Wniosek KS.1431.62.2016 z dnia 13 maja 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- wnoszę o podanie informacji dot. obsługi prawnej Urzędu miasta Nysy
- kto i na jakiej podstawie prowadzi obsługę prawną od 1 stycznia 2015 roku do chwili obecnej;
- wnoszę o udostępnienie danych dot. wynagrodzenia radcy prawnego urzędu Markiewicz Aleksandry za rok 2015 oraz średnie wynagrodzenie w roku 2016 r. ;
Odpowiedź z dnia 20 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Nysie od dnia 1 stycznia 2015 roku informuję: 
1.    Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzona jest przez Radcę Prawnego w ramach stosunku pracy. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzona była również przez:
- 01.01.2015r.-31.05.2015r. Kancelaria Radcy Prawnego Grażyna Jankowska-Mazguła, Skorochów 32, Nysa, na podstawie przetargu nieograniczonego,
- 08.06.2015r.-31.03.2016r. Kancelaria Prawnicza Radców Prawnych s.c. Arkadiusz Wytrwał, Waldemar Piontek, Piotr Szyndzielorz, Rynek 16/1, Opole, na podstawie złożonej oferty,
- od 18.04.2016r. Kancelaria Radcy Prawnego Grażyna Jankowska-Mazguła, Skorochów 32, Nysa, na podstawie zaproszenia do składania ofert.
2.    Wynagrodzenie brutto Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Nysie Aleksandry Markiewicz:
2015 rok: styczeń - 6.033,50 zł; luty - 12.151,21 zł, w tym 6.117,71 zł wynagrodzenie dodatkowe (tzw. „trzynastka” za 2014 rok); marzec - 6.033,50 zł; kwiecień - 6.333,50 zł, w tym 300,00 zł nagroda; maj - 6.433,50 zł, w tym 400,00 zł nagroda; czerwiec - 6.033,50 zł; lipiec - 6.033,50 zł; sierpień - 6.033,50 zł; wrzesień - 6.033,50 zł; październik - 6.333,50 zł, w tym 300,00 zł nagroda; listopad - 6.032,49 zł; grudzień - 6.876,40 zł, w tym 800,00 zł nagroda.
2016 rok: styczeń - 12.222,59 zł, w tym 6.146,19 zł wynagrodzenie dodatkowe (tzw. „trzynastka” za 2015 rok); luty - 6.076,40 zł; marzec - 6.076,40 zł; kwiecień - 6.076,40 zł.

Wniosek KS.1431.63.2016 z dnia 18 maja 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: 
Rozbieżności między planami inwestycyjnymi a ich realizacją,
Przesunięć w realizacji inwestycji w latach 2008-2014 ( z jakich powodów inwestycja musiała być przełożona i na który rok) oraz wykaz tych inwestycji,
Jeżeli gmina otrzymała jakąś dotacje bądź dofinansowanie na realizację zadania to czy musiała zwracać te środki i z jakich powodów) oraz wykaz tych inwestycji.
Odpowiedź z dnia 31 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planów inwestycyjnych i ich realizacji w latach 2008-2014 załączam sprawozdania z realizacji inwestycji za lata 2008-2014. Równocześnie informuję, iż Urząd Miejski w Nysie w latach 2008-2014 nie zwracał środków otrzymanych w ramach dotacji czy dofinansowań. 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014

Wniosek KS.1431.64.2016 z dnia 18 maja 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy w latach 2016-2018 gmina planuje inwestycje związane z budową oczyszczalni przydomowych lub lokalnych obsługujących do 1000 mieszkańców?
- W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 proszę o informację, czy na rok 2016 zostały w budżecie gminy przewidziane wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją przedmiotowych inwestycji - prace projektowe lub realizacja. 
2. Czy w latach 2016-2018 gmina planuje dofinansowania dla mieszkańców do budowy oczyszczalni przydomowych?
- W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2 proszę o informację, czy planują państwo pomoc dla mieszkańców indywidualnych w formie dotacji, pożyczki, kredytu, bądź jakiejkolwiek formy pomocy? W jakiej wysokości planowana jest pomoc oraz jaki jest termin zgłoszenia wniosków?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań, proszę o podanie osoby kontaktowej, która jest odpowiedzialna za prowadzenie spraw w powyższej tematyce.
Odpowiedź z dnia 31 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przydomowych oczyszczalni informuję, iż Urząd Miejski w Nysie w latach 2016-2018 nie planuje dofinansowania dla mieszkańców do budowy, ani inwestycji związanych z budową oczyszczalni przydomowych.

Wniosek KS.1431.65.2016 z dnia 19 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg 
Odpowiedź z dnia 2 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia Radnego Rady Miejskiej w Nysie przez spółkę gminną informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie wnioskował o opinię prawną w powyższej kwestii.

Wniosek KS.1431.66.2016 z dnia 23 maja 2016 roku
Pytanie:
W związku z realizowanym ogólnopolskim badaniem rynku energetycznego, w oparciu o art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r. - 2011.94.551) wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie paliwa gazowego, energii elektrycznej i fotowoltaiki w podległych Państwu Jednostkach Organizacyjnych w oparciu o dane za 2015 rok.
Odpowiedź z dnia 23 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż Urząd Miejski w Nysie udziela informacji w zakresie posiadanym. Urząd Miejski w Nysie nie sporządza na wniosek o udzielenie informacji publicznej zbiorowych informacji. W celu uzyskania informacji z podległych jednostek organizacyjnych proszę zwrócić się z wnioskiem bezpośrednio do jednostek. Pełna lista jednostek wraz z kontaktami znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=281&lpos=4_999&rpos=-1_-1#menuscroll

Wniosek KS.1431.67.2016 z dnia 19 maja 2016 roku
Pytanie:
Czy posiadają Państwo dane odnośnie liczby mieszkańców w gminie z podziałem na wszystkie miejscowości wraz z listą punktów adresowych (mieszkania, domy), jakie znajdują się na jej terenie?Czy takie dane są dostępne? Jeśli tak bardzo proszę o ich przesłanie.
Odpowiedź z dnia 31 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie danych liczbowych mieszkańców w Gminie Nysa z podziałem na miejscowości wraz z listą punktów adresowych informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada listy punktów adresowych. W załączeniu przekazuję zestawienia liczby mieszkańców w miejscowościach należących do Gminy Nysa oraz na poszczególnych ulicach miasta Nysy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. pdf1 , pdf2 , pdf3

Wniosek KS.1431.68.2016 z dnia 20 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 2 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Uchwały Krajobrazowej informuję, iż stan prac na dzień 30 maja 2016 roku przedstawia się następująco: w dniu 30 marca 2016 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XVIII/272/16 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Treść uchwały przekazuję w załączeniu. pdf_uchwala

Wniosek KS.1431.69.2016 z dnia 23 maja 2016 roku
Pytanie:
proszę podać ilość podatników w Gminie, będących osobami fizycznymi na koniec 2015 roku,
proszę podać ilość podatników w Gminie, będących osobami prawnymi na koniec 2015 roku,
proszę podać czy Gmina na koniec 2015 roku umożliwiała podatnikom dokonywanie płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych za pomocą terminali do kart płatniczych (tak/nie),
proszę podać jaką wartość środków pieniężnych w 2015 roku przyjęto od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z tytułu podatków i opłat lokalnych za pośrednictwem terminali do kart płatniczych (zł),
proszę podać jaką wartość środków pieniężnych w 2015 roku przyjęto od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z tytułu podatków i opłat lokalnych w formie wpłat gotówkowych (zł),
proszę podać jaką wartość środków pieniężnych w 2015 roku zaksięgowano w formie uznań rachunku bankowego z tytułu podatków i opłat lokalnych od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych (zł),
proszę podać ile służbowych kart płatniczych było na koniec 2015 roku w posiadaniu pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (szt.),
proszę podać ilość zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy na koniec 2015 roku,
proszę podać liczbę mieszkańców Gminy na koniec 2015 roku,
proszę podać planowaną wielkość dochodów własnych na koniec 2015 roku (zł),
proszę podać zrealizowaną wielkość dochodów własnych na koniec 2015 roku (zł),
proszę podać zrealizowaną wielkość dochodów ogółem na koniec 2015 roku (zł),
proszę podać zrealizowaną wielkość wydatków ogółem na koniec 2015 roku (zł),
proszę podać zrealizowaną wielkość wydatków majątkowych na koniec 2015 roku (zł),
proszę podać wielkość zadłużenia ogółem Gminy na koniec 2015 roku (zł),
proszę podać wielkość zrealizowanych dochodów bieżących na koniec 2015 roku,
proszę podać wielkość zrealizowanych wydatków bieżących na koniec 2015 roku,
Odpowiedź z dnia 2 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie mieszkańców, podatników oraz dochodów i wydatków Gminy Nysa informuję:
1.      Ilość podatników w Gminie Nysa, będących osobami fizycznymi na koniec 2015 roku wynosiła 26.910 osób.
2.      Ilość podatników w Gminie Nysa, będących osobami prawnymi na koniec 2015 roku wynosiła 868 osób.
3.      Gmina Nysa w 2015 roku nie umożliwiała podatnikom dokonywanie płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych za pomocą terminali do kart płatniczych.
4.      W związku z negatywną informacją pkt 3 - nie dotyczy.
5.      Wartość środków pieniężnych w 2015 roku jaką przyjęto od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z tytułu podatków i opłat lokalnych w formie wpłat gotówkowych wyniosła 4.643.330,57 zł.
6.      Wartość środków pieniężnych w 2015 roku jaką zaksięgowano w formie uznań rachunku bankowego z tytułu podatków i opłat lokalnych od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych wyniosła 33.910.342,82 zł.
7.      W Urzędzie Miejskim w Nysie w posiadaniu pracowników na koniec 2015 roku funkcjonowała 1 służbowa karta płatnicza.
8.      W zakresie ilości zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miejskim w Nysie informuję, iż wg stanu statystycznego na dzień 31.12.2015r.:
Administracja i obsługa - 164,
Straż Miejska - 25,
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - 4.
Razem 193 osoby. Dane bez robót publicznych i umów gwarancyjnych po zakończeniu stażu i robót publicznych, które stanowiły 45 osób.
9.      Liczba mieszkańców Gminy Nysa na koniec 2015 roku wyniosła 56.376 osób.
10.    Planowana wielkość dochodów własnych na koniec 2015 roku 95.747.56,52 zł.
11.    Zrealizowana wielkość dochodów własnych na koniec 2015 roku 92.127.593,67 zł.
12.    Zrealizowana wielkość dochodów ogółem na koniec 2015 roku 155.110.346,32 zł.
13.    Zrealizowana wielkość wydatków ogółem na koniec 2015 roku 178.803.171,77 zł.
14.    Zrealizowana wielkość wydatków majątkowych na koniec 2015 roku 42.728.474,55 zł.
15.    Wielkość zadłużenia ogółem na koniec 2015 roku 59.085.000,00 zł.
16.    Wielkość zrealizowanych dochodów bieżących na koniec 2015 roku 150.599.371,57 zł.
17.    Wielkość zrealizowanych wydatków bieżących na koniec 2015 roku 136.074.697,22 zł.

Wniosek KS.1431.70.2016 z dnia 23 maja 2016 roku
Pytanie:
W oparciu o:
- art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c
- art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r. - 2011.94.551)
wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie paliwa gazowego, energii elektrycznej i fotowoltaiki w oparciu o dane za 2015 rok.
1. Prosimy o podanie danych - zużycie roczne powyżej 20 MWh energii elektrycznej.
2. Prosimy o podanie danych - zużycie roczne powyżej 20 MWh gazu.
3. Dotychczasowe działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej i plany na przyszłość:
Jakie zostały podjęte środki poprawy efektywności energetycznej w podległych Państwu jednostkach organizacyjnych w ostatnich trzech latach (np. instalacja fotowoltaiczna, audyt energetyczny, itp.)
4. Czy jesteście Państwo zainteresowani instalacją fotowoltaiczną dla podległych jednostek organizacyjnych? Czy jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem finansowania na ten cel?
Odpowiedź z dnia 2 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie paliwa gazowego, energii elektrycznej i fotowoltaiki informuję:
1.    Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, w 2015 roku zużył 207,028 MWh energii elektrycznej, zgodnie z taryfą C-21. Aktualna cena energii czynnej wynosi 0,41 zł/MWh netto. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest EcoErgia sp. z o.o. (od 28 października 2015 roku), wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uruchomienie procedury zakupu planowane jest na listopad 2016 roku. Urząd Miejski w Nysie nie jest zasilany przez energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.
2.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada instalacji paliwa gazowego.
3.    W ciągu trzech ostatnich lat dla poprawy efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Nysie wymieniono część oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne świetlówki. Przy remontach pomieszczeń biurowych wymieniono drzwi z zastosowaniem świetlików. Zamontowano czujnik światła przy drzwiach wejściowych do budynku, uruchamiany po zmierzchu. Wymieniono samochód służbowy na cechujący się niskimi kosztami eksploatacji i niskim zużyciem paliwa.
4. W zakresie instalacji fotowoltaicznej podległych jednostek organizacyjnych oraz finansowania Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. W celu jej uzyskania proszę zwrócić się bezpośrednio do jednostek.

Wniosek KS.1431.71.2016 z dnia 23 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 31 maja 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie projektu organizacji ruchu strefy płatnego parkowania w Nysie informuję, iż Urząd Miejski w Nysie jest w posiadaniu wersji papierowej przedmiotowego projektu. Jest to opracowanie obszerne, mapowe, a wielkość arkuszy uniemożliwia całościowe skopiowanie na posiadanym przez Urząd Miejski w Nysie sprzęcie. W związku z powyższym projekt może zostać udostępniony do wglądu w dogodnym dla Pana terminie, w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa, I piętro, pok. 126.

Wniosek KS.1431.72.2016 z dnia 23 maja 2016 roku
Pytanie:
W oparciu o Dziennik Ustaw 2014 pozycja 782 Artykuł 2 ustęp 1 , zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na temat kosztów utrzymania kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 przez Urząd Miasta Nysa
Proszę o udostępnienie informacji:
· Liczba Państwa kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 z wyszczególnieniem nazwy oraz typów będących w eksploatacji
· Poniesione koszty serwisu dla każdej z kserokopiarek, urządzenia wielofunkcyjnego w okresie obliczeniowym
  – proszę uwzględnić również dojazdy naliczane przez Serwis Państwa obsługujący
· Licznik/ ki kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego dla danego okresu obliczeniowego
  – ile kopii/ wydruków zostało wykonanych dla okresu obliczeniowego (z rozbiciem na cz-b oraz kolor)
· Koszty tonerów dla każdej z kserokopiarek, urządzenia wielofunkcyjnego w okresie obliczeniowym
Prosiłbym o przygotowanie w oparciu o okres obliczeniowy (amortyzacji) tj. 5 lat lub dłuższy jeżeli starsze urządzenia nadal są eksploatowane.
Jeżeli w Urzędzie są nowsze urządzenia proszę przyjąć okres od momentu zakupu urządzeń.
Odpowiedź z dnia 2 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych informuję, iż:
1.    Urząd Miejski w Nysie dysponuje 7 urządzeniami wielofunkcyjnymi formatu A3: Kyocera Task-alfa 3050ci kolor (zakup 2015 rok), Kyocera Task-alfa 520i (zakup 2015 rok), Kyocera Task-alfa 1800 (zakup 2015 rok), Kyocera-KM 5050 (zakup 2015 rok), Kyocera-KM 1650 (zakup około 2007 rok), Konica Minolta bizhub 350 (zakup 2010 rok), Konica Minolta bizhub 350 (zakup 2010 rok).
2.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o kosztach serwisu dla poszczególnych urządzeń. Łączny koszt serwisu wyniósł 7.939,12 zł brutto.
3.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o ilości kopii/wydruków z podziałem na kolorowe i czarno-białe. Ilość kopii/wydruków na poszczególnych urządzeniach wyniosła odpowiednio: 12.902 szt., 46.539 szt., 55.920 szt., 523.627 szt., 62.473 szt., 390.222 szt., 196.508 szt.
4.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o kosztach zakupu tonerów dla poszczególnych urządzeń. Łączny koszt zakupu tonerów wyniósł 7.471,61 zł brutto.

Wniosek KS.1431.73.2016 z dnia 24 maja 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie bez zbędnej zwłoki informacji w następującym zakresie :
W nawiązaniu do publikacji w mediach społecznościowych wiadomości zatytułowanej: „NASZE SPÓŁKI KOMUNALNE DAJĄ RADĘ!”
Proszę o przesłanie raportu finansowego za rok 2015 spółek:
1. EKOM
2. NEC
3. AKWA
4. NZN
5. MZK
Odpowiedź z dnia 2 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie raportów finansowych za rok 2015 gminnych spółek informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych dokumentów. W celu ich uzyskania proszę zwrócić się bezpośrednio do spółek.
Dane kontaktowe spółek gminnych funkcjonujących w 2015 roku:
- Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa
tel. (77) 4333528, 4334316, fax (77) 4332956
www.wikakwa.pl e-mail  sekretariat@wikakwa.pl  
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
tel./fax (77) 4358605, 4358418, 4358617
www.ekom.com.pl e-mail: ekom@ekom.com.pl  
- Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o.  ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel. (77) 4481491
www.nzn.nysa.pl email: nzn.nysa@onet.pl
- Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa
tel. (77) 4330171, 4330172, fax. (77) 4339381
www.mzk.nysa.pl e-mail: mzk_nysa@op.pl  
- Nyska Energetyka Cieplna Sp. z  o.o. ul. Jagiellońska 10 a, 48-300 Nysa
tel. (77) 4017100, fax (77) 4017110
e-mail: necnysa@nec.nysa.com.pl e-mail: sekretariat1@nec.nysa.com.pl

Wniosek KS.1431.74.2016 z dnia 27 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 3 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Bielawki informuję:
1.    Obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe, w ramach którego rozstrzygana jest kwestia statusu Bielawki, spraw dotyczących własności oraz sposobu użytkowania.
2.    j.w.
3.    W załączeniu przekazuję skan nr 1 i 2. pdf1 , pdf2
4.    W załączeniu przekazuję skan nr 3. pdf3
5.    W załączeniu przekazuję skan nr 4. pdf4
6.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji.
Odnosząc się do wniosku o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w ramach udzielanej informacji publicznej w pkt 4 i 5 wniosku, powołując się na stanowisko zawarte w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2002 r., podzielającego stanowisko zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1994 r., III CZP 37/94 informuję, iż poświadczenie za zgodność z oryginałem determinuje posiadanie przez tę kserokopię charakteru dokumentu urzędowego. Oznacza to, że poświadczenie zgodności z oryginałem kopii dokumentu służy nadaniu tej kopii mocy dokumentu urzędowego. Tymczasem z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że przedmiotem udostępnienia jest treść dokumentów urzędowych, nie zaś dokumenty urzędowe. Jeśli zatem celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest wydawanie dokumentów urzędowych, ale umożliwienie udostępnienia informacji, to należy uznać, że udostępnienie wnioskodawcy kopii dokumentów, wyczerpuje obowiązek organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.75.2016 z dnia 30 maja 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Kto jest najemcą nieruchomości gminnej znajdującej się pod adresem Józefa Poniatowskiego 4, 48-300 Nysa użytkowanej jako przedszkole Bajkowy Świat. Proszę o dane podmiotu takiej jak forma prawna adres, nazwa, KRS?
2. Ile wynosi czynsz, dzierżawa za tę nieruchomość oraz podatek od nieruchomości?
3. Czy ww. podmiot otrzymywał kiedykolwiek od Gminy Nysa jakieś środki finansowe lub inną pomoc na zagospodarowanie i/ lub funkcjonowanie przedmiotu najmu/ dzierżawy?
Odpowiedź z dnia 7 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nieruchomości gminnej znajdującej się pod adresem ul. Józefa Poniatowskiego 4, Nysa informuję:
1. Najemcą nieruchomości gminnej znajdującej się pod adresem ul. Józefa Poniatowskiego 4, 48-300 Nysa jest firma Celina Lichnowska „Karo”, ul. Moniuszki 1/12, 48-300 Nysa, NIP: 7531745357, REGON: 531256731, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Czynsz z umowy najmu nieruchomości wynosi 4.502,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT. Opłata nie obejmuje mediów takich jak: ogrzewanie, prąd, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wywóz nieczystości stałych.
Nieruchomość objęta jest zwolnieniem z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) oraz Uchwały Nr III/28/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
3. Podmiot nie otrzymywał od Gminy Nysa środków finansowych, ani innej pomocy na zagospodarowanie i/ lub funkcjonowanie przedmiotu najmu?

Wniosek KS.1431.76.2016 z dnia 30 maja 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 6 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji środowiskowej na budowę biogazowni w Goświnowicach, przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię dokumentu. decyzja

Wniosek KS.1431.77.2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Proszę o udostępnienie w formie skanu rejestru wyjazdów służbowych pracowników urzędu miejskiego w Nysie w latach 2015 - 2016.
2. Proszę o podanie ile urząd miejski wydał w 2015 r i 2016 na wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne), w rozbiciu na wyjazdy pracowników, burmistrzów i radnych?
3. Czy pracownicy urzędu miejskiego mająprzyznane ryczałty samochodowe, jeśli tak, to na których stanowiskach i w jakiej wysokości?
Odpowiedź z dnia 14 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyjazdów służbowych i ryczałtów samochodowych w Urzędzie Miejskim w Nysie informuję:
1. W załączeniu przekazuję kopie ewidencji delegacji służbowych za lata 2015-2016. pdf_2015 , pdf_2016

2.                         Delegacje krajowe                                            Delegacje zagraniczne

Rok Radni Pracownicy Burmistrzowie Radni Pracownicy Burmistrzowie
2015 872,82 zł 24 102,42 zł 5 420,77 zł 4 779,73 zł 10 754,05 zł 6 124,79 zł
2016
(wg stanu
na dzień
03.06.2016r.)
325,25 zł 9 348,32 zł 1 343,30 zł 2 410,52 zł 6 926,15 zł 3 379,93 zł


3. Ryczałty samochodowe przyznane są na następujących stanowiskach:
1.   Specjalista – Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej limit miesięczny: 300 km,
2.   Robotnik gospodarczy – Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej limit miesięczny:
      od marca do listopada: 300 km, po upływie tego okresu: 50 km,
3.   Inspektor – Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej limit miesięczny: 300 km,
4.   Naczelnik – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa limit miesięczny: 200 km,
5.   Zastępca naczelnika – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa limit miesięczny: 150 km,
6.   Inspektor – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa limit miesięczny: 300 km,
7.   Inspektor – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa limit miesięczny: 150 km,
8.   Inspektor – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa limit miesięczny: 150 km,
9.   Inspektor – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa limit miesięczny: 150 km,
10. Inspektor – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa limit miesięczny: 150 km,
11. Architekt Miejski limit miesięczny: 150 km.

Wniosek KS.1431.78.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Uprzejmie proszę o udostępnienie poniższych informacji:
1) liczba dzieci zamieszkujących (zgłoszonych do ewidencji mieszkańców) w gminie, urodzonych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na płeć wg stanu na dzień sporządzenia odpowiedzi;
2) liczba dzieci niepełnosprawnych (posiadających opinię/orzeczenie) urodzonych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i zamieszkujących teren gminy z podziałem na płeć wg stanu na dzień sporządzenia odpowiedzi;
3) aktualna liczba zarejestrowanych na terenie gminy przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (z podziałem na publiczne i niepubliczne) wraz z liczbą miejsc przedszkolnych wg stanu na dzień sporządzenia odpowiedzi;.
4) ile chętnych dzieci w wieku przedszkolnym (w wieku 3-6 lat) zgłosiło się w trakcie rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 i 2014/2015?
5) ile dzieci w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 nie zostało przyjętych do przedszkoli z powodu braku miejsc?
6) Jaka jest liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień sporządzenia informacji (z podziałem na płeć)?
Odpowiedź z dnia 10 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dzieci w wieku przedszkolnym oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego informuję:
1.    Liczba dzieci zameldowanych na terenie Gminy Nysa wg stanu na dzień 8 czerwca 2016r. z podziałem na płeć.

płeć rocznik 2010 rocznik 2011 rocznik 2012 rocznik 2013 rocznik 2014 rocznik 2015 rocznik 2016
męska 276 265 258 233 230 212 80
żeńska 264 238 261 222 225 205 95

W zakresie pytań od 2 do 5 Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. W celu uzyskania informacji proszę zwrócić się z wnioskiem do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.
6.  Ogólna liczba mieszkańców gminy Nysa wg stanu na dzień 8 czerwca 2016r. wynosi:
Mężczyźni - 26.832
Kobiety - 29.446

Wniosek KS.1431.79.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Wnoszę o uzyskanie dostępu do informacji publicznej zawartej w umowach cywilnoprawnych zawartych przez tut. organ w miesiącach od 01/01/2015 do 01/07/ 2015 r.
Odpowiedź z dnia 7 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji zawartej w umowach zawartych przez Gminę Nysa od stycznia 2015 roku do lipca 2015 roku, przekazuję w załączeniu ewidencje/wykazy prowadzone w Urzędzie Miejskim w Nysie przez poszczególne Wydziały. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Wniosek KS.1431.80.2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
Pytanie:
uprzejmie proszę o udostępnienie poniższych informacji:
1) liczba dzieci zamieszkujących (zgłoszonych do ewidencji mieszkańców) w gminie, urodzonych w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 z podziałem na płeć wg stanu na dzień sporządzenia odpowiedzi;
2) aktualna liczba zarejestrowanych na terenie gminy (publicznych oraz niepublicznych) żłobków i klubów dziecięcych oraz liczba dziennych opiekunów. Powyższe dane proszę o podanie wraz z liczbą korzystających dzieci i liczbą dostępnych miejsc wg stanu na dzień sporządzenia odpowiedzi.
3) ile dzieci w wieku do lat 3 oczekuje na przyjęcie do publicznego żłobka, klubu dziecięcego, do dziennego opiekuna?
4) Jaka jest liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień sporządzenia informacji (z podziałem na płeć)?
Odpowiedź z dnia 10 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dzieci urodzonych po 2009 roku oraz żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów informuję:
W zakresie pytań 1 i 4 informacja została udzielona przez Urząd Miejski w Nysie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej KS.1431.78.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll .
W zakresie pytań 2 i 3 Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji. W celu uzyskania informacji proszę zwrócić się z wnioskiem do Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.

Wniosek KS.1431.81.2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Ze względu na to, że udostępniony rejestr umów (BIP http://bip.nysa.pl/index.php?gid=de9d7a00aa166e1e8d8383e13f8e119d&lpos=6_999&rpos=-1_-1#menuscroll ) dotyczy okresu miesiąc maj 2016, proszę o udostępnienie rejestru umów w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny) za okres od grudnia 2014 - do kwietnia 2016.
Odpowiedź z dnia 20 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie rejestru umów za okres od grudnia 2014 roku do kwietnia 2016 roku przekazuję w załączeniu wnioskowane rejestry. Informuję równocześnie, iż do dnia 31 maja 2016 roku niektóre Wydziały Urzędu Miejskiego w Nysie nie prowadziły rejestrów umów w oparciu o arkusz kalkulacyjny.
2014 xls1 , xls2 , doc , pdf
2015 xls1 , xls2 , xls3 , xls4 , xls5 , xls6 , doc1 , doc2 , doc3 , doc4 , doc5 , pdf1 , pdf2
2016 xls

Wniosek KS.1431.82.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o przesłanie projektu decyzji warunków zabudowy dla inwestycji bioelektrowni z zakładem nawozów w Goświnowicach.
Odpowiedź z dnia 10 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie projektu decyzji warunków zabudowy dla inwestycji bioelektrowni z zakładem nawozów w Goświnowicach, przekazuję w załączeniu kopię projektu. decyzja , zal1 , zal2 , analiza .

Wniosek KS.1431.83.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku
Pytanie:
1. Proszę o informację, dlaczego w BIP nie publikują Państwo protokołów z sesji Rady Miejskiej w Nysie oraz protokołów z komisji, pomimo iż obowiązek taki wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej?
2. Proszę przesłanie na adres mailowy (jak u nadawcy) wszystkich protokołów z sesji Rady Miejskiej w Nysie oraz protokołów komisji z 2016 r.
3. Proszę o informację który wydział jest odpowiedzialny za publikację protokołów z sesji oraz komisji na stronie BIP?
Odpowiedź z dnia 16 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Nysie oraz protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Nysie informuję:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie publikowane są protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Nysie po uprzednim podpisaniu przez Przewodniczących poszczególnych Komisji, a w przypadku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie przez wszystkich jej członków. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nysie publikowane są po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Miejską w Nysie na kolejnej sesji i po podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie. Z uwagi na zmiany terminów posiedzeń oraz braki w podpisach pod protokołami nastąpiły opóźnienia w ich publikacji.
2. Do dnia 15 czerwca br. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie zamieszczone zostały wszystkie zatwierdzone i podpisane protokoły zarówno z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Nysie, jak i sesji Rady Miejskiej w Nysie.
3. Zgodnie z Zarządzeniem nr 574/2016 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2016 roku, za publikację dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakresie dokumentów związanych z działalnością Biura Rady odpowiada Wydział Administracyjny.

Wniosek KS.1431.84.2016 z dnia 11 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art.61 w związku z art.8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 112 poz. 1198 z późn. zm.) składam wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący m.in. prowadzenia mieszkań chronionych (rozumianych dalej w myśl art. 53 Ustawy o pomocy społecznej lub rozwiązań innych niż przedstawione w art. 53 Ustawy, a będących odpowiednikiem mieszkań chronionych, np. mieszkania wspomagane, mieszkania wspierane, mieszkania treningowe) w zakresie określonym w załączonym Arkuszu szczegółowym do Wniosku o udzielenie informacji publicznej. Arkusz
Odpowiedź z dnia 22 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie mieszkań chronionych przekazuję w załączeniu wypełnioną ankietę. Arkusz

Wniosek KS.1431.85.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 17 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie lokali mieszkalnych usytuowanych w Nysie przy ulicy Zjednoczenia 9/5 i 9/6 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada dokumentacji dotyczącej ww. lokali i ich byłych najemców. W celu uzyskania informacji wnioskowanej proszę zwrócić się z wnioskiem do Nyskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o., którego siedziba mieści się w Nysie przy ulicy Ogrodowej 4.
Ponadto informuję, iż przedmiotowe lokale zostały zbyte przez Gminę Nysa w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 13 czerwca 2014 roku.

Wniosek KS.1431.86.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku
Pytanie:
W trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienie:
W roku 2013 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła u Państwa kontrolę w zakresie "Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego". NIK w wystąpieniu pokontrolnym stwierdził nieprawidłowości dotyczące zawierania przez Państwa umów zleceń z pracownikami referatu spraw obywatelskich na sporządzanie m.in. spisów wyborców.
Chciałbym się dowiedzieć czy przedmiotowe umowy były zawierane przez Urząd Miasta Nysa, czy przez Gminę/Miasto Nysa?
Odpowiedź z dnia 15 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zawierania umów zlecenia z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich informuję, iż umowy zawierane były pomiędzy Gminą Nysa a pracownikiem.

Wniosek KS.1431.87.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie skanu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa podczas realizacji usługi inkaso opłaty targowej na rzecz Gminy Nysa przez firmę Unitrez sp. z o.o.
Odpowiedź z dnia 24 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa podczas realizacji usługi inkaso opłaty targowej na rzecz Gminy Nysa przez Unitrez Ochrona OP Sp. z o.o. Sp. k. Opole przekazuję w załączeniu skan wnioskowanego dokumentu. pdf

Wniosek KS.1431.88.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku
Pytanie:
zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Czy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w związku z opłata dodatkową z dnia 5 grudnia 2015 roku z upomnienia nr ...anonimizacja...
2. Jeżeli w zw. z pytaniem nr 1 nie zostało wszczęte postępowanie to dlaczego?
3. Czy opłaty dodatkowe nr ...anonimizacja..., nr ...anonimizacja..., nr...anonimizacja... zostały skierowane do egzekucji?
4. Jeżeli w zw. z pytaniem nr 3 nie zostały to dlaczego (pragnę przypomnieć, że dostałem już opłatę z grudnia na samochód o nr rej. ...anonimizacja..., zatem nie ma potrzeby czekać na dane z CEPIKu).
5. W zw. z rozmową z dnia 6 czerwca w sprawie nowej uchwały o strefie płatnego parkowania: czy na ul. Wolności zostały już zrobione nowe pomiary aby wyznaczyć miejsca postojowe pod pewnym kątem?
6. Czy firma dokonująca nowego oznakowania strefy płatnego parkowania zakończyła już prace? Czy odpowiednia Komisja już to odebrała jak tak to jaka i jaki był tego wynik. (proszę o udostępnienie dokumentu).
7. Czy na ul. Partyzantów zostało poprawione oznakowanie tak aby na chodniku było pozostawione 1,5m wolnego miejsca dla pieszych? Jeśli nie to dlaczego?
8. Czy zgodnie z ustaleniami na ostatnim spotkaniu zrezygnują Państwo z opłat na Rynku Solnym, jeśli nie to dlaczego?
9. Kiedy zamierzają państwo zmienić znaki D-44 na odpowiednie wymiary tj. aby posiadały wymiary dla grupy znaków dużych zgodnie z rozporządzeniem?
10. W związku z tym, że na ostatnim spotkaniu dostałem pusta płytę CD/DVD proszę o udostępnienie nowego schematu organizacji ruchu.
Odpowiedź z dnia 1 lipca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie strefy płatnego parkowania, postępowań egzekucyjnych, opłat dodatkowych oraz oznakowania informuję, iż informacje o sprawie prywatnej (pyt. 1, 2, 3, 4) nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jak stwierdza WSA w Warszawie, korespondencja/sprawy pomiędzy osobą prywatną a organem nie mają charakteru informacji publicznej, gdyż w istocie dotyczą udostępnienia dokumentów/informacji pochodzących od osoby prywatnej i do niej adresowanych.
W pozostałym zakresie wniosku informuję:
5. i 7. Projekt organizacji ruchu odnośnie ulicy Wolności i ulicy Partyzantów skierowany został do przeanalizowania oznakowania przez firmę odpowiedzialną za w/w projekt, tj. City Parking Group S.A. z jego ewentualną korektą. W zależności od wyników analizy podjęte zostaną dalsze działania. pdf 
6. Firma City Parking Group S.A. opracowała Projekt Organizacji Ruchu, który zatwierdzony został przez Starostę Nyskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, organ zarządzający ruchem (dla dróg gminnych i powiatowych na terenie Nysy jest to Starosta Nyski) zatwierdza organizację ruchu na podstawie złożonych projektów, prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu. Na dzień udzielenia odpowiedzi Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie.
8. Wyłączenie Rynku Solnego ze strefy płatnego parkowania leży w kompetencjach Rady Miejskiej w Nysie, która może podejmować decyzje dotyczące zmian w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
9. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 6, kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu prowadzi organ zarządzający ruchem. Informuję równocześnie, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, tj. rysunkiem nr 9.4.71 przedstawiającym konstrukcję znaku D-44 oraz tabelą do tego rysunku określającą wymiary znaków dopuszczone zostało wykonanie przedmiotowych znaków D-44 w grupie wielkości „średnie”. W przypadku, gdy organ zarządzający ruchem stwierdzi nieprawidłowości między projektem organizacji ruchu a wprowadzonym oznakowaniem, podjęte zostaną działania w celu ich usunięcia.
10. W zakresie udostępnienia nowego schematu organizacji ruchu informacji udzielono w odpowiedzi na wniosek KS.1431.71.2016 z dnia 23 maja 2016 roku opublikowanej w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll .

Wniosek KS.1431.89.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) dotyczących:
1 Nazw wszystkich komórek organizacyjnych urzędu.
2 Schematu struktury organizacyjnej urzędu.
3 Schematów struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych (jeśli istnieją).
4 Regulaminu organizacyjnego określającego strukturę organizacyjną urzędu.
5 Innych dokumentów określających strukturę organizacyjną urzędu np. regulaminów komórek org. jeśli obejmują wytyczne dot. budowy struktury organizacyjnych urzędu.
6 Listy stanowisk organizacyjnych przyporządkowanych do komórek org. urzędu.
7 Liczby stanowisk organizacyjnych wg typów w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu.
Odpowiedź z dnia 27 czerwca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie informuję:
W zakresie pytań 1-5 wszystkie informacje zawiera Zarządzenie Nr 554/2015 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie z załącznikami: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie i Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie, opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=278&lpos=0_999&rpos=-1_-1#menuscroll
Listę stanowisk organizacyjnych przyporządkowanych do komórek organizacyjnych oraz liczbę stanowisk organizacyjnych wg typów w poszczególnych komórkach przedstawia załączona tabela. doc

Wniosek KS.1431.90.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Rejestr wydanych przez Państwa Urząd decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w okresie od stycznia do maja 2016 z uwzględnieniem pozycji:
numer decyzji i data jej wydania
rodzaj inwestycji
nazwa i adres inwestora, wnioskodawcy
oznaczenie nieruchomości
wygaśnięcie, stwierdzenie nieważnościi lub zmiana decyzji
Odpowiedź z dnia 30 czerwca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej przekazuję w załączeniu rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w okresie styczeń - maj 2016 roku. pdf cp , pdf wz
Równocześnie informuję, iż warunkiem ponownego wykorzystania przekazanej informacji publicznej jest:
1)   informacja ponownie wykorzystywana musi zawierać informację o źródle pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy: Burmistrz Nysy,
2)   informacja ponownie wykorzystywana musi zawierać datę wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
3)   pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,
4)   jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczenia podobnego.

Wniosek KS.1431.91.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
1. Ile umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawarła Gmina Nysa w 2015 roku?
2. Ile umów sprzedaży lokali mieszkalnych i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zawarła Gmina Nysa w 2015 roku?
3. Ile umów sprzedaży działek budowlanych zawarła Gmina Nysa w 2015 roku?
4. Ile innych umów przeniesienia własności nieruchomości oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zawarła Gmina Nysa w 2015 roku?
5. W których kancelariach notarialnych i ile zawarto wyżej podanych umów w 2015 roku?
Odpowiedź z dnia 1 lipca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych informuję, iż w 2015 roku:
1. i 2. Sprzedano 26 lokali mieszkalnych wraz z przeniesieniem tytułu prawnego do gruntu.
3. Zawarto 3 umowy sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
4. Dokonano 13 transakcji sprzedaży innych nieruchomości gminnych – sprzedaż prawa własności. Nie oddano gruntu niezabudowanego w użytkowanie wieczyste.
5. Akty notarialne sporządzane były kancelariach notarialnych w Nysie, prowadzonych przez notariuszy: Jolanta Klauzińska – 18 umów, Grażyna Horodyska – 1 umowa, Agnieszka Żemła – 6 umów, Krzysztof Sandomierski – 8 umów, Dariusz Sandomierski – 6 umów, Winicjusz Karwowski – 3 umowy.

Wniosek KS.1431.92.2016 z dnia 1 lipca 2016 roku
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji publicznej.
1. Czy w 2015 r. Państwa jednostka ogłaszała przetarg, zapytanie ofertowe lub inny konkurs w zakresie unieszkodliwienia azbestu? TAK, NIE Jeśli TAK, jaki rodzaj konkursu został ogłoszony? Przetarg, Zapytanie ofertowe, Inny konkurs, Jaki?
2. Jaka ilość wyrobów zawierających azbest została usunięta w 2015 r. w ramach podjętych działań (w Mg)?
3. Jakie jest miejsce, nazwa instalacji itp., gdzie zostały unieszkodliwione wyroby zawierające azbest odebrane z terenu gminy w ramach działań podjętych w 2015 r.?
4. Jakie działania są planowane w 2016 r. w zakresie unieszkodliwiania azbestu?
Odpowiedź z dnia 7 lipca 2016r.:
1. Nie 
2. W 2015 roku, przy udziale środków pochodzących z dotacji udzielanych z budżetu gminy, usunięto ok. 10 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa.
3. Składowisko Odpadów Niebezpiecznych m. Płoszów gm. Radomsko, EKO RADOMSKO Sp. z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 5b oraz Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne m. Lubiechów Górny gm. Cedynia BSC EKOPAL Sp. J., 70-026 Szczecin, ul. Smolańska 3.
4. W 2016 roku Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach VII konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu, dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wniosek Gminy Nysa został zakwalifikowany do dofinansowania. Firma z którą zawarto umowę na wykonanie usługi polegającej na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Nysa, zobowiązana jest do wykonania przedmiotu umowy do dnia 25.09.2016 r.

Wniosek KS.1431.93.2016 z dnia 9 lipca 2016 roku
Pytanie:
(w nawiązaniu do wniosku KS.1431.75.2016)
Czy władze gminy po przejęciu terenu FSO wraz z wcześniejszymi najemcami po powzięciu informacji o tym, że jednym z wynajmujących jest radna miejska Celina Lichnowska podjęła działania w celu wyjaśnienia czy nie doszło do złamania Art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym dotyczącego zakazu łączenia funkcji mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej we własnym imieniu, z wykorzystaniem w tym celu mienia komunalnego gminy, w której radny sprawuje mandat, podjęły jakieś działania zmierzające do wyjaśnienia tej sytuacji.
Jeśli tak to jakie, działania zostały podjęte, kiedy i jaki był ich skutek.
Proszę o załączenie pism, ekspertyz prawnych i ewentualnych odpowiedzi np. z nadzoru prawnego wojewody w tej sprawie.
Odpowiedź z dnia 21 lipca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyjaśnienia czy nie doszło do złamania Art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącego zakazu łączenia funkcji mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej we własnym imieniu, przez Radną Rady Miejskiej w Nysie Celinę Lichnowską, z wykorzystaniem w tym celu mienia komunalnego Gminy Nysa informuję, iż po przejęciu terenu FSO wraz z wcześniejszymi najemcami, po powzięciu informacji o tym, że jednym z wynajmujących jest Radna Rady Miejskiej w Nysie, podjęto wewnętrzne działania zmierzające do wyjaśnienia w/w sytuacji, w wyniku których stwierdzono, iż nie doszło do złamania Art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności tj. „przedszkole”, które jest działalnością oświatową.

Wniosek KS.1431.94.2016 z dnia 8 lipca 2016 roku
Pytanie:
(powtórzony wniosek KS.1431.65.2016)
Odpowiedź z dnia 11 lipca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia Radnego Rady Miejskiej w Nysie przez spółkę gminną informuję, iż w dniu 19 maja 2016 roku złożony został w Urzędzie Miejskim w Nysie wniosek o identycznej treści. Wnioskowi został nadany nr KS.1431.65.2016, a odpowiedź udzielona w dniu 2 czerwca 2016 roku odebrana została przez Wnioskującego w dniu 6 czerwca 2016 roku.
Informuję również, iż wszystkie pytania i odpowiedzi z zakresu udzielania informacji publicznych przez Burmistrza Nysy – Urząd Miejski w Nysie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie. Wnioski z 2016 roku znajdują się na podstronie: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=9946aa65cee5fb929c8fc68f3c4694cb&lpos=7_999&rpos=-1_-1#menuscroll .

Wniosek KS.1431.95.2016 z dnia 11 lipca 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 15 lipca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kompletnej dokumentacji związanej z podjętymi pracami nad projektem herbu dla miasta Nysy, nad istniejącym herbem, opiniami na temat tych prac i projektów informuję, iż w dniu 23 września 2015 roku udzielono odpowiedzi na wniosek Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 września 2015 roku. W dniu 12 kwietnia 2016 roku zwrócono się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Komisja Heraldyczna z prośbą o udzielenie konsultacji dotyczących herbu miasta Nysy (załącznik stanowiła odpowiedź na wniosek Komisji Kultury i Kultury Fizycznej). W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Komisja Heraldyczna, przedłożony wzór herbu miasta Nysy, przyjęty Uchwałą Nr XI/69/91 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 stycznia 1991 roku oraz Uchwałą Nr II/18/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 grudnia 2002 roku, zaopiniowała negatywnie. Wobec powyższego temat ponownie podjęty został na posiedzeniu Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie w dniu 23 czerwca 2016 roku, gdzie po zapoznaniu się z wytycznymi Komisji Heraldycznej podjęto decyzję o współpracy Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie z Wydziałem Informatyki Urzędu Miejskiego w Nysie, w celu poprawy herbu Nysy i przedłożenia ponownie wniosku o akceptację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Komisja Heraldyczna.
W załączeniu przekazuję kopie dokumentów wraz z załącznikami:
- Protokół nr 9/15 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej z 14.09.2015r.,
- Odpowiedź z 23.09.2015r. na wniosek Komisji Kultury i Kultury Fizycznej z 14.09.2015r.,
- Pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.04.2016r.,
- Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2016r.,
- Protokół nr 19/16 Komisji Kultury i Kultury Fizycznej z 23.06.2016r.
 pdf1 , pdf2 , pdf3
Odnosząc się do wniosku o wydanie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem w ramach udzielanej informacji publicznej, powołując się na stanowisko zawarte w Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2002 r., podzielającego stanowisko zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1994 r., III CZP 37/94 informuję, iż poświadczenie za zgodność z oryginałem determinuje posiadanie przez tę kserokopię charakteru dokumentu urzędowego. Oznacza to, że poświadczenie zgodności z oryginałem kopii dokumentu służy nadaniu tej kopii mocy dokumentu urzędowego. Tymczasem z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że przedmiotem udostępnienia jest treść dokumentów urzędowych, nie zaś dokumenty urzędowe. Jeśli zatem celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest wydawanie dokumentów urzędowych, ale umożliwienie udostępnienia informacji, to należy uznać, że udostępnienie wnioskodawcy kopii dokumentów, wyczerpuje obowiązek organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.96.2016 z dnia 12 lipca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie skanu poniższych umów:
1. Umowa z dnia 02.01.2015r., zleceniobiorca - Zwardoń Wojciech, wartość 24 000,00 zł, opis - Komendant Gminny – nadzór nad jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa.
2. Umowa z dnia 01.01.2016, Nr 2016/ZKO/001/OSP 04.01.2016r., zleceniobiorca - Zwardoń Wojciech, bez stosowania przepisów ustawy PZP, opis - komendant Gminny OSP, wartość - 24 000,00 zł.
Odpowiedź z dnia 18 lipca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia skanu umowy z dnia 02.01.2015r., zleceniobiorca - Zwardoń Wojciech, wartość 24000,- zł., opis - Komendant Gminny – nadzór nad jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa; oraz umowy z dnia 01.01.2016, 2016/ZKO/001/OSP 04.01.2016r., zleceniobiorca  Zwardoń Wojciech bez stosowania przepisów ustawy PZP, opis - komendant Gminny OSP, wartość - 24 000,00 zł., przekazuję w załączeniu wnioskowane dokumenty. pdf

Wniosek KS.1431.97.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o podanie  informacji jaki był koszt dofinansowania przez Urząd Miejski w Nysie wydarzenia sportowego pod nazwą Mistrzostwa Europy w Skuterach Wodnych 2016 w dniach 13-17.07.2016 r.
Odpowiedź z dnia 20 lipca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kosztu dofinansowania przez Urząd Miejski w Nysie wydarzenia sportowego pod nazwą Mistrzostwa Europy w Skuterach Wodnych 2016 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie dofinansowywał w/w wydarzenia. Gmina Nysa zawarła ze Stowarzyszeniem JetSki - Nysa w dniu 2 maja 2016 roku umowę na kwotę 150.000 zł brutto, na promocję miasta i gminy Nysa podczas organizowanych przez Stowarzyszenie w 2016 roku Międzynarodowych Zawodów "Eurotour Championship 2016 - Mistrzostwa skuterów wodnych".

Wniosek KS.1431.98.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie kserokopii decyzji administracyjnej dotyczącej usunięcia destruktu asfaltowego z terenu WOPR Nysa w Skorochowie, nr RW.GK.6236.4.2015r.
Odpowiedź z dnia 20 lipca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji administracyjnej nr RW.GK.6236.4.2015 dotyczącej usunięcia destruktu asfaltowego z terenu WOPR Nysa, załączam wnioskowaną kopię dokumentu. jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4

Wniosek KS.1431.99.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie ilości osób powyżej 65 roku życia zamieszkujących Niwnicę.
Odpowiedź z dnia 26 lipca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości osób powyżej 65 roku życia zamieszkujących Niwnicę informuję, iż na dzień 25 lipca 2016 roku w Niwnicy mieszka 126 osób powyżej 65 roku życia.

Wniosek KS.1431.100.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku
Pytanie:
jpg1 , jpg2
Odpowiedź z dnia 1 sierpnia 2016r.:
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości interwencji Straży Miejskiej w Nysie związanych z dostępem do Wieży Ciśnień osób postronnych w okresie 31.03.2010r. – 02.06.2011r., informuję iż interwencje były cztery.
W zakresie procedury i liczby napraw informuję, iż Straż Miejska w Nysie zgłasza odpowiednim służbom i organom zdarzenie, natomiast nie prowadzi dokumentacji o dokonywanych naprawach czy postępowaniu w przypadku zdarzeń. We wnioskowanym okresie o jednym zdarzeniu powiadomiono Policję, o jednym Policję i Pogotowie Ratunkowe, o jednym spółkę AKWA i o jednym Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Nysie. Informacje o powiadomieniach: czego dotyczyły, czasie, miejscu zarejestrowane zostały w dedykowanym systemie komputerowym „SumPro” (oprogramowanie dla straży i urzędów miejskich).

Wniosek KS.1431.101.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku
Pytanie:
1. Czy to prawda, że menadżer targowiska p. Patryk Melerski nie pracuje już na tym stanowisku?
2. Czy to prawda, że p. Patryk Melerski został zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Nysie? W jakim wydziale, na jakim stanowisku, jaką ma umowę (etat?), czy był konkurs na to stanowisko?
Odpowiedź z dnia 29 lipca 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia Patryka Melerskiego informuję:
1. Z informacji jakie posiada Burmistrz Nysy wynika, iż Pan Patryk Melerski nie pracuje jako menadżer targowiska. Urząd Miejski w Nysie nie posiada jednak dokumentacji pracowników zatrudnionych w Nyskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o.
W celu uzyskania informacji o pracownikach NZN sp. z o.o., proszę skierować zapytanie do Nyskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.
2. Pan Patryk Melerski jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Nysie, w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji na stanowisku pomocy administracyjnej, w ramach umowy o pracę na czas określony. Zatrudnienie na stanowisku pomocniczym m.in. pomocy administracyjnej nie wymaga  przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902).

Wniosek KS.1431.102.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku
Pytanie:
1. Czy żłobek prowadzony wraz z przedszkolem "Bajkowy Świat"pod adresem ul. Poniatowskiego 4, 48-300 Nysa, został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez burmistrza Nysy (podstawa prawna - Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)? Jeśli tak, to proszę o podanie daty wpisu?
2. Czy analizując naruszenie art 24f Ustawy o Samorządzie Gminnym przez radną Celinę Lichnowską uwzględniono fakt prowadzenia żłobka (wraz z przedszkolem Bajkowy Świat), która to działalność nie stanowi działalności oświatowej, lecz jest działalnością gospodarczą, co wynika z  art.26 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm i stanowi działalność regulowaną przez Ustawę z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447, Nr 239 poz. 1593)?
3. Proszę o podanie podstawy prawnej zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości pani Celiny Lichnowskiej prowadzącej działalność regulowaną przez Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej pod nazwą żłobek Bajkowy Świat, adres ul. Poniatowskiego 4, 48-300 Nysa (podmiot figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych pod nazwą CELINA LICHNOWSKA "KARO" NIP 7531745357 REGON 531256731)?
Odpowiedź z dnia 4 sierpnia 2016 r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenia żłobka wraz z przedszkolem „Bajkowy Świat” oraz nieruchomości ul. Poniatowskiego 4 informuję:
1. Żłobek prowadzony wraz z przedszkolem "Bajkowy Świat" pod adresem ul. Poniatowskiego 4, wpisany został do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Nysy, w dniu 25 sierpnia 2015 roku.
2. Analizując art 24f Ustawy o Samorządzie Gminnym, w odniesieniu do Radnej Rady Miejskiej w Nysie Celiny Lichnowskiej, nie brano pod uwagę faktu prowadzenia w najmowanym lokalu żłobka albowiem zgodnie z umową najmu budynek został oddany w najem z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności edukacyjnej, stąd uznano, że Radna prowadzi w lokalu wyłącznie działalność, do której zastosowanie ma art. 83a ustawy o systemie oświaty.
Jednocześnie informuję, iż Wojewoda Opolski podjął czynności w celu wyjaśnienia sprawy ewentualnego złamania przez Radną przepisów ustawy.
3. Nieruchomość położona w Nysie przy ul. Poniatowskiego 4 objęta jest zwolnieniem z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) oraz Uchwały Nr III/28/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Wniosek KS.1431.103.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku
Pytanie:
Jaki status posiadają prace legislacyjne na projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane?
Odpowiedź z dnia 26 lipca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane informuję, iż w dniu 30 marca 2016 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XVIII/272/16 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Treść uchwały została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wniosek KS.1431.104.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie kserokopii wniosku Burmistrza Nysy o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.
Proszę o udostępnienie kopii odpowiedzi na w/w wniosek.
Odpowiedź z dnia 26 lipca 2016r.:
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wniosku Burmistrza Nysy o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej oraz odpowiedzi na w/w wniosek, przekazuję w załączeniu kopie wnioskowanych dokumentów. Informuję równocześnie, iż uzgodnienia projektu planu w formie postanowienia dokonał jedynie Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pozostałe organy nie zajęły stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o uzgodnienie, co równoznaczne jest z uzgodnieniem projektu planu. pdf , pdf

Wniosek KS.1431.105.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o umożliwienie zapoznania się z treścią protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 roku, dot. podjęcia uchwały w sprawie mpzp w rejonie ulicy Długosza oraz ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa (dot. części graficznej i opisowej w rejonie ul. Długosza).
Odpowiedź z dnia 27 lipca 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 roku, dot. podjęcia uchwały w sprawie mpzp w rejonie ulicy Długosza oraz ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa (dot. części graficznej i opisowej w rejonie ul. Długosza) informuję, iż zgodnie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Urząd Miejski w Nysie utworzył publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje i kopie dokumentów, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, nie są zatem udostępniane w trybie wnioskowym.
Wobec powyższego informuję, iż dokumenty, o które Pan wnioskuje znajdują się bezpośrednio pod linkiem:
- Protokół XIX sesji Rady Miejskiej w Nysie, która obyła się w dniu 11.05.2016r. (33 strony):
http://bip.nysa.pl/protokoly/bfd9bd59ac28e3c5935fd71505b46c8e_1/sesja 19.pdf 
- Uchwała Nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa wraz z załącznikami (264 strony):
http://bip.nysa.pl/index.php?gid=1853c445e650ad6d464666aa05d21141&p=2&order=2&order_t=2#menuscroll 
Informuję również, iż przysługuje Panu prawo do wglądu do dokumentów urzędowych. Zarówno Protokół jak i Uchwała z załącznikami dostępne są do wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, II piętro, pok. 236.

Wniosek KS.1431.106.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o informację czy Urząd Miejski w Nysie posiada dokument wydany przez Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Opolu a dotyczący działalności Pani Janiny Janik byłej Dyrektor Nyskiego Domu Kultury. Jeśli tak proszę o udostępnienie treści tego dokumentu.
Odpowiedź z dnia 3 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentu wydanego przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, dotyczącego działalności byłej Dyrektor Nyskiego Domu Kultury Janiny Janik informuję, iż Urząd Miejski w Nysie posiada Odpis Orzeczenia wraz z Uzasadnieniem, którego kopię, po dokonaniu niezbędnej anonimizacji w zakresie ochrony danych osobowych, przekazuję w załączeniu. pdf

Wniosek KS.1431.107.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku
Pytanie:
Proszę o udostępnienie opinii Konserwatora Zabytków ws. MPZP (ul. Kolejowa, Drzymały, Piastowska, Wojlości) oraz postanowienia Zarządu Powiatu ws. MPZP.
Odpowiedź z dnia 2 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż dokument OWKZ został już udostępniony w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie w ramach udzielenia odpowiedzi na wniosek o podobnej treści: Wniosek KS.1431.104.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku.
Jak w odpowiedzi na wniosek KS.1431.104.2016 informuję, iż pozostałe organy nie zajęły stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o uzgodnienie, co równoznaczne jest z uzgodnieniem projektu planu.

Wniosek KS.1431.108.2016 z dnia 29 lipca 2016 roku
Pytanie:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie, czy wnioskodawcami w decyzjach o warunkach zabudowy - w okresie od stycznia do maja 2016 - były wyłącznie osoby fizyczne. (dotyczy KS.1431.90.2016)
Odpowiedź z dnia 2 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż wnioskodawcami w decyzjach o warunkach zabudowy  wydanych w okresie od stycznia do maja 2016r. nie  były wyłącznie osoby fizyczne. 5 decyzji wydanych zostało na rzecz Gminy Nysa , a 1 na rzecz spółki. W udostępnionym uprzednio dokumencie zanonimizowano błędnie wszystkich wnioskodawców – za co przepraszamy i w załączeniu przekazujemy właściwie zanonimizowany. pdf

Wniosek KS.1431.109.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: nazwy oraz dane kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail) Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy (niezależnie od formy prowadzenia działalności).
Odpowiedź z dnia 3 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi rejestru, ewidencji, ani innej bazy danych Kół Gospodyń Wiejskich. W celu uzyskania informacji proszę zwrócić się do Urzędu Wojewódzkiego.

Wniosek KS.1431.110.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji: Listu posła na sejm RP R. Millera adresowanego do Rady Miejskiej w Nysie list stanowił załącznik 35 protokołu XXI Sesji  Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2016 roku.
Odpowiedź z dnia 4 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek przekazuję w załączeniu skan wnioskowanego dokumentu. pdf

Wniosek KS.1431.111.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
str_1 , str_2
Odpowiedź z dnia 18 sierpnia 2016r.:
jpg1 , jpg2 , załącznik

Wniosek KS.1431.112.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 9 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek w zakresie dokumentacji fotograficznej z 2007 roku ulicy Sanockiej, na wysokości Nr 5 informuję, iż Urząd Miejski w Nysie posiada dokumentację fotograficzną z 2007 roku wykonaną na potrzeby planowanego remontu ulicy Sanockiej. Po dokonaniu niezbędnej anonimizacji, przekazuję kopie ośmiu fotografii w załączeniu. jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 , jpg6 , jpg7 , jpg8

Wniosek KS.1431.113.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
pyt_1 , pyt_2
Odpowiedź z dnia 23 sierpnia 2016r.:
jpg1 , jpg2

Wniosek KS.1431.114.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie w następującym zakresie: operat szacunkowy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym mieszczącym się pod adresem Przełęk 35.
Odpowiedź z dnia 23 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek dotyczący operatu szacunkowego przesyłam w załączeniu wnioskowane dokumenty. pdf1 , pdf2 , pdf3

Wniosek KS.1431.115.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 23 sierpnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek informuję:
1. po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 11 sierpnia 2016 roku, wydanych zostało 8 ostatecznych decyzji,
2. informacja dot. wpłat z tyt. opłaty planistycznej stanowi załącznik pdf .

Wniosek KS.1431.116.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
jpg1 , jpg2 
Odpowiedź z dnia 24 sierpnia 2016r.:
jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , zal1 , zal2 , zal3 , zal4 , zal5
Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 14 września 2016r.:
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej KS.1431.116.2016, w zakresie strefy płatnego parkowania informuję: 11. Gmina Nysa posiada pełne dane importowane ze strefy płatnego parkowania od roku 2005, tj. od momentu wykonania instalacji sieciowej oprogramowania System Egzekucje: 2005 rok – 22.252,00 zł., 2006 rok – 47.448,80 zł., 2007 rok – 51.617,60 zł., 2008 rok – 53.575,00 zł., 2009 rok – 42.380,00 zł., 2010 rok – 43.170,00 zł., 2011 rok – 39.187,83 zł., 2012 rok – 27.589,79 zł., 2013 rok – 29.439,98 zł., 2014 rok – 22.499,01 zł., 2015 rok – 18.525,00 zł., do 25.06.2016 roku – 8.400,00 zł.
16. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 11 sierpnia 2016 roku, z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie zostało zareklamowanych 48 opłat dodatkowych. Z uwagi na opłaty wystawione w soboty, reklamacje nie zostały złożone.
17. W okresie od 1 lipca 2015 roku do 2 lipca 2016 roku, z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie zostało złożonych 36 reklamacji, w tym za zasadne uznano 5 reklamacji: Lipiec 2015 roku – 1, sierpień 2015 roku – 2, wrzesień 2015 roku – 5, październik 2015 roku – 4, listopad 2015 roku – 0, grudzień 2015 roku – 6, styczeń 2016 roku – 0, luty 2016 roku – 2, marzec 2016 roku – 1, kwiecień 2016 roku – 9, maj 2016 roku – 5 (reklamacje uznane), czerwiec 2016 roku – 1, 1 i 2 lipca 2016 roku – 0.
18. W okresie od 1 lipca 2015 roku do 2 lipca 2016 roku reklamacji z uwagi na opłaty dodatkowe w soboty nie odnotowano. 

Wniosek KS.1431.117.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 30 sierpnia 2016r.:
jpg1 , jpg2 , zal1 , zal2 , zal3

Wniosek KS.1431.118.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Liczby nałożonych mandatów przez Straż Miejską w Nysie za parkowanie w niewyznaczonych miejscach strefy zamieszkania na podwórku, tj. na działkach o nr ewidencyjnych: 160705_4.0005.AR_34.24/6, 160705_4.0005.AR_34.23/4, 160705_4.0005.AR_34.20/7, 160705_4.0005.AR_34.21/3, 160705_4.0005.AR_34.22/5, 160705_4.0005.AR_34.25/2, z podziałem na lata od momentu obowiązywania w tym miejscu „Strefy Zamieszkania”.
2. Łącznej kwoty uzyskanych przychodów z tytułu nałożonych mandatów w strefie zamieszkania za parkowanie w niewyznaczonych miejscach
strefy na działkach wymienionych w pkt. 1, z podziałem na poszczególne lata.
3. Czy Straż Miejska posiada świadomość, iż przez działkę wymienioną w pkt. 1 nie przebiega żadna droga w myśl art. 2 pkt 16) ustawy prawo o ruchu drogowym na dzień otrzymania wniosku?
4. Czy Straż Miejska otrzymała w dniu 13.08.2016 r. telefoniczne zawiadomienie o fakcie, iż wymieniona w pkt. 1 strefa zamieszkania nie
została wyznaczona na drodze i jest nielegalna?
Odpowiedź z dnia 30 sierpnia 2016r.:
jpg

Wniosek KS.1431.119.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
 Na podstawie art. 1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, zgłaszam wniosek o udostępnienie informacji publicznej, i wnoszę o udostępnienie następujących informacji znajdujących się w dyspozycji gminy i jednostek jej podległych:
1)  Czy podmioty podległe gminie (w tym przedsiębiorstwa komunalne oraz jednostki pomocnicze gminy) są odbiorcą gazu ziemnego?       Jeżeli odpowiedź na pytanie 1) brzmi twierdząco:  
2) Proszę wskazać ilość oraz nazwy podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy) będących odbiorcą gazu ziemnego (wraz z e-mailami kontaktowymi do tych jednostek)  
3) Proszę o informację kto jest sprzedawcą gazu ziemnego dla podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy)  będących odbiorcą gazu ziemnego;  
4) Proszę o informację czy umowy ze sprzedawcą gazu ziemnego dla przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy zawierane są przez gminę czy przedsiębiorstwa komunalne/jednostki pomocnicze gminy indywidualnie?  
5) W jaki sposób został wybrany sprzedawca gazu ziemnego dla podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy)  będących odbiorcą gazu ziemnego (czy nastąpiło to w drodze przetargu - zamówienia publicznego czy z wolnej ręki);  
6) Czy w ostatnich 5 latach nastąpiła zmiana sprzedawcy dla podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy)  będących odbiorcą gazu ziemnego?  
7)  Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 6 brzmi tak proszę o informację w jakim trybie nastąpiła zmiana sprzedawcy (z wolnej ręki, przetarg)?  
8)  Czy planują Państwo zmianę sprzedawcy dla podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy)  będących odbiorcą gazu ziemnego?      
Jeżeli odpowiedź na pytanie 8) brzmi twierdząco:  
9) w jakim trybie (z wolnej ręki, przetarg) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy dla podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy)  będących odbiorcą gazu ziemnego?  
10) kiedy (miesiąc) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy dla podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy)  będących odbiorcą gazu ziemnego?
Odpowiedź z dnia 30 sierpnia 2016r.:
jpg1 , jpg2 

Wniosek KS.1431.120.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 19 sierpnia 2016r.:
jpg

Wniosek KS.1431.121.2016 z dnia 15 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Proszę o podanie kwot i tytułów pomocy publicznej dla podmiotów ujętych w Wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w którym udzielono pomocy publicznej, w części pozostała pomoc publiczna za rok 2015 oraz 1 półrocze 2016.
Odpowiedź z dnia 25 sierpnia 2016r.:
jpg , załącznik

Wniosek KS.1431.122.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP stowarzyszenie wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy po pozbawieniu ul. Marii Skłodowskiej-Curie statusu kategorii drogi publicznej przez Radę Miejską w Nysie uchwałą Nr XXXII/198/92 z dnia 2 października 1992 r. zostało dokonane zaliczenie tej drogi do nowej kategorii? Jeżeli tak to kiedy i w jaki sposób (proszę o udostępnienie kopii dokumentu).
2. Jeżeli w zw. z pyt. 1 droga nie została zaliczona do nowej kategorii, to czy droga wymieniona w pkt. 1 została wyłączona z użytkowania. Jeżeli tak to w jaki sposób i w jakiej formie (proszę o udostępnienie dokumentu).
3. Czy przed podjęciem uchwały wymienionej w pkt. 1 Rada Miejska uzyskała pisemną zgodę właścicieli terenów, na której jest usytuowana przedmiotowa droga?
4. W związku z pismem o sygn. akt KS.1431.23.2016 w jakiej formie lub w jaki sposób ulica wymieniona w pkt. 1 została przekazana na rzecz ZOZ Nysa? (proszę o udostępnienie kopii dokumentu).
5. Proszę podać zarządców ulicy wymienionej w pkt. 1 od 2 października 1992 r. do 21 sierpnia 2016 r. Jeżeli było ich kilku proszę o udostępnienie następujących informacji:
a) Proszę podać dokładne daty zarządzania ulicą przez danego zarządcę.
b) Umowy dzierżawy lub inne dokumenty przekazania tej drogi dla danego zarządcy.
6. Czy zarządca/zarządcy z pkt. 3 pobierali/pobierają opłaty za postój na ulicy wymienione w pkt. 1 jeżeli tak to proszę napisać za jaki okres dla każdego zarządcy osobno.
7. Kopii projektu organizacji ruchu oraz planu zagospodarowania przestrzennego ulic Boh. Warszawy, Szopena i Marii Skłodowskiej-Curie, ewentualnie możliwość udostępnienia przedmiotowej informacji w Urzędzie Miejskim z możliwością wykonania fotokopii.
8. Kopii zasięgnięcia przez Radę Miejską opinii właściwego zarządu powiatu w zw. z podjęciem uchwały wymienionej w pkt. 1 oraz kopii opinii zarządu powiatu w tej sprawie.
9. Udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z pozbawieniem kategorii drogi publicznej wymienionej w pkt. 1, w postaci wglądu w dokumenty w Urzędzie Miejskim z możliwością wykonania fotokopii.
Odpowiedź z dnia 2 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pozbawienia ul. Marii Curie-Skłodowskiej kategorii drogi lokalnej miejskiej – drogi publicznej informuję:
1.    Rada Miejska w Nysie uchwałą nr XXXII/198/92 z dnia 2 października 1992 r. w sprawie pozbawienia ul. Marii Curie-Skłodowskiej kategorii drogi lokalnej miejskiej zawnioskowała o pozbawienie tej drogi w/w kategorii. Wojewoda Opolski Rozporządzeniem nr P/24/93 z dnia 28 maja 1993 roku pozbawił przedmiotową drogę kategorii lokalnej drogi miejskiej. Po pozbawieniu ul. Marii Curie-Skłodowskiej kategorii drogi publicznej droga ta nie została zaliczona do innej kategorii dróg publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) drogi nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych są drogami wewnętrznymi. W załączeniu przekazuję kopię odpowiednich stron Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego nr 10 z dnia 11 czerwca 1993 roku zawierających Rozporządzenie nr P/24/93 Wojewody Opolskiego z dnia 28 maja 1993 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi.
2.    Po pozbawieniu ul. Marii Curie-Skłodowskiej kategorii drogi publicznej, droga nie została wyłączona z użytkowania.
3.    Ul. Marii Curie-Skłodowskiej położona jest na dz. nr 1 k.m. 32 w Nysie stanowiącej własność Gminy Nysa.
4.    Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje odrębnym dokumentem przekazującym przedmiotową drogę na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie. Z uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Nysie, o której mowa pkt 1 wynika, że pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej nastąpiło ściśle w związku z jej dalszym funkcjonowaniem jako drogi wewnętrznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie. W załączeniu przekazuję kopię uchwały wraz z uzasadnieniem.
5.    Po pozbawieniu w/w drogi kategorii drogi publicznej, do dnia 31 stycznia 2016 roku była ona zarządzana przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie. Od dnia 1 lutego 2016 roku, na mocy umowy dzierżawy nr XXV/9/M z dnia 01.02.2016r., ulica Marii Curie-Skłodowskiej jest zarządzana przez Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. W załączeniu przekazuję kopię umowy dzierżawy.
6.    Pytanie nr 3 dotyczy właściciela terenu, na którym usytuowana jest przedmiotowa droga. Jak informuję w odpowiedzi na to pytanie, właścicielem terenu jest Gmina Nysa. Gmina Nysa nie pobierała opłat za postój pojazdów na przedmiotowej drodze.
7.    Ul. Bohaterów Warszawy oraz ul. Szopena są drogami powiatowymi, których zarządcą jest Zarząd Powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę, o udostepnienie projektów organizacji ruchu na tych drogach należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Nysie. Ul. Marii Curie-Skłodowskiej jest natomiast drogą wewnętrzną, a zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga – zarządcą jest Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Informacje na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mapka i część opisowa) są powszechnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.nysa.eu w zakładce „system informacji przestrzennej” lub bezpośrednio na stronie internetowej nysa.e-mapa.net.
8.    Rada Miejska podejmując uchwałę wymienioną w pkt 1 nie zasięgała opinii Zarządu Powiatu w tej sprawie. W roku 1992 podział administracyjny kraju nie przewidywał istnienia powiatów.
9.    Dokumentacja związana z pozbawieniem ul. Marii Curie-Skłodowskiej kategorii drogi lokalnej miejskiej – drogi publicznej dostępna jest do wglądu w dogodnym dla Pana terminie, w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 128.
Umowa , Uchwała , Dziennik Urzędowy

Wniosek KS.1431.123.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP stowarzyszenie wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Rejestr wydanych przez Państwa Urząd decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w czerwcu i lipcu 2016 z uwzględnieniem pozycji: numer decyzji i data jej wydania, rodzaj inwestycji, nazwa i adres inwestora, wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, wygaśnięcie, stwierdzenie nieważnościi lub zmiana decyzji.
Odpowiedź z dnia 5 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek przekazuję w załączeniu rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w okresie czerwiec-lipiec 2016 roku.
decyzje cp , decyzje war

Wniosek KS.1431.124.2016 z dnia 28 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 8 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek udzielenie informacji publicznej w zakresie operatów szacunkowych wartości nieruchomości lokalowej: Przełęk 35/1, 35/2, 35/3 i 35/4 przekazuję w załączeniu kopie wnioskowanych dokumentów po dokonaniu niezbędnej anonimizacji w zakresie danych osobowych.
pdf1 , pdf2 , pdf3 , pdf4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8

Wniosek KS.1431.125.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Czy na działce nr 101/1 arkusz 60, Średnia Wieś w Nysie, przy ul. Szczecińskiej możliwe jest wybudowanie domu jednorodzinnego i czy na działce są strefy oddziaływań z pobliskich zakładów, które mogą uniemożliwić budowę domu.
Odpowiedź z dnia 7 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek udzielenie informacji publicznej w zakresie możliwości zabudowy jednorodzinnej na działce nr 101/1 - arkusz 60, znajdującej się przy ulicy Szczecińskiej informuję:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Średnia Wieś, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą Nr XXIV/416/12 z  dnia 30 października 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1689 z dnia 30 listopada 2012 r., działka nr 101/1 arkusz mapy 60, położona w Nysie przy ul. Szczecińskiej, obręb: Średnia Wieś, jednostka ewidencyjna: Nysa-miasto, znajduje się na obszarze oznaczonym w planie symbolem: „MN-17 – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej”. Tak więc budowa domu jednorodzinnego na przedmiotowej działce nr 101/1 jest zgodna z przeznaczeniem terenu określonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W powołanym wyżej miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zaznaczono stref oddziaływania z pobliskich zakładów, które miałyby wpływ na sposób zabudowy terenu działki nr 101/1. Tym niemniej zwracam uwagę, że zgodnie z art.12 ust.1 i art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290) – projektant budynku, jako osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane i pełniąca samodzielną funkcję techniczną w  budownictwie – jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania szczegółowych problemów architektoniczno-budowlanych powstałych w procesie projektowania budynku, w tym do zapewnienia zgodności projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów, co potwierdza dołączając do projektu budowlanego stosowne oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto informuję, iż zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - Starosta Nyski, jako organ administracji budowlanej wydający pozwolenie na budowę, dokona samodzielnie oceny zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie projektu budowlanego załączonego do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek KS.1431.126.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Informacje/warunki budowy, strefy oddziaływania warsztatu galwanizacyjnego na działce przy ul. Szczecińskiej 32 w Nysie.
Odpowiedź z dnia 7 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek udzielenie informacji publicznej w zakresie warunków budowy, stref oddziaływania warsztatu galwanizacyjnego znajdującego się na działce przy ulicy Szczecińskiej 32 w Nysie, przekazuję w załączeniu kopie dokumentów będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wniosek KS.1431.127.2016 z dnia 2 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
1. Czy w latach 2014, 2015, 2016 umowy z Gminą Nysa lub jej podległymi jednostkami zawierała firma "Hasan" Antoni Hasenbeck z Nysy?
2. Jeśli tak, to czego dotyczyły umowy i na jaką kwotę opiewały, a także w jakim trybie wykonawca został wyłoniony?
Odpowiedź z dnia 13 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie umów informuję, iż w latach 2014 – 2016 Gmina Nysa (Urząd Miejski w Nysie i podległe jednostki w imieniu Burmistrza Nysy), nie zawierała umów z firmą „Hasan” Antoni Hasenbeck z Nysy.
W roku 2015 zakupiono świetlówki do oświetlenia sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie na kwotę 1549,80 zł. Zakupu dokonano na zamówienie, bez stosowania przepisów ustawy PZP.

Wniosek KS.1431.128.2016 z dnia 9 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Proszę o informację czy zamierzają Państwo skorzystać z zaproszenia do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym o nazwie: "Wykorzystanie technik neuropsychologicznych w celu efektywniejszej i korzystniejszej ekspozycji (bieżącej i przeszłej) aktywności władz samorządowych w oczach społeczności lokalnej oraz liderów opinii w tym massmediów"?
Odpowiedź z dnia 19 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie planuje udziału w szkoleniu.

Wniosek KS.1431.129.2016 z dnia 15 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
1. Czy planowane jest zrobienie nowych, brukowanych alejek na cmentarzu komunalnym?
2. Jeśli tak to kiedy?
Odpowiedź z dnia 23 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie planów wybetonowania alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nysie, przy ulicy Mieczysława I-go informuję, iż w budżecie Gminy Nysa na rok 2016 nie zaplanowano realizacji inwestycji polegającej na utwardzeniu alejek Cmentarza Komunalnego w Nysie, ul. Mieczysława I-go. Informuję równocześnie, iż projekt budżetu Gminy Nysa na rok 2017 przygotowany zostanie do dnia 15 listopada 2016 roku.

Wniosek KS.1431.131.2016 z dnia 15 września 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 23 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji związanej z busem/mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych, znajdującym się na stanie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych dokumentów. Dokumentacją we wnioskowanym zakresie dysponuje MZK sp. z o.o.

Wniosek KS.1431.132.2016 z dnia 19 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:  
Udostępnienie skanu umowy (ogłoszenie z dnia 2 lutego 2016 r. )  o tytule: ”Świadczenie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, świadczenia usług serwisowych oraz dostarczenia nowej wersji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego - w okresie 01-01-2016r. do 31.12.2017r.” zawartej z Sputnik Software Sp. z o.o.
Odpowiedź z dnia 29 września 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia umowy o tytule „Świadczenie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, świadczenia usług serwisowych oraz dostarczenia nowej wersji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego - w okresie 01-01-2016r. do 31.12.2017r.”, zawartej ze Sputnik Software Sp. z o.o., przekazuję w załączeniu kopię umowy nr 2016/INF/12 na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, zawartą w dniu 25 stycznia 2016 roku z firmą Sputnik Software Sp. z o.o., na okres 01.01.2016r. – 31.12.2017r. pdf

Wniosek KS.1431.133.2016 z dnia 19 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1/ ile osób od początku objęcia stanowiska burmistrza przez Kordian Kolbiarza zostało w urzędzie zatrudnionych;
2/ ile osób (od początku objęcia stanowiska burmistrza przez Kordian Kolbiarza) zostało zatrudnionych w drodze otwartego konkursu;
3/ ile osób (od początku objęcia stanowiska burmistrza przez Kordian Kolbiarza) zatrudniono na tzw. stanowiskach nie urzędniczych, czyli np. pracowników I i II stopnia, pomocy administracyjnej, i innych ;
4/ proszę o podanie nazwisk i okresu zatrudnienia  osób wykazach w pkt 2 i 3;
5/ proszę o wskazanie ile osób (od początku objęcia stanowiska burmistrza przez Kordian Kolbiarza) z podaniem  nazwisk odbywało staże, roboty publiczne i inne formy zatrudnienia subsydiowanego;
6/ proszę o wskazanie z iloma osobami (od początku objęcia stanowiska burmistrza przez Kordian Kolbiarza) zawarto umowy na zastępstwa za nieobecnych pracowników wraz ze wskazaniem jakiego pracownika zastępowali, na jaki okres, proszę o wskazanie w odpowiedzi wykształcenia osoby zastępowanej i tej która ją zastępowała;
7/ proszę o wyszczególnienie stanowisk i form zatrudnienia wraz z podaniem okresu na jaki zostały zawarte umowy z następującymi osobami: Joanna Ligas, Anna Rejowska (Żurkowska), Daria  Muszyńska, Paulina Muszyńska, Adrian Kołodziej, Patryk Melerski, Olena Nesen.
Odpowiedź z dnia 3 października 2016r.:
doc

Wniosek KS.1431.134.2016 z dnia 23 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poń. Zm.) proszę o udostępnienie następujących informacji publicznych, związanych z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności podanie:
1. Jakie było wykonanie budżetu w zakresie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jakie były poniesione koszty gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, w poszczególnych latach: 2013, 2014 i 2015.
2. Jeżeli w roku obrachunkowym wystąpiła nadwyżka dochodów nad kosztami, proszę szczegółowo podać: na jakie cele zostały te środki przeznaczone i jak wykorzystane.
Odpowiedź z dnia 7 października 2016 r.:
doc

Wniosek KS.1431.135.2016 z dnia 23 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Jaki był łączny koszt pobytu urzędników Urzędu Miejskiego w Nysie w Batumi w dniach 2-6 września 2016 r. ?
2) Ilu urzędników liczyła delegacja z Nysy?
3) Jaki był koszt przelotu do Batuni, jeżeli koszt powrotny różnił się od kosztu przelotu proszę o podanie osobno obu kosztów?
4) Jeżeli koszt różnił się w zależności od osoby proszę o podanie kosztów podróży osobno dla każdej osoby z podziałem na przelot do celu i z
powrotem
5) Gdzie urzędnicy wynajęli nocleg w Batumi? Co obejmowała oferta noclegu i jaki był koszt dla każdego urzędnika z osobna.
6) Czy były jeszcze jakieś koszty? Jeżeli tak to jakie, proszę również o podanie kwot.
7) Proszę o przesłanie potwierdzenie wpłat za usługi z pkt. 1-6 
Odpowiedź z dnia 6 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wizyty w Batumi w dniach 2-6 września 2016 roku informuję:
1.    Łączny koszt pobytu dla 4 osób wyniósł: 8.336,91zł.
2.    Delegacja liczyła łącznie 3 urzędników oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie.
3.    Przelot z Warszawy do Kutaisi – koszt: 3.897,00 zł dla 4 osób.Przelot z Kutaisi do Katowic - koszt: 2.701,00 zł dla 4 osób.
4.    Koszt od osoby różnił się przypisaniem dodatkowego bagażu dla 2 osób: 23kg – 160,00 zł i 32kg – 205,00 zł.
5.    Koszty noclegów i wyżywienia pokrywał organizator.
6.    Diety: 1.029,52 zł / 4 osoby; Dojazd na lotnisko w Warszawie i z powrotem(samochód służbowy) – koszt około 238,41 zł; Dojazd na lotnisko w Katowicach i z powrotem (samochód służbowy) – koszt około 111,98 zł; Zakup produktów lokalnych – 359,00 zł.
7.    Potwierdzenie wpłaty za rezerwację biletów lotniczych (usługa) – wyciąg z konta bankowego, przekazuję w załączeniu. Korekty do faktur za rezerwację biletów lotniczych do Kutaisi wynikają z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego w Nysie. Organizator w ostatniej chwili doprecyzował program pobytu, uwzględniając pozostałe zagraniczne delegacje. jpg

Wniosek KS.1431.136.2016 z dnia 23 września 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 7 października 2016r.:
doc

Wniosek KS.1431.137.2016 z dnia 26 września 2016 roku
Pytanie:
jpg 
Odpowiedź z dnia 29 września 2016r.:
W związku z otrzymanym w dniu 26 września 2016 roku przez Urząd Miejski w Nysie, a adresowanym do MZK w Nysie sp. z o.o. za pośrednictwem Burmistrza Nysy wnioskiem (…), o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję w załączeniu przedmiotowy wniosek organowi właściwemu i proszę o realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek KS.1431.138.2016 z dnia 27 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 tekst jednolity) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kto jest dostawcą wody na terenie gminy?
2. Czy na terenie gminy znajduje się Stacja Uzdatniania Wody? Jeśli tak, to ile?
3. Z ilu ujęć jest dostarczana woda do mieszkańców?
4. Ile na terenie gminy znajduje się hydroforni i zbiorników wodnych na sieci? ( zbiorczo - na SUWach, bądź jako oddzielne obiekty)
5. Jaka jest długość sieci wodociągowej?
6. Czy obiekty na sieci wodociągowej objęte są monitoringiem, czyli systemem opomiarowania (np. przepływ, ciśnienie, monitoring pracy pomp, system powiadamiania o awariach, itp)?
7. Kto jest zajmuje się odprowadzaniem ścieków komunalnych?
8. Jaka jest długość sieci kanalizacji sanitarnej?
9. Czy na terenie gminy jest oczyszczalnia ścieków?
10. Ile na terenie gminy znajduje się pompowni ścieków oraz tłoczni ścieków?
11. Czy obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej objęte są monitoringiem, czyli systemem opomiarowania (np. przepływ, monitoring pracy pomp, system powiadamiania o awariach, itp)? 
Odpowiedź z dnia 10 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Nysa informuję, iż dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków zajmuje się na terenie gminy Nysa Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje wnioskowanymi informacja i dokumentami. W celu ich pozyskania proszę o kontakt z Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa.

Wniosek KS.1431.139.2016 z dnia 30 września 2016 roku
Pytanie:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 tekst jednolity) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy gmina Nysa dofinansowuje działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy?
Jeśli tak to jaką kwotą dofinansowano tę działalność w 2016 r. z wyszczególnieniem dofinansowania konkretnych wydarzeń/projektów.
2. Czy gmina Nysa organizowała /współorganizowała/finansowała wyjazd w dniach 14-18 września 2016 do Ludinghausen m. in. na Bieg święta miasta Ludinghausen?
Jeśli wyjazd był finansowany/współfinansowany, proszę o szczegółową informację na temat ww. wyjazdu:
- Czy termin wyjazdu 14-18 września obejmował także dojazd i powrót?
- Ilu było uczestników wyjazdu,
- Kto i na jakich zasadach dokonał wyboru uczestników wyjazdu
- Czy uczestnicy wyjazdu jechali własnym transportem czy też zorganizowano wspólny transport (bus/autokar)? Jeśli był to transport wspólny proszę o poddanie dnia, miejsca i godziny odjazdu. 
Odpowiedź z dnia 10 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dofinansowania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy informuję:
1.    Urząd Miejski w Nysie nie dofinansowuje działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy.
2.    Urząd Miejski w Nysie nie organizował, nie współorganizował, ani nie finansował wyjazdu do Ludinghausen (Niemcy) w dniach 14-18 września 2016 roku.

Wniosek KS.1431.140.2016 z dnia 2 października 2016 roku
Pytanie:
Wnoszę o udostępnienie protokołów z posiedzeń Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie wraz z listami obecności członków komisji w roku 2016 (od dnia 02.01.2016 do dnia 29.09.2016 włącznie). 
Odpowiedź z dnia 14 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia protokołów z posiedzeń Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie wraz z listami obecności członków komisji od dnia 2 stycznia 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku, przekazuję w załączeniu kopie wnioskowanych dokumentów. styczeń , luty , marzec , kwiecień , maj , czerwiec , lipiec , sierpień, wrzesień

Wniosek KS.1431.141.2016 oraz KS.1431.142.2016 z dnia 4 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Kopii kompletu dokumentów: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wyglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.
Kopii kompletu dokumentów: Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wyglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.
Proszę o udostępnienie plików w formacie PDF w trybie tekstowym, umożliwiającym przeszukiwanie treści.
Kopii kompletu wniosków z uwagami wniesionymi do wyłożonego do publicznego wyglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej. 
Odpowiedź z dnia 18 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii kompletu wniosków z uwagami wniesionymi do wyłożonego do publicznego wyglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej, wykazu wniesionych uwag oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, przekazuję w załączeniu komplet dokumentacji (łącznie 285 dokumentów), po dokonaniu niezbędnej anonimizacji w zakresie ochrony danych osobowych.
Z uwagi na ilość i objętość, załączniki:
- dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przekazywane są na nośniku CD w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przesyłane drogą elektroniczną w 15 wiadomościach e-mail (wniosek należy przesłać na promocja@www.nysa.pl).

Wniosek KS.1431.143.2016 z dnia 5 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile firm na dzień 04 października 2016 działa na terenie byłej fabryki FSD przejętym przez gminę Nysa? Proszę o podanie dokładnych nazw przedsiębiorstw wynajmujących hale z datą rozpoczęcia działalności na terenie FSD?
2. Jaką powierzchnię hal w m2 wynajmują obecnie działające firmy na terenie po FSD?
3. Ile osób na dzień 04 października 2016 r. pracuje w przedsiębiorstwach wynajmujących hale po byłej FSD?
4. Jakie dochody uzyskano z przejętego terenu FSD od czasu jego przejęcia przez gminę Nysa? 
5. Czy zapłacono już pierwszą ratę na spłatę obligacji przychodowych na zakup terenu FSD? Jeśli tak, to jaka była kwota pierwszej raty i z jakiego budżetu dokonano spłaty, gminy Nysa czy Nyskiego Zarządu Nieruchomości?
6. Ile lat będzie trwała spłata obligacji przychodowych i ile wyniosą odsetki?
7. Jaką kwotę rocznie płaci gmina Nysa za użytkowanie wieczyste terenu FSD?
8. Jakie wpływy rocznie z podatków miała gmina Nysa z terenu byłej fabryki samochodów FSD w latach: 2013, 2014 i 2015 ? 
Odpowiedź z dnia 17 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie terenu byłej fabryki FSD w Nysie informuję:
1. i 2. Na terenie byłej fabryki FSD na dzień 4 października 2016 działają 24 przedsiębiorstwa. Nazwy firm/najemców oraz powierzchnię najmowaną przedstawia tabela, którą załączam. pdf
3. Urząd Miejski w Nysie nie dysponuje informacją o ilości osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wynajmujących hale na terenie byłej fabryki FSD. W celu uzyskania odpowiedzi proszę kierować zapytanie bezpośrednio do przedsiębiorstw.
4. Od czasu przejęcia przez Gminę Nysa terenu po FSO SA z siedzibą w Warszawie, wg stanu na dzień 30.09.2016r. uzyskano dochody w wysokości 845.775,10 zł.
5. Na dzień złożenia wniosku nie było wykupu obligacji przychodowych.
6. Termin wykupu obligacji przychodowych nastąpi w latach 2017-2029. Odsetki od obligacji naliczane są zgodnie z podstawowymi Warunkami Emisji czyli stopa referencyjna – WIBOR 6M + Marża – 0,5 % w stosunku rocznym. Odsetki na dzień 30.09.2016r. wynoszą 3.966.960,00 zł –  do 2029 roku.
7. Gmina Nysa jest zobowiązana do wnoszenia  opłaty za wieczyste użytkowanie ww. gruntu w następujących wysokościach:
za rok 2016 – 128.255,65 zł (uiszczona),
za rok 2017 – 154.127,83 zł,
za rok 2018 i lata następne – 180.000,00 zł.
Powyższe kwoty zostały ustalone na skutek aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie i w związku z zawartą ugodą ze Skarbem Państwa – Starostą Nyskim (właścicielem gruntu) przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu.
8. FSO SA z siedzibą w Warszawie uiściła z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2013-2015 następujące kwoty:
2013 rok - 1.123.563,00 zł
2014 rok - 662.879,00 zł
2015 rok - 525.129,00 zł (w tym zaległy XII 2004r. objęty hipoteką podatek 24.685,96 zł).

Wniosek KS.1431.144.2016 z dnia 6 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile oraz jakie wnioski inicjatyw obywatelskich zostały złożone do Budżetu Obywatelskiego w latach 2014 i 2015?
2. Który wniosek inicjatyw obywatelskich wygrał w głosowaniu w roku 2014 i 2015?
3. Jaka kwota z budżetu gminy zostało przeznaczona na realizacje Budżetu Obywatelskiego w latach 2014 i 2015?  
Odpowiedź z dnia 18 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie budżetu obywatelskiego w latach 2014 i 2015 informuję:  
1. W 2014 roku (realizacja w 2015 roku) wpłynęło 78 formularzy zgłoszeniowych. W 2015 roku (realizacja w 2016 roku) wpłynęło 39 formularzy zgłoszeniowych. Składane wnioski dotyczyły: budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury gminnej; poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców; inicjatyw o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.  
2. Budżet obywatelski 2014 - realizacja w 2015 roku: "Rekonstrukcja Strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie - Etap I"; "Remont podwórka: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki"- Etap I. Wyciąg z protokołu pdf  . 
Budżet obywatelski 2015 - realizacja w 2016 roku: "W jedności siła – wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice oraz Lipowa w elementy placu zabaw oraz siłowni"; "Siłownia pod wiejską chmurką"; "Ogród doświadczeń – interaktywna ekspozycja przybliżająca prawa przyrody"; "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nysie". Wyciąg z protokołu pdf
3. Środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego określają: Zarządzenie Nr 1553/2014 Burmistrza Nysy z dnia 04 lipca 2014 roku w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2015 rok; Załącznik nr 4 (Inwestycje) do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok; Zarządzenie Nr 380/2015 Burmistrza Nysy z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Powyższe dokumenty pdf_1553 , pdf_380 , pdf_zalacznik4 .

Wniosek KS.1431.145.2016 z dnia 6 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1/ ile osób od początku objęcia stanowiska burmistrza zostało w Pana urzędzie zatrudnionych, proszę wskazać imię, nazwisko, wykształcenie, stanowisko i wydział, w których zostały zatrudnione wskazane osoby;  
2/ ile z tych osób zostało zatrudnionych w drodze otwartego konkursu; proszę wskazać imię, nazwisko, wykształcenie, stanowisko i wydział, w których zostały zatrudnione  
3/ ile osób zatrudniono na tzw. stanowiskach nie urzędniczych, czyli np. pracowników I i II stopnia, pomocy administracyjnej, i innych ; proszę wskazać imię, nazwisko, wykształcenie, stanowisko i wydział, w których zostały zatrudnione  
4/ proszę o podanie imion i nazwisk, okresu zatrudnienia osób wykazanych w pkt 2 i 3;  
5/ proszę o wskazanie ile osób z podaniem imion i nazwisk odbywało staże, roboty publiczne i inne formy zatrudnienia subsydiowanego; proszę wskazać okresy zatrudnienia dla każdej z takich osób oraz miejsce wykonywania zatrudnienia;  
6/ proszę o wskazanie z iloma osobami (proszę wskazać imię i nazwisko) zawarto umowy na zastępstwa za nieobecnych pracowników wraz ze wskazaniem jakiego pracownika zastępowali (imię i nazwisko tej osoby), na jaki okres, proszę o wskazanie w odpowiedzi wykształcenia osoby zastępowanej i tej która ją zastępowała;  
7/ proszę o wyszczególnienie stanowisk i form zatrudnienia wraz z podaniem okresu na jaki zostały zawarte umowy z następującymi osobami (dla każdej osoby proszę wskazać przebieg zatrudnienia chronologicznie): Joanna Ligas, Anna Rejowska (Żurkowska), Daria Muszyńska, Adrian Kołodziej, Patryk Melerski, Paulina Muszyńska
Proszę uwzględnić wszystkie formy zatrudnienia z tymi osobami, w tym staże, roboty publiczne, zatrudnienie z pominięciem otwartego konkursu, umowy na zastępstwa i inne. Wszystkie dane dotyczące odpowiedzi na powyższe pytania proszę udzielić z uwzględnieniem okresu od początku kadencji burmistrza Kolbiarza. 
Odpowiedź z dnia 20 października 2016r.:
pdf

Wniosek KS.1431.146.2016 z dnia 6 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  wyników dokonanej oceny stanu faktycznego dotyczącego jakości publikowanych w BIP jednostki danych -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - "danych otwartych".
W związku z powyższym, w trybie ww. przepisów wnosimy udzielnie informacji publicznej w przedmiocie wyników oceny stanu faktycznego publikowanych w BIP danych, w skali od 0 do 10 (przy czym 10 jest najwyższą oceną) pod kątem:
1) kompletności danych w BIP?
2) upubliczniania danych w wersji źródłowej (a więc nie w postaci skrótów, podsumowań czy danych zagregowanych)
3) aktualności danych i szybkości ich publikacji
4) publikacji danych  wraz z metadanymi w standardowych, otwartych formatach, umożliwiając ich ponowne użycie, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania (np. XML czy CSV) ?
5) możliwości przetwarzania maszynowego -  scilicet: publikowania danych i opisujących je metadanych  w formie ustrukturyzowanej, wraz z opisem pól danych (kluczowe jest zarówno zastosowanie odpowiedniego formatu, jak i odpowiedni opis oraz struktura danych)  jak i elementów metadanych.
6) ich dostępności – publikowanie danych w Internecie, z troską o dostępność dla osób z upośledzeniami, przy wykorzystaniu standardowych i jawnych formatów danych, w sposób, który nie utrudnia ponownego wykorzystania.
7) Czy w BIP Gminy/Miasta  - zgodnie z dyspozycją art. 11 Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z 25 lutego 2016 (Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15) - utworzono zakładkę "Ponowne wykorzystywanie" 
Odpowiedź z dnia 13 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wyników oceny stanu faktycznego publikowanych w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie danych informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie przeprowadzał oceny Biuletynu Informacji Publicznej.
W Urzędzie Miejskim w Nysie zostanie przeprowadzony audyt w zakresie polityki informacyjnej i promocji Nysy, zgodnie z zapisami Planu Audytu na rok 2016. Informuję równocześnie, iż Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. w zakresie kompletności, upubliczniania, aktualności, dostępności.
BIP Urzędu Miejskiego w Nysie posiada również wszystkie zakładki w menu, które wymagane są przepisami.

Wniosek KS.1431.147.2016 z dnia 9 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Czy to prawda, że znaki D-44 na ul. Celnej, Armii Krajowej, Teatralnej, Bohaterów Warszawy i innych drogach gminnych w Nysie posiadają wymiary z grupy znaków średnich?
2. Jeśli tak czy wymiary z grupy znaków średnich są zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków? 
Odpowiedź z dnia 17 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie oznakowania dróg gminnych informuję:
1. Na drogach gminnych m. in. ulicy Celnej, Armii Krajowej, Teatralnej zastosowano znaki wielkości średnich. Ulica Bohaterów Warszawy jest drogą powiatową.
2. Oznakowanie jest zgodne Projektem Organizacji Ruchu zatwierdzonym przez Starostę Nyskiego. Organ zarządzający ruchem (Starosta Nyski) prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Informuję również, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach tj. rysunkiem nr 9.4.71 przedstawiającym konstrukcję znaku D-44 oraz tabelą do tego rysunku określającą wymiary znaków dopuszczone zostało wykonanie przedmiotowych znaków D-44 w grupie wielkości „średnie”.

Wniosek KS.1431.148.2016 z dnia 8 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Kopii dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu dla strefy zamieszkania znajdującej się przy ul. Prudnickiej (mam tutaj na myśli elementy, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).
2) Kopii opinii odnośnie projektu o którym mowa w pkt. 1 właściwego komendanta Policji, zarządu oraz organu zarządzającego ruchem.
3) Czy organ zarządzający ruchem określił termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu z pkt 1? Jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentu.
4) Czy jednostka wprowadzająca organizację ruchu z pkt. 1 zawiadomiła organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia? Jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentów.
5) Kopii zatwierdzenia projektu o którym mowa w pkt. 1.
Odpowiedź z dnia 20 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu dla strefy zamieszkania znajdującej się przy ul. Prudnickiej informuję:  
1. i 2. Projekt organizacji ruchu na terenie znajdującym się w kwartale ulic Prudnicka – Mariacka – Sucharskiego – Moniuszki opracowany został w ramach kompleksowej dokumentacji projektowej zagospodarowania przedmiotowego terenu, jako integralna składowa tego projektu. Burmistrz Nysy, będący dla tego terenu jednocześnie zarządcą i organem zarządzającym ruchem na drodze oraz inwestorem zadania był organem zlecającym opracowanie w/w dokumentacji, przyjmującym tą dokumentację oraz decydującym o terminie realizacji całego zadania objętego dokumentacją. Określona powyżej kompleksowa dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Starostę Nyskiego i jednocześnie udzielono Gminie Nysa pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. W załączeniu przekazuję kopię w/w zatwierdzenia i pozwolenia na budowę nr AB.7351-5-19/05 z dnia 03.03.2005r. oraz kopię stron w/w dokumentacji dotyczących projektowanej organizacji ruchu. Burmistrz Nysy nie zatwierdzał odrębnie części w/w dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu. pdf1 , pdf2 , pdf3
3. Zarządca drogi był jednocześnie jednostką opracowującą projekt - nie było potrzeby wydawania takiej opinii. Według stanu prawnego na dzień opracowania w/w dokumentacji do projektów organizacji ruchu powinno się dołączać opinię odpowiedniego komendanta Policji w przypadkach dotyczących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych - w przypadku drogi wewnętrznej taka opinia nie była wymagana.
4. Organ zarządzający ruchem (Burmistrz Nysy) nie określał terminu, w jakim powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu. Termin wykonania kompleksowej realizacji zadania zagospodarowania przedmiotowego terenu (budowy) został określony ściśle w umowie z wykonawcą tego zadania.
5. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu (Burmistrz Nysy) nie zawiadamiała komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia. Jak informuję w pkt 1 jednostka wprowadzająca organizację ruchu była jednocześnie zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem na drodze – nie musiała zatem informować samej siebie.

Wniosek KS.1431.149.2016 z dnia 8 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Kopii dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu zaprojektowanego przez jednostkę projektową: City Parking Group, stanowiący organizację ruchu w strefie płatnego parkowania w Nysie (mam tutaj na myśli elementy, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).
2) Kopii opinii odnośnie projektu o którym mowa w pkt. 1 właściwego komendanta Policji, zarządu oraz organu zarządzającego ruchem.
3) Czy organ zarządzający ruchem określił termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu z pkt. 1? Jeżeli tak
proszę o udostępnienie dokumentu.
4) Czy jednostka wprowadzająca organizację ruchu z pkt. 1 zawiadomiła organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia? Jeżeli tak proszę o udostępnienie dokumentów.
5) Kopii zatwierdzenia projektu o którym mowa w pkt. 1.
Odpowiedź z dnia 20 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu zaprojektowanego przez jednostkę projektową City Parking Group S.A. informuję:  
1.    W załączeniu (nr 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ) przekazuję kopię dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu.
2.    Urząd Miejski w Nysie nie posiada opinii właściwego komendanta Policji. Jednostką opracowującą i wprowadzającą organizację ruchu była firma City Parking Group S.A. Nie była wymagana opinia organu zarządzającego ruchem – organ ten zatwierdza projekt organizacji ruchu. Kopię opinii zarządcy dróg gminnych (nr 2) – Burmistrza Nysy – przekazuję w załączeniu.
3.    Organ zarządzający ruchem na drogach określił termin wprowadzenia organizacji ruchu dla Strefy Płatnego Parkowania w Nysie na drogach gminnych i powiatowych do dnia 30.03.2017r. Kopię dokumentu (nr 3) przekazuję w załączeniu.
4.    City Parking Group S.A. pismem 92/2016 z dnia 19.04.2016r. poinformował organ zarządzający ruchem (Starosta Nyski), komendanta właściwego Policji, zarządcę drogi (Burmistrz Nysy), o terminie wprowadzenia organizacji ruchu. Kopię pisma (nr 4) przekazuję w załączeniu.
5.    Kopię zatwierdzenia projektu (nr 5) przekazuję w załączeniu.

Wniosek KS.1431.150.2016 z dnia 11 października 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 18 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie monitoringu mediów informuję, iż na rzecz Urzędu Miejskiego w Nysie nie jest świadczona usługa monitoringu mediów – w zakresie prasy, stacji radiowych i telewizyjnych oraz stron internetowych.

Wniosek KS.1431.151.2016 z dnia 11 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Przekazanie kopii protokołu z postępowania na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 19.900.000,00 zł. Proszę również o informację z jakiego powodu zastosowano jedynie kryterium ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź z dnia 20 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie postępowania na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 19.900.000,00 zł informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zastosowano kryterium ceny 100 %, ponieważ standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. W załączniku do protokołu wykazano natomiast w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (podstawa: art.91 ust.2a Prawa zamówień publicznych).
W załączeniu przekazuję kopię protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. pdf

Wniosek KS.1431.152.2016 z dnia 12 października 2016 roku
Pytanie:
jpg
Odpowiedź z dnia 17 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie statusu prac legislacyjnych na projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych informuję, iż w dniu 30 marca 2016 roku podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr XVIII/272/16 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Taki stan rzeczy obowiązuje na dzień dzisiejszy tj. 14 października 2016 roku.

Wniosek KS.1431.153.2016 z dnia 17 października 2016 roku
Powołując się na art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawę o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty zawartych w załącznikach do protokołów z postępowania przetargowego
dotyczącego dostawy komputerów stacjonarnych, monitorów.
Informacje, o które prosimy to:
1. Nazwy producenta i modeli sprzętu, który wygrał w powyższym postępowaniu - np. NTT, Action, HP, Dell, Lenovo.
2. Nazwa producenta i modelu procesorów np. Intel® Core™ i3-63xx, i7-65xx.
3. Wartość oferty najkorzystniejszej z podziałem (o ile to możliwe) na poszczególne zadania/produkty.
Odpowiedź z dnia 24 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie szczegółów najkorzystniejszej oferty, zawartych w załącznikach do protokołów z postępowania przetargowego BZP.271.34.2016 – Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie - zakup stanowisk komputerowych, dotyczącego dostawy komputerów stacjonarnych, monitorów informuję:
1. Nazwa producenta i modeli sprzętu, który wygrał w postępowaniu: DELL OptiPlex 3040 Mini Tower.
2. Nazwa producenta i modelu procesorów: Intel Core i3- 6100.
3. Wartość oferty najkorzystniejszej z podziałem na poszczególne zadania/produkty: 73.062,00 zł brutto. Wykonawca nie był zobowiązany do podania cen jednostkowych.

Wniosek KS.1431.154.2016 z dnia 18 października 2016 roku
Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)   
1) w jakiej formie Urząd prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, jak również posiadanego i użytkowanego oprogramowania czy jest to forma papierowa czy dedykowany program do prowadzenia i zarządzania tego typu rejestrem?   
2) w jaki sposób Urząd realizuje działania związane z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie rejestracji incydentów naruszenia bezpieczeństwa w tym także związanych z ochroną danych osobowych.  
3) Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca w zakresie posiadania przez Urząd specjalistycznej aplikacji do  zarządzania i ewidencjonowania posiadanego przez Urząd oprogramowania - wnosimy o podanie nazwy rzeczonej aplikacji oraz danych Jego Producenta (Usługodawcy), jak również koszt rocznego utrzymania tego rozwiązania.  
4) wnosimy o kwantyfikację  kwoty budżetu Gminy/Miasta jaka pozostała do wydatkowania w 2016 r.  i  jaka została zaplanowana na rok 2017 w związku z planowaną realizacją zadań  informatycznych z obszaru przedmiotowego -  jak opisano w powyższych punktach (1-3).  
5) jaka jest szacunkowa ilości stanowisk komputerowych, użytkowanych w Urzędzie na dzień złożenia przedmiotowego wniosku (aby oszczędzić czas Urzędników - Wnioskodawca informuje, że zadowoli się kwantyfikacją przybliżoną (+-) 5 stanowisk)
Odpowiedź z dnia 24 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego, budżetowych zadań informatycznych oraz Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego informuję:
1. Urząd Miejski w Nysie prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego, posiadanego i użytkowanego oprogramowania w formie papierowej oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych.
2. Urząd Miejski w Nysie realizuje działania związane z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w zakresie rejestracji incydentów naruszenia bezpieczeństwa, w tym także związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z zapisami obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Nie dotyczy.
4. W budżecie Gminy Nysa na 2016 rok na realizację zadań z obszaru pkt 1 i 2 pozostało 0,00 zł, natomiast budżet Gminy Nysa na rok 2017 nie został uchwalony.
5. W Urzędzie Miejskim w Nysie znajduje się 190 stanowisk komputerowych.

Wniosek KS.1431.155.2016 z dnia 20 października 2016 roku
Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:   
Liczba cudzoziemców zameldowanych w Nysie (miasto) w latach 2012, 2013, 2014 i 2015, z podziałem na kraj pochodzenia.
Odpowiedź z dnia 28 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby cudzoziemców zameldowanych w Nysie w latach 2012-2015, z podziałem na lata i kraj pochodzenia, przekazuję w załączeniu zestawienia wygenerowane z bazy ewidencji ludności gminy Nysa wg stanu na dzień 26 października 2016r. pdf

Wniosek KS.1431.156.2016 z dnia 21 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:   
Ile osób jest zatrudnionych w sołectwie Kępnica w ramach robót społecznie-użytecznych (z imionami i nazwiskami)?
Kto prowadzi nadzór i na jakich zasadach są opłacani?
Czy oprócz tych osób można zatrudnić inne? Jeśli tak to kto może zatrudnić i jakie osoby oraz kto pokrywa koszty zatrudnienia tej II-giej grupy?
Proszę o dane za m-c IV-X 2016r.
Odpowiedź z dnia 28 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych informuję, iż w okresie od kwietnia do października 2016 roku w sołectwie Kępnica nie były prowadzone prace społecznie użyteczne, a tym samym nie były zatrudnione żadne osoby w ramach tych prac. Na terenie sołectw (w latach ubiegłych) nadzór nad osobami pracującymi w ramach prac społecznie użytecznych pełnili sołtysi. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych w roku 2016 za godzinę stanowi kwota 8,10 zł, w tym wysokość refundacji 60% Fundusz Pracy i 40% środki własne Gminy Nysy. Maksymalna ilość godzin do przepracowania w ramach prac społecznie użytecznych przez jedną osobę w miesiącu to 40 godzin – norma tygodniowa to 10 godzin.
Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia kierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. 2011 nr 155 poz. 921), którego kopię przekazuję w załączeniu. pdf

Wniosek KS.1431.157.2016 z dnia 26 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:   
Proszę o informacje na temat spółek prawa handlowego, w których Państwa samorząd posiada udziały czy są takie spółki, jeśli tak to proszę o podanie nazw/nazwy oraz numeru/ów KRS proszę o ujawnienie numeru/ów faxu do biur Zarządu tychże spółek a także o ujawnienie informacji o aktualnym adresie poczty elektronicznej, z którego korzysta Zarząd Spółki.
Odpowiedź z dnia 27 października 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie spółek, w których Gmina Nysa posiada udziały informuję, iż podstawowe informacje o spółkach zawarte są w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie http://bip.nysa.pl/index.php#menuscroll w zakładce "Jednostki samorządowe", w podzakładce "Spółki gminne". Spółek jest sześć: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o., Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o.

Wniosek KS.1431.158.2016 z dnia 28 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
Wnioskuję jak we wniosku KS.1431.156.2016, natomiast w zakresie robót publicznych lub innych form zatrudnienia, ale opłacanych przez Gminę Nysa lub sołectwo Gminy Nysa.
Odpowiedź z dnia 10 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia w ramach robót publicznych informuję, iż w okresie od kwietnia do października 2016 roku w sołectwie Kępnica zatrudniono 5 osób: 4 osoby na 4 m-ce (w tym miesiąc obowiązkowej gwarancji zatrudnienia), 1 osoba na 7 m-cy (w tym dwa miesiące obowiązkowej gwarancji zatrudnienia): Janusz Bednarek, Anna Jeżowska, Tomasz Jeżowski, Daria Kacprzycka i Dorota Kacprzycka.
Organizatorem robót publicznych w Gminie Nysa jest Burmistrz Nysy. Bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i gwarancji zatrudnienia w związku z organizacją robót publicznych w sołectwach Gminy Nysa jest naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie, który decyduje o przydziale osób zatrudnionych do poszczególnych sołectw. Prace porządkowe przydzielają do wykonywania sołtysi i sprawują nad pracownikami nadzór, rozliczając jakość wykonanych prac, godziny pracy, listy obecności w pracy.
Zapotrzebowanie na zatrudnienie osób bezrobotnych w sołectwach Gminy Nysa w ramach robót publicznych przedkłada Burmistrzowi Nysy naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej celem uzyskania zgody. Następstwem wyrażenia zgody przez Burmistrza Nysy jest wniosek o organizację robót publicznych, który zostaje złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie celem rozpatrzenia. Jeżeli wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, wówczas PUP w Nysie kieruje do zatrudnienia osoby bezrobotne spełniające odpowiednie kryteria. O tym czy osoba bezrobotna spełnia warunki do skierowania jej do zatrudnienia w ramach robót publicznych decyduje Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach robót publicznych wynagrodzenie wypłaca Urząd Miejski w Nysie. Następnie, na podstawie złożonego wniosku o zwrot kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, otrzymuje refundację tego wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
Bezpośrednio po zakończeniu robót publicznych Urząd Miejski w Nysie jest zobowiązany do zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach gwarancji zatrudnienia na okres od jednego do dwóch miesięcy. Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach gwarancji zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych są finansowane ze środków własnych, pochodzących z budżetu Gminy Nysa.

Wniosek KS.1431.159.2016 z dnia 30 października 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w poniższym zakresie, odpowiednio:  
1. wykazu jednostek na terenie miasta Nysa przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego z podaniem:
a) nazwy jednostki,
b) adresu jednostki,
c) adresu poczty elektronicznej;  
2. informacji o liczbie przyjętych w latach 2010 - 2015 przez Urząd wniosków o wydanie dowodu osobistego, w podziale na lata, oraz jednostki wykazane w punkcie a),  
3. wykazu jednostek na terenie miasta Nysa przyjmujących wnioski o wydanie prawa jazdy z podaniem:
a) nazwy jednostki,
b) adresu jednostki,
c) adresu poczty elektronicznej;  
4. informacji o liczbie przyjętych w latach 2010 - 2015 przez Starostwa Powiatowe wniosków o wydanie prawa jazdy, w podziale na lata, oraz jednostki wykazane w punkcie c),
Odpowiedź z dnia 10 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dowodów osobistych oraz prawa jazdy informuję:
1. Jednostką na terenie miasta Nysa przyjmującą wnioski o wydanie dowodu osobistego jest Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, e-mail: nysa@www.nysa.pl.
2. W zakresie informacji o liczbie przyjętych w latach 2010 - 2015 przez Urząd Miejski w Nysie wniosków o wydanie dowodu osobistego, w podziale na lata informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada danych o liczbie przyjętych wniosków dowodowych za lata 2010-2012 i nie ma możliwości wygenerowania tych danych z rejestru dowodów osobistych.
2013 rok – liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego 6293,
2014 rok – liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego 8354,
2015 rok – liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego 7983. Rejestr Dowodów Osobistych prowadzony jest przez Ministra Cyfryzacji, który przy założeniu ich posiadania, może udostępnić dane o liczbie przyjętych wniosków dowodowych w latach 2010-2012.
3. Jednostką na terenie miasta Nysa przyjmującą wnioski o wydanie prawa jazdy jest Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, e-mail: bok@powiat.nysa.pl.
4. Urząd Miejski w Nysie nie posiada informacji o liczbie przyjętych przez Starostwo Powiatowe w Nysie wniosków o wydanie prawa jazdy. W celu uzyskania informacji proszę o złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Nysie. Adres jak w pkt 3.

Wniosek KS.1431.160.2016 z dnia 2 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Iloma mieszkaniami komunalnymi usytuowanymi w blokach przy ul. Zwycięstwa dysponuje obecnie Gmina Nysa?
2. Jakie obowiązują kryteria, które musi spełniać najemca mieszkania gminnego przy ul. Zwycięstwa?
3. W jaki sposób Gmina weryfikuje, czy mieszkanie komunalne w tym miejscu nadal należy się jego dotychczasowym najemcom?
4. Czy Gmina sprawdza (a jeżeli tak to w jaki sposób), czy mieszkania przy ul. Zwycięstwa nie są podnajmowane?
5. Czy Gmina sprawdza, czy w trakcie najmu mieszkania komunalnego nie doszło do nabycia przez najemcę innego lokum na wolnym rynku lub wybudowania przez niego domu?
6. Ile osób najmujących mieszkanie przy ul. Zwycięstwa straciło prawo do dotychczas zajmowanego lokalu w ostatnich czterech latach? Jaki jest najczęstrzy powód utraty prawa do lokalu?
Odpowiedź z dnia 10 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie mieszkań komunalnych w blokach przy ul. Zwycięstwa w Nysie informuję:
1. Mieszkania komunalne w blokach przy ul. Zwycięstwa są własnością Nyskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o. o. i należą do mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa. Usytuowanych jest tam 240 lokali mieszkalnych.
2. Kryteria jakie musi spełniać wnioskodawca ubiegający się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Nysa określone zostały w Uchwale Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa, która opublikowana została w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie, zakładka Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej w Nysie – 2015 – strona 5.
3. i 5. Aktualnie Gmina Nysa weryfikuje najemców lokali komunalnych pod względem posiadania przez nich ewentualnego tytułu prawnego do innej nieruchomości na terenie Gminy Nysa, w której mogliby zamieszkać. Weryfikacja polega na sprawdzaniu, czy nie są płatnikami podatku od nieruchomości.
4. Kontrolę lokali komunalnych pod kątem ich podnajmowania prowadzi Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o. o., zgodnie z zawartą umową o zarządzaniu nieruchomościami komunalnymi. W załączeniu przekazuję kopię umowy. umowa , załącznik
6. W ostatnich 4 latach w gminnym zasobie mieszkaniowym przy ul. Zwycięstwa tytuł prawny do lokalu utraciło 17 najemców, w tym: 7 najemców z powodu posiadania tytułu prawnego do innego lokalu, 2 najemców w wyniku eksmisji oraz 8 najemców w związku z zaległościami w opłatach czynszowych. Jak wynika z powyższego najczęstszym powodem utraty tytułu prawnego do lokalu są zaległości w opłatach czynszowych.

Wniosek KS.1431.161.2016 z dnia 7 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile wynosił dochód gminy Nysa w latach 2011-2016 (łącznie oraz z podziałem na poszczególne kwartały)?
2. Jaki był dochód gminy Nysa z podatków lokalnych w latach 2011-2016 (łącznie oraz z podziałem na dochód z poszczególnych podatków lokalnych tj. podatek lokalny, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od środków transportowych, podatek od osób fizycznych i podatek od osób cywilno prawnych)?
Odpowiedź z dnia 16 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dochodów Gminy Nysa informuję, iż zarówno informacja o wielkości dochodów Gminy Nysa w latach 2011-2016 z podziałem na kwartały, jak i informacja o wielkości dochodów Gminy Nysa z podatków lokalnych w latach 2011-2016 wg źródeł dochodów własnych, zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w zakładce „Gospodarka Majątkiem Gminy”, podzakładka „Budżet”.

Wniosek KS.1431.162.2016 z dnia 9 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- skan faktur za energię elektryczną czynną oraz dystrybucji wszystkich punktów poboru energii Państwa jednostki wraz z obiektami podległymi (jeśli takie Państwo posiadają) za okres od 2015.01.01 do ostatniej faktury będącej w Państwa posiadaniu z roku 2016,
- skan faktur za wszystkie usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny oraz internet) - z ostatnich dwóch miesięcy wraz z podaniem informacji o dacie końca obowiązywania umowy z obecnym operatorem.
Odpowiedź z dnia 22 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresiefaktur za energię elektryczną w okresie 1 stycznia 2015 roku – 9 listopada 2016 roku oraz usługi telekomunikacyjne w okresie 9 września – 9 listopada 2016 roku wraz z datą końca obowiązywania umowy przekazuję w załączeniu wnioskowane kopie faktur. Telekomunikacja/Internet pdf1 , pdf2 , pdf3 , pdf4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8 , pdf9 , pdf10 , pdf11 . Energia elektryczna 2015: pdf1 , pdf2 , pdf3 , pdf4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8 , pdf9 , pdf10 , pdf11 , pdf12 , pdf13 . Energia elektryczna 2016: pdf1 , pdf2 , pdf3 , pdf4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8 , pdf9 , pdf10 .
W odniesieniu do zapytania o daty końcowe obowiązywania umów za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny oraz internet) informuję:
1. Orange Polska S.A., umowa PKB/02103PH/000024/16, termin 01.01.-31.12.2016r.
2. NCORE, umowa 2016/RW/MA/2016/000002, termin 04.01.-31.12.2016r.
3. Orange Polska S.A., umowa PKB/02103PH/000683/16, termin 01.07.2016r.-30.06.2018r.
4. Netia S.A., umowa 1003/15/PUA/0950, termin 17.11.2015r.-16.11.2017r.
5. Orange Polska S.A., umowa CPREAS/10819532/2014, termin 01.01.2014r.-31.12.2018r.
6. Orange Polska S.A., umowa CPREAS/10819525/2014, termin 01.01.2014r.-31.12.2018r.
7. Orange Polska S.A., umowa CPREAS/10819542/2014, termin 01.01.2014r.-31.12.2018r.

Wniosek KS.1431.163.2016 z dnia 9 listopada 2016 roku
Działając na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z niniejszym z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji, stanowiących informację publiczną:
1. Dokumentacji dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne z zakresu emisji obligacji przychodowych Gminy Nysa w roku 2015  na kwotę 21.785.000 zł (proszę o skan kompletu dokumentacji)
2. Informacji,  jaki podmiot świadczył usługi doradcze w zakresie emisji obligacji przychodowych Gminy Nysa w roku 2015  na kwotę 21.785.000 zł?
3. Jaki był zakres merytoryczny umowy z podmiotem, o którym mowa w pkt 2? (proszę o skan wszelkich zawartych z tym podmiotem przez Gminę Nysa umów oraz załączników do nich, związanych z emisją obligacji przychodowych w 2015 r.)
4. W jaki sposób, na jakich warunkach oraz w jakiej wysokości zostało określone wynagrodzenie podmiotu, o którym mowa w pkt 2, za świadczenie usług doradczych,  oraz w jakiej kwocie zostało ostatecznie wypłacone przez Gminę Nysa? (proszę o skan stosownych dokumentów). 
Odpowiedź z dnia 22 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresieemisji obligacji przychodowych Gminy Nysa w roku 2015 przekazuję w załączeniu:
1. Kopię zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Gminy Nysa, kopię potwierdzenia wysłania zaproszeń drogą e-mailową do pięciu wykonawców, kopię otrzymanych ofert od dwóch wykonawców oraz kopię protokołu postępowania na wybór agenta emisji obligacji przychodowych Gminy Nysa.
2, 3 i 4. Dokumentację postępowania o zamówienie publiczne z zakresu wyboru podmiotu na usługi doradcze w przeprowadzeniu procesu emisji obligacji przychodowych Gminy Nysa w roku 2015 na kwotę 21.785.000 zł.: kopię zaproszenia do składania ofert na usługi doradcze w przeprowadzeniu procesu emisji obligacji przychodowych, kopie otrzymanych ofert od wykonawców, kopię protokołu z postępowania na usługi doradcze, kopię umowy oraz potwierdzenie w jakiej kwocie zostało wypłacone przez Gminę Nysa wynagrodzenie.
pdf1 , pdf2 , pdf3 , jpg4 , pdf5 , pdf6 , pdf7 , pdf8 , pdf9

Wniosek KS.1431.164.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku
Działając na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z niniejszym z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji, stanowiących informację publiczną:
1. czy wdrożyliście Państwo Budżet Obywatelski (nazwa stosowana zamiennie - budżet partycypacyjny)?
2. ile odbyło się edycji i w jakich latach miały one miejsce?
3. kontakt do zespołu odpowiedzialnego za realizację Budżetu Obywatelskiego w Państwa Jednostce.  
Odpowiedź z dnia 16 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Budżetu Obywatelskiego informuję:
1. Tak, Gmina Nysa wdrożyła Budżet Obywatelski.
2. W Gminie Nysa odbyły się dwie edycje budżetu obywatelskiego – w latach 2014 i 2015. Obecnie trwa trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nysa.
3. Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 860/2016 Burmistrza Nysy z dnia 3 października 2016 roku w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego, wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom właściwych wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nysie w zakresie opiniowania zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań, natomiast w pozostałym zakresie Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Sekretarz Miasta Robert Piegza, Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, pok. 101, tel. 774080639, mail: r.piegza@www.nysa.pl.

Wniosek KS.1431.165.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) a także na podstawie art. 4 ust 1 ustawy prawo prasowe (Dz. U. z 7 lutego 1984 r) zwracam się z uprzejmą prośbą udzielenia informacji o działalności Państwa Urzędu w zakresie ujętym w dalszej części wniosku:
Czy prawdą jest twierdzenie, że Państwa samorząd nie wykonuje obowiązków informacyjnych wobec społeczeństwa? Czy prawdą jest, że Państwa samorząd faworyzuje w dostępie do informacji o Państwa działalności bardzo wąską grupę (ograniczoną do dwóch dziennikarzy) przedstawicieli prasy?
Proszę o imiona i nazwiska tych pracowników Państwa Urzędu, którzy - w ostatnich dwunastu miesiącach w ramach wykonywania przez siebie obowiązków służbowych - przekazywali informacje o działalności Urzędu osobom wykonującym pracę o charakterze dziennikarskim (zarówno w formie odpowiedzi na pytania kierowane do Urzędu - bądź przekazując informacje z inicjatywy własnej Urzędu). W tym miejscu wyjaśnię, że jak pokreślił w jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny (Wyrok NSA z dnia 22 marca 2011 r. I OSK 623/2010) regulacje prawa prasowego pozwalają przyjąć, że prasowa działalność dziennikarska polega na zbieraniu, opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów podlegających publikacji w prasie. Nadto proszę o wskazanie a także adresów mail wykorzystywanych przez pracowników Państwa Urzędu (zwyczajowo i okazjonalnie) do wykonywania wyżej opisanej czynności. Proszę o adres mail do osoby bądź komórki organizacyjnej redagującej stronę internetową Państwa urzędu.
Proszę o przekazanie, w odpowiedzi na niniejszy wniosek, adresów mail na które pracownicy Państwa Urzędu - w ostatnich dwunastu miesiącach przekazywali (w formie odpowiedzi na pytania bądź z własnej inicjatywy Urzędu) w ramach wykonywania przez siebie obowiązków służbowych - informacje o działalności Urzędu osobom wykonującym pracę o charakterze dziennikarskim.
Uprzedzając ewentualną próbę odmowy udzielenia odpowiedzi na mój wniosek chcę wyraźnie podkreślić, iż przywilej dziennikarski ma charakter przedmiotowy a nie podmiotowy. Nie łączy się on zatem z samą osobą dziennikarza, a w konsekwencji nie można uznać, że zawsze przetwarzanie danych osobowych dziennikarza, nie podlega zasadniczym rygorom ustawy o ochronie danych osobowych, a tym samym nie ma znaczenia, z jakiego tytułu i przez jaki podmiot dane te są przetwarzane (Wyrok NSA z dnia 22 marca 2011 r. I OSK 623/2010). 
Odpowiedź z dnia 23 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przekazywania informacji o działalności Urzędu Miejskiego w Nysie osobom wykonującym pracę o charakterze dziennikarskim, w okresie 10 listopad 2015 roku – 10 listopad 2016 roku informuję:
- Magdalena Wacławczyk (Pełnomocnik Burmistrza Nysy ds. informacji publicznej) promocja@www.nysa.pl odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej przesłane na adresy: dyrektor@telewizjaopolskie.pl, agnieszkag@nowinynyskie.com.pl, kstrauchmann@faktynyskie.pl, marta.linnik@fakt.pl, redakcja@tvkhd.pl, k.kownacka@pap.pl, nysakontakt@gmail.com, temat@telewizjaopolskie.pl, f.miszkiel@faktynyskie.pl, redakcja@portal.nysa.pl, danwas@nowinynyskie.com.pl, dominika@nowinynyskie.com.pl, feliks.milkowski@gmail.com, wsparcie@newtonmedia.pl.
- Ewa Siwek (Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego) gn@www.nysa.pl informacje przesłane na adres: danwas@nowinynyskie.com.pl.
- Jadwiga Chałas (Wydział Administracyjny – Biuro Rady) biurorady@www.nysa.pl informacje przesłane na adres: feliks.milkowski@gmail.com.
- Joanna Ligas (Wydział Administracyjny – Biuro Rady) j.ligas@www.nysa.pl informacje przesłane na adres: feliks.milkowski@gmail.com.
- Joanna Mrukowicz-Ternik (Wydział Administracyjny – Biuro Rady) j.mrukowicz@www.nysa.pl informacje przesłane na adres: feliks.milkowski@gmail.com
- Ewa Janicka (Wydział Administracyjny – Komórka Kadr) biuro_kadr@www.nysa.pl informacje na adres: artur.radwan@infor.pl.
- Grzegorz Smoleń (Komendant Straży Miejskiej) komendant_strazy@www.nysa.pl informacje przesyłane na adresy: kbochenek1@gmail.com, klon@radio.opole.pl, danwas@nowinynyskie.com.pl, mapa@antyradary.phi.pl, T.Barriga@tvn.pl.
- Katarzyna Godyń (Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej) k.godyn@www.nysa.pl informacje przesłane na adres kstrauchmann@nto.pl.
- Paweł Kostrzewa (Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej – Komórka Kultury, Sportu i Ochrony Zabytków) p.kostrzewa@www.nysa.pl informacje przesłane na adres dorota.klonowska@radio.opole.pl.
- Małgorzata Majdańska (Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej – Komórka Polityki Społecznej i Rynku Pracy) m.majdanska@www.nysa.pl informacje przesłane na adresy kstrauchmann@nto.pl, dorota.klonowska@radio.opole.pl, telewizjaopolskie@gmail.com, feliks.milkowski@gmail.com.  
- Magdalena Zioło (Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji) m.ziolo@www.nysa.pl informacje przesłane na adresy: redakcja.opolska@tvp.pl, studziennym@gmail.com, fmiszkiel@faktynyskie.pl, dyrektor@telewizjaopolskie.pl, reporter@nysa.fm, dorota.klonowska@radio.opole.pl, k.kownacka@pap.pl, danwas@nowinynyskie.com.pl, agnieszkag@nowinynyskie.com, pawel.pyclik@tvp.pl, kstrauchmann@faktynyskie.pl, kontakt@nowa-gazeta.pl, s.pec@doxa.fm, przemek@glucholazyonline.com.pl, redakcja@24opole.pl, redakcja@paczkow24.pl, kontakt@ilovenysa.pl, pwojtasik@nowinynyskie.com.pl, redakcja@portal.nysa.pl.
- Andrzej Babiński (Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji) a.babinski@www.nysa.pl oraz mailing@www.nysa.pl informacje przesłane na adresy: lukasz.pietrzyk@polskieradio.pl, lukasz.balinski@opole.agora.pl, agnieszkag@nowinynyskie.com.pl, biuroab@gmail.com, kbochenek1@gmail.com, kontakt@nowa-gazeta.pl, s.pec@doxa.fm, sdragula@nto.pl, przemek@glucholazyonline.com.pl, klon@radio.opole.pl, studziennym@gmail.com, fmiszkiel@faktynyskie.pl, kstrauchmann@nto.pl, 24nysa@gmail.com, reporter@nysa.fm, redakcja@24opole.pl, jotpe6@interia.pl, pawel.pyclik@tvp.pl, dyrektor@telewizjaopolskie.pl, xurd@interia.eu, redakcja@paczkow24.pl, wojtek@ilovenysa.pl, iwona.tokarska@tvp.pl, kontak@ilove.nysa.pl, tomasz.perfikowski@gmail.com, radio@doxa.fm, piotr@czajkowski.fm, redakcja.opolska@tvp.pl.
- Łukasz Bressa (Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji) l.bressa@www.nysa.pl informacje przesłane na adresy: dorota.klonowska@radio.opole.pl, fmiszkiel@faktynyskie.pl, kontakt@ilovenysa.pl, dyrektor@telewizjaopolskie.pl, jotpe6@interia.pl.
- Marek Rymarz (Z-ca Burmistrza Nysy) m.rymarz@www.nysa.pl informacje przesłane na adres: danwas@nowinynyskie.com.pl.
- Aleksandra Lewicka (Urząd Stanu Cywilnego) a.lewicka@www.nysa.pl informacje przesłane na adresy: agnieszkag@nowinynyskie.com.pl, dominika@nowinynyskie.com.pl.
- Katarzyna Dawiskiba (Urząd Stanu Cywilnego) k.dawiskiba@www.nysa.pl informacje przesłane na adresy: agnieszkag@nowinynyskie.com.pl, dominika@nowinynyskie.com.pl.    

Adresy aktualnych edytorów strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.pl:
a.babinski@www.nysa.pl, a.czechowska@www.nysa.pl, organizacyjna@www.nysa.pl, konsultacje@www.nysa.pl, a.zajma@www.nysa.pl, a.zlotowska@www.nysa.pl, d.cichawa@www.nysa.pl, komendant_strazy@www.nysa.pl, j.krzyszton@www.nysa.pl, j.ligas@www.nysa.pl, j.skakuj@www.nysa.pl, inicjatywy2@www.nysa.pl, k.koczut@www.nysa.pl, l.bressa@www.nysa.pl, l.burminski@www.nysa.pl, l.sroka@www.nysa.pl, m.dabrowska@www.nysa.pl, m.majdanska@www.nysa.pl, promocja@www.nysa.pl, m.ziolo@www.nysa.pl, m.zynczewski@www.nysa.pl, p.kostrzewa@www.nysa.pl, r.jablonski@www.nysa.pl, s.piwowarczyk@www.nysa.pl, dowody@www.nysa.pl.

Wniosek KS.1431.166.2016 z dnia 13 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie.
1) Ile ofert złożono w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego – SPP na terenie miasta Nysa, proszę o wymienienie nazw oferentów.?
2) Proszę o udostepnienie kopii oferty w przetargu, o którym mowa w pkt. 1 otrzymanej od spółki „City Parking Group”, wraz ze wszystkimi załącznikami.
3) Jeżeli wpłynęły oferty innych oferentów niż spółki „City Parking Group”, proszę o udostępnienie również tych ofert wraz ze wszystkimi załącznikami.
4) Czy miasto posiada specyfikację oraz instrukcję obsługi obecnych parkomatów obsługiwanych przez firmę City Parking Group. Jeżeli tak proszę o udostepnienie ich kopii.
5) Jakie stanowisko władze miasta podjęły w związku z wprowadzeniem 15 minut i sprzeciwem Starosty Nyskiego oraz rzecznika firmy obsługującej strefę. Czy miasto sprawdzi specyfikację parkomatów, czy rzeczywiście nie ma możliwości wprowadzenia stawki zerowej za 15 min? 
Odpowiedź z dnia 23 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - SPP na terenie miasta Nysa informuję:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - SPP na terenie miasta Nysa”, oferty złożyli:
- City Parking Group S.A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz,
- Projekt Parking Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań.
2. Skan oferty przekazuję w załączeniu. pdf
3. Skan oferty przekazuję w załączeniu. pdf
4. Zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Urząd Miejski w Nysie wymagał przedłożenia informacji technicznej dotyczącej zaproponowanych parkomatów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy przedłożyli wymaganą informację techniczną. Urząd Miejski w Nysie nie posiada instrukcji obsługi parkomatów, gdyż nie była ona wymagana w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Uchwała Nr XXVI/386/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania znajduje się w trakcie analizy prawnej, którą prowadzi nadzór Wojewody Opolskiego. Od wyników tej analizy zależeć będzie stanowisko władz miasta i podjęcie ewentualnie dalszych kroków.
W sprawie specyfikacji parkomatów podjęte zostały działania wyjaśniające odnośnie możliwości technicznych urządzeń znajdujących się w strefie.

Wniosek KS.1431.167.2016 z dnia 12 listopada 2016 roku
Działając na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z niniejszym z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
1. jakie podjęto działania w sprawie podkopywania wałów (na terenie WOPR Nysa) w celu utworzenia nielegalnych miejsc parkingowych dla kamperów
2. jakie wydano dotychczas decyzje administracyjne 
Odpowiedź z dnia 23 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresiepodkopywania wałów w Skorochowie informuję:
1. Gmina Nysa wystąpiła do podmiotu, któremu oddano w użyczenie nieruchomości gminne położone w Skorochowie, oznaczone jako działki nr 242, 243 i 278, o bezwzględne przywrócenie przedmiotu użyczenia do stanu pierwotnego, w terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku. Nieruchomości oddano do używania jako tereny zieleni izolacyjnej, bez zgody na lokalizację miejsc parkingowych. Nie dochowanie terminu jw. skutkować będzie rozwiązaniem umowy użyczenia, w trybie natychmiastowym, wraz z wszelkimi konsekwencjami.
2. Kwestia lokalizacji obiektów budowalnych, bez wymaganego pozwolenia na budowę jest rozpatrywana przez uprawniony organ – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim. W konsekwencji prowadzonych postępowań administracyjnych ww. organ wydał dwie decyzje nakazujące rozbiórkę obiektu budowlanego, posadowionego na działkach nr 278 i nr 242. W stosunku do trzeciego obiektu – postępowanie administracyjne jest w toku – decyzja nie została jeszcze wydana.

Wniosek KS.1431.168.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Kopii protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Marka Szczepanika.
2) Proszę o udostępnienie kopii dokumentu gdzie zostały zapisany przyczyny odwołania w/w Prezesa.
Odpowiedź z dnia 23 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie odwołania z funkcji Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o. Marka Szczepanika informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada wnioskowanych dokumentów.
W celu ich uzyskania proszę zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.

Wniosek KS.1431.169.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
Działając na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z niniejszym z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
1. Czy z budżetu sołeckiego, funduszu sołeckiego może sołtys zatrudniać pracowników, zlecać prace?
2. Jeśli odpowiedź na pyt. 1 jest twierdząca to do jakich prac?
3. Jeśli odpowiedź na pyt. 1 jest twierdząca proszę o podanie ile osób, do jakich prac i w jakim okresie zatrudniał lub nadal zatrudnia sołtys Kępnicy, w roku 2016.
4. Czy sprzęt będący własnością sołecką może sołtys wypożyczać? Odpłatnie czy nieodpłatnie? Jakie są stawki? Na jakich zasadach dochodzi do wypożyczenia? Proszę o przesłanie regulaminu lub innego odpowiedniego dokumentu.
5. Jeśli wypożycza się sprzęt sołecki odpłatnie to proszę o kopie rachunków/pokwitowań/kp za wypożyczanie, z roku 2016. 
Odpowiedź z dnia 23 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia w sołectwach oraz wypożyczania sprzętu sołeckiego informuję:
1. i 2. Sołectwo Gminy Nysa prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Nysa. Corocznie wydziela się w budżecie Gminy Nysa środki: pochodzące z odpisu, licząc 35 zł na 1 mieszkańca, nie mniej niż 12.000 zł; dochody własne, w tym z mienia komunalnego; środki nie wykorzystane przez sołectwo z poprzedniego roku; ewentualne dobrowolne wpłaty i darowizny.
O kierunkach wydatkowania decyduje zebranie wiejskie, zwoływane każdego roku do dnia 30 września (Uchwała Nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 roku, ze zmianami).
Sołectwo ma w dyspozycji także środki Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Nysa na podstawie Uchwały Nr XLIV/662/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014 r., przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone przez zebranie wiejskie są zadaniami własnymi Gminy Nysa, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy Nysa. Biorąc powyższe pod uwagę sołtys może być inicjatorem zatrudnienia osób tylko w ramach zadań własnych przypisanych sołectwu i w zakresie upoważnienia Burmistrza Nysy.
3. Jedynymi osobami zatrudnionymi w Kępnicy, są pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych realizowanych w programie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie:
- osoba prowadząca świetlicę 01.02 - 31.08.2016r.,
- sprzątaczka 13.07 - 17.08.2016r., 02.09 - 01.12.2016r.,
- robotnik gospodarczy 01.03 - 30.06.2016r.,
- sprzątaczka 01.03 - 30.06.2016r.,
- robotnik gospodarczy 13.07 - 12.11.2016r.
4. i 5. Sprzęt sołecki nie jest wypożyczany, stąd sołectwa nie posiadają w tym zakresie zasad udostępniania, ani przychodów z tego tytułu.

Wniosek KS.1431.170.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku
Działając na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z niniejszym z wnioskiem o udostępnienie kserokopii kompletu dokumentów dot. zawarcia ugody sądowej w sprawie myjni samochodowej przy ul. Długosza 29b w Nysie.
Odpowiedź z dnia 18 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ugody sądowej w sprawie myjni samochodowej przy ul. Długosza 29b informuję, iż ugoda sądowa w przedmiotowej sprawie nie została jeszcze zawarta. Wykonując zalecenia Sądu strony sporu sądowego odbyły jedynie spotkania, efektem których zostały wypracowane wstępne propozycje ugodowe. Ostateczne ustalenia zostaną dopiero poczynione na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Opolu, jednakże na dzień udzielenia niniejszej informacji nie został jeszcze wyznaczony termin tej rozprawy.

Wniosek KS.1431.171.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku
Proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach:
1. Dlaczego nie przeprowadzono remontu, a w zasadzie budowy fragmentu drogi w ul. Morcinka w Nysie mimo wcześniejszych zapewnień medialnych władz gminy o przeprowadzeniu w bieżącym roku takiej inwestycji?
2. Dlaczego nie zainstalowano w tym miejscu oświetlenia?
3. Czy budowa tego fragmentu drogi– przy której działają firmy zatrudniające łącznej ok. 200 osób – jest przewidziana w budżecie na 2017 rok?
4. Jeżeli takich planów na przyszły rok nie ma, to kiedy ta inwestycja zostanie przeprowadzona?
Odpowiedź z dnia 18 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ulicy Morcinka informuję:
1. Inwestycja nie została ujęta w budżecie Gminy Nysa na 2016 rok.
2. Wybudowanie oświetlenia wymaga wykonania dokumentacji projektowej.
3. W projekcie budżetu Gminy Nysa na 2017 rok wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi nie zostały ujęte.
4. Poczynię starania dotyczące wygospodarowania środków na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz jego budowy. Równocześnie, niezależnie od ww., drogę tę Urząd Miejski w Nysie obejmie bieżącym utrzymaniem w zakresie naprawy nawierzchni.

Wniosek KS.1431.172.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku
Proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach:
1. Czy to prawda, że Burmistrz Nysy odwołał cały skład Rady Nadzorczej spółki Akwa?
2. Jeżeli tak, to proszę o informację kiedy do tego doszło i z jakich powodów?
3. Czy to prawda, że odwołał Pan prezesa spółki gminnej Akwa Zdzisława Konika?
4. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to proszę o informację jaki był powód tego odwołania?
5. Czy zamierza Pan ogłosić nowy konkurs na prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie?
6. Jeżeli tak, to kiedy dojdzie do jego ogłoszenia?
Odpowiedź z dnia 18 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z o.o. oraz Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o. informuję:
1. Burmistrz nie odwołał całego składu Rady Nadzorczej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z o.o.
2. Nie dotyczy.
3. Nie dotyczy Burmistrza Nysy.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy Burmistrza Nysy.
6. Nie dotyczy.

Wniosek KS.1431.173.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Udostępnienia kopii pisma skierowanego przez Burmistrza Nysy do pracowni projektowej, opracowującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Piastowskiej i J. Bema, nakazującego wpisanie do projektu ww. planu definicji całkowitej powierzchni zabudowy, gdzie powierzchnia całkowita budynku ma być rozumiana jako suma powierzchni kondygnacji nadziemnych. Sprawę prowadził wydział planowania przestrzennego. 
Odpowiedź z dnia 23 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresiepisma do pracowni projektowej opracowującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Piastowskiej i J. Bema, nakazującego wpisanie do projektu planu definicji całkowitej powierzchni zabudowy, gdzie powierzchnia całkowita budynku ma być rozumiana jako suma powierzchni kondygnacji nadziemnych, przekazuję w załączeniu wnioskowaną kopię pisma wraz z załącznikami. jpg1 , jpg2 , jpg3 , pdf4 .

Wniosek KS.1431.174.2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
W oparciu o ustawę o informacji publicznej uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej zadane pytania:
1. Czy Urząd Miejski - gmina Nysa ponosiła jakieś wydatki związane z organizacją zjazdu lub też spotkania Związku Rodzin Trzy Plus, jakie miało miejsce w Nysie w dniach 5 - 6 listopada tego roku? Jeśli tak, to jakiego rodzaju wydatki sfinansowano z budżetu gminy i w jakiej wysokości?
2. Czy Urząd Miejski podpisał umowę ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus lub zawarł jakąś inną formę zobowiązania do finansowania organizacji zaplanowanego na 16 - 18 czerwca 2017 Zjazdu Związku Dużych Rodzin w Nysie. Jeśli tak, to jakiego rodzaju kosztu na pokryć budżet Gminy Nysa i w jakiej wysokości? 
Odpowiedź z dnia 30 listopada 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresiekonferencji i Zjazdu Oddziałów i Kół Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Nysie, w 2016 roku oraz organizacją V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie w 2017 roku informuję:
1.    W związku z organizacją konferencji i Zjazdu Oddziałów i Kół Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Nysie w dniach 4-5 listopada 2016 roku poniesiono następujące wydatki:
-     wynajem sali na potrzeby organizacji konferencji wraz z zapewnieniem serwisu kawowego i obiadów dla uczestników – kwota 5.150,00 zł,
-     usługa zwiedzania Fortu II w Nysie – kwota 250,00 zł.
2.    W dniu 4 listopada 2016 roku podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą Nysa a Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej organizacji V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie w dniach 16-18 czerwca 2017 roku.
Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym Zjazd odbywać się będzie na terenie Gminy Nysa według odrębnego, ustalonego przez strony ramowego programu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia porozumienia na organizację Zjazdu, jak i określenia rodzaju wydatków do pokrycia z budżetu Gminy Nysa.
W projekcie budżetu Gminy Nysa na 2017 rok na organizację V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł.

Wniosek KS.1431.175.2016 z dnia 22 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- aktualna ocena stanu ochrony
- kosztorys wydatków na ochronę obiektu
Informacja z dnia 23 listopada 2016r.:
Zgodnie z wczorajszą rozmową telefoniczną oczekuję na uściślenie zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie ochrony obiektu.
Informacja z dnia 28 listopada:
Informuję, iż nie wpłynął uzupełniony wniosek. W przypadku braku uściślenia wniosku do dnia 30 listopada br. informuję, iż pozostanie on bez rozpatrzenia.

Wniosek KS.1431.176.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku
W związku z przesłanym Waszym pismem KS.1431.167.2016, w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej proszę o przesłanie skanu tego "wystąpienia" lub decyzji administracyjnej bo taka powinna być wydana w tej sprawie.
Ponadto zwracam się o uściślenie informacji poprzez przesłanie wydanej decyzji administracyjnej, gdyż z przesłanego mi pisma niewiele wynika. Brakuje w nim podstawowych danych:
1. przywołania stosownych przepisów prawnych
2. komu lub czemu oddano teren w użytkowanie i na jakiej zasadzie
3. na jakiej podstawie prawnej wystąpiono do podmiotu  użyczającego  o przywrócenie do stanu poprzedniego?
4. dlaczego nie wszczęto w tej sprawie stosownego postępowania administracyjnego po pierwszym zgłoszeniu  tj. po kwietniu 2015r.?
Odpowiedź z dnia 7 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uzupełnienia informacji publicznej KS.1431.167.2016, dotyczącej działań w sprawie podkopywania wałów w Skorochowie, przekazuję w załączeniu kopię pisma PP.GG.6850.3.2016 wzywającego do bezwzględnego przywrócenia przedmiotu użyczenia do stanu pierwotnego pdf oraz informuję:
1. i 2. Urząd Miejski w Nysie nie wydawał decyzji administracyjnych we wnioskowanej sprawie. Nieruchomości gruntowe przekazano do używania Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Opolskiego Oddziałowi Rejonowemu w Nysie. Kopię umowy przekazuję w załączeniu. pdf
3. Do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego Oddziału Rejonowego w Nysie wystąpiono na podstawie zapisów umowy użyczenia.
4. W konsekwencji działań podejmowanych w 2015 i 2016 roku postępowania administracyjne prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim. Jak informowałem w piśmie KS.1431.167.2016, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim jest organem uprawnionym do rozpatrywania kwestii lokalizacji obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę i wydał dwie decyzje nakazujące rozbiórkę obiektu budowlanego, posadowionego na działkach nr 278 i nr 242. W stosunku do trzeciego obiektu postępowanie administracyjne jest w toku.

Wniosek KS.1431.177.2016 z dnia 26 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015, 2014, 2013.
Odpowiedź z dnia 6 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, przekazuję w załączeniu wnioskowane rejestry z lat 2013, 2014 i 2015, z dokonaną anonimizacją danych osób fizycznych. pdf2013 , pdf2014 , pdf2015

Wniosek KS.1431.178.2016 z dnia 27 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Kopii umów zawartych przez gminę Nysa z Panem Wojciechem Zimmerman reprezentującym Aqua Tour Sp. z o.o., I Love Nysa, Infinity marketing group Sp z o.o., Global Operative Sp. z o.o., Grupa Comprest Sp z o.o., Nyska Formacja Obronno Taktyczna od momentu objęcia stanowiska Burmistrza przez Pana Kordiana Kolbiarza.
2) Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, która zarządza Pan Wojciech Zimmermann proszę również o udostępnienie tych umów od momentu objęcia stanowiska Burmistrza przez Pana Kordiana Kolbiarza.
3) Kopii wszystkich przelewów lub innych dowodów wpłaty wykonanych przez Gminę Nysa dla Pana Wojciecha Zimmerman’a lub działalność, której jest właścicielem lub w zarządzie spółki, od momentu objęcia stanowiska Burmistrza przez Pana Kordiana Kolbiarza.
Odpowiedź z dnia 7 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie przelewów i umów zawartych z Panem Wojciechem Zimmermanem, Aqua Tour Sp. z o.o., I Love Nysa, Infinity Marketing Group Sp z o.o., Global Operative Sp. z o.o., Grupa Comprest Sp z o.o., Nyska Formacja Obronno Taktyczna, od momentu objęcia stanowiska Burmistrza Nysy przez Kordiana Kolbiarza:
1. i 3. Przekazuję w załączeniu kopie umów oraz potwierdzenia przelewów wraz z ich opisem - 17 załączników. umowa1 , umowa2 , umowa2aneks , umowa3 , umowa4 , umowa5 , umowa6 , umowa7 , umowa8 , umowa9 , przelewy1 , przelewy2 , przelewy3 , przelewy4 , przelewy5 , przelewy6 , opis_przelewów
2. W żadnych innych umowach bądź zleceniach Pan Wojciech Zimmerman nie występował jako osoba reprezentująca podmiot.
Informuję ponadto, iż Urząd Miejski w Nysie nie ma wiedzy na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana Wojciecha Zimmermana, o tym czy jest właścicielem bądź zasiada w zarządach spółek, czy zasiada w organach bądź jest członkiem stowarzyszeń lub fundacji. Informacje takie może Pan pozyskać z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostów.

Wniosek KS.1431.179.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy Vektor Press Marcin Mikołajczyk na wykonanie folderów informacyjnych dla Gminy Nysa (2016/KRS/064 z dnia 06.10.2016)
Proszę o informacje w zakresie:
- dokumentacji związanej z wyłonieniem oferenta, w tym opis przedmiotu zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu publicznym (względnie inny dokument), liczba oferentów, protokół wyboru oferenta itd. wraz kwotami poszczególnych, kryteriami oceny ofert;
- podstawy prawnej do zastosowanej procedury wyboru oferenta.
Odpowiedź z dnia 15 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy Vektor Press Marcin Mikołajczyk na wykonanie folderów informacyjnych dla Gminy Nysa (Umowa 2016/KS/064 z dnia 06.10.2016r.) informuję, iż zgodnie z treścią §17 „Regulaminu pracy stałej Komisji przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie”, na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Burmistrz Nysy odstąpił od stosowania zasad zawartych w §15 i §16 regulaminu ze względu na szczególnie uzasadniony przypadek prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W załączeniu przekazuję kopię wniosku, gdzie w punkcie 5 znajduje się uzasadnienie zastosowania takiej procedury oraz kopię Zarządzenia Nr 585/2016 Burmistrza Nysy z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia „Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie” wraz z załącznikiem. Wniosek , Zarządzenie

Wniosek KS.1431.180.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie biuletynu informacyjnego Gminy Nysa w formie drukowanej (względnie innej pozycji pełniącej funkcję biuletynu/gazety UM Nysa) w miesiącach listopad-grudzień 2016.
Proszę o informacje w zakresie:
1. liczby wydań w roku 2016;
2. dokumentacji związanej z wyłonieniem oferentów, w tym opis przedmiotu zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu publicznym (względnie inny dokument), liczba oferentów, protokół wyboru oferenta itd. wraz kwotami poszczególnych, kryteriami oceny ofert.
Odpowiedź z dnia 12 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy gazety „TAK!”, przekazuję w załączeniu wiadomości e-mail zapraszające do złożenia oferty wraz z zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami oraz protokół postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikiem do protokołu. zaproszenie1 , zaproszenie2 , protokół

Wniosek KS.1431.181.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. i na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z zapytaniem publicznym:
Czy wydzielone geodezyjnie działki 71/1, 17/2, 24, 7, 38, 3, 12, 23, 60/1, 32/3, 31 stanowiące kanał Bielawski są obecnie własnością Gminy Nysa - czy należą do Gminy Nysa?
Odpowiedź z dnia 12 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydzielonych geodezyjnie działek informuję, iż Gmina Nysa jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako działki nr 17/2 k.m.51, nr 24 k.m.30, nr 7 k.m.44, nr 38 k.m.45, nr 3 k.m.32, nr 12 k.m.33, nr 23 k.m.32, nr 60/1 k.m.33, nr 32/3 k.m.23, nr 31 k.m.23 – położonych w Nysie.
Powyższe działki nie posiadają jednak oznaczenia „kanał Bielawski”. Brak zatem jakichkolwiek podstaw do potwierdzenia, że stanowią one wskazywany przez Pana „kanał”.
W zasobie mienia Gminy Nysa brak jest działki o wskazanym we wniosku numerze 71/1.

Wniosek KS.1431.182.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kopii umów zawartych przez Gminę Nysa z Panem Marcinem Feliksem Miłkowskim PESEL (anonimizacja) reprezentującym działalność gospodarczą Point Marcin Miłkowski, Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalna Telewizja Opolskie (RTO) z podziałem na lata 2010 - 2014 kiedy to Burmistrzem Nysy była Jolanta Barska oraz 2014 - 2016 od kiedy to Burmistrzem Nysy jest Kordian Kolbiarz.
2. Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, którą zarządza Marcin Miłkowski lub w której zasiada wspomniany Marcin Miłkowski, proszę również o udostępnienie tych umów z podziałem na lata 2010 - 2014 kiedy to Burmistrzem Nysy była Jolanta Barska oraz 2014 - 2016 od kiedy to Burmistrzem Nysy jest Kordian Kolbiarz.
3. Kopii umów zawartych przez Gminę Nysa z Panią Janiną Janik reprezentującą Stowarzyszenie Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalną Telewizję Opolskie (RTO) z podziałem na lata 2010 - 2014 kiedy to Burmistrzem Nysy była Jolanta Barska oraz 2014 - 2016 od kiedy to Burmistrzem Nysy jest Kordian Kolbiarz.
4. Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, którą zarządza Janina Janik lub w której zasiada wspomniana Janina Janik, proszę również o udostępnienie tych umów z podziałem na lata 2010 - 2014 kiedy to Burmistrzem Nysy była Jolanta Barska oraz 2014 - 2016 od kiedy to Burmistrzem Nysy jest Kordian Kolbiarz.
5. Wnoszę również o udostępnienie wszystkich przelewów lub innych dowodów wpłat wykonanych przez Gminę Nysa lub jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu w Nysie w tym (Nyski Dom Kultury, Nyski Ośrodek Rekreacji) oraz kopii umów zawartych z tymi jednostkami ze wspomnianymi osobami lub innymi podmiotami, których reprezentantami są te osoby lub których są właścicielami lub w zarządzie stowarzyszeń, spółek zasiadają.
Informacja z dnia 7 grudnia 2016r.:
W związku ze skomplikowanym i szerokim zakresem żądanych przez Pana informacji publicznych, przewidziany przez ustawodawcę dwutygodniowy okres udostępnienia odpowiedzi na wniosek nie zostanie dochowany.
Wobec powyższego, powołując się na uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję, iż odpowiedź na wniosek w zakresie: kopii umów zawartych w latach 2010 – 2016 z Marcinem Feliksem Miłkowskim, Janiną Janik, Point Marcin Miłkowski, Stowarzyszeniem Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalną Telewizją Opolskie (RTO) oraz innymi podmiotami reprezentowanymi przez Marcina Feliksa Miłkowskiego lub Janinę Janik oraz kopii potwierdzeń dokonania przelewów lub innych dowodów wpłaty do tych umów, zostanie Panu udostępniona w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 5 lutego 2017 roku.
Odpowiedź z dnia 17 stycznia 2017r.:
Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 7 grudnia 2016 roku, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kopii umów zawartych w latach 2010 – 2016 z Marcinem Feliksem Miłkowskim, Janiną Janik, Point Marcin Miłkowski, Stowarzyszeniem Ad Astra, RNC sp. z o.o., Regionalną Telewizją Opolskie (RTO) oraz innymi podmiotami reprezentowanymi przez Marcina Feliksa Miłkowskiego lub Janinę Janik oraz kopii potwierdzeń dokonania przelewów lub innych dowodów wpłaty do tych umów, przekazuję w załączeniu wnioskowane kopie – łącznie 72 dokumenty.
Ponadto informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie ma wiedzy na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana Marcina Feliksa Miłkowskiego czy Panią Janinę Janik, o tym czy są właścicielami bądź zasiadają w zarządach spółek, czy zasiadają w organach bądź są członkami stowarzyszeń lub fundacji. Informacje takie może Pan pozyskać z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostów.
Z uwagi na ilość i objętość, załączniki:
- dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przekazywane są na nośniku CD w Urzędzie Miejskim w Nysie, pok. 201;
- przesyłane są drogą elektroniczną w kilkunastu wiadomościach e-mail (wniosek należy przesłać na promocja@www.nysa.pl).

Wniosek KS.1431.183.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Czy w mieście jest organizowany jarmark bożonarodzeniowy jeśli tak to poproszę o kontakt do organizatora.
Odpowiedź z dnia 9 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż w Nysie jest organizowany Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorem Jarmarku jest Informacja Turystyczna w Nysie, ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa oraz Nyski Dom Kultury, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa.

Wniosek KS.1431.184.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kopii umów zawartych przez Gminę Nysa z Panią Ewą Ozga, która reprezentuje Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową mówimy Nieborakowi, od 1 stycznia 2014 roku.
2. Jeżeli umowy zawarte zostały poprzez inną działalność, którą zarządza Pani Ewa Ozga lub w której zasiada wspomniana, proszę również o udostępnienie tych umów.
3. Wnoszę również o udostępnienie wszystkich przelewów lub innych dowodów wpłat wykonanych przez Gminę Nysa lub jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu oraz kopii umów zawartych z tymi jednostkami ze wspomnianą osobą lub innymi podmiotami, których reprezentantem jest Pani Ewa Ozga.
4. Wnoszę również o udostępnienie wszystkich rozliczeń Stowarzyszenia na rzecz dzieci z chorobą nowotworową mówimy Nieborakowi jeśli wymienione Stowarzyszenie korzystało ze środków publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie i jeśli brało udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Nysie.
Odpowiedź z dnia 20 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kopii przelewów i rozliczeń oraz umów zawartych z Panią Ewą Ozgą reprezentującą Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową Mówimy Nieborakowi od 1 stycznia 2014 roku do dnia 9 grudnia 2016 roku informuję:
1. W załączeniu przekazuję, zanonimizowane w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, kopie dokumentów. pdf
2. W żadnych innych umowach Pani Ewa Ozga nie występowała jako osoba reprezentująca podmiot. Informuję ponadto, iż Urząd Miejski w Nysie nie ma wiedzy na temat innej działalności Pani Ewy Ozgi, o tym czy jest właścicielem bądź zasiada w zarządach spółek, czy zasiada w organach bądź jest członkiem stowarzyszeń lub fundacji. Informacje takie może Pan pozyskać z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostów.
3. Potwierdzanie przelewu załączone zostało do kompletu dokumentów w pkt 1. Informuję równocześnie, iż Urząd Miejski w Nysie nie posiada dokumentów ani informacji o zawieranych przez podległe jednostki umowach z Panią Ewą Ozgą, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową Mówimy Nieborakowi lub innymi podmiotami, których reprezentantem jest Pani Ewa Ozga. Informacje takie może Pan uzyskać zwracając się bezpośrednio do jednostek i spółek gminnych, których kontakty opublikowane zostały w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie.
4. Urząd Miejski w Nysie nie posiada rozliczenia wykorzystania środków publicznych w związku z zawartą umową o realizację zadania publicznego. Zgodnie z umową nr 2016/PS/034 z dnia 23 września 2016 roku w Nysie, zawartą ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową Mówimy Nieborakowi na okres 26 września 2016 roku – 18 grudnia 2016 roku, Stowarzyszenie składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, tj. do dnia 17 stycznia 2017 roku.

Wniosek KS.1431.185.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
Dokumentów dotyczących postępowania w przedmiocie przywrócenia ruchu pojazdów przez działkę nr 40 mapa 41 (boczna do ul. Reymonta 25), kopii pism składanych w tej sprawie przez innych mieszkańców, jak również stanowiska wyrażone przez organy Gminy Nysa tj. pisma, decyzje, protokoły.
Odpowiedź z dnia 15 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kopii dokumentów dotyczących postępowania w przedmiocie przywrócenia ruchu pojazdów przez działkę nr 40 mapa 41 (boczna do ul. Reymonta 25), pism składanych w tej sprawie przez mieszkańców, stanowiska wyrażonego przez organy Gminy Nysa tj. pisma, decyzje, protokoły, przekazuję w załączeniu dokumentację sprawy z 2016 roku dotyczącej ruchu pojazdów przez działkę nr 40 mapa 41 (boczna do ul. Reymonta 25) po dokonaniu niezbędnej anonimizacji w zakresie ochrony danych osobowych. Pismo_1 , Pismo_2 , Protokół , Notatka_1 , Notatka_2 , Notatka_3 , Notatka_4

Wniosek KS.1431.186.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Kto z imienia i nazwiska (mężczyźni) był w 2016 roku (lub nadal jest) zatrudniony przy pracach w utrzymaniu sołectwa Kępnica (utrzymanie czystości ulic, okaszanie przydrożnych poboczy)?
2. Czyj sprzęt wykorzystywany był do prac z pkt 1.?
3. Proszę o listę sprzętów rolniczego, porządkowego i innego … , który jest na stanie sołectwa Kępnica – niezależnie czy został zakupiony z pieniędzy sołeckich czy zakupiony przez Urząd Miejski w Nysie i przekazany do użytkowania przez sołectwo Kępnica.
4. Kto dysponuje sprzętem z pkt 3 i kto za niego odpowiada? Kto kontroluje dysponowanie sprzętem?
5. Czy sprzęt z pkt 3 można wykorzystywać prywatnie, na prywatnych posesjach? Jeśli tak to na jakich zasadach?
6. Do kogo należy w Kępnicy sprzęt rolniczy: sadzarka i obsypnik do ziemniaków, kto za niego odpowiada, kto nim dysponuje i na jakich zasadach?
7. Czy dysponowanie sprzętem z pkt 3 jest rozliczane? Proszę o faktury i inne dokumenty z rozliczeń dysponowania sprzętem.
8. Kto sprawuje nadzór nad Radą Sołecką, Sołtysem i środkami uzyskanymi z dysponowania sprzętem (jeśli takie były)?
9. Proszę o rozliczenie środków jakie były w posiadaniu sołectwa Kępnica za rok 2015 i 2016 do końca listopada: Jaką kwotą sołectwo dysponowało i na co szczegółowo w jakich wysokościach wydatkowało? Jakie i z czego szczegółowo były dochody sołectwa i na co zostały wydatkowane?
Odpowiedź z dnia 22 grudnia 2016r.:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia i sprzętu w sołectwie Kępnica informuję:
1.    Przy pracach w utrzymaniu sołectwa Kępnica zatrudnieni byli Panowie: Janusz Bednarek i Tomasz Jeżowski.
2.    Do prac wykorzystywany był sprzęt będący w posiadaniu Rady Sołeckiej oraz wypożyczany w miarę potrzeb nieodpłatnie od mieszkańców wsi Kępnica.
3.    Na stanie sołectwa Kępnica obecnie znajduje się: Opryskiwacz KWAZAR 9,0 l ORION, Kosiarka ST/808/2012/000103 i dwie kosiarki-traktorki. Sołectwo Kępnica nie posiada sprzętu rolniczego.
4.    Sprzętem, o którym mowa w pkt 3 dysponuje Sołtys i Rada Sołecka.
5.    Nie. Sprzęt będący w dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej służy do prac porządkowych terenów należących do sołectwa.
6.    Gmina Nysa na stanie inwentarzowym sołectwa Kępnica nie posiada sprzętu rolniczego tj. sadzarki i obsypnika do ziemniaków.
7.    Koszty utrzymania i eksploatacji tj. zakup paliwa, części wymiennych są rozliczane fakturami zakupów. Innych dokumentów z rozliczeń dysponowania sprzętem Urząd Miejski w Nysie nie posiada.
8.    Zgodnie ze Statutem Sołectwa, bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz Nysy, a bezpośrednią kontrolę nad działalnością finansową sołectwa sprawuje Skarbnik Miasta.
9.    Środki finansowe Sołectwa Kępnica 2015 rok:
Środki do dyspozycji sołectwa     42.849,42 zł
Plan na 2015 rok                        23.765,00 zł
Środki za 2014 rok                       2.630,86 zł
Zobowiązania 2014 rok                   610,56 zł
Najem świetlicy                          13.843,00 zł
Bonus Roczny                              2.000,00 zł
Wydatkowano                            23.773,07 zł, w tym:
1. opłata za gospodarowanie odpadami na terenie sołectwa 1.562,00 zł
2. zakup paliwa i części do kosiarki (utrzymanie terenów gminnych) 1.793,61 zł
3. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 62,50 zł
4. zakup środków czystości do bieżącego utrzymania pomieszczeń świetlicy 599,37 zł
5. zakup artykułów - tuszu do drukarki na potrzeby działalności Rady Sołeckiej 133,00 zł
6. zakup artykułów do świetlicy (kwiaty, farby do malowania, lampy, ozdoby choinkowe i itp.) 1.673,32 zł
7. zakup mebli do świetlicy z Bonusu Rocznego 3.000,00 zł
8. zakup oleju opałowego na ogrzanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 2.998,92 zł
9. koszty związane z dostawą energii elektrycznej i wody do pomieszczeń świetlicy (szatni) 5.918,33 zł
10. zakup artykułów na organizację imprez kulturalnych w sołectwie bal przebierańców, otwarcie przedszkola, dzień dziecka, dożynki, festyn OSP, opłatek 3.129,78 zł
11. umowa o dzieło dożynki + opłata ZAIKS 973,00 zł
12. przewóz dzieci (wycieczki edukacyjne) 1.250,00 zł
13. ubezpieczenie mienia w sołectwie 289,00 zł
Zobowiązania 2015 rok: art. na wyposażenie świetlicy 390,24 zł
Nie wydatkowane środki: 19.076,35 zł
Fundusz sołecki 2015 doc
Środki na 2016 rok doc

Wniosek KS.1431.187.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotyczącym nowych taryf i stawek za zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nysa, które zostały zatwierdzone przez Burmistrza w 2016 r.:
1) Kopii wniosku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego „AKWA” Sp. z o.o. nowych cen i taryf z 2016 r.
2) Kopii szczegółowej kalkulacji cen i taryf oraz aktualny plan, z wszystkimi jego elementami o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zawanej dalej „u.z.z.w”)
3) Kopii kierunków rozwoju gminy Nysa określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, o których mowa w art. 21 ust. 3 u.z.z.w
4) Kopii ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o których mowa w art. 21 ust. 3 u.z.z.w
5) Kopii zezwolenia wydanego „AKWA” Sp. z o.o., o którym mowa w art. 21 ust. 3 u.z.z.w
6) Czy Burmistrz zatwierdził nowe ceny i taryfy, jeżeli tak proszę o udostepnienie kopii dokumentu tego zatwierdzenia.
7) Czy Burmistrz przedłożył w/w plan Radzie Miejskiej w Nysie w celu jego uchwalenia.
8) Czy uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr X/132/16 z dnia 27 sierpnia 2015 r., jest uchwałą nadal obowiązującą? Jeżeli nie to kiedy została uchylona, bądź unieważniona przez organ nadzoru?
9) Proszę zestawienie kwoty dochodów, o których mowa w załączniku do niniejszej uchwały ww.: „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nysa” w pkt. 3 w tabelce: „Stawki opłat za czynności odbiorcze związane z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu. Proszę o zestawieniu od początku wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia otrzymania wniosku, z podziałem na 2015 r. i 2016 r.
Odpowiedź z dnia 22 grudnia 2016r.:
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie cen i taryf Przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. informuję:  
1. i 2. W załączeniu przekazuję kopię wniosku WiK AKWA sp. z o.o. o zatwierdzenie nowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczowych i roztopowych z dnia 18.07.2016r. pdf 
3. i 4. Mając na uwadze treść art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz.139; ze zmianami), cytuję: „Plan (tzn. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego) powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” oraz mając na uwadze fakt, że na terenie gminy Nysa oprócz Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Nysie Nr L/750/14 z dnia 29 września 2014 roku i zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Nysie Nr XV/217/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku - obowiązuje 75  aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przekazuję niniejszy link o treści: http://nysa.e-mapa.net do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Nysa, w którym dostępne są wnioskowane dane i informacje. Uchwały Rady Miejskiej w Nysie zostały opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie, zakładka Prawo Lokalne, podzakładka Uchwały Rady Miejskiej.
5. W załączeniu przekazuję kopię zezwolenia wydanego WiK AKWA sp. z o.o. pdf 
6. Burmistrz Nysy nie zatwierdził nowych taryf, ponieważ w dniu 31 sierpnia 2016 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie wniósł o zmianę porządku obrad przez wycofanie z sesji pkt.7.6 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa. Protokół XXIII sesji Rady Miejskiej w Nysie opublikowany został w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie, zakładka Władze Gminne, podzakładka Protokoły Sesji – 2016.
Zgodnie z art.24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nowe taryfy weszły w życie po upływie 70 dni od daty złożenia przez WiK AKWA sp. z o.o. stosownego wniosku tj. w dniu 1 października 2016 roku.
7. Burmistrz Nysy przedłożył Radzie Miejskiej w Nysie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w celu jego uchwalenia. Rada Miejska w Nysie nie podjęła stosownej uchwały (pkt 6).
Projekt uchwały został zamieszczony w BIP Urzędu Miejskiego w Nysie, zakładka Władze Gminne, podzakładka Rada Miejska – Projekty Uchwał RM.
8. Uchwała Rady Miejskiej w Nysie Nr X/132/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku nie obowiązuje, ponieważ termin jej obowiązywania zakończył się 30 września 2016 roku.
9. Zestawienie kwot dochodów, o których mowa w załączniku do uchwały:
IV kwartał 2015 roku:
- przyłącza kanalizacyjne – 1.449,13 zł netto
- przyłącza wodociągowe – 1.484,72 zł netto
I, II i III kwartał 2016 roku:
- przyłącza kanalizacyjne – 7.595,20 zł netto
- przyłącza wodociągowe – 3.719,84 zł netto

Wniosek KS.1431.188.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
1) Proszę podać jaki nr posiadała uchwała i kiedy została podjęta, która określała taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nysa zanim w życie weszła uchwała Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r., nr X/132/15.
2) Czy uchwała, o której mowa w pkt. 1 zakładała jakiekolwiek opłaty za przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej.
3) Jeżeli tak proszę podać dochód za opłaty, o których mowa w pkt. 2, jaki osiągnęła gmina przez czas obowiązywania, uchwały o której mowa w pkt. 1.
Odpowiedź z dnia 22 grudnia 2016r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwały określającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa informuję:
1. Przed uchwałą Nr X/132/15 obowiązywała uchwała Nr XLVI/698/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa. Przedłużała ona termin obowiązywania taryf do dnia 30 czerwca 2015 roku.
2. Zarówno uchwała Nr XXXIV/519/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku jak i uchwała Nr X/132/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, ujmowały stawki opłat za czynności odbiorowe związane z przyłączeniem do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu WiK AKWA sp. z o.o., wynikające z kosztów przeprowadzania odbiorowych prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z §5 ust.7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886).
3. W okresie obowiązywania Uchwały Nr XXXIV/519/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku (okres taryfowy 01.07.2013r.-30.06.2014r.) WiK AKWA sp. z o.o. prowadząca na terenie Gminy Nysa działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, osiągnęła dochód z tego tytułu w wysokości:
- przyłącza kanalizacyjne – 4.498,04 zł netto
- przyłącza wodociągowe – 10.559,25 zł netto
W okresie obowiązywania taryfy przedłużonej uchwałą Nr XLVI/698/14 z dnia 28 maja 2014 roku (okres taryfowy 01.07.2014r.-30.06.2015r.):
- przyłącza kanalizacyjne – 3.111,22 zł netto
- przyłącza wodociągowe – 7.692,37 zł netto
Powyższe opłaty były konieczne do wyodrębnienia z powodu konieczności eliminowania subsydiowania skrośnego zgodnie z §3 ust.1 pkt c) Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców.

Wniosek KS.1431.189.2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie kopii odpowiedzi do Rzecznika Dyscypliny Finansów w Opolu w sprawie winiet tzw. "Gość Burmistrza Nysy".
Odpowiedź z dnia 23 grudnia 2016r.:
Kopia pisma do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 02.12.2016r. (anonimizacja) pdf 

Wniosek KS.1431.190.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie wykazu firm wraz z adresami, posiadających aktualną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.
Odpowiedź z dnia 4 stycznia 2017r.:
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia wykazu firm wraz z adresami, posiadających aktualną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych informuję, iż Urząd Miejski w Nysie nie prowadzi wykazu firm posiadających koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych. Urząd Miejski w Nysie prowadzi „Ewidencję wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” w lokalach gastronomicznych i punktach handlowych: „Zezwolenia typu: ABC dla punktów sprzedaży typu: Gastronomia” i „Zezwolenia na koncesje typu: ABC dla punktów sprzedaży typu: Sklep”, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie bip.nysa.pl, w zakładce „Inne dokumenty”, podzakładka „Rejestry i ewidencje”.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach, tj.: o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenialub licencji; o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru; udostępnia Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Rozwoju.

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>

_______________________________________________________________________________________________

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2018
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2018. Odsłon 30936, Wersja 177drukuj
Wersja : lewy  167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 
Początek strony