statut

Załącznik do Uchwały Nr XXVI?426?12 Rady Miejskiej w Nysie Z dnia 28 listopada 2012 roku

  Statut Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego   Rozdział 1 Postanowienia ogólne  

§ 1 1. Dzienny Dom Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego jest jednostką organizacyjną      pomocy społecznej. 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:      1) Dziennym Domu Pobytu – należy przez to zrozumieć Dzienny Dom Pobytu w Nysie          im. Jerzego Kozarzewskiego,      2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nysa,      3) pensjonariuszach – należy przez to rozumieć osoby w wieku emerytalnym,          szczególnie samotne, a także osoby o zmniejszonej sprawności psycho – fizycznej          korzystające z usług Dziennego Domu Pobytu w Nysie.  

§ 2 Dzienny Dom Pobytu działa na podstawie:      1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.          1591, ze. Zm.).      2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.          1362, ze zm.).    3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104          ze zm.).      4) uchwały Nr LVIII/726/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2002 roku          w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w samodzielną jednostkę budżetową.      5) niniejszego statutu.  

§ 3 Nadzór nad działalnością Dziennego Domu Pobytu sprawuje Burmistrz Nysy lub Upoważniony przez niego zastępca, zgodnie z ustalonym podziałem zadań.  

§ 4 Siedziba Dziennego Domu Pobytu znajduje się przy ul. Bohaterów Warszawy 28 w Nysie, a jego zasięgiem działania jest Gmina Nysa.

  Rozdział 2 Przedmiot i zakres działania  

§ 5 1. Przedmiotem działania Dziennego domu Pobytu jest zapewnienie:      1) pomocy w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, szczególnie          samotnym, a także osobom o zmniejszonej sprawności psycho – fizycznej,      2) posiłku socjalnego osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe zgodnie          z ustawą o pomocy społecznej oraz posiłku obiadowego dzieciom i młodzieży uczącej                  się. 2. Do zakresu usług Dziennego Domu Pobytu świadczonych na rzecz pensjonariuszy      należy w szczególności: 1)      zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów i wykładów, 2)      prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych, 3)      organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych, 4)      zapewnienie wyżywienia, 5)      organizowanie zająć w ramach terapii zajęciowej, 6)      umożliwienie korzystania z przedmiotów i urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej,        7) zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa. 3.   Do zakresu działania Dziennego Domu Pobytu należy także:        1) realizacja projektów skierowanych na rzecz pensjonariuszy w ramach pozyskanych              środków zewnętrznych,        2) organizacja przedsięwzięć, w tym konferencji, wykładów, prelekcji z udziałem              organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych działających na rzecz osób              starszych z terenu Gmina Nysa.  

Rozdział 3 Zasady organizacyjne i zasady zarządzania  

§ 6 Działalność Dziennego Domu Pobytu organizuje i nadzoruje kierownik, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.  

§ 7 Strukturę oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika Dziennego Domu Pobytu, w drodze wewnętrznego zarządzenia.  

Rozdział 4 Gospodarka finansowa  

§ 8 1. Dzienny Dom Pobytu jest jednostką budżetową Gminy Nysa i prowadzi gospodarkę      finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe, określanych w ustawie      o finansach publicznych. 2. Podstawą gospodarki finansowej Dziennego Domu Pobytu jest roczny plan finansowy. 3. Dzienny Dom Pobytu prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie      o rachunkowości.  

Rozdział 5 Postanowienia końcowe  

§ 9 Zmiany statutu Dziennego Domu Pobyty mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.                                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY                                                                                                                              Feliks Kamienik    

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 16.09.2015
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 16.09.2015. Odsłon 8188, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony