Zasady rekrutacji do klasy I

 

           

 

      ......................................................                                                                                            Nysa, dnia ..............

Nazwisko imię  rodzica - prawnego opiekuna

 

......................................................

ulica                               nr domu

......................................................

kod pocztowy            miejscowość       

  ..................................................

              nr telefonu                        

                                                                                                                Dyrektor                                       

                                                                                                               Gimnazjum nr 2

                                                                                                               w Nysie

                                                                     PODANIE

 

Proszę o przyjęcie do klasy I Gimnazjum nr 2 w Nysie na rok szkolny 2010/2011

Nazwisko imię ucznia ................................... drugie imię ................................

Data urodzenia ........................ miejsce .................. woj. ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL   ucznia    

 

Obywatelstwo  ..............................                   Narodowość  .................................................

Imiona rodziców................................... Nazwisko..........................................

Miejsce stałego zameldowania........................................................................

Miejsce zamieszkania...................................................................................

Szkoła podstawowa, do której dziecko uczęszcza nr ............w ...............................

Obwód gimnazjum nr ................................... w ............................................

Język obcy, którego dziecko uczyło się w szkole podstawowej .................................

 

Według nowej reformy oświaty, wszyscy uczniowie klas pierwszych,  uczą się  obowiązkowo dwóch języków obcych, w tym obowiązkowo języka angielskiego.

Wybór drugiego dowolnie wybranego języka obcego dotyczy zatem tylko tych uczniów, którzy uczyli się w szkole podstawowej języka angielskiego.

 

      Proszę dokonać wyboru klasy zaznaczając X w odpowiedniej rubryce tabeli:

L.p.

TYP KLASY

klasa
 1. wyboru

klasa
2. wyboru

1.

Klasa z językiem angielskim (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język niemiecki (
od podstaw)

 

 

2.

Klasa z językiem angielskim (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język francuski (
od podstaw)

 

 

3.

Klasa z językiem angielskim (kontynuacja ze szkoły podstawowej)

 

 

język rosyjski (od podstaw)

 

 

4.

Klasa z językiem niemieckim (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język angielski
(od podstaw)

 

 

5.

Klasa matematyczna z j. angielskim  (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język  niemiecki
(od podstaw)

 

 

6.

Klasa matematyczna z j. niemieckim (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język angielski (
od podstaw)

 

 

7.

Klasa informatyczna z j. angielskim  (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język niemiecki (od podstaw)

 

 

8.

Klasa informatyczna z j. niemieckim (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język angielski (od podstaw)

 

 

9.

 

 

Klasa sportowa - po zaliczeniu testów sprawnościowych

 

 

z językiem angielskim  (kontynuacja ze szkoły podstawowej)
język niemiecki (
od podstaw)                 

 

 

lub językiem niemieckim (kontynuacja ze szkoły podstawowej)

 

 

język angielski (od podstaw)

 

 

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest co najmniej dobra ocena z zachowania oraz zaliczenie testu sprawnościowego, który odbędzie się w czerwcu (o terminie uczniowie zostaną poinformowani).

Uczniowie klas I będą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych.

Grupa na fakultetach z w- f  może liczyć 15 do 26 osób.

Jeżeli będzie mniej niż 15 osób  chętnych grupa nie zostanie utworzona.

                       

 

 

 

 

Propozycje fakultetów z wychowania fizycznego - proszę dokonać wyboru,

zaznaczając X w odpowiedniej rubryce tabeli:

 

 

 

L.P.

FAKULTET

1.WYBÓR

2.WYBÓR

 

            Propozycje fakultetów z podziałem na chłopców
 i dziewczęta

 

 

 

 

 

 

1.

zajęcia z piłki nożnej

 

 

2.

zajęcia z piłki siatkowej

 

 

3.

zajęcia z piłki koszykowej

 

 

4.

zajęcia z piłki ręcznej

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje fakultetów bez  podziału na chłopców
i dziewczęta:

 

 

 

 

 

 

5.

lekkoatletyka

 

 

6.

gry rekreacyjno - sportowe (unihokej, ringo, tenis

 

 

 

stołowy, jazda na rolkach, badminton, kwadrant,

 

 

 

wyścigi rzędów)

 

 

7.

zajęcia taneczno - rytmiczne

 

 

8.

turystyka

 

 

 

 

Każdy uczeń obowiązkowo musi uczestniczyć  w dwóch fakultetach z zajęć technicznych.

Klasa będzie miała takie fakultety, jakie wybierze większość uczniów w tej klasie.

 

Wychowanie komunikacyjne realizowane będzie na osobnych zajęciach dla wszystkich chętnych.          

 

Propozycje fakultetów z zajęć  technicznych - proszę dokonać wyboru,  zaznaczając X w odpowiedniej rubryce tabeli:

L.P.

FAKULTET

1.WYBÓR

2.WYBÓR

1.

Krawiectwo i dziewiarstwo

 

 

2.

Elektrotechnika i fotografia

 

 

3.

Modelarstwo i papieroplastyka

 

 

 

           

 

 

Utworzenie powyższych typów klas zależy od liczby zdeklarowanych uczniów.

W szczególnych sytuacjach ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły.

 

                                                                                                  ..................................................

                                                                                          data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zdjęć uczniów oraz  wszelkie ich publikacje wynikające z  potrzeb szkoły, zgodnie z  ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jarosław Klecza dnia 24.02.2010
Opublikowana przez Jarosław Klecza dnia 24.02.2010. Odsłon 9046, Wersja 16drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony