Statut ośrodka

Uchwała nr XL/712/05
Rady Miejskiej  w Nysie

z dnia 29 sierpnia 2005 roku

 

 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie


            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,
nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214, poz. 1806; 2004 nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., nr 64 poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz.565) Rada Miejska w Nysie uchwala Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
w następującym brzmieniu:

 

I. Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie jest jednostką organizacyjną Gminy Nysa - jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Nr XI/70/90 Rady Narodowej w Nysie z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 

§ 2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie działa i wykonuje zadania w szczególności
na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teksy jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142poz.1591, ze zm.),

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm).

c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014 ze zm.)

d) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze zm.)

e) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 ze zm.)

f) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143)

g) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732)

h) innych właściwych aktów prawnych,

i) postanowień niniejszego statutu.

 

§ 3

 

Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie jest miasto Nysa, a jego terytorialnym zakresem działania jest teren gminy Nysa.

 

II. Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

 

§ 4

 

Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zapobieganie powstawaniu oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia - realizowane poprzez:

  1. Rozpoznanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej.
  2. Planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb.
  3. Kompensacja rozpoznanych potrzeb przez:

a)       przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń wynikających z innych ustaw,

b)       tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów          pomocy społecznej,

c)       pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową pracowników socjalnych          kierowaną na pomoc osobom i rodzinom.

  1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
  2. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
  3. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania
    w sprawach zaliczek i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych.

 

§ 6

 

1.      Świadczeń z pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych i zawartych
w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności z powodu:

a)                  ubóstwa,

b)                  sieroctwa,

c)                  bezdomności,

d)                  bezrobocia,

e)                  niepełnosprawności,

f) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

g)                  przemocy w rodzinie

h)                  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,

i)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia    gospodarstwa domowego,: w rodzinach niepełnych lub rodzinach    wielodzietnych,

j) alkoholizmu lub narkomanii,

k)                   trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

l)  zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej

m)                klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2.      Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie współdziała z istniejącymi na terenie miasta
i gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

3.      W zakresie działalności metodyczno – organizacyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nysie:

a)                  organizuje środowiskową pomoc społeczną bazując na zawodowej, profesjonalnej kadrze pracowników socjalnych,

b)                  prowadzi właściwą politykę zatrudnienia, kształcenia i szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,

c)                  organizuje system kontroli i nadzoru wewnętrznego w realizacji zadań pomocy społecznej,

d)                  organizuje niekonwencjonalne formy pracy socjalnej w celu zapobiegania powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin.,

e)                  zapewnia osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a także osobom które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić: usługi opiekuńcze.

f)       prowadzi Klub Integracji Społecznej organizujący działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

 

III. Zarządzanie i organizacja

 

§ 7

 

1.      Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie stoi dyrektor, który kieruje pracą
i odpowiada za jego działalność.

  1. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Nysy.

3.      Dyrektor powołuje swojego zastępcę spośród pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 

 

§ 8

 

  1. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie realizowane są przez:

                        a) Dział Pomocy Środowiskowej,

                        b) Dział Świadczeń,

                        c) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

                        d) Dział Finansowo – Księgowy,

                        e) Dział Usług Opiekuńczych,

                        f) Sekcję Organizacyjną,

                        g) Klub Integracji Społecznej.

2.      Zadania i organizację działów wchodzących w skład Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nysie określa dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w regulaminie organizacyjnym.

 

IV. Gospodarka finansowa

 

§ 9

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 10

 

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Miejską w Nysie.

§ 11

 

Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

 

§ 13

 

Traci moc uchwała Nr LIX/752/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmieniająca ja uchwała
Nr XVII/301/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2003 roku.

 

§ 14

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Janina Jakubowska dnia 21.04.2006
Opublikowana przez Jolanta Cymbalista dnia 21.04.2006. Odsłon 8272, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony