Samorząd Uczniowski

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

w ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM   im. GUSTAWA MORCINKA     

 

                                   w L I P O W E J

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 r.

2.Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej

 

 

 

 

 

 

Regulamin zawiera :

 

I. Postanowienia ogólne

 

II. Organy samorządu Uczniowskiego

 

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady samorządu Uczniowskiego

 

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I .POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

art. 1

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej działa samorząd uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

 

art.  2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

art.  3

 

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

art. 4

Samorząd i opiekun samorządu wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

 

art.  5

 

Celem działania Samorządu jest :

a)      uczenie się demokratycznych form współżycia ,

b)      kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

c)      uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

 

art. 6

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi  Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do :

a)      zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,

b)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      rozwijaniu swoich zainteresowań

d)      korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,

e)      wydawania gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów,

f)        nauki zgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny ,

g)      wyboru opiekuna samorządu

 

art. 7

Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

 

art. 8

 

Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.

art. 9

Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją dyrektorowi Szkoły.

 

art. 10

W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów samorząd może przeprowadzić ankiety.

 

II .ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

art. 11

Organami Samorządu są :

a)      Zebranie wszystkich Uczniów Szkoły (walne);

b)      Rada Samorządu Uczniowskiego’

c)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

d)      Sekcje Samorządu Uczniowskiego

art. 12

 

1.Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok

2.Organy Samorządu  zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

art. 13

 

Prawo do udziału w walnym Zebraniu mają wszyscy uczniowie.

 

art. 14

 

1.walne zebranie zwoływane jest na wniosek :

a)      Przewodniczącego Samorządu,

b)      Rady samorządu

c)      co najmniej 1/5 uczniów szkoły

2.Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

art. 15

 

Do kompetencji walnego Zebrania należy :

 

a)      przyjmowanie sprawozdań z działalności rady samorządu i wyrażanie opinii o pracy Samorządu Przewodniczącego i sekcji Samorządu,

b)      prawo odwoływania organów Samorządu, lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań,

c)      wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu,

d)      uchwalanie Regulaminu Samorządu.

art. 16

 

Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków.

Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

 

art. 17

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :

a)      reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego,

b)      kieruje pracą samorządu,

c)      przewodniczy Walnemu Zebraniu,

d)      organizuje współdziałanie samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

 

 

art. 18

 

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 10 osób :

a)      Przewodniczący

b)      Zastępca  Przewodniczącego

c)      Rzecznik do spraw uczniów klas I-III

d)      Przewodniczący Sekcji Pomocy Koleżeńskiej

e)      Przewodniczący Sekcji Kulturalno-Oświatowej,

f)        Przewodniczący Sekcji Plastyczno-Dekoracyjnej,

g)      Protokolant zebrań  samorządowych,

h)      Członkowie – 3 uczniów

art. 19

 

Zebrania Rady samorządu zwołuje przewodniczący, nie rzadziej niż raz na miesiąc .

art. 20

 

Rada Samorządu :

a)      zwołuje walne zebranie,

b)      opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt prac samorządu,

c)      ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i Uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego

 

art. 21

 

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 

art. 22

 

Członków Zarządu wybiera Rada Samorządu spośród siebie w tajnym głosowaniu.

 

art. 23

 

Do zadań zarządu należy :

 

a)      opracowanie planu pracy Samorządu,

b)      reprezentowanie opinii uczniów wobec rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego

c)      prowadzenie bieżącej dokumentacji prac rady samorządu.

 

art. 24

Na czele Zarządu stoi przewodniczący Rady Samorządu.

1.Do zadań Przewodniczącego należy :

a)      realizacja planu prac Samorządu

b)      nadzór nad pracami Sekcji

c)      reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą kontakty z przewodniczącymi klas.

  

     2.Członkiem Zarządu jest zastępca Przewodniczącego rady samorządu.

3.Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.

4.Rzecznik do spraw uczniów klas I-III jako członek zarządu :

 

a)      reprezentuje, wraz z Przewodniczącym uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą

b)      współpracuje z wychowawcami klas I-III

 

5.prptokolant jako członek zarządu, ma za zadanie :

 

a)      wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,

b)      prowadzenie dokumentacji Samorządu

art.  25

1.Przewodniczący sekcji wybierani są spośród członków rady w głosowaniu jawnym.

 

2.przewodniczący tworzą 3-4 osobowe zespoły w oparciu o kontakty koleżeńskie

 

3.Składy zespołów są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.

 

art. 26

Do zadań Sekcji należy :

 

a)      organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,

b)      rozstrzyganie sporów między uczniami.

 

III ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

art.27

1.Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu

2.Pośredniczy między uczniami a nauczycielami i dyrekcją Szkoły

3.Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską

4.Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

IV. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU

 

art. 28

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza  składająca się z 3 osób wybranych w jawnym głosowaniu spośród uczniów klasy VI

art. 29

 

1.Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas I  -VI

2.Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas III-VI

3.Wybory odbywają się co 1 rok w pierwszych dwóch tygodniach czerwca

4.Wybory opiekuna samorządu odbywają się co 1 rok w połączeniu z wyborami do Rady Samorządu

 

art. 30

Obowiązki Komisji Wyborczej :

a)      przyjęcie zgłoszeń od kandydatów ,

b)      przygotowanie wyborów,

c)      przeprowadzenie wyborów ,

d)      obliczenie głosów,

e)      sporządzenie protokółu ,

f)        ogłoszenie wyników wyborów.

 

art. 31

 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa tzw. „mąż zaufania” w ilości 1 osoby wybrany w głosowaniu jawnym, który nie może kandydować do władz samorządu.

art. 32

 

Wybory rady samorządu dokonują się w następujący sposób :

 

a)      kandydaci powinni zebrać podpisy osób je popierających w ilości 10

b)      kandydat bierze udział w kampanii wyborczej , która odbywa się przez plakatowanie, spotkania itp.

c)      kampania trwa 2 tygodnie przed wyborami ,

d)      na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej,

e)      głosowanie dokonuje się przez pozostawienie nie skreślonych nazwisk kandydatów i wrzucenie karty  wyborczej do urny wyborczej

f)        członkami rady samorządu zostaje 10 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów w głosowaniu,

g)      na pierwszym posiedzeniu rada wybiera spośród siebie organy Rady Samorządu (zarząd. przewodniczący- tajnie, Sekcje –jawnie)

art. 33

 

Wybory  Opiekuna Samorządu dokonują się w następujący sposób :

 

a)      Rada Pedagogiczna typuje 3 nauczycieli jako kandydatów na Opiekuna Samorządu.

b)      Kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która trwa 2 tygodnie przed wyborami,

c)      na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej,

d)      Głosowanie dokonuje się tajnie przez pozostawienie skreślonego nazwiska kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej

e)      Opiekunem Samorządu zostaje nauczyciel, który otrzymał największą ilość głosów w głosowaniu.

 

V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

art.34

1.Regulamin Samorządu

2.Plan pracy Samorządu

3.Protokóły posiedzeń Samorządu

4.Regulamin dyżurów –  „Wzorowy  gospodarz szkoły”

5.Zeszyt dyżurów

6.Sprawozdania z działalności Samorządu

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ilona Kowacz dnia 10.12.2010
Opublikowana przez Ilona Kowacz dnia 10.12.2010. Odsłon 7919, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony