Kultura, Sport, Turystyka

 

Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa dostępny w BIP w zakładce "Inne dokumenty" - "Rejestry i ewidencje".

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nysa, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 862) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nysa:
I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nysa prowadzi Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, (p. 221) tel. 77 40 80 578, godziny urzędowe: 7.00 – 15.00.
II. Zgodnie z § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora”. 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:  
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt II podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).
VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Nysa: ING Bank Śląski S.A. O/Opole numer rachunku: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury doc       

--------------------------------------------------------------

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Procedura doc

Wniosek doc

Impreza artystyczna lub rozrywkowa organizowana w ramach działalności kulturalnej, odbywająca się poza stałą siedzibą, albo w sposób objazdowy, wymaga zawiadomienia organu gminy, właściwego ze względu na miejsce imprezy.
Procedura doc
Druk zgłoszenia doc

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 12.10.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.10.2018. Odsłon 14150, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony